Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Rynkowy system finansowy

Marian Górski
ISBN: 978-83-208-2301-1
Pages: 400
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: IV
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
number copies:

The key idea of the manual is to present a comprehensive and systemic approach to problems of finance of the national economy. The issues discussed were divided into three parts. Part one concerns money and non-monetary financial instruments. Part two is dedicated to bodies operating in the financial system: final creditors and debtors as well as financial intermediaries. Part three presents financial markets: spot and futures. Mechanism of functioning of markets having crucial importance for the economy which are currencies markets, markets of interbank deposits and capital markets are discussed in detail.

 

The book is addressed to students in faculties of economics, studying in the fields of management, finance and banking. It is addressed both to persons professionally dealing with intermediaries and with financial markets and with those taking advantage of their services.

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Część pierwsza
Pieniądz i inne instrumenty finansowe

 

1. Pieniądz
1.1. Funkcje i definicje
1.2. Ewolucja systemów walutowych
1.3. Formy współczesnego pieniądza
1.4. Podaż pieniądza w gospodarce
Pytania i zadania

 

2. Niepieniężne instrumenty finansowe
2.1. Zasoby i strumienie gospodarcze
2.2. Płynność, dochód i ryzyko instrumentów finansowych
2.3. Klasyfikacja instrumentów finansowych
2.3.1. Rodzaj reprezentowanego prawa
2.3.2. Sposób przenoszenia tytułu własności instrumentu
2.3.3. Terminy wymagalności i zapadalności instrumentów finansowych
2.3.4. Rodzaje i sposób ustalania dochodu
Pytania i zadania
Źródła prawa oraz ustawowe definicje wybranych instrumentów finansowych (według kolejności alfabetycznej)

 

3. Stopy procentowe i dyskontowe
3.1. Pożyczki oprocentowane i dyskontowane
3.2. Efektywna (rzeczywista) stopa procentowa
3.3. Realna stopa procentowa
3.4. Krzywa rentowności obligacji
Pytania i zadania

 

Część druga
Podmioty systemu finansowego gospodarki

 

4. Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki
4.1. Gospodarstwa domowe jako finalni wierzyciele gospodarki
4.2. Państwo i przedsiębiorstwa jako dłużnicy
4.2.1. Dług publiczny
4.2.2. Dług przedsiębiorstw
4.3. Pośrednicy finansowi
4.3.1. Model finansowy pośrednika finansowego
Pytania i zadania

 

5. Dwuszczeblowy sektor bankowy — bankowość centralna
5.1. Struktura sektora bankowego
5.2. Etapy reformowania i stan obecny sektora bankowego w Polsce
5.3. Bankowość centralna w Polsce
5.4. Bankowość centralna w Unii Europejskiej
5.4.1. Europejska Unia Bankowa
Pytania i zadania

 

6. Usługi komercyjnych banków depozytowo-kredytowych
6.1. Podmioty i struktura bankowości komercyjnej
6.2. Klasyfikacja czynności bankowych
6.3. Usługi rozliczeniowe
6.3.1. Rozliczenia gotówkowe
6.3.2. Rozliczenia bezgotówkowe
6.3.3. Rozliczenie pieniądzem elektronicznym
6.3.4. Rozliczenia międzybankowe
6.4. Działalność kredytowo-pożyczkowa banku
6.4.1. Klasyfikacja kredytów i pożyczek
6.4.2. Przygotowanie banku do prowadzenia działalności kredytowej
6.4.3. Rozpatrywanie wniosków kredytowych
6.4.4. Etap realizacji kredytu
6.4.5. Etap obsługi kredytu
Pytania i zadania

 

7. Przedsiębiorstwo bankowe — sprawozdanie finansowe
7.1. Model finansowy banku depozytowo-kredytowego
7.2. Sprawozdanie finansowe banku depozytowo-kredytowego
7.2.1. Bilans banku depozytowo-kredytowego
7.2.2. Rachunek zysków i strat
7.2.3. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe
Pytania i zadania

 

8. Instytucje pożyczkowe (parabanki)
8.1. Banki hipoteczne
8.2. Banki inwestycyjne
8.3. Spółki faktoringowe
8.4. Spółki leasingowe
8.5. Model finansowy instytucji pożyczkowej
Pytania i zadania

 

9. Ryzyko w działalności bankowej
9.1. Klasyfikacja ryzyka
9.2. Ryzyko kredytowe
9.2.1. Ratingowe metody oceny ryzyka kredytowego
9.3. Ryzyko płynności
9.4. Ryzyko rynkowe
9.4.1. Ryzyko walutowe
9.4.2. Ryzyko stopy procentowej
9.5. Ryzyko operacyjne
9.6. Współczynnik wypłacalności i normy kapitałowe
Pytania i zadania

 

10. Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego
10.1. Model ubezpieczyciela
10.2. Model powiernika zarządzającego funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi
10.3. Prywatne fundusze podwyższonego ryzyka typu venture capital
i private equity (VC/PE)
10.4. Skonsolidowany bilans gospodarki krajowej
Pytania i zadania

 

Część trzecia
Rynki finansowe

 

11. Rynki finansowe — podmioty, klasyfikacja
11.1. Pierwotne i wtórne rynki finansowe
11.2. Rodzaje rynków finansowych
Pytania i zadania

 

12. Rynki pieniężne
12.1. Rynki walutowe
12.2. Rynek lokat międzybankowych
12.3. Pozostałe rynki pieniężne
Pytania i zadania

 

13. Rynki kapitałowe
13.1. Klasyfikacja rynków kapitałowych
13.2. Rynek obligacji
13.3. Rynek akcji
Pytania i zadania

 

14. Rynki terminowych instrumentów finansowych
14.1. Klasyfikacja kontraktów terminowych
14.2. Bezwarunkowe kontrakty terminowe
14.3. Warunkowe (opcyjne) kontrakty terminowe
Pytania i zadania

 

Odpowiedzi na pytania oraz rozwiązania zadań

 

Bibliografia

 

Indeks

Marian Górski

Profesor doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki. Specjalizuje się w makroekonomii, ekonomii porównawczej, systemie finansowym, rynkach kapitałowych, bankowości, polityce pieniężnej. Autor i współautor wielu książek oraz artykułów naukowych.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €