Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 02/2024

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 56
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.2.1
JEL: Q01, Z13, Z33

Rola tożsamości lokalnej pokolenia Z w kreowaniu produktu turystyki zrównoważonej

The purpose of the article is to study the influence of the sense of local identity among young generation of Poles on their attitudes towards tourists, which shapes the product in the context of sustainable tourism. The authors try to solve the research problem of whether the local identity of the young generation of Poles influences their attitudes towards tourists, and whether attitudes influence the tourism product, taking into account differences in the size of the place of residence. The original approach is to study the local identity of Generation Z by residents of large cities, small towns and villages. A qualitative empirical study was conducted using the focus group interview method (focus survey) with the place attachment scale modified for the article. The research resulted in demonstration of positive impact of a strong sense of local identity on the formation of a tourism product. The research yielded new information indicating that young people have a sense of local identity and are attached to their place of residence, without any relation to the type (or size) of residence. It was observed that in smaller centres (towns and villages) young people have positive attitude towards tourists. In cities, the attitude of local population can be described as indifferent, from which the conclusion follows that the phenomenon of overtourism has not been noticed. The relationship between local identity and the sustainable tourism product demonstrated in the article indicates the need to take into account the characteristics of the local population that are not related to tourism, but affect the attractiveness of the tourism product. The role of the local community and its attitude toward tourists in shaping a sustainable tourism product is confirmed.

Celem artykułu jest zbadanie wpływu poczucia tożsamości lokalnej młodego pokolenia Polaków na postawy wobec turystów, co kształtuje produkt w kontekście turystyki zrównoważonej. Autorki starają się rozwiązać problem badawczy, czy tożsamość lokalna młodego pokolenia Polaków wpływa na jego postawy wobec turystów oraz czy postawy wpływają na produkt turystyczny, z uwzględnieniem różnic dotyczących wielkości miejsca zamieszkania. Oryginalnym ujęciem jest badanie tożsamości lokalnej pokolenia Z w podziale na mieszkańców dużych miast, małych miasteczek i wsi. Przeprowadzone zostały jakościowe badania empiryczne przy zastosowaniu metody zogniskowanego wywiadu grupowego (badanie focusowe) z wykorzystaniem zmodyfikowanej na potrzeby artykułu skali przywiązania do miejsca. Rezultatem badawczym jest wykazanie pozytywnego wpływu silnego poczucia tożsamości lokalnej na kształtowanie produktu turystycznego. W wyniku badań uzyskano nowe informacje, wskazujące, że młodzi ludzie mają poczucie tożsamości lokalnej, są przywiązani do miejsca zamieszkania bez związku z typem (czy wielkością) miejsca zamieszkania. Zauważono, że w mniejszych ośrodkach (miasteczka i wsie) młodzi ludzie są pozytywnie nastawieni do turystów. W miastach nastawienie mieszkańców można określić jako obojętne, z czego wynika wniosek, że nie zauważono zjawiska określanego jako overtourism. Wykazany w artykule związek tożsamości lokalnej z produktem turystyki zrównoważonej wskazuje na konieczność uwzględnienia cech ludności lokalnej, które nie są związane z turystyką, ale wpływają na atrakcyjność produktu turystycznego. Potwierdzona została rola społeczności lokalnej i jej nastawienia do turystów w kształtowaniu produktu turystyki zrównoważonej.

Słowa kluczowe: local identity; tourism product; generation Z; sustainable tourism (tożsamość lokalna; produkt turystyczny; pokolenie Z; turystyka zrównoważona)
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.2.2
JEL: M31, M37, L14

Od kilku dekad rozwijane i propagowane są idee społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Rośnie świadomość ekologiczna społeczeństw oraz presja różnych grup interesariuszy, którzy oczekują od przedsiębiorstw działalności przyjaznej dla środowiska, klimatu, lokalnych społeczności i społeczeństwa. Aby sprostać tym trendom i wymogom, przedsiębiorstwa podejmują różne działania z zakresu CSR, wykorzystując także narzędzia zielonego marketingu. Z jednej strony jest to szansa na pozyskanie przychylności ekokonsumentów oraz innych grup interesariuszy ceniących zdrowe środowisko i budowanie tzw. zielonej reputacji. Z drugiej strony jest to zagrożenie dla reputacji w przypadku popełniania pewnych nadużyć i manipulacji, określanych mianem greenwashingu. Czynnikiem decydującym o końcowym efekcie jest sposób i zakres wykorzystania zasad zielonego marketingu. Celem artykułu jest wskazanie skutków niewłaściwego wykorzystania narzędzi zielonego marketingu, które mogą prowadzić do generowania kolejnego zagrożenia dla reputacji przedsiębiorstwa, nazywanego zielonym ryzykiem reputacji. W pierwszej części artykułu omówiono wykorzystanie zielonego marketingu jako narzędzia budowania pożądanej, zielonej reputacji przedsiębiorstwa. W drugiej części przedstawiono istotę i specyfikę tzw. zielonego ryzyka reputacji jako efektu stosowania praktyk greenwashingu. W podsumowaniu wskazano sposoby ograniczania tych praktyk i unikania potencjalnych źródeł zielonego ryzyka.

Słowa kluczowe: zielony marketing; reputacja przedsiębiorstwa; greenwashing; zielone ryzyko reputacji
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.2.3
JEL: M3, L21, L22

Rozwój procesu transportu publicznego odgrywa istotną rolę z perspektywy budowania inteligentnych miast (smart city), a zwłaszcza inteligentnego transportu (smart mobility). Popyt wśród pasażerów na usługi transportowe wpływa na długoterminowe planowanie i krótkoterminowe działania w zakresie kontroli transportu publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym Industry 4.0. Artykuł prezentuje uwarunkowania procesu transportu publicznego podczas pandemii COVID-19 w metropolii Warszawa. Przedstawiono analizy w zakresie realizacji procesu transportu publicznego wraz z perspektywą podążania w kierunku smart mobility.

Słowa kluczowe: inteligentne miasto; proces transportu publicznego; COVID-19
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.2.4
JEL: G, G1, G17

Teoria chaosu jako innowacyjne narzędzie badawcze daje możliwość uchwycenia nieliniowych i złożonych relacji pomiędzy różnymi zjawiskami zachodzącymi w procesach gospodarczych. Dzięki zastosowaniu analizy chaotycznej badacze mogą dokładniej zbadać te relacje, a także przewidywać ewentualne zmiany i wahania, które mogą wpłynąć na procesy biznesowe. Jednocześnie warto zauważyć, że teoria chaosu nie jest narzędziem uniwersalnym i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności jej zastosowania. Pomimo to coraz więcej badaczy zaczyna wykorzystywać teorię chaosu w swojej pracy, co może przyczynić się do nowych odkryć i lepszego zrozumienia procesów gospodarczych. W efekcie zastosowanie teorii chaosu może pomóc firmom w lepszym planowaniu i podejmowaniu decyzji, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Celem publikacji jest ukazanie, jak teoria chaosu może być użytecznym i wartościowym narzędziem badawczym w dzisiejszych dynamicznych i złożonych procesach gospodarczych.

Słowa kluczowe: teoria chaosu; proces gospodarczy; rynki finansowe
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.2.5
JEL: M31, M37, Z1

Rozwój nowoczesnych technologii i wzrost ich znaczenia w życiu konsumentów sprawia, iż odgrywają one rosnącą rolę w działalności marketingowej i komunikacyjnej. Autorkę niniejszego artykułu interesuje szczególnie sfera publiczna i wykorzystywanie możliwości e-marketingu (zwłaszcza content marketingu jako nośnika informacji) w komunikacji z odbiorcami/interesariuszami, a w konsekwencji także w budowaniu pozytywnego wizerunku instytucji. Celem artykułu jest wykazanie potencjału marketingu treści jako narzędzia kreatywnego wykorzystywania zasobów merytorycznych organizacji w strategiach komunikacyjnych instytucji publicznych. Korzystanie z potencjału drzemiącego w marketingu treści jest tym bardziej istotne i rokujące, że jednostki sektora publicznego (w tym instytucje kultury) posiadają ograniczone budżety na promocję i reklamę, dlatego występuje potrzeba szukania alternatywnych form budowania relacji z odbiorcą.

Słowa kluczowe: e-marketing; marketing treści; instytucje kultury; sektor publiczny; Polska
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł