Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Finanse publiczne

Andrzej Wernik
ISBN: 978-83-208-2167-3
Pages: 280
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: III
Binding: paperback
Format: B5
14.00
Ask about product

The manual contains lecture of public finance. The Author presents as follows: general issues concerning public finance, public spending and income, budgetary balance, budgetary deficit and its economic consequences, public debt, European regulations concerning public finance. Strengths of the manual include founding the lecture upon current, up-to-date legal status, accessible language and frequent references to the way public finance functions in Poland.

 

The manual is addressed to lecturers and students in faculties of economics, as well as to a staff of governmental and territorial administration.

   

Spis treści

 

Wstęp

 

1. FINANSE PUBLICZNE — ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.1. Pojęcie finansów publicznych
1.2. Podstawowe instytucje i formy działalności finansowej w zakresie finansów publicznych
1.3. Sektor finansów publicznych
1.4. Prawo finansów publicznych

 

2. WYDATKI PUBLICZNE
2.1. Podstawy prawne wydatków publicznych
2.2. Dobra publiczne i społecznie pożądane
2.3. Wydatki i rozchody — rodzaje wydatków publicznych
2.4. Dotacje i subwencje jako szczególna forma wydatków publicznych
2.5. Poziom wydatków publicznych — prawo Wagnera

 

3. DOCHODY PUBLICZNE
3.1. Przychody, dochody, środki publiczne
3.2. Dochody publiczne i ich rodzaje
3.3. Formalna konstrukcja i rodzaje podatków
3.4. Zasady podatkowe
3.5. Poziom obciążeń fiskalnych i polityka podatkowa
3.6. Polski system podatkowy

 

4. RÓWNOWAGA BUDŻETOWA I DEFICYT
4.1. Podstawowe pojęcia
4.2. Metody liczenia deficytu budżetowego
4.3. Struktura deficytu budżetowego — salda cząstkowe
4.4. Struktura deficytu budżetowego — wpływ koniunktury gospodarczej

 

5. EKONOMICZNE PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH
5.1. Przyczyny deficytów
5.2. Deficyt budżetowy a inflacja
5.3. Narastanie długu publicznego i kosztów jego obsługi
5.4. Absorpcja oszczędności prywatnych
5.5. Deficyt budżetowy a efekt wypierania i wzrost stóp procentowych
5.6. Deficyt budżetowy a saldo obrotów bieżących
5.7. Deficyt budżetowy a rynki finansowe
5.8. Problem efektu popytowego deficytu budżetowego

 

6. DŁUG PUBLICZNY
6.1. Pojęcie i powstanie długu publicznego
6.2. Struktura długu publicznego
6.3. Dług publiczny a rozwój gospodarczy. Ciężar długu
6.4. Procedura i instrumenty zaciągania długu
6.5. Zarządzanie długiem publicznym

 

7. EUROPEJSKIE REGULACJE DOTYCZĄCE FINANSÓW PUBLICZNYCH
7.1. Traktat z Maastricht
7.2. Pakt Stabilności i Wzrostu
7.3. Pakt Euro plus oraz „sześciopak”
7.4. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej
7.5. Europejski Mechanizm Stabilizacyjny
7.6. „Dwupak”

 

8. POLITYKA FISKALNA
8.1. Funkcje finansów publicznych i polityki fiskalnej
8.2. Polityka redystrybucyjna
8.3. Polityka alokacyjna
8.4. Polityka stabilizacyjna
8.5. Mechanizmy fiskalnej polityki stabilizacyjnej
8.6. Rodzaje polityki fiskalnej i jej uwarunkowania
8.7. Dwie dyskusyjne koncepcje teoretyczne

 

9. BUDŻET I PROCEDURY BUDŻETOWE
9.1. Pojęcie budżetu i zasady budżetowe
9.2. Klasyfikacja budżetowa
9.3. Wieloletni plan finansowy państwa i budżet środków europejskich
9.4. Ustawa budżetowa
9.5. Planowanie budżetowe — stabilizująca reguła wydatkowa
9.6. Opracowywanie budżetu państwa
9.7. Tryb uchwalania budżetu państwa
9.8. Wykonywanie budżetu państwa
9.9. Tryb rozliczenia wykonania budżetu państwa

 

10. NIEKTÓRE SZCZEGÓLNE ZAGADNIENIA POLITYKI FISKALNEJ
10.1. Uwarunkowania i zależności w procesie budżetowym
10.2. Reguły polityki fiskalnej
10.3. Budżet zadaniowy

 

11. FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ
11.1. System budżetowy Unii Europejskiej
11.2. Wydatki budżetu Unii Europejskiej
11.3. Dochody budżetu Unii Europejskiej
11.4. Salda rozliczeń i rabat brytyjski

 

ANEKS

FINANSE PUBLICZNE I POLITYKA FISKALNA W POLSCE W LATACH 1989–2013

 

Wpływ transformacji ustrojowej na finanse publiczne
Pierwsza faza transformacyjnego kryzysu finansów publicznych w Polsce
Restrukturyzacja systemu podatkowego
Dług publiczny i problem pułapki zadłużenia
Stabilizacja finansów publicznych w latach 1993–1998
Finanse publiczne w latach 1999–2003
Finanse publiczne w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Finanse publiczne w okresie spowolnienia gospodarczego 2008–2013
Finansowanie deficytu i dług publiczny w latach 1999–2012
Wpływ otwartych funduszy emerytalnych na finanse publiczne w latach 1999–2013

 

Bibliografia

 

Indeks

Andrzej Wernik

Profesor Akademii Finansów w Warszawie. W przeszłości pracował w Narodowym Banku Polskim i Ministerstwie Finansów, gdzie był m.in. dyrektorem Departamentu Polityki Finansowej. Był także dyrektorem Instytutu Finansów. Jest członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autor wielu publikacji z zakresu finansów i makroekonomii.
Autor publikacji m.in. Finanse publiczne (PWE, 2007, 2011) oraz współautor Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju (PWE, 2010).

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €