Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Anna Moździerz
ISBN: 978-83-208-2328-8
Pages: 302
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

“The scope of study addressed by the Author is both important and interesting, and then it is also innovative from the point of view of literature in economic, both Polish and international. The issue of the hypothesis of twin deficits is controversial and as such it is significant for science. This, in my opinion, makes the effort made the Author, to tackle this controversial and topical, scientifically very complex problem, quite precious” – from the review written by Prof. Sławomir I. Bukowski.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Hipotezy badawcze i metodyka badań

 

Struktura monografii

 

Źródła do badań empirycznych

 

1. Równowaga w gospodarce rynkowej
1.1. Teoretyczne uwarunkowania równowagi ogólnej
1.1.1. Równowaga ogólna a równowagi cząstkowe — ujęcie definicyjne
1.1.2. Walrasowska równowaga ogólna — teoria szkoły lozańskiej
1.1.3. Klasyczne i neoklasyczne podejście do równowagi ogólnej
1.1.4. Równowaga ogólna w teorii Keynesa
1.1.5. Ortodoksyjny monetaryzm a równowaga ogólna
1.1.6. Dziedziny zgodności i niezgodności w teoriach równowagi ogólnej
1.2. Równowaga zewnętrzna w literaturze przedmiotu
1.2.1. Istota równowagi zewnętrznej
1.2.2. Przywracanie równowagi w warunkach niedostatecznej elastyczności popytu
1.2.3. Poprawa bilansu obrotów bieżących w świetle teorii absorpcyjnej
1.2.4. Monetarne podejście do nierównowagi zewnętrznej
1.3. Równowaga budżetowa w świetle wybranych szkół ekonomicznych
1.3.1. Istota równowagi budżetowej
1.3.2. Klasyczne i neoklasyczne podejście do równowagi budżetowej
1.3.3. Odrzucenie wymogu równowagi budżetowej w ekonomii keynesowskiej
1.3.4. Argumenty za nierównowagą budżetową i przeciw niej
1.4. Metoda wykrywania zakłóceń równowagi makroekonomicznej w Unii Europejskiej

 

2. Hipoteza deficytów bliźniaczych w świetle teorii i badań empirycznych
2.1. Teoretyczne podstawy koncepcji deficytów bliźniaczych
2.1.1. Geneza koncepcji deficytów bliźniaczych
2.1.2. Tożsamość rachunku dochodu narodowego jako fundament hipotezy deficytów bliźniaczych
2.1.3. Związek między deficytem budżetowym a pożyczkami zagranicznymi
2.1.4. Mechanizm powstawania deficytów bliźniaczych
2.2. Popularyzacja koncepcji deficytów bliźniaczych w polityce gospodarczej USA
2.3. Odrzucenie hipotezy deficytów bliźniaczych w nurcie neoklasycznym
2.4. Hipoteza deficytów bliźniaczych versus hipoteza nawisu oszczędności w wyjaśnianiu nierównowagi globalnej
2.5. Dylemat Feldsteina-Horioki a hipoteza twin deficits
2.6. Testowanie hipotezy deficytów bliźniaczych — przegląd badań empirycznych
2.6.1. Stany Zjednoczone
2.6.2. Grupy państw wysoko rozwiniętych
2.6.3. Wybrane kraje o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego
2.6.4. Kraje postkomunistyczne

 

3. Uwarunkowania równowagi wewnętrznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej
3.1. Ogólne informacje o badanych krajach
3.2. Produkt krajowy brutto i wpływ poszczególnych komponentów na jego dynamikę w latach 2002–2016
3.3. Potencjalny PKB i luka produkcyjna
3.4. Inflacja i koszty pracy
3.5. Rynek pracy
3.6. Oszczędności krajowe w ujęciu sektorowym
3.7. Inwestycje krajowe w ujęciu sektorowym
3.8. Bilans oszczędności i inwestycji krajowych a saldo obrotów bieżących
3.9. Zadłużenie w ujęciu sektorowym
3.10. Krótkoterminowe i długoterminowe stopy procentowe
3.11. Poziom rozwoju systemu finansowego
3.12. Ocena równowagi wewnętrznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na podstawie metody unijnej

 

4. Równowaga budżetowa w doświadczeniach krajów Europy Środkowo-Wschodniej
4.1. Wielkość i struktura salda nominalnego w latach 2002–2016
4.2. Zmiany wielkości i struktury dochodów sektora instytucji rządowych i samo-rządowych
4.3. Zmiany wielkości i struktury wydatków sektora instytucji rządowych i samo-rządowych
4.4. Wpływ czynników cyklicznych i strukturalnych na salda budżetowe
4.5. Ewolucja polityki fiskalnej w latach 2002–2016

 

5. Równowaga zewnętrzna w doświadczeniach krajów Europy Środkowo-Wschodniej
5.1. Systemy walutowe i zmiany nominalnego kursu walutowego
5.2. Wpływ zmian w statystyce bilansu płatniczego na prezentację salda rachunku obrotów bieżących
5.3. Wielkość i struktura salda obrotów bieżących w badanych krajach
5.4. Struktura obrotów towarowych i główni partnerzy handlowi
5.5. Struktura międzynarodowego handlu usługami
5.6. Struktura dochodów pierwotnych i dochodów wtórnych
5.7. Otwartość handlowa i konkurencyjność w handlu międzynarodowym badanych krajów
5.8. Saldo obrotów bieżących a zadłużenie zagraniczne i międzynarodowa pozycja inwestycyjna
5.9. Ocena równowagi zewnętrznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na podstawie metody unijnej .

 

6. Testowanie hipotezy deficytów bliźniaczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
6.1. Kształtowanie się sald budżetowych, sald obrotów bieżących i sald handlowych w ujęciu kwartalnym 197
6.2. Analiza dynamicznych zależności pomiędzy saldem budżetowym a saldem obrotów bieżących
6.2.1. Opis procedury badawczej
6.2.2. Modelowanie zależności między saldem budżetowym a saldem obrotów bieżących przy wykorzystaniu modeli VAR i VECM
6.2.3. Modelowanie zależności między saldem budżetowym a saldem handlo-wym przy wykorzystaniu modeli VAR i VECM
6.3. Test przyczynowości w sensie Grangera w relacjach między saldami
6.3.1. Opis procedury badawczej
6.3.2. Wyniki testu przyczynowości w relacjach salda budżetowego i salda obrotów bieżących (salda handlowego)
6.4. Analiza funkcji odpowiedzi na impuls
6.4.1. Reakcja salda obrotów bieżących na impuls ze strony salda budżetowego
6.4.2. Reakcja salda budżetowego na impuls ze strony salda obrotów bieżących
6.4.3. Reakcja salda handlowego na impuls ze strony salda budżetowego
6.4.4. Reakcja salda budżetowego na impuls ze strony salda handlowego
6.5. Deficyty bliźniacze w doświadczeniach krajów Europy Środkowo-Wschodniej — ujęcie syntetyczne
6.6. Determinanty salda obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
6.6.1. Opis procedury badawczej
6.6.2. Jednorównaniowe dynamiczne modele korekty błędem i analiza korelacyjna
6.6.3. Determinanty salda obrotów bieżących — ujęcie syntetyczne

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Aneks

Anna Moździerz
Anna Moździerz

Doctor of economic sciences, employed on the job of associate professor in the Chair of Finance in the Faculty of Finance and law at the University of Economics in Cracow. Member of the Heading Committee of Economic Knowledge Competition (PTE) and laureate of the Award of the Bank Handlowy in Warsaw S.A. for distinguished contribution in development of science in the area of economics and finance (15th edition). Author of publications dedicated to the theory of stability in the economy, theory and practice of public finance, state financial policy, fiscal consolidation, economic management in the European Union.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €