Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Historia myśli ekonomicznej

Ryszard Bartkowiak
ISBN: 978-83-208-2335-6
Ean: 9788320823356
Pages: 224
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: III zmienione
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

The manual presents the evolution of economic thought at the background of developing economy – from the 18th to the end of the 20th Century. As market-based economy has been the prevalent form of business since the 18th C., theories and currents of economic though formulated at that time remain largely valid and are still applied in formulation of guidelines for the economic policy. Accordingly, to gain knowledge about the history of economic thought is essential for proper understanding of the principles along which contemporary economy operates.

The manual is addressed to students in faculties of economics as well as law, history, journalism, political sciences, in various types of universities. It will also prove interesting to readers who want to learn about old theories that remain topical in our days.

 

Spis treści

Od autora

1.  METODOLOGIA EKONOMII
1.1. Kryteria
1.2. Działy ekonomii 
1.3. Problem miar 

2. ZARYS ROZWOJU MYŚLI EKONOMICZNEJ
2.1. Problem ekonomiczny
2.2. Zarys rozwoju działalności gospodarczej
2.3. Optymalna gospodarka
2.4. Periodyzacja ekonomii

3. FIZJOKRATYZM: NARODZINY MAKROEKONOMII
3.1. Podejście makroekonomiczne
3.2. Tablica ekonomiczna Quesnaya
3.3. Fizjokratyzm a dalszy rozwój ekonomii

4. EKONOMIA KLASYCZNA: TEORIA PRACY I PRODUKTU
4.1. Rozwój ekonomii klasycznej
4.2. Natura ludzka, system ekonomiczny i rola państwa według Smitha
4.3. Proces tworzenia produktu. Funkcja produkcji
4.4. Prawo rynków Saya. Podejście podażowe i równowaga makroekonomiczna
4.5. Czynniki wzrostu produktu
4.6. Tworzenie kapitału. Prawo Turgota
4.7. Teoria wartości i teoria ceny

5. EKONOMIA KLASYCZNA: MODEL MAKROEKONOMICZNY
5.1. Podstawowe teorie
5.2. Zasada ludnościowa Malthusa. Teoria płacy
5.3. Teoria renty gruntowej Ricardo
5.4. Teoria tworzenia i podziału produktu Ricardo
5.5. Stan stacjonarny według Ricardo
5.6. Dylematy ekonomii klasycznej

6. EKONOMIA KLASYCZNA: TEORIA PIENIĄDZA
6.1. Rozwój klasycznej teorii pieniądza
6.2. Funkcje pieniądza
6.3. Poglądy Hume’a i Saya

7. EKONOMIA MARKSOWSKA
7.1. Rozwój ekonomii marksowskiej
7.2. Problem transformacji. Teoria wartości
7.3. Teoria ceny produkcji
7.4. Rezerwowa armia pracy. Stagnacja gospodarcza
7.5. Wzrost produktu. Schematy reprodukcji
7.6. Znaczenie pieniądza. Kryzysy gospodarcze
7.7. Marks a klasycy ekonomii

8. PODEJŚCIE HISTORYCZNE. SZKOŁA HISTORYCZNA
8.1. Podejście historyczne a podejście teoretyczne
8.2. Podejście historyczne w ekonomii klasycznej i ekonomii marksowskiej
8.3. Starsza szkoła historyczna
8.4. Młodsza szkoła historyczna. Spór o metodę

9. NURT KLASYCZNO-NEOKLASYCZNY W EKONOMII
9.1. Cechy szczególne nurtu klasyczno-neoklasycznego
9.2. Rozwój ekonomii neoklasycznej
9.3. Szkoły w ekonomii

10. REWOLUCJA MARGINALISTYCZNA: NARODZINY MIKROEKONOMII
10.1. Podejście subiektywistyczno-marginalistyczne
10.2. Prekursorzy i twórcy rewolucji marginalistycznej
10.3. Teoria wartości. Użyteczność
10.4. Przypadek jednego dobra konsumpcyjnego. I prawo Gossena. Funkcja popytu Jevonsa
10.5. Przypadek wielu dóbr konsumpcyjnych. II prawo Gossena
10.6. Przypadek dóbr kapitałowych. Teoria procentu Böhm-Bawerka
10.7. Przypadek pracy. Teoria podaży pracy Jevonsa
10.8. Podejście klasyczne a podejście marginalistyczne

11. SYNTEZA NEOKLASYCZNA
11.1. Istota syntezy neoklasycznej
11.2. Teoria równowagi ogólnej Walrasa
11.3. Szkoła Cambridge
11.4. Metoda Marshalla. Teoria równowag cząstkowych

12.  DALSZY ROZWÓJ MIKROEKONOMII: EKONOMIA DOBROBYTU
12.1. Rozwój ekonomii dobrobytu
12.2. Teoria dobrobytu Marshalla
12.3. Dobrobyt indywidualny. Optimum Pareto
12.4. Zasada kompensacji Barone
12.5. Dobrobyt społeczny. Teoria dobrobytu Pigou

13. NEOKLASYCZNA TEORIA PIENIĄDZA
13.1. Rozwój neoklasycznej teorii pieniądza
13.2. Zasada neutralności pieniądza
13.3. Ilościowa teoria pieniądza Fishera
13.4. Podejście Pigou. Równanie Cambridge
13.5. Podejście Patinkina

14. PODEJŚCIE INSTYTUCJONALNE. EKONOMIA VEBLENOWSKA
14.1. Podejście instytucjonalne a podejście czysto ekonomiczne
14.2. Podejście badawcze w ekonomii klasycznej
14.3. Rodowód i oddziaływanie ekonomii veblenowskiej
14.4. Podejście instytucjonalne Veblena
14.5. Ekonomia veblenowska a ekonomia klasyczna i ekonomia marksowska
14.6. Inni instytucjonaliści

15. EKONOMIA SCHUMPETEROWSKA
15.1. Rozwój ekonomii schumpeterowskiej
15.2. Teoria cyklu koniunkturalnego Juglara
15.3. Teoria innowacji i przedsiębiorcy Schumpetera
15.4. Teoria cyklu koniunkturalnego Schumpetera
15.5. Długie cykle Kondratiewa
15.6. Ewolucyjna teoria ekonomiczna Nelsona i Wintera
15.7. Teoria innowacji Oppenländera

16. WCZESNA KRYTYKA EKONOMII KLASYCZNO-NEOKLASYCZNEJ
16.1. Zawodność ekonomii klasyczno-neoklasycznej
16.2. Prekursorzy rewolucji keynesowskiej
16.3. Teoria niedostatecznego popytu Myrdala i Kaleckiego
16.4. Teoria konkurencji niedoskonałej Chamberlina i Robinson
16.5. Siła i polityka monopolu według Lernera

17. EKONOMIA KEYNESOWSKA: TEORIA POPYTU I PRODUKTU
17.1. Rozwój ekonomii keynesowskiej
17.2. Podejście popytowe. Konsumpcja, oszczędności i inwestycje
17.3. Krzyż keynesowski. Mnożnik. Polityka kształtowania popytu

18. EKONOMIA KEYNESOWSKA: MODEL MAKROEKONOMICZNY 
18.1. Kształtowanie się keynesowskiego modelu makroekonomicznego
18.2. Zanegowanie zasady neutralności pieniądza przez Wicksella. Teoria naturalnej stopy procentowej
18.3. Teoria pieniądza Keynesa
18.4. Ujęcie Hicksa: model IS–LL (IS–LM)

19. KEYNESOWSKA TEORIA DYNAMIKI GOSPODARCZEJ
19.1. Rozwój keynesowskiej teorii dynamiki gospodarczej
19.2. Teoria stagnacji sekularnej Hansena
19.3. Model Harroda–Domara
19.4. Model Samuelsona–Hicksa

20. ODRODZENIE EKONOMII KLASYCZNO-NEOKLASYCZNEJ: MONETARYZM 
20.1. Kontrrewolucja monetarystyczna. Szkoła Chicago
20.2. Teoria dochodu permanentnego Friedmana. Stabilność gospodarki
20.3. Zależność między wydatkami a dochodem według Keynesa i Friedmana
20.4. Teoria pieniądza Friedmana 
20.5. Polityka pieniężna

21. NEOKLASYCZNA TEORIA DYNAMIKI GOSPODARCZEJ
21.1. Rozwój neoklasycznej teorii dynamiki gospodarczej
21.2. Model Solowa
21.3. Teoria kapitału ludzkiego. Weryfikacja modelu Solowa
21.4. Teoria realnych cykli gospodarczych

LITERATURA
INDEKS NAZWISK

Ryszard Bartkowiak
Ryszard Bartkowiak

PhD Dsc in economic sciences, Professor of the Warsaw School of Economics, Dean of the College of Management and Finance there. Lectures in the history of economic thought and in macroeconomics. Author of studies in the history of economic thought and, theory of economic growth and banking.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €