Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Bankowość

Zbigniew Dobosiewicz
ISBN: 978-83-208-1920-5
Pages: 316
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: III zmienione
Binding: paperback
Format: 162x237
14.00
Ask about product

The Author, Zbigniew Dobosiewicz, presented the key problems of banking. The coverage is rather synthetic and in some cases very concise. In practice, each chapter and even some sub-chapters could be developed into a separate book. Considering this, the publication should be treated as an introduction to banking. An expert may supplement his or her knowledge after reading of it by reaching for further studies in any particular field, for example by learning about legal aspects of measures of security.

 
The publication is mainly addressed to students and to bank employees. The way it is written, it can play the role of an academic manual in the studies in banking, as well as in more specialized fields of this thematic area, including “Credits”, “Polish banking system” and “Management of a commercial bank”.
 

Internal audit in the improvement of institutions. Theoretical, methodological and practical aspects ID: 737523543

Improvement of any institution has been one of the crucial areas determining its efficient operation. The book presents the system of internal audit as a management concept and an instrument of improving institutions through an emphasis put upon the control and advisory functions of the audit. The system of internal audit may be applied in any entity involved in social or economic activity.
The book consists of two interrelated parts. Part one presents theoretical and methodological fundaments of the internal audit (the essence and the system of internal audit, its classification, forms of organization and the methodology of its application), whereas part two focuses on the practice of applying the internal audit.


The manual is addressed to students in the faculties of economics, students of MBA and post-graduate studies, as well as participants of courses upgrading the knowledge in internal audit.
The book was prepared by a team of academic teachers from the Chair of Strategic Analyses of the University of Economics in Cracow. It is a fruit of many years of research and educational work of its authors concerning the internal audit as a concept of management, because the activities of the Chair’s personnel have been focused at problems of methodology in management-related science, strategic management and internal audit. In research considerations included in the book utilitarian aspects prevail, based upon theoretical and methodological fundamentals of management regarded as a scholar discipline.

Wprowadzenie


Rozdział 1. Polski system bankowy
1.1. System bankowy jako część systemu finansowego
1.1.1. Instytucje finansowe i ich rola w gospodarce
1.1.2. Kapitały instytucji finansowych
1.1.3. Zależność instytucji finansowych od zaufania publicznego
1.1.4. Konkurencja i współpraca między instytucjami finansowymi
1.2. Obecny polski system bankowy
1.2.1. Ewolucja polskiego systemu bankowego
1.2.2. Nowe podstawy prawne polskiego systemu bankowego
1.2.3. Obecny kształt polskiego systemu bankowego
1.2.4. Typy banków 

1.3. Nadzór bankowy
1.3.1. Skład i organizacja Komisji Nadzoru Finansowego
1.3.2. Nadzór a bezpieczeństwo depozytów
1.3.3. Reglamentacja działalności banków przez Komisję Nadzoru Finansowego
1.3.4. Postępowanie w przypadku trudnej sytuacji banku 

1.4. Narodowy Bank Polski
1.4.1. Historia Narodowego Banku Polskiego
1.4.2. Organizacja i podstawowe zadania NBP
1.4.3. Kredyty NBP i polityka stóp procentowych
1.4.4. Emisja papierów wartościowych i operacje otwartego rynku 

1.5. Banki komercyjne w polskim systemie bankowym
1.5.1. Zysk jako cel działania banku
1.5.2. Liczba banków komercyjnych
1.5.3. Zróżnicowanie banków komercyjnych
1.5.4. Struktura własności banków 

1.6. Banki spółdzielcze
1.6.1. Cel działania banków spółdzielczych
1.6.2. Najnowsza historia banków spółdzielczych
1.6.3. Zasady działania banków spółdzielczych 

1.7. Kasy oszczędnościowo-kredytowe 

1.8. Instytucje i przedsiębiorstwa wspierające polski system bankowy
1.8.1. Związek Banków Polskich
1.8.2. Krajowa Izba Rozliczeniowa
1.8.3. Biuro Informacji Kredytowej
1.8.4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

1.9. Polski system bankowy a Unia Europejska
1.9.1. Standardy prawne Unii Europejskiej
1.9.2. Proces dostosowania polskiego prawa bankowego do standardów Unii
1.9.3. Problem dostosowania polskich banków do walki konkurencyjnej w ramach Unii
 

Rozdział 2. Przedsiębiorstwo bankowe
2.1. Bank jako specyficzna forma przedsiębiorstwa

2.1.1. Specyfika banku w dziedzinie prawa i księgowości
2.1.2. Czynności bankowe
2.1.3. Outsourcing bankowy — przenoszenie czynności bankowych poza bank
2.2. Organy kierownicze banku
2.2.1. Najważniejsze organy kierownicze
2.2.2. Walne zgromadzenie akcjonariuszy
2.2.3. Rada nadzorcza banku
2.2.4. Zarząd
2.3. Centrala i sieć terenowa banku
2.3.1. Funkcje zarządcze centrali banku
2.3.2. Dochodowe funkcje centrali banku
2.3.3. Planowanie rozwoju
2.3.4. Sieć placówek terenowych
2.3.5. Placówki partnerskie
2.4. Pracownicy banku
2.4.1. Polityka kadrowa
2.4.2. Wielkość zatrudnienia
2.4.3. Zmiana struktury zatrudnienia
2.5. Operacje i produkty bankowe
2.5.1. Operacje bankowe
2.5.2. Produkty bankowe
2.6. Marketing bankowy
2.6.1. Podstawy strategii marketingowych
2.6.2. Program marketingowy
2.6.3. Wizerunek banku
2.7. Bankowe grupy kapitałowe
2.7.1. Korzyści z utworzenia bankowej grupy kapitałowej
2.7.2. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład grup kapitałowych
2.7.3. Obecny kształt bankowych grup kapitałowych

Rozdział 3. Polityka aktywów i pasywów banku
3.1. Bilans banku

3.1.1. Bilanse opracowywane przez banki
3.1.2. Pasywa banków
3.1.3. Aktywa banków
3.1.4. Układ bilansu
3.2. Kreacja pieniądza i koncentracja kapitałów przez bank
3.2.1. Kreacja pieniądza przez bank
3.2.2. Koncentracja kapitałów
3.3. Transformacja pieniądza w czasie
3.3.1. Proces transformacji pieniądza w czasie
3.3.2. Złota reguła bankowa
3.3.3. Reguła osadu we wkładach
3.3.4. Cykle depozytowe
3.3.5. Bankowa polityka zwiększania stabilności lokat
3.4. Struktura stóp procentowych i dochodowość operacji bankowych
3.4.1. Opłacalność wzrostu napływu pieniądza
3.4.2. Średni koszt pozyskania pieniądza przez bank
3.5. Zysk banku i jego osiąganie
3.5.1. Wynik na podstawowych operacjach bankowych
3.5.2. Obliczanie zysku netto
3.5.3. Ocena sytuacji banku
3.5.4. Wskaźniki ROA, ROE i analiza Du Ponta
3.6. Zysk, płynność i ryzyko
3.6.1. Najważniejsze typy ryzyka banku
3.6.2. Ryzyko utraty płynności
3.6.3. Współzależność między zyskiem, ryzykiem i płynnością
3.6.4. Sekurytyzacja aktywów

Rozdział 4. Kapitały własne banku
4.1. Skład i wielkość kapitałów własnych

4.1.1. Podział kapitałów własnych
4.1.2. Udział kapitałów własnych w pasywach
4.2. Rola i funkcje kapitałów własnych banków
4.2.1. Funkcja finansowa kapitałów własnych
4.2.2. Kapitały własne jako zabezpieczenie depozytów
4.2.3. Kapitały własne a normy ostrożnościowe
4.2.4. Włączanie zysków do kapitałów własnych
4.3. Kapitał akcyjny banku
4.4. Kapitały zapasowe i rezerwowe


Rozdział 5. Kapitały obce wykorzystywane przez bank
5.1. Rola kapitałów obcych w banku
5.2. Depozyty klientów

5.2.1. Udział depozytów w finansowaniu działalności banku
5.2.2. Znaczenie depozytów gospodarstw domowych dla banków
5.2.3. Rachunki depozytowe
5.2.4. Typy rachunków depozytowych
5.3. Lokaty bieżące
5.3.1. Charakterystyka lokat bieżących
5.3.2. Oprocentowanie rachunków bieżących
5.3.3. Rachunki bieżące jako źródło „taniego pieniądza”
5.3.4. Rezerwy obowiązkowe i podatki od depozytów bieżących
5.4. Depozyty terminowe
5.4.1. Cechy charakterystyczne depozytów terminowych
5.4.2. Oprocentowanie depozytów terminowych
5.4.3. Kapitalizacja odsetek
5.4.4. Lokaty strukturyzowane
5.4.5. Depozyty oszczędnościowe
5.4.6. Rezerwa obowiązkowa i podatki od depozytów terminowych
5.5. Depozyty walutowe
5.5.1. Oprocentowanie depozytów walutowych
5.5.2. Dochodowość depozytów walutowych
5.6. Lokaty międzybankowe bierne
5.6.1. Podstawowe funkcje lokat międzybankowych
5.6.2. Mechanizm lokat międzybankowych
5.6.3. Korzyści z pozyskiwania lokat międzybankowych
5.7. Emisja papierów wartościowych dłużnych przez bank
5.7.1. Bankowe papiery wartościowe dłużne
5.7.2. Bony bankowe
5.7.3. Obligacje bankowe
5.7.4. Certyfikaty depozytowe
5.8. Ryzyko stopy procentowej
5.8.1. Ryzyko stopy procentowej przy operacjach pasywnych
5.8.2. Ryzyko przy operacjach aktywnych

Rozdział 6. Aktywa bankowe
6.1. Skład aktywów
6.2. Aktywa pracujące i niepracujące

6.2.1. Podział aktywów banków i przedsiębiorstw produkcyjnych
6.2.2. Aktywa niepracujące
6.2.3. Aktywa pracujące
6.3. Kredyty i ich znaczenie dla gospodarki banku
6.3.1. Kredyty — najważniejszy składnik aktywów
6.3.2. Wskaźniki roli kredytów
6.4. Bankowe inwestycje w papiery wartościowe
6.4.1. Najważniejsze typy papierów wartościowych
6.4.2. Inwestycje w bony skarbowe
6.4.3. Płynność i koszty obrotu papierami skarbowymi
6.4.4. Marża zysku na papierach wartościowych
6.4.5. Bankowe inwestycje w akcje przedsiębiorstw
6.5. Inne operacje aktywne
6.5.1. Lokaty międzybankowe czynne
6.5.2. Bankowy obrót wekslowy
6.5.3. Faktoring

Rozdział 7. Udzielanie i spłata kredytów
7.1. Prawne podstawy działalności kredytowej

7.1.1. Kredyt a pożyczka
7.1.2. Umowa kredytowa
7.1.3. Kredyt bez umowy
7.2. Ryzyko kredytowe
7.2.1. Czynniki zwiększające ryzyko
7.2.2. Inflacja a ryzyko kredytowe
7.3. Procedury kredytowe
7.3.1. Selekcja klientów dzięki procedurom kredytowym
7.3.2. Segmentacja klientów
7.3.3. Charakterystyka procedur kredytowych
7.3.4. Dokumentacja kredytowa klienta
7.3.5. Zdolność kredytowa
7.3.6. Weryfikacja dokumentacji kredytowej
7.3.7. Analiza wskaźnikowa i credit-scoring
7.3.8. Decyzja kredytowa i monitoring kredytu
7.4. Zabezpieczenia kredytów
7.4.1. Typy zabezpieczeń
7.4.2. Zabezpieczenia osobiste, weksel własny in blanco, poręczenia i gwarancje
7.4.3. Zabezpieczenia rzeczowe, przewłaszczenie, zastaw i hipoteka
7.4.4. Ubezpieczenie kredytu i cesja polisy ubezpieczeniowej
7.4.5. Problem realnej wartości zabezpieczeń
7.5. Koszt kredytu, oprocentowanie i prowizja
7.5.1. Minimalny i maksymalny koszt kredytu
7.5.2. Oprocentowanie kredytu
7.5.3. Prowizja kredytowa
7.5.4. Inne koszty kredytu
7.5.5. Zasady obliczania marży kredytowej
7.5.6. Podatki a koszt kredytu
7.6. Zasady spłaty kredytu
7.6.1. Rozkład spłat i plan spłat
7.6.2. Wpływ karencji rat kredytowych na koszt kredytu
7.6.3. Wpływ typu rat kredytowych na koszt kredytu
7.6.4. Kredyt refinansowy i konsolidacyjny
7.7. Kredyty w sytuacji nieregularnej (złe kredyty)
7.7.1. Wielkość złych kredytów
7.7.2. Konsekwencje niespłacenia kredytu dla kredytobiorcy i dla banku
7.7.3. Ogólne zasady postępowania banku przy złych kredytach
7.8. Windykacja kredytów
7.8.1. Polubowne przejmowanie zabezpieczeń
7.8.2. Bankowy tytuł egzekucyjny i egzekucja komornicza
7.8.3. Rezultaty windykacji dla banku
7.9. Restrukturyzacja kredytów
7.9.1. Umowy restrukturyzacyjne
7.9.2. Rezultaty restrukturyzacji kredytów
7.10. Sprzedaż należności kredytowych, sekurytyzacja

Rozdział 8. Rodzaje kredytów
8.1. Polityka portfela kredytowego
8.2. Podstawowe typy kredytów

8.2.1. Podział kredytów ze względu na okres kredytowania
8.2.2. Kredyty złotowe i walutowe
8.2.3. Kredyty gotówkowe i bezgotówkowe
8.2.4. Kredyty w rachunku bieżącym i w rachunku kredytowym
8.2.5. Kredyty komercyjne i preferencyjne
8.2.6. Podział kredytów ze względu na ich przeznaczenie
8.3. Kredyty gospodarcze
8.3.1. Kredyty obrotowe
8.3.2. Kredyty inwestycyjne
8.3.3. Kredyty pomostowe
8.3.4. Kredyty w rachunku bieżącym dla przedsiębiorstw
8.4. Kredyty dla ludności
8.4.1. Wzrost znaczenia kredytów dla ludności
8.4.2. Prawne zasady udzielania kredytów konsumpcyjnych
8.4.3. Kredyty ratalne
8.4.4. Kredyty samochodowe
8.4.5. Kredyty w rachunku bieżącym dla ludności
8.4.6. Kredyty gotówkowe
8.4.7. Kredyty lombardowe
8.5. Kredyty budowlano-mieszkaniowe
8.5.1. Charakterystyka kredytów budowlano-mieszkaniowych
8.5.2. Kredyty budowlane
8.5.3. Kredyty mieszkaniowe
8.6. Kredyty preferencyjne
8.6.1. Mechanizm kredytu preferencyjnego
8.6.2. Ekonomiczne znaczenie kredytów preferencyjnych
8.7. Funkcje kredytowe kart płatniczych
8.8. Zmiana struktury kredytów

8.8.1. Rola kredytów gospodarczych
8.8.2. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 9. Operacje rozliczeniowe
9.1. Cechy charakterystyczne operacji pośredniczących
9.2. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

9.2.1. Charakterystyka operacji rozliczeniowych
9.2.2. Rozliczenia gotówkowe
9.2.3. Rozliczenia bezgotówkowe
9.3. Rozliczenia krajowe
9.3.1. Polecenie przelewu
9.3.2. Polecenie zapłaty
9.3.3. Rola Krajowej Izby Rozliczeniowej w rozliczeniach międzybankowych
9.3.4. Rozliczenia finansowe między bankami
9.4. Transfery zagraniczne
9.4.1. Operacje zagraniczne
9.4.2. Polecenie wypłaty
9.4.3. Banki-korespondenci
9.4.4. SWIFT
9.5. Operacje akredytywy i inkasa dokumentowego
9.5.1. Mechanizm akredytywy dokumentowej
9.5.2. Inkaso dokumentowe
9.6. Czeki i karty płatnicze jako instrumenty rozliczeniowe
9.6.1. Charakterystyka i typy czeków
9.6.2. Karty płatnicze

Rozdział 10. Pośrednictwo banków w obrocie papierami wartościowymi
10.1. Bankowe operacje papierami wartościowymi
10.1.1. Bankowość inwestycyjna
10.1.2. Typy papierów wartościowych
10.1.3. Cena i oprocentowanie papierów dłużnych
10.2. Pośrednictwo banków w sprzedaży papierów skarbowych
10.3. Zarządzanie portfelem papierów wartościowych klienta
10.4. Pośrednictwo w emisji papierów wartościowych dłużnych przedsiębiorstw i gmin

10.4.1. Rozwój emisji papierów dłużnych przedsiębiorstw
10.4.2. Korzyści emitenta i straty systemu bankowego
10.4.3. Korzyści banku-subemitenta
10.5. Pośrednictwo w emisji akcji przedsiębiorstw
10.5.1. Rola subemitenta akcji
10.5.2. Gwarancje sukcesu emisji

Rozdział 11. Inne operacje pośredniczące banków
11.1. Gwarancje bankowe
11.1.1. Mechanizm gwarancji
11.1.2. Typy gwarancji
11.1.3. Gwarancje kredytowe
11.1.4. Gwarancje zabezpieczające zapłatę za towary i usługi
11.1.5. Gwarancje przetargowe (wadialne)
11.2. Operacje walutowe
11.2.1. Różnice kursowe
11.2.2. Ryzyko kursowe
11.3. Operacje kasowo-skarbcowe
11.4. Operacje bankowe związane z instrumentami pochodnymi

11.4.1. Podstawowe typy transakcji pochodnych
11.4.2. Transakcje terminowe
11.4.3. Transakcje opcyjne
11.4.4. Warranty

Rozdział 12. Nowe technologie a praca banków
12.1. Problemy związane z rewolucją informatyczną
12.1.1. Trudności i zagrożenia związane z informatyzacją banków
12.1.2. Podpis elektroniczny
12.2. Informatyka a organizacja pracy w banku
12.2.1. Przyspieszenie obiegu informacji w banku
12.2.2. Informatyka w bankowej sprawozdawczości i kontroli
12.2.3. Funkcje komputerów
12.3. Bankowość poza bankiem
12.3.1. Bankomaty i karty płatnicze
12.3.2. Home banking
12.3.3. Bankowość internetowa
12.3.4. Operacje bankowe wykonywane za pomocą telefonu komórkowego
12.4. Wirtualne banki

Literatura

Zbigniew Dobosiewicz
Zbigniew Dobosiewicz

Professor Zbigniew Dobosiewicz (1939-2014), PhD Dsc. Graduated from a French university; received his doctoral and post-doctoral degrees in the University of Warsaw. Lectured in many universities (including over seven years spent abroad, i.a. in Algeria, Ghana, Egypt and Mexico). The experience gained during his work on the job of department director in one of Polish banks facilitated his research carried out in the area of banking.

Author of 20 books, mostly in the area of banking and finance, including: Bankowość (Banking, PWE, Warsaw 2005), Kredyty i gwarancje bankowe (Credits and Guarantees in Banking, PWE, Warsaw 2007), Bankowość (Banking, PWE, Warsaw 2011); also co-author of over a dozen other publications, some of them published abroad, i.a. in Great Britain.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €