Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Procedury recenzyjne i wydawnicze

Procedury recenzyjne i wydawnicze obowiązujące w Polskim Wydawnictwie Ekonomicznym S.A.
Niniejsze wskazówki zawierają wyjaśnienie procesów redakcyjnych oraz informują o prawach i obowiązkach Autorów i Recenzentów.

Procedura recenzyjna

 1. Przedłożenie maszynopisu pracy naukowej przez Autora lub Redaktora Naukowego pracy zbiorowej do Wydawnictwa.
 2. Wybór przez Wydawnictwo odpowiednich Recenzentów do złożonych prac, z uwzględnieniem ich kwalifikacji w zakresie danego obszaru badawczego.
 3. Procedura recenzyjna według ogólnie przyjętego standardu akademickiego w zakresie double-blind peer review (zarówno Recenzent, jak i Autor są anonimowi). Aby praca została zakwalifikowana do publikacji, musi uzyskać dwie pozytywne recenzje wydawnicze.
 4. Przesłanie do Wydawnictwa recenzji w formie pisemnej.
 5. Przekazanie recenzji Autorowi w celu poinformowania go o przyjęciu/odrzuceniu publikacji lub zakresie koniecznych zmian.
 6. Poprawa pracy przez Autora.
 7. Przysłanie poprawionej pracy przez Autora do Wydawnictwa.

Procedura wydawnicza

 1. Przekazanie ostatecznej wersji maszynopisu do opracowania redakcyjnego.
 2. Skład książki.
 3. Przekazanie przełamanego tekstu autorowi do korekty autorskiej.
 4. Korekta wydawnicza (pierwsza i druga).
 5. Druk książki.
 6. Przekazanie egzemplarzy autorskich i obowiązkowych.


Ad. 1. Maszynopisy muszą być przesyłane drogą elektroniczną (na adres e-mail: redakcje@pwe.com.pl) w formacie Word. Wydawnictwo, Autorzy i Recenzenci są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu postępowania etycznego PWE, który jest dostępny na stronie internetowej: http://www.pwe.com.pl/kodeks_postepowania_etycznego.

Ad. 2. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnych Recenzentów zewnętrznych. Recenzent w przypadku zauważenia możliwości wystąpienia konfliktu interesów, sygnalizuje ten fakt Wydawnictwu oraz zwraca tekst będący przedmiotem recenzji. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem a Autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); b) relacje podległości zawodowej; c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Recenzent ma również możliwość rezygnacji z recenzowania tekstu z powodu niewystarczającej wiedzy.

Ad. 3. Nadsyłane maszynopisy są poddane animizacji przed przesłaniem ich Recenzentom.

Ad. 4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do przyjęcia książki do publikacji, przyjęcia książki po poprawie (wraz z zakresem koniecznych zmian) lub jej odrzucenia. Decyzja o odrzuceniu maszynopisu jest ostateczna. Recenzje mają charakter obiektywny. Wszelkie uwagi recenzenta powinny być merytorycznie uargumentowane. 

Ad. 5. Autor tekstu zobowiązany jest ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonych w recenzji uwag i postulatów, w tym poinformować o decyzji, czy poprawi maszynopis zgodnie z uwagami recenzentów czy też rezygnuje z wydania książki. W przypadku uzyskania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji Wydawnictwo może wystąpić z prośbą o recenzję do trzeciego recenzenta.

Ad. 7. Po poprawie tekstu przez Autora i przekazanie go Wydawnictwu Wydawnictwo podejmuje decyzję o publikacji pracy. W momencie złożenia ostatecznej wersji pracy Wydawnictwo przelicza objętość książki w arkuszach wydawniczych i podpisuje z Autorem umowę autorską.

Ad. 8. Wydawnictwo ma prawo do dokonania koniecznych zmian w złożonym tekście. Redaktorzy Wydawnictwa są zobowiązani do konsultowania zmian merytorycznych z Autorem publikacji.

Ad. 10. Autor ma na wykonanie korekty autorskiej 7 dni roboczych. Za korektę autorską pracy zbiorowej pod redakcją odpowiada Redaktor Naukowy i z nim kontaktuje się Wydawnictwo. Wersja książki przesłana do Wydawnictwa przez Autora po korekcie autorskiej jest wersją ostateczną.

Ad. 12. Procedury poprzedzające zamówienie nakładu książki w drukarni obejmują ze strony Wydawnictwa: nadanie numeru ISBN, zamówienie okładki, stworzenie stron redakcyjnych i tekstu na okładkę.