Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 02/2021

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 37
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.2.1
JEL: Q50, Q58, Q59

W artykule omówiono podstawowe dokumenty wyznaczające w Unii Europejskiej zmiany w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przykłady organizacji podejmujących współpracę w ramach symbiozy zgodnie z wytycznymi transformacji gospodarczej. Wskazano, jakie z tego tytułu osiągają korzyści. Zaprezentowano rolę logistyki zwrotnej w transformacji gospodarki europejskiej, co może zostać zrealizowane kanałami alternatywnymi, które wykorzystuje większość przedsiębiorstw zmuszonych przemodelować swoją strategię biznesową, by dostosować się do zmieniającego się rynku. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości, jakie oferują nowe modele biznesowe na przykładzie wybranych firm, w których aktywną rolę odgrywają również konsumenci. Problem badawczy dotyczy analizy zmian wprowadzanych przez wybrane firmy i ich wpływu na logistykę odpadów.

Słowa kluczowe: symbiozy produkcyjne; zarządzanie systemowe; ekologistyka
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.2.2
JEL: M2, M31, L63, O33

Handel elektroniczny w Polsce odnotowuje z roku na rok wyraźne wzrosty zarówno pod względem wolumenu, jak i liczby klientów dokonujących zakupów. Sprawna obsługa zamówionych w Internecie produktów zaczyna kształtować konkurencyjność wielu e-podmiotów, które dostosowują swoją ofertę zgodnie z oczekiwaniami kupujących. Dla coraz większej liczby klientów obsługa logistyczna ma równie duże znaczenie jak nabywany produkt. Celem artykułu jest wskazanie zmieniających się oczekiwań e-klientów wobec logistycznej obsługi świadczonej w handlu elektronicznym. Podstawę opracowania stanowi analiza dostępnych źródeł literaturowych polskich i zagranicznych, raportów branżowych, jak również wyników badań empirycznych zrealizowanych wśród 247 e-klientów. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety internetowej. Uczestnikami badań były osoby pełnoletnie, dokonujące zakupów w handlu elektronicznym. Dobór próby miał charakter nielosowy, co sprawia, że realizowane studium nie ma charakteru uogólniającego. Podjęte rozważania pozwoliły dokonać oceny kluczowych czynników, które zdaniem kupujących kształtują pozycję konkurencyjną e-podmiotów. Odpowiednie rozpoznanie oczekiwań e-kupujących staje się głównym zadaniem przedsiębiorstw, chcących zaoferować obsługę na najwyższym poziomie.

Słowa kluczowe: logistyczna obsługa; handel elektroniczny; konkurencyjność; czynniki konkurencyjności; zachowania klientów
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.2.3
JEL: R

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analiz dotyczących mobilności indywidualnej osób z niepełnosprawnościami w aspekcie rozwoju i wdrażania pojazdów zautomatyzowanych. Zwrócono uwagę na zagadnienia mogące w przyszłości wpływać na popularność pojazdów AV (ang. autonomous vehicles) w tej grupie odbiorców. Przeanalizowano wyniki badań dotyczących poziomu wiedzy o pojazdach AV wśród osób niepełnosprawnych, który przekłada się na chęć skorzystania z nowych form mobilności. Zwrócono również uwagę na możliwość współdzielenia przejazdów oraz na proponowane rozwiązania techniczne, które mogą ułatwić realizowanie przejazdów przez tę grupę odbiorców. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy z przedmiotowego zakresu. W ramach podsumowania pracy dokonano syntezy wniosków z przeprowadzonych analiz.

Słowa kluczowe: pojazdy autonomiczne i współdzielone; osoby niepełnosprawne; mobilność
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.2.4
JEL: C51, E31, E37, E64

Wielowymiarowa analiza porównawcza populacji i zgonów ludzi w państwach Europy w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego

The objective of the article is to carry out a multidimensional comparative analysis of populations and human deaths in European countries in terms of economic security. The research applies tools of comparative analysis, first by grouping and unraveling the data and then by their charting and evaluation. The study covers 32 European countries focusing on populations and deaths of people in 2005–2018. The research question has been formulated as: "Will the application of multidimensional comparative analysis of populations and deaths of people in 32 European countries allow to detect any regularities occurring in the phenomenon?"

The article provides multidimensional comparative analyses of dependent variables (32 European countries, years) and explanatory variables (population and human deaths) in terms of the impact on economic security. The results of the studies carried out are repetitive relationships in mononomial intervals — years.

Detecting regularities persistent in populations and human deaths in 32 European countries using multidimensional comparative analyses may allow their predicting in the future. Death rates expressed in percentage points in populations of 32 European countries in 2005–2018 were calculated and enabled observation of similarities in the time series analyzed.

Celem artykułu jest przeprowadzenie wielowymiarowej analizy porównawczej populacji i zgonów ludzi w państwach Europy w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego. Do badań zastosowano wielowymiarowe analizy porównawcze. Dane poddawano grupowaniu i rozplataniu. Następnie zestawiano je na wykresach i oceniono. Podmiotem badań są 32 państwa Europy, zaś przedmiotem populacja i zgony ludzi w latach 2005–2018. Sformułowano pytanie badawcze, które brzmi: „Czy zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej populacji i zgonów ludzi w 32 poszczególnych państwach Europy pozwoli wykryć prawidłowości rządzące rozpatrywanym zjawiskiem?”.

Artykuł zawiera wielowymiarowe analizy porównawcze zmiennych zależnych (32 państwa Europy, lata) i zmiennych je objaśniających (populacja i zgony ludzi) w aspekcie wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne. Rezultatem przeprowadzonych badań są zależności powtarzające się w jednoimiennych przedziałach czasowych — latach.

Wykrycie prawidłowości utrzymujących się w populacji i zgonach ludzi w 32 poszczególnych państwach Europy poprzez zastosowanie wielowymiarowych analiz porównawczych może pozwolić na ich prognozowanie na przyszłość. Wyliczono indeksy zgonów w populacjach w punktach procentowych w każdym z 32 rozpatrywanych państw Europy w latach 2005–2018. Pozwoliły one na zaobserwowanie podobieństw w analizowanych szeregach czasowych.

Słowa kluczowe: population; deaths; multidimensional comparative analyses; economic security (populacja; zgony; wielowymiarowe analizy porównawcze; bezpieczeństwo ekonomiczne)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.2.5
JEL: C51, E31, E37, E64

W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych, których celem była ocena problematycznego zjawiska nierespektowania przez uczestników ruchu drogowego art. 18 ustawy — Prawo o ruchu drogowym. W szczególności skoncentrowano się na ocenie wpływu zachowań innych uczestników ruchu drogowego w kontekście tego przepisu na opóźnienia autobusów należących do systemu transportu zbiorowego w mieście. Oprócz wyników badań terenowych przedstawiono także wyniki badań przeprowadzonych wśród kierowców autobusów komunikacji miejskiej MZK Opole. Wykazano, że skala zjawiska jest istotna, co potwierdziły zarówno badania w ruchu drogowym, jak i opinia kierowców autobusów. Średnio około 5% całkowitego czasu podróży stanowi czas, jaki kierowca autobusu oczekuje na możliwość wyjazdu z zatoki autobusowej. Jest to czas marnotrawiony, niewnoszący żadnej wartości dodanej do jakości obsługi pasażera.

Słowa kluczowe: art. 18 ustawy o ruchu drogowym; logistyka miejska; transport zbiorowy
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł