Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 05/2021

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.5.1
JEL: M29

W artykule przedstawiono obraz operatora maszyn i urządzeń w kontekście rozwoju przemysłowych systemów cyberfizycznych i adaptacyjnej automatyzacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rozwój technologii sprawia, że pojawiają się nowe wyzwania wobec operatorów maszyn i urządzeń. Lansowana od dekady koncepcja Przemysłu 4.0 kształtuje nowe środowisko pracy operatorów obsługujących maszyny i urządzenia. Przemysł 4.0 jest pojęciem używanym do opisu technologii w czwartej rewolucji przemysłowej. Zastosowanie do sterowania produkcją nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, wspartych pełną automatyzacją i robotyzacją czynności, Internetem Rzeczy i przetwarzaniem danych w chmurze, zmienia dotychczasowe sposoby obsługi maszyn i urządzeń. W literaturze przedmiotu toczą się dyskusje wokół roli operatorów maszyn i urządzeń w nowoczesnych fabrykach. Wtórne źródła informacji były podstawą do nakreślenia ogólnych (ramowych) warunków pracy i cech operatora maszyn i urządzeń w Przemyśle 4.0. Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do szerokiej tematyki zagadnień o roli operatorów maszyn i urządzeń w cyberfizycznych systemach produkcji.

Słowa kluczowe: Przemysł 4.0; operator maszyn i urządzeń; cyberfizyczne systemy produkcji
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.5.2
JEL: L1, N7

Przedsiębiorstwa transportu drogowego towarów w obliczu pandemii COVID-19

The purpose of this article is to present the results of research on the impact of the COVID-19 pandemic on the activity of road freight transport companies. Moreover, it outlines the main corrective actions that have been taken by road carriers to eliminate the effects of the crisis. The source basis are the results of studies, which were conducted on a purposively selected sample of 100 enterprises representing the sector. What emerges from the research carried out is a destructive impact of the pandemic on the activities carried out in the field of road transport. Consequences of the epidemic can be seen both in the reduction for transport services' demand and in poorer financial condition of the companies surveyed. In response to the crisis, transport companies have taken numerous cost-cutting measures.

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw transportu drogowego towarów z jednoczesnym nakreśleniem głównych działań naprawczych, które zostały podjęte przez przewoźników w celu eliminacji skutków kryzysu. Podstawę źródłową stanowią wyniki badań bezpośrednich, które przeprowadzono na celowo dobranej próbie 100 przedsiębiorstw reprezentujących ten sektor. Z przeprowadzonych badań wyłania się destrukcyjny wpływ pandemii na działalność realizowaną w obszarze transportu drogowego. Skutki epidemii widoczne są zarówno w spadku zapotrzebowania na usługi przewozowe, jak i w gorszej kondycji finansowej badanych przedsiębiorstw. W odpowiedzi na ten kryzys przewoźnicy drogowi podjęli liczne działania zmierzające do redukcji kosztów.

Słowa kluczowe: road carriers; COVID-19 pandemic; corrective measures; road freight transport (: przewoźnicy drogowi; pandemia COVID-19; działania naprawcze; przewóz drogowy towarów)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.5.3
JEL: L93

Analiza przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym w Polsce w latach 2011–2018 (cz. 1)

The article (part 1) contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic specifically relating to airports, cities and countries for the years 2011–2018. The aim of this article is to deepen the knowledge on this topic. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This enabled the current gap in literature to be filled, where previously information was compiled only for each year separately.

Niniejszy artykuł (część 1) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym ze szczególnym uwzględnieniem: portów lotniczych, miast oraz przewoźników w latach 2011–2018. Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy na ten temat. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy opierając się na dostępnych zasobach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.

Słowa kluczowe: air transport; airport; passenger; scheduled traffic; nonscheduled traffic
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.5.4
JEL: L14, L21, M59, O19

Celem artykułu jest ukazanie wpływu modeli zarządzania zasobami ludzkimi na budowanie partnerstwa strategicznego w łańcuchach dostaw. W artykule zidentyfikowano i opisano proces ewolucji zaufania międzyorganizacyjnego, a także podkreślono wagę japońskich struktur keiretsu w kontekście budowania relacji partnerskich pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw. Autorka stworzyła również autorski model zależności pomiędzy modelami zarządzania zasobami ludzkimi a partnerstwem strategicznym w łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw; modele zarządzania zasobami ludzkimi; partnerstwo strategiczne; zaufanie; keiretsu
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł