Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową

Ireneusz P. Rutkowski
ISBN: 978-83-208-1935-9
Pages: 380
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
14.00
Ask about product

Being able to develop a sound product strategy enables an enterprise to effectively shape its present operation and prepare for the future. To provide helpful insight in this respect, the Author, Professor Ireneusz P. Rutkowski, focused his considerations upon the following:
·  analysis of a place a product has within strategical marketing,
·  elements of product strategy,
·  methods of analyzing and evaluating the product offer,
·  strategies for existing and for new products.
The structure of the book contents makes it easier for the reader to understand the nature of product strategy, as well as procedures of its development and implementation.
 
The book should be of interest to management staff of enterprises, to managers dealing with development and marketing of new products as well as to students of universities of economics and technology.

 

Venture capital ID: 1306421619

The book provides a compendium of knowledge about venture capital funds — Venture Capital/Private Equity. Its Authors presented the essence of Venture Capital and Private Equity as well as the pros and cons of financing the investments with these types of assets, described the investment process for venture investments, discussed the development of Venture Capital in Europe and compared regulations in force in this field in individual EU member states. Strengths of the book include its consistent and transparent structure, accessible language, interesting examples.
 
The book is addressed to students of economics, management, finance; students of post-graduate studies of economics; entrepreneurs and managers.

Spis treści
 
Wprowadzenie
 
Część I. PRODUKT W PRZEDSIĘBIORSTWIE I NA RYNKU

Rozdział 1. Produkt jako przedmiot wymiany rynkowej
1.1. Istota produktu i podstawowe pojęcia związane z produktem
1.2. Architektura produktu
1.2.1. Modele projektowania architektury produktu
1.2.2. Architektura seryjna, modułowa, klockowa oraz pakietowa
1.3. Hierarchia, struktury-poziomy, atrybuty i funkcje produktu
1.3.1. Decyzje dotyczące hierarchii produktu
1.3.2. Koncepcje struktury produktu
1.3.3. Atrybuty oraz techniczne, prawne i generowane funkcje produktu
 
Rozdział 2. Produkt nośnikiem wartości dla klienta
2.1. Produkt w procesie wymiany oraz w sieci relacji
2.1.1. Zadowolenie klienta z produktu jako warunek sukcesu
2.1.2. Wyznaczanie i wymiana wartości dla klienta
2.2. Produkt a zaspokajanie potrzeb klientów
2.2.1. Proces zaspokajania potrzeb klienta
2.2.2. Zadowolenie a wartość dla klienta
2.3. Zarządzanie przez wartość dla klienta — wybrane koncepcje
2.4. Współtworzenie wartości — wartości materialne i niematerialne
2.5. Komunikowanie wartości dla klienta
2.5.1. Zaufanie w procesie komunikowania wartości dla klienta
2.5.2. Komunikowanie wartości dla klienta oparte na faktach
 
Rozdział 3. Miejsce i rola produktu w strategiach przedsiębiorstwa
3.1. Produkt w koncepcji marketingu strategicznego
3.2. Normatywne koncepcje strategii produktu w profilu strategicznym przedsiębiorstwa
3.2.1. Strategie H.I. Ansoffa
3.2.2. Strategie ograniczania/konsolidacji
3.2.3. Strategie innowacji — zmodyfikowana macierz Ansoffa
3.3. Pozycja produktu w wybranych strategiach konkurencji
3.3.1. Strategie według kryterium przewagi konkurencyjnej
3.3.2. Strategie według kryterium udziału w rynku
3.3.3. Strategie według relacji jakość produktu – cena
3.4. Proces formułowania strategii produktu
 
Rozdział 4. Klasyfikacje produktów
4.1. Kryteria klasyfikacji produktów
4.1.1. Klasyfikacja produktów według kryterium odbiorcy
4.1.2. Forma własności, konkurencyjność i wyłączalność
4.2. Produkty konsumpcyjne i cechy rynku dóbr konsumpcyjnych
4.2.1. Produkty powszednie oraz wybieralne
4.2.2. Produkty luksusowe — pokusa bez względu na koszt
4.2.3. Produkty niepostrzegalne
4.2.4. Cechy rynku dóbr konsumpcyjnych
4.3. Produkty przemysłowe i cechy rynku dóbr przemysłowych
4.3.1. Produkty inwestycyjne
4.3.2. Surowce jako produkty
4.3.3. Materiały i produkty dodatkowego wyposażenia
4.3.4. Produkty zaopatrzeniowe i usługi profesjonalne
4.3.5. Cechy rynku dóbr przemysłowych
4.4. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
4.5. Klasyfikacje nowych produktów
4.5.1. Klasyfikacja według kryterium oceny stopnia nowości
4.5.2. Klasyfikacja nowych produktów BAH oraz OECD/EUROSTAT
 
Część II. ELEMENTY STRATEGII PRODUKTU

Rozdział 5. Kształtowanie i zachowanie jakości produktu
5.1. Jakość produktu i jakość technologii produktu
5.1.1. Pojęcie jakości w różnych perspektywach i wymiarach
5.1.2. Doktryna jakości A.J. Blikle
5.2. Metody i techniki zapewniania jakości
5.2.1. Cele i metody inżynierii jakości
5.2.2. Kompleksowe zarządzanie jakością a satysfakcja klienta
5.2.3. Koncepcje zapewniania jakości produktu
5.3. Dyrektywy i normy jakości
5.3.1. Normy zharmonizowane
5.3.2. Ocena zgodności — moduły i procedury
 
Rozdział 6. Opakowanie w strategii produktu
6.1. Istota i elementy opakowania — techniczne, informacyjne i graficzne
6.1.1. Cechy dobrego opakowania
6.1.2. Barwa jako właściwość powierzchni opakowania
6.1.3. Opakowania a techniczne wymagania odbiorcy
6.1.4. Strategia downsizing czy upsizing
6.1.5. Informacje oraz oznakowanie opakowania produktu
6.2. Funkcje oraz zadania opakowania
6.2.1. Funkcje opakowania w produkcji, marketingu i logistyce
6.2.2. Opakowanie jako zagrożenie dla środowiska przyrodniczego
6.3. Technologie identyfikacji informacji o produkcie
6.3.1. Kod kreskowo-cyfrowy EAN
6.3.2. Zastosowanie technologii RFID w identyfikacji produktu
6.3.3. Elektroniczny kod produktu (EPC)
 
Rozdział 7. Elementy strategii marki produktu
7.1. Istota marki i sposoby jej definiowania oraz reputacja jako rdzeń strategii marki
7.2. Kreowanie wizerunku marki
7.2.1. Perspektywy wizerunku marki
7.2.2. Nazwa i znak marki
7.2.3. Funkcje marki
7.2.4. Tworzenie kapitału marki
7.3. Warianty strategii marki
7.3.1. Strategia marki indywidualnej
7.3.2. Strategia marki rodzinnej
7.3.3. Strategia marki kombinowanej
7.3.4. Strategia rozciągania marki
7.3.5. Marka producenta oraz pośrednika
7.4. Metody szacowania siły i wartości marki
7.5. Strategie pozycjonowania marki i jej ochrony
7.5.1. Trzy strategie pozycjonowania
7.5.2. Strategie ochrony marki
 
Rozdział 8. Prawne aspekty strategii produktu
8.1. Ochrona praw związanych z jakością produktu — gwarancja i rękojmia
8.1.1. Różnice między gwarancją a rękojmią
8.1.2. Uprawnienia z tytułu gwarancji
8.1.3. Rodzaje rękojmi
8.2. Zgodność produktów z normami — normalizacja i certyfikacja
8.2.1. System normalizacji i znaki potwierdzenia jakości
8.2.2. Deklaracja zgodności i bezpieczeństwo produktu
8.3. Regulacje prawne obrotu opakowaniami
8.4. Ochrona praw związanych z produktem
8.4.1. Autorskie prawa osobiste i majątkowe
8.4.2. Wynalazki, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe
 
Część III. METORY ANALIZY I OCENY SYTUACJI OFERTY PRODUKTOWEJ
Rozdział 9. Decyzje strategiczne dotyczące oferty produktowej
9.1. Decyzje dotyczące asortymentu i jego wymiarów
9.1.1. Asortyment produkcyjny oraz handlowy
9.1.2. Wymiary asortymentu: głębokość, szerokość, pokrewieństwo
9.1.3. Decyzje związane z zarządzaniem kategorią produktu
9.2. Wspomaganie informacyjne decyzji dotyczących oferty produktowej
9.2.1. Zbiory informacji o produkcie i sprzedaży
9.2.2. Udział w rynku i inne mierniki siły konkurencyjnej produktu
9.2.3. Analiza sprzedaży produktu
9.2.4. Źródła informacji o ofercie produktowej
9.3. Technologie informacyjne wspomagające zarządzanie ofertą produktową
 
Rozdział 10. Cykl życia produktu
10.1. Koncepcja zintegrowanego cyklu życia produktu
10.1.1. Model zintegrowanego cyklu życia produktu
10.1.2. Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)
10.2. Charakterystyka faz zintegrowanego cyklu życia produktu
10.2.1. Źródła pomysłów na nowe produkty i testowanie koncepcji
10.2.2. Analiza ekonomiczna i rozwój prototypu produktu
10.2.3. Produkcja i komercjalizacja
10.2.4. Strategie momentu, miejsca i wejścia na rynek
10.2.5. Fazy rynkowego cyklu życia produktu
10.2.6. Warianty krzywych rynkowego cyklu życia produktu
10.3. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a cykl życia produktu
 
Rozdział 11. Metody portfelowe analizy i oceny dotychczasowych produktów
11.1. Macierz BCG oraz GE/McKinsey
11.1.1. Macierz BCG — macierz udziału/wzrostu
11.1.2. Macierz GE/McKinsey
11.2. Macierz ADL i Hofera–Schendela
11.2.1. Elementy macierzy A.D. Little
11.2.2. Warianty strategii portfelowych proponowane przez Ch.W.Hofera i D. Schendela
11.3. Macierz profilu technologii i mapa wrażliwości–zróżnicowania
11.3.1. Mapa wrażliwości–zróżnicowania
11.3.2. Portfel inwestycyjny badań i rozwoju
 
Część IV. STRATEGIE NOWEGO I DOTYCHCZASOWEGO PRODUKTU
Rozdział 12. Strategie innowacji produktu
12.1. Ergonomia, wzornictwo i stylizacja produktu
12.1.1. Ergonomia w sferze zarządzania produktem
12.1.2. Wspomaganie informatyczne projektowania produktów ergonomicznych
12.2. Normatywne strategie innowacji produktu
12.2.1. Klasyczne warianty strategii nowego produktu
12.2.2. Strategie S.C. Johnsona i C. Jonesa
12.3. Decyzje strategiczne w procesie rozwoju nowego produktu
 
Rozdział 13. Strategie dotychczasowej oferty produktowej
13.1. Strategie związane z rynkowym cyklem życia produktu
13.1.1. Analiza trzech trendów — metoda Scheuinga
13.1.2. Cele strategiczne w rynkowym cyklu życia produktu
13.1.3. Warianty strategii produktu w fazach wprowadzania oraz wzrostu
13.1.4. Warianty strategii produktu w fazach dojrzałości oraz schyłku
13.2. Strategie porządkowania i utrzymania konkurencyjności oferty produktowej
13.2.1. Strategie lidera, następcy oraz asekuranta
13.2.2. Strategie pełnego oraz ograniczonego asortymentu
 
Rozdział 14. Wdrażanie i realizacja strategii produktu
14.1. Rola zarządu przedsiębiorstwa
14.2. Zadania i zakres odpowiedzialności menedżera produktu
14.2.1. Rola specjalisty ds. marketingu w strategii produktu
14.2.2. Zakres odpowiedzialności menedżera produktu
14.3. Nowoczesne struktury organizacyjne w zarządzaniu produktem
14.3.1. Struktura organizacyjna — integracyjna oraz sieciowa
14.3.2. Zakres odpowiedzialności zespołu projektowego
14.4. Nowe wyzwania i trendy w obszarze strategii produktu
 
Bibliografia

Ireneusz P. Rutkowski
Ireneusz P. Rutkowski

Ireneusz P. Rutkowski is a professor of economics, head of Department of Market Research and Services at the Marketing Institute, Poznań University of Economics and Business. Expert of the National Center for Research and Development, member of the Product Development Management Association, the Polish Scientific Society of Marketing, the Scientific Society of Organization and Management and the Polish Economic Society. Author of 10 books and almost other 200 scientific and popular science publications on product strategy, product management, new product development, marketing strategies, market research methods, and application of information systems in commercial enterprises.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 56 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €
Recommended