Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Redakcja naukowa Jan Rymarczyk
ISBN: 987-83-208-1860-4
Pages: 504
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: II zmienione
Binding: paperback
Format: 162x237
14.00
Ask about product

The globalization of the world economy, development of trade, of foreign direct investments and Poland’s accession to the European Union resulted in a significant growth of interest in the field of international economic relations.

The manual, prepared by scholars from the Chair of International Economic Relations at Wroclaw University of Economics and Business, is a compendium of knowledge about international economic relations. Readers may learn from it which types of commercial policy are distinguished, which tools it applies, as well as everything about international flows of production factors (capital, technology, labor), currencies exchange rate and monetary market, factors that determine the choice of a monetary system, and methods of exchange rate stabilization in the context of the global financial crisis. The Authors also address the subject of national income, payment balance and trade balance, international competitiveness of enterprises and economies, as well as the key international economic organizations (World Bank, IMF, WTO, EBRD, OECD, UNCTAD), problems of growth of developing countries and their international exchange, the role of international corporations in the global economy, and the issue of globalization of international relations.

The manual is intended not only for students of international economic relations, economics, management, political sciences, but also to anybody professionally dealing in various aspects of international relations or simply interested in the subjects covered in the book.

 

Scientific editor: Jan Rymarczyk

Wstęp


Wykaz skrótów i nazw stosowanych w tekście


1. TEORETYCZNE PODSTAWY WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

1.1. Doktryna słusznej ceny
1.2. Merkantylizm - usystematyzowana teoria protekcjonizmu
1.3. Klasyczne teorie wymiany - rozwój teorii wolnego handlu
1.4. Poklasyczne teorie wymiany międzynarodowej 
1.4.1. Teoria neoklasyczna - model Marshalla 
1.4.2. Teoria kosztów alternatywnych i zastosowanie krzywych obojętności 
1.4.3. Teoria obfitości zasobów B. Ohlina i paradoks Leontiefa 
1.4.4. Doktryna protekcjonizmu wychowawczego 
1.4.5. Handel zagraniczny w teorii J.M. Keynesa i w teorii wzrostu R.F. Harooda
1.5. Alternatywne teorie handlu międzynarodowego 
1.5.1. Teorie neotechnologiczne 
1.5.1.1. Teoria luki technologicznej 
1.5.1.2. Teoria cyklu życia produktu 
1.5.2. Teorie podażowo-popytowe 
1.5.3. Teoria handlu wewnątrzgałęziowego 
1.5.4. Inne teorie wymiany międzynarodowej
1.6. Współczesny handel międzynarodowy


2. POLITYKA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

2.1. Polityka handlowa - definicja i rodzaje 
2.1.1. Przegląd pojęć definicyjnych związanych z polityką handlową 
2.1.2. Rodzaje polityki handlowej 
2.1.2.1. Wolny handel a protekcjonizm 
2.1.2.2. Założenia współczesnej polityki handlowej 
2.1.2.3. Strategiczna polityka handlowa 
2.1.2.4. Miejsce i znaczenie eksportu i importu w teoriach wymiany międzynarodowej i w polityce handlowej
2.2. Narzędzia polityki handlowej 
2.2.1. Klasyfikacja narzędzi polityki handlowej 
2.2.2. Oddziaływanie narzędzi polityki handlowej 
2.2.2.1. Środki taryfowe 
2.2.2.2. Środki nietaryfowe - parataryfowe i pozataryfowe 
2.2.3. Argumenty na rzecz stosowania narzędzi polityki handlowej 
2.2.3.1. Argumenty ogólne
2.2.3.2. Argumenty sektorowe 
2.2.3.3. Argumenty nowej ekonomii politycznej


3. MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY CZYNNIKÓW PRODUKCJI

3.1. Międzynarodowe przepływy kapitału 
3.1.1. Pojęcie oraz podział międzynarodowych przepływów kapitału 
3.1.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
3.1.2.1. Pojęcia podstawowe 
3.1.2.2. Teorie przepływu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
3.1.2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie 
3.1.2.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
3.2. Nielegalne przepływy kapitałowe 
3.2.1. Raje podatkowe 
3.2.2. Szara strefa i jej ograniczanie 
3.2.3. Proces legalizacji nielegalnych środków. Rola banków 
3.2.4. Monitorowanie szarej strefy
3.3. Transfer technologii 
3.3.1. Zdefiniowanie problemu i jego uwarunkowania 
3.3.2. Etapy transferu technologii 
3.3.3. Kanały międzynarodowego transferu technologii 
3.3.4. Transfer technologii i działalności badawczo-rozwojowej
3.4. Międzynarodowe przepływy ludności 
3.4.1. Międzynarodowa migracja - definicje i ujęcie historyczne 
3.4.2. Uchodźstwo 
3.4.3. Migracja jako problem globalny 
3.4.4. Teorie migracji i jej oddziaływania
3.4.5. Przyczyny i skutki migracji 
3.4.6. Metody pomiaru migracji 
3.4.7. Umowy międzynarodowe dotyczące migracji


4. KURS WALUTOWY I RYNEK WALUTOWY

4.1. Kurs walutowy 
4.1.1. Rodzaje i funkcje kursu walutowego 
4.1.2. Zmiany poziomu kursu walutowego. Kurs amerykański a kurs europejski
4.2. Rynek walutowy 
4.2.1. Charakterystyka rynku walutowego 
4.2.2. Uczestnicy rynku walutowego 
4.2.3. Rodzaje transakcji na rynku walutowym 
4.2.3.1. Transakcje natychmiastowe 
4.2.3.2. Transakcje terminowe 
4.2.3.3. Transakcje zabezpieczające a transakcje spekulacyjne
4.3. Kształtowanie się kursów walutowych w długim i krótkim okresie 
4.3.1. Kurs walutowy w okresie długim 
4.3.1.1. Prawo jednej ceny 
4.3.1.2. Teoria parytetu siły nabywczej 
4.3.1.3. Realny kurs walutowy 
4.3.1.4. Realny efektywny kurs walutowy 
4.3.2. Czynniki wpływające na kurs walutowy w okresie długim 
4.3.3. Kształtowanie się kursu walutowego w okresie krótkim 
4.3.3.1. Parytet stopy procentowej 
4.3.3.2. Równowaga na rynku walutowym 
4.3.4. Czynniki wpływające na zmiany kursu walutowego w okresie krótkim


5. MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY

5.1. Pojęcie międzynarodowego systemu walutowego. Klasyfikacja systemów walutowych 
5.1.1. Ogólny podział systemów walutowych
5.1.2. Klasyfikacja formalna a klasyfikacja rzeczywista 
5.1.3. Szczegółowy podział systemów walutowych
5.2. Czynniki determinujące wybór systemu walutowego 
5.2.1. Możliwość prowadzenia niezależnej polityki monetarnej 
5.2.2. Zmiana poziomu nominalnych stóp procentowych 
5.2.3. Inflacja 
5.2.4. Szoki popytowe 
5.2.5. Szoki monetarne 
5.2.6. Integracja gospodarcza
5.2.7. Możliwość wystąpienia kryzysu walutowego 
5.2.8. Możliwość nadmiernego wzrostu zadłużenia w walucie obcej 
5.2.9. Poziom rezerw 
5.2.10. Fluktuacje kursu walutowego
5.3. Kurs sztywny czy kurs płynny
5.4. Historia międzynarodowego systemu walutowego 
5.4.1. System waluty złotej (ang. gold standard) 
5.4.2. Lata międzywojenne
5.4.3. System z Bretton Woods 
5.4.4. Współczesny międzynarodowy system walutowy


6. STABILIZACJA I KRYZYSY NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH

6.1. Rozwój rynków finansowych
6.2. Handel derywatami
6.3. Inwestorzy instytucjonalni
6.4. Fundusze hedgingowe
6.5. Kryzysy finansowe 
6.5.1. Kryzysy pierwszej generacji, czyli kanoniczne 
6.5.2. Kryzysy drugiej generacji 
6.5.3. Kryzysy trzeciej generacji, czyli eklektyczne
6.6. Globalna architektura finansowa
6.7. Forum Stabilizacji Finansowej
6.8. Reforma instytucji z Bretton Woods
6.9. Stabilizacja kursów walutowych 
6.9.1. Wielostronna integracja walutowa 
6.9.2. Jednostronne związanie własnej waluty z walutą obcą 
6.9.3. Segmentacja rynków walutowych
6.10. Korzyści i zagrożenia globalizacji rynków finansowych
6.11. Globalny kryzys finansowy


7. DOCHÓD NARODOWY, BILANS PŁATNICZY I HANDLOWY

7.1. Dochód narodowy w gospodarce otwartej 
7.1.1. Różne sposoby statystycznej ilustracji PKB 
7.1.1.1. PKB w cenach bieżących w walucie krajowej 
7.1.1.2. PKB w cenach stałych w walucie krajowej 
7.1.1.3. PKB w cenach bieżących w walucie zagranicznej 
7.1.1.4. PKB według parytetu siły nabywczej 
7.1.2. Dochód narodowy a handel zagraniczny 
7.1.2.1. Równania bilansowe 
7.1.2.2. Przypadek niedoboru oszczędności krajowych 
7.1.2.3. Przypadek nadmiaru oszczędności krajowych
7.2. Bilans płatniczy
7.2.1. Decyzje i struktura bilansu płatniczego 
7.2.2. Bilans rozrachunków bieżących 
7.2.3. Bilans kapitałowy i finansowy oraz oficjalne rezerwy walutowe
7.3. Problem równowagi bilansu płatniczego 
7.3.1. Przywracanie równowagi płatniczej w przypadku stałego kursu walutowego  
7.3.2. Przywracanie równowagi płatniczej w przypadku zmiennego kursu walutowego 
7.3.3. Źródła pochodzenia rezerw walutowych


8. MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I GOSPODAREK

8.1. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek 
8.1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 
8.1.2. Próby mierzenia międzynarodowej konkurencyjności gospodarek 
8.1.3. Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki na tle gospodarki światowej
8.2. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw 
8.2.1. Podstawowe pojęcia i definicje
8.2.2. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
8.3. Zasady konkurencyjności


9. TEORIA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ

9.1. Pojęcie i istota międzynarodowej integracji gospodarczej
9.1.1. Definicja integracji gospodarczej 
9.1.2. Ekonomiczne tło integracji gospodarczej 
9.1.3. Cele integracji 
9.1.4. Przesłanki i warunki integracji gospodarczej 
9.1.5. Model integracji gospodarczej i jej mechanizm
9.2. Przebieg międzynarodowej integracji gospodarczej 
9.2.1. Etapy integracji 
9.2.2. Efekty kreacji i przesunięcia handlu
9.3. Integracja walutowa jako etap integracji gospodarczej 
9.3.1. Pojęcie optymalnego obszaru walutowego 
9.3.2. Wstrząsy asymetryczne 
9.3.3. Optymalny obszar walutowy a efekt Balassy-Samuelsona
9.4. Ugrupowania integracyjne na świecie 
9.4.1. Przykłady ugrupowań integracyjnych 
9.4.2. Unia Europejska jako modelowe ugrupowanie integracyjne 
9.4.2.1. Geneza europejskiej integracji gospodarczej 
9.4.2.2. Geneza Unii Gospodarczej i Walutowej
9.4.2.3. Etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 
9.4.3. Regiony i ich rola w integracji europejskiej 
9.4.3.1. Pojęcie i klasyfikacja regionów 
9.4.3.2. Euroregiony


10. MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE

10.1. Bank Światowy
10.1.1. Cele i funkcje Banku Światowego 
10.1.2. Członkostwo w Banku Światowym i jego struktura organizacyjna 
10.1.3. Działalność Banku Światowego i źródła jej finansowania 
10.1.4. Grupa Banku Światowego
10.2. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
10.2.1. Cele i funkcje MFW 
10.2.2. Członkostwo w MFW i jego struktura organizacyjna 
10.2.3. Działalność MFW i źródła jej finansowania
10.3. Krytyka działalności MFW i Banku Światowego
10.4. Światowa Organizacja Handlu 
10.4.1. Rola GATT w ograniczaniu protekcjonizmu w handlu międzynarodowym 
10.4.2. Porozumienie ustanawiające WTO 
10.4.3. Cele, struktura organizacyjna WTO i członkostwo w niej
10.4.4. Rezultaty trzech pierwszych Konferencji Ministerialnych 
10.4.5. Program i przebieg Rundy Rozwojowej
10.5. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
10.5.1. Cele i funkcje EBOiR 
10.5.2. Członkostwo w EBOiR i jego struktura organizacyjna 
10.5.3. Działalność EBOiR i źródła jej finansowania
10.6. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
10.6.1. Cele i funkcje OECD 
10.6.2. Członkostwo w OECD i jej struktura organizacyjna 
10.6.3. Działalność OECD i źródła jej finansowania
10.7. Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju 
10.7.1. Cele, funkcje i struktura UNCTAD 
10.7.2. Działalność UNCTAD


11. PROBLEMY ROZWOJU I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

11.1. Charakterystyka krajów rozwijających się
11.2. Problemy rozwoju krajów rozwijających się - ujęcie teoretyczne
11.3. Różnice w rozwoju między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się
11.4. Integracja gospodarcza jako sposób wzmocnienia pozycji krajów rozwijających się 
11.4.1. Doświadczenia integracyjne Ameryki Łacińskiej 
11.4.2. Procesy integracji gospodarczej w Afryce 
11.4.3. Specfika integracji gospodarczej w regionie Azji i Pacyfiku
11.5. Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się 
11.5.1. Geneza i istota pomocy rozwojowej 
11.5.2. Rozmiary i dystrybucja oficjalnej pomocy rozwojowej 
11.5.3. Kierunki dystrybucji środków pomocowych 
11.5.4. Ewolucja celów oficjalnej pomocy rozwojowej 
11.5.5. Efektywność pomocy rozwojowej
11.6. Kryzys zadłużeniowy jako zjawisko globalne 
11.6.1. Problemy zadłużenia międzynarodowego 
11.6.2. Przyczyny kryzysu zadłużeniowego 
11.6.3. Skutki kryzysu zadłużeniowego 
11.6.4. Próby rozwiązania kryzysu zadłużeniowego


12. KORPORACJE MIĘDZYNARODOWE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

12.1. Rozwój przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
12.2. Otoczenie przedsiębiorstwa międzynarodowego
12.3. Pozytywne i negatywne znaczenie korporacji międzynarodowych
12.4. Praktyka zarządzania korporacjami międzynarodowymi 
12.4.1. Zarządzanie międzynarodowe - aspekty ogólne 
12.4.2. Fuzje i akwizycje 
12.4.3. Logistyka w działalności korporacji międzynarodowych 
12.4.4. Korporacje międzynarodowe w gospodarce polskiej


13. GLOBALIZACJA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

13.1. Pojęcie i charakterystyka procesu globalizacji
13.2. Przyczyny globalizacji stosunków międzynarodowych
13.3. Mierniki poziomu globalizacji gospodarki
13.4. Skutki procesów globalizacji stosunków międzynarodowych 
13.3.1. Intensyfikacja przepływów towarowych, usługowych, kapitałowych, technologicznych i informacyjnych

13.3.2. Zwiększenie i zmiana roli korporacji transnarodowych w gospodarce światowej 
13.3.3. Intensyfikacja procesów integracyjnych we współczesnej gospodarce 
13.3.4. Instytucjonalizacja handlu międzynarodowego 
13.3.5. Redefinicja roli i funkcji państwa 
13.3.6. Nowe sfery i przejawy konkurencji 
13.3.7. Powstanie ekonomii opartej na wiedzy
13.5. Zagrożenia związane z procesem globalizacji
13.5.1. Ekologiczne wyzwania globalizacji 
13.5.2 . Eksplozja demograficzna 
13.5.3. Niedożywienie ludności świata 
13.5.4. Terroryzm międzynarodowy
13.6. Alternatywne koncepcje globalizacji stosunków międzynarodowych


Bibliografia


Indeks rzeczowy

Redakcja naukowa Jan Rymarczyk
Odbiór osobisty 0 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €