Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych

Redakcja naukowa Maria Sławińska, Hubert Witczak
ISBN: 978-83-208-2028-7
Pages: 196
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
13.00
Ask about product

The development of doctoral studies (presently referred to as third-degree studies) makes the knowledge about the requirements any doctoral dissertation has to satisfy more and more relevant. Accordingly, in their book the Authors discussed as follows:
·         criteria of appraisal of doctoral dissertations.

 

The book is addressed to doctoral students in universities and faculties of economics, as well as to promoters of doctoral dissertations.

 

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Ekonomia i nauki o zarządzaniu jako dyscypliny naukowe

1.1. Nauki społeczne w systemie nauk
1.1.1. Paradygmat mechanistyczno-deterministyczny
1.1.2. Paradygmat systemowy
1.1.3. Tożsamość nauk społecznych na przykładzie nauk o zarządzaniu
1.1.4. Nauki społeczne a nauki przyrodnicze
1.1.5. Odpowiedzialność badacza w naukach społecznych
1.2. Ekonomia jako nauka
1.2.1. Początki ekonomii jako nauki
1.2.2. Jak rozumieć ekonomię i jak współcześnie się nią zajmować
1.3. Status nauk o zarządzaniu
1.3.1. Geneza nauk o zarządzaniu
1.3.2. Cele i struktura nauk o zarządzaniu
1.3.3. Stanowiska badawcze w zakresie nauk o zarządzaniu
1.4. Związki między ekonomią a naukami o zarządzaniu
1.4.1. Ekonomia i nauki o zarządzaniu jako przedmiot analizy
1.4.2. Cechy dywergencji obu dyscyplin naukowych
1.4.3. Cechy konwergencji obu dyscyplin naukowych
1.4.4. Przyszłe związki między ekonomią a zarządzaniem

Rozdział 2
Problemy i twierdzenia naukowe

2.1. Problemy naukowe
2.1.1. Przedmiot procesu naukowego
2.1.1.1. Podejścia do interpretacji przedmiotu
2.1.1.2. Zarządzanie i gospodarowanie w węższym ujęciu
2.1.1.3. Trudności w interpretacji przedmiotu
2.1.2. System naukowy
2.1.2.1. Istota
2.1.2.2. Struktura systemu naukowego
2.1.2.3. Podstawowy proces naukowy
2.1.3. Naukowość problemów
2.1.4. Formułowanie problemu
2.1.5. Struktura i klasyfikacja problemów
2.2. Istota i formułowanie hipotez
2.2.1. Istota i znaczenie hipotez w badaniach naukowych
2.2.2. Metody wysuwania hipotez
2.3. Twierdzenia naukowe
2.3.1. Rezultat podstawowego procesu naukowego
2.3.1.1. Twierdzenia jako rezultat podstawowego procesu naukowego
2.3.1.2. Fakty jako rezultat podstawowego procesu naukowego
2.3.2. Systematyzacja twierdzeń naukowych
2.3.3. Wartość naukowa twierdzeń
2.4. Systemy twierdzeń naukowych
2.4.1. Twierdzenia naukowe jako systemy
2.4.2. Problemy naukowe a cele i twierdzenia naukowe

Rozdział 3
Wybrane metody rozwiązywania problemów naukowych

3.1. Istota i klasyfikacja metod naukowych
3.1.1. Istota metody naukowej
3.1.2. Klasyfikacja metod naukowych
3.1.3. Wybór metody naukowej
3.2. Metody jakościowe w badaniach naukowych
3.2.1. Metody wnioskowania logicznego
3.2.2. Wywiady jako metoda badań jakościowych
3.2.3. Metody komparatywne
3.2.4. Metody myślenia kreatywnego
3.2.5. Metody badania jakości usług
3.2.6. Metody obserwacyjne
3.2.7. Metody eksperymentalne
3.3. Metody statystyczne w badaniach naukowych
3.3.1. Pierwotne i wtórne źródła danych statystycznych
3.3.2. Problemy jakości badań i danych statystycznych
3.3.3. Populacja generalna, próba, operat losowania
3.3.4. Niezbędna wielkość próby
3.3.5. Osiągnięcia w badaniach sondażowych
3.3.6. Główne błędy w badaniach statystycznych
3.4. Studium przypadku jako metoda badawcza
3.4.1. Istota i znaczenie studium przypadku
3.4.2. Potencjalne wykorzystanie studium przypadku
3.4.3. Niebezpieczeństwo zgłaszania ekspertyzy jako pracy naukowej

Rozdział 4
Rozprawa doktorska w naukach ekonomicznych

4.1. Stopień naukowy doktora i rozprawa doktorska w świetle przepisów prawnych
4.2. Naukowy charakter pracy doktorskiej i jej samodzielność
4.3. Wykorzystanie dorobku teoretycznego dyscypliny naukowej w rozprawie doktorskiej
4.4. Praca doktorska jako rozwiązanie problemu naukowego

Rozdział 5
Metodyka pisania prac doktorskich

5.1. Cykl działania zorganizowanego przy pisaniu prac doktorskich
5.1.1. Faza określania (diagnozy)
5.1.2. Faza poszukiwań
5.1.3. Faza decyzji (realizacji)
5.2. Typy prac naukowych
5.2.1. Rodzaje publikacji ze względu na ich wartość naukową
5.2.2. Prace zespołowe, prace dydaktyczne, komentarze
5.3. Materiały empiryczne na potrzeby rozprawy doktorskiej
5.3.1. Materiały pierwotne
5.3.2. Materiały wtórne
5.3.3. Opracowanie wyników badań
5.3.3.1. Wyłączanie i włączanie cech
5.3.3.2. Indukcja i dedukcja
5.3.3.3. Analogia
5.3.3.4. Ilościowe i jakościowe ujmowanie problemów
5.3.3.5. Systematyzowanie i opracowywanie wyników badań na potrzeby pracy doktorskiej
5.3.3.6. Interpretacja
5.3.3.7. Wnioskowanie
5.3.3.8. Definiowanie
5.3.3.9. Hipoteza
5.3.3.10. Modele
5.4. Technika pisania pracy doktorskiej
5.4.1. Czynności preparacyjne
5.4.2. Uwagi o konstrukcji pracy doktorskiej
5.4.3. Prace bibliograficzne
5.4.4. Materiały empiryczne
5.4.5. Kolejność pisania pracy doktorskiej
5.4.6. Struktura wywodów
5.4.7. Przypisy
5.4.8. Skróty
5.4.9. Opracowanie tabel, materiałów ilustracyjnych, aneksu
5.4.10. Wykresy, schematy, rysunki, fotografie
5.4.11. Wymagania ogólne rozprawy doktorskiej i formalna strona pracy
5.4.12. Seminaria i konsultacje
5.5. Struktura autoreferatu rozprawy doktorskiej

Rozdział 6
Ocena prac doktorskich

6.1. Charakterystyka systemu oceny prac doktorskich
6.2. Kryteria oceny prac doktorskich
6.3. Ocena pracy doktorskiej przez recenzentów

Bibliografia
 

 

Redakcja naukowa Maria Sławińska
Hubert Witczak
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €