Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa

Wiktor Gabrusewicz
ISBN: 978-83-208-2356-1
Pages: 306
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
number copies:
Książka zawiera syntetyczny opis poszczególnych zagadnień objętych analizą finansową w przedsiębiorstwie, a następnie ukazuje podstawowe metody analizy finansowej odnoszące się do rozpatrywanych zjawisk. Współczesna analiza finansowa musi być nie tylko analizą retrospektywną, ale także prospektywną, dostarczającą podstaw do podjęcia decyzji odnoszących się do przyszłości. Aby wykorzystać w pełni analizę finansową, należy dokładnie poznać złożoność zjawisk występujących w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu, a także nabyć umiejętność posługiwania się metodami tej dyscypliny naukowej.
 
Zawartość książki ujęto w kilku grupach problemowych:
 
teoretyczno-metodyczne aspekty analizy finansowej przedsiębiorstwa,
metody analizy zasobów majątkowych i kapitałowych przedsiębiorstwa,
metody analizy kategorii strumieniowych, tj. przychodów, kosztów i wyniku finansowego,
metody analizy wskaźnikowej,
syntetyczne podejście analizy finansowej do oceny zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju.
 
Książka znajdzie szerokie zastosowanie na studiach stacjonarnych wyższych szkół zawodowych i uczelni akademickich. Ze względu na przystępny sposób prezentowania zagadnień może być pomocna studentom studiów zaocznych w pogłębianiu wiedzy. Mogą z niej korzystać również praktycy, księgowi i finansiści uczestniczący w różnych formach szkolenia zawodowego albo samodzielnie podnoszący poziom swojej wiedzy.

Wstęp 

1. Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne analizy finansowej 

1.1. Analiza finansowa w systemie dyscyplin mikroekonomicznych
1.2. Istota analizy finansowej przedsiębiorstwa
1.3. Przedmiot i zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa 
1.4. Rodzaje analizy finansowej przedsiębiorstwa 
1.5. Materiały źródłowe analizy finansowej przedsiębiorstwa 

2. Metodyczne aspekty analizy finansowej 

2.1. Istota i znaczenie metod badawczych w analizie finansowej przedsiębiorstwa 
2.2. Podział metod analizy finansowej
2.2.1. Metody ogólne i szczegółowe 
2.2.2. Metody indukcji i dedukcji
2.2.3. Metody badań wstępnych 
2.2.4. Metody badań pogłębionych

3. Metody analizy sytuacji zasobowej przedsiębiorstwa 

3.1. Związek majątku i kapitału jako podstawa działalności przedsiębiorstwa
3.2. Cele i zakres analizy zasobów majątkowych przedsiębiorstwa 
3.3. Podejście metodyczne do analizy zasobów majątkowych przedsiębiorstwa
3.4. Metody analizy głównych zasobów majątkowych przedsiębiorstwa 
3.4.1. Analiza środków trwałych 
3.4.2. Analiza zapasów 
3.4.3. Analiza należności handlowych 
3.5. Metody analizy zasobów kapitałowych przedsiębiorstwa 
3.5.1. Cele i zakres analizy zasobów kapitałowych  
3.5.2. Analiza wielkości i zmian kapitałów w czasie 
3.5.3. Analiza struktury kapitałów 
3.5.4. Analiza kapitału własnego 
3.5.5. Analiza kapitałów obcych
3.5.6. Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej 
3.5.7. Analiza kosztu kapitałów 

4. Metody analizy kategorii strumieniowych 

4.1. Metody analizy przychodów ze sprzedaży 
4.1.1. Istota i zakres analizy przychodów ze sprzedaży 
4.1.2. Analiza wielkości i dynamiki przychodów ze sprzedaży
4.1.3. Analiza struktury przychodów ze sprzedaży 
4.1.4. Analiza możliwości zwiększenia przychodów ze sprzedaży
4.2. Metody analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa 
4.2.1. Istota, cel i zadania analizy kosztów 
4.2.2. Ogólna analiza kosztów 
4.2.3. Analiza kosztów w układzie rodzajowym 
4.2.4. Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym 
4.2.5. Metody analizy kosztów bezpośrednich
4.2.6. Metody analizy kosztów pośrednich 
4.2.7. Metody analizy kosztu jednostkowego
4.3. Wynik finansowy i metody jego analizy 
4.3.1. Wynik finansowy miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa 
4.3.2. Analiza porównawcza zysku ze sprzedaży
4.3.3. Analiza przyczynowa zysku ze sprzedaży

5. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

5.1. Istota i główne obszary analizy wskaźnikowej
5.2. Analiza sprawności działalności przedsiębiorstwa  
5.2.1. Analiza obrotowości majątku 
5.2.2. Analiza obrotowości zapasów 
5.2.3. Analiza rotacji należności handlowych
5.2.4. Analiza okresu spłaty zobowiązań 
5.2.5. Analiza cyklu środków pieniężnych.
5.3. Metody analizy rentowności 
5.3.1. Rentowność jako cel działania przedsiębiorstwa 
5.3.2. Analiza rentowności sprzedaży
5.3.3. Analiza rentowności majątku 
5.3.4. Analiza rentowności kapitału własnego 
5.4. Metody analizy płynności finansowej
5.4.1. Istota i czynniki kształtujące płynność finansową 
5.4.2. Statyczne metody analizy płynności finansowej 
5.4.3. Dynamiczne metody analizy płynności finansowej 
5.5. Metody pomiaru i analizy zadłużenia przedsiębiorstwa
5.5.1. Cele analizy zadłużenia 
5.5.2. Analiza poziomu zadłużenia. 
5.5.3. Analiza zdolności do obsługi zadłużenia 
5.6. Ocena wskaźników rynku kapitałowego 

6. Metody analizy zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju 

6.1. Zdolność przedsiębiorstwa do rozwoju i jej determinanty 
6.2. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 
6.3. Analiza zasobów przedsiębiorstwa 
6.4. Syntetyczna ocena zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju 

Literatura 

 

Wiktor Gabrusewicz
Wiktor Gabrusewicz

Professor Wiktor Gabrusewicz, PhD Dsc. Until 2012 Head of the Chair of Accountancy in the Poznan University of Economics and Business, the President of the Accountants Association in Poland. WLKP, Member of the Board of Directors of SKwP, auditor. His research interests include: financial and managerial accountancy, financial audit. Combines theory with practice in accountancy. Author or co-author of over a dozen books and many articles concerning accountancy and financial analysis.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €