Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie innowacjami

Ryszard Knosala, Anna Boratyńska-Sala, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Aleksander Moczała
ISBN: 978-83-208-2087-4
Pages: 376
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

Contemporary economy sees a constant growth of importance of innovativeness and implementation of innovations. Nowadays, innovativeness has become a significant factor of competitiveness of companies, regions and entire economies. The manual discusses as follows: the essence of innovativeness and its aims, organization of the system of innovations, techniques to stimulate creativity, methods of seeking innovative solutions, evaluation and selection of the optimum variants of solutions, a system of innovation management, methods of designing innovative products and processes, technical and economic evaluation of innovative undertakings, technology transfer, research and technology-related policy of support for innovative activities.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Istota innowacyjności i jej cele
1.1. Definicje innowacji i pojęć z nią związanych
1.1.1. Ewolucja pojęć „innowacja” i „innowacyjność”
1.1.2. Statystyczne i ustawowe pojęcie innowacyjności
1.1.3. Pojęcia związane z innowacją i innowacyjnością
1.2. Rodzaje innowacji i ich klasyfikacja
1.2.1. Klasyfikacja innowacji ze względu na obszar zastosowania
1.2.2. Klasyfikacja innowacji ze względu na stopień nowości
1.3. Cel i znaczenie innowacji
1.3.1. Przyczyny wzrostu znaczenia innowacji
1.3.2. Konsekwencje braku innowacji dla przedsiębiorstwa i gospodarki
1.4. Pomiar innowacyjności
1.4.1. Cel i znaczenie pomiaru innowacyjności
1.4.2. Metodyka pomiaru innowacyjności
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 2. Organizacja systemu innowacji
2.1. Stymulowanie innowacyjności
2.1.1. Czynniki stymulujące i hamujące innowacyjność
2.1.2. Bariery innowacyjności
2.1.3. Cechy organizacji innowacyjnej
2.2. Pobudzanie kreatywności pracowników
2.2.1. Proinnowacyjne zarządzanie pracownikami
2.2.2. Zadania lidera innowacji
2.3. Modele procesu innowacji
2.3.1. Istota i etapy procesu innowacji
2.3.2. Ewolucja modeli procesu innowacji
2.3.3. Cechy procesu innowacji
2.4. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
2.4.1. Formułowanie strategii innowacji i jej rodzaje
2.4.2. Nowoczesne strategie innowacji na przykładzie strategii błękitnego oceanu i strategii innowacji otwartej
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 3. Techniki stymulujące kreatywność
3.1. Podstawowe pojęcia
3.2. Proces stymulowania mózgu
3.2.1. Lewo - i prawopółkulowe myślenie
3.2.1.1. Myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
3.2.1.2. Myślenie lateralne
3.2.2. Charakterystyka osoby twórczej
3.3. Techniki kształtowania kreatywności
3.3.1. Techniki przezwyciężania przeszkód w myśleniu twórczym
3.3.2. Inwentyka naturalna
3.3.3. Inwentyka naturalna stymulowana
3.3.3.1. Psychologiczne techniki treningu twórczości
3.3.3.2. System stymulatorów Mirosława Stecewicza
3.3.3.3. Teoria Rozwoju Osobowości Twórczej według Altszullera
3.3.4. Inwentyka wspomagana sztucznie
3.3.4.1. Biofeedback
3.3.4.2. Metoda SITA
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 4. Wybrane metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań
4.1. Przegląd znanych metod
4.1.1. Metody: Sokratesa, Kartezjusza, Polyi
4.1.1.1. Metoda Sokratesa
4.1.1.2. Metoda Kartezjusza
4.1.1.3. Metoda Polyi
4.1.2. Metody oparte na skojarzeniach swobodnych
4.1.2.1. Metoda burzy mózgów
4.1.2.2. Metoda Gordona: synektyka
4.1.3. Metody oparte na skojarzeniach wymuszonych
4.1.3.1. Metoda delficka
4.1.3.2. Metoda sześciu kapeluszy myślowych
4.1.4. Metody analityczne
4.1.4.1. Metoda — analiza morfologiczna Zwicky'ego
4.2. Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań
4.2.1. Metodyka Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań
4.2.1.1. TRIZ: założenia, źródła i elementy składowe
4.2.1.2. Techniczne systemy i ich funkcje
4.2.1.3. Podsystemy i nadsystemy, podejście systemowe
4.2.1.4. Innowacyjna sytuacja i innowacyjne zadanie
4.2.1.5. Łańcuch przyczynowo-skutkowy
4.2.1.6. Drzewo celów
4.2.1.7. Idealność
4.2.1.8. Resursy
4.2.1.9. Sprzeczności
4.2.1.10. Elementarne zasady usuwania sprzeczności
4.2.1.11. Prawa Rozwoju Technicznych Systemów
4.2.2. Narzędzia metodyki TRIZ
4.2.2.1. Algorytmy
4.2.2.2. Wepola
4.2.2.3. „Małe ludziki”
4.2.2.4. Zasady usuwania technicznych sprzeczności
4.2.2.5. Matryca sprzeczności
4.2.2.6. Efekty: fizyczne, chemiczne, geometryczne i biologiczne
4.2.3. Kolejne kroki rozwoju w algorytmizacji TRIZ
4.2.4. Podsumowanie
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Ocena i wybór optymalnych wariantów rozwiązań
5.1. Podstawy metodologiczne
5.2. Kryteria
5.2.1. Racje jako podstawa tworzenia kryteriów
5.2.2. Podział kryteriów ze względu na rodzaj oceny
5.2.3. Podział kryteriów ze względu na rodzaj informacji
5.2.4. Dobór kryteriów na podstawie listy wymagań
5.2.5. Sposób tworzenia kryteriów dotyczących procesów wytwarzania i eksploatacji
5.2.5.1. Kryteria wytwarzania
5.2.5.2. Kryteria eksploatacji
5.2.6. Sposób identyfikacji kryteriów na podstawie analizy wartości użytkowej
5.3. Metody oceny
5.3.1. Selekcja wstępna wariantów rozwiązań
5.3.2. Ocena orientacyjna
5.3.3. Sposoby określania wag kryteriów w ujęciu klasycznym
5.3.4. Metoda klasyczna oceny
5.3.5. Metoda oceny zobiektywizowanej wspomagana komputerowo
5.3.5.1. Założenia metody
5.3.5.2. Dobór ekspertów dokonujących oceny
5.3.5.3. Określenie ocen cząstkowych w świetle kryteriów rozmytych
5.3.5.4. Określenie ocen cząstkowych w świetle kryteriów deterministycznych
5.3.5.5. Określenie ocen cząstkowych w świetle kryteriów probabilistycznych
5.3.5.6. Sposoby ustalania ważności kryteriów
5.3.5.7. Agregacja ocen cząstkowych i ważność kryteriów
5.3.5.8. Sposoby interpretacji i prezentacji wyników ocen całościowych
5.3.5.9. Zalety metody
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 6. System zarządzania innowacjami
6.1. Czym jest zarządzanie innowacjami?
6.1.1. Cel zarządzania innowacjami
6.1.2. Wpływ otoczenia na procesy innowacji
6.1.3. Zasady zarządzania innowacjami
6.2. Przedsiębiorstwo innowacyjne
6.2.1. Pojęcie przedsiębiorstwa innowacyjnego
6.2.2. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa
6.3. Źródła innowacji
6.3.1. Rodzaje i klasyfikacja źródeł innowacji
6.3.2. Zarządzanie pracami badawczo-rozwojowymi
6.4. Realizacja procesu innowacji
6.4.1. Etapy realizacji procesu innowacji
6.4.2. Kontrola i ocena procesu innowacji
6.5. Wdrażanie innowacji
6.5.1. Krzywa S w zarządzaniu innowacjami
6.5.2. Proces wprowadzania zmiany w organizacji
6.5.3. Dyfuzja innowacji
6.6. Zarządzanie ryzykiem w działalności innowacyjnej
6.6.1. Identyfikacja i klasyfikacja czynników ryzyka
6.6.2. Zarządzanie niepewnością i ryzykiem innowacji
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 7. Metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów
7.1. Metody opracowania strategii technologicznej
7.1.1. Metodyka cyklu projektowania innowacyjnych produktów i procesów
7.1.2. Dobór metod a strategia technologiczna
7.1.3. Techniki i narzędzia analizy strategicznej
7.1.4. Narzędzia wyboru strategicznego
7.1.5. Techniki planowania strategicznego
7.1.6. Metody pozyskiwania nowej technologii
7.1.7. Techniki wdrażania opracowanej zmiany technologicznej
7.2. Metody i techniki projektowania zmian w produkcji
7.2.1. Znaczenie narzędzi wprowadzania innowacji
7.2.2. System zarządzania wartością
7.2.3. Zrównoważona karta wyników
7.2.4. Pięciofazowa metoda procesu ulepszania systemów i procesów
7.2.5. Rozwinięcie funkcji jakości
7.3. Metody doskonalenia zarządzania technologią
7.4. Audyt zarządzania technologią
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 8. Techniczno-ekonomiczna ocena przedsięwzięć
8.1. Ocena innowacji technologicznej
8.1.1. Problemy oceny technicznej i ekonomicznej w procesie rozwoju innowacji
8.1.2. Ocena technologii otwartych
8.1.3. Ocena technologii zamkniętych
8.2. Metody oceny alternatywnych innowacji technologii
8.2.1. Metody zestawieniowe
8.2.2. Komparatywna metoda kalkulacji kosztów
8.3. Analiza opłacalności przedsięwzięcia innowacyjnego
8.3.1. Statyczne metody oceny opłacalności
8.3.2. Dynamiczne metody oceny projektów innowacyjnych
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 9. Transfer technologii
9.1. Rozwój systemów transferu nowej technologii do produkcji
9.1.1. Kierunki rozwoju systemów transferu
9.1.2. Przykłady systemów transferu technologii do nowej produkcji
9.2. Transfer technologii do nowej produkcji: współczesne systemowe podejście
9.2.1. Planowanie rozwoju procesów wytwarzania
9.2.2. Działania globalne i lokalne projektowanego procesu produkcyjnego
9.2.3. Weryfikacja projektowania innowacyjnego procesu produkcyjnego
9.2.4. Przegląd i zatwierdzenie projektu procesu
9.2.5. Proces wyboru dostawców
9.2.6. Zgodność innowacji z wymaganiami klienta
9.2.7. Proces planowania rozwoju i wykonania prototypów
9.2.8. Etapy produkcji prototypów
9.2.9. Charakterystyka metody zaworu jakości
9.2.10. Wdrażanie nowych procesów produkcji
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 10. Polityka naukowo-techniczna wspierania działalności innowacyjnej
10.1. Fazy i fale innowacyjności w ujęciu historycznym
10.1.1. Koncepcja fal innowacji
10.1.2. Ewolucja polityki krajów wysoko rozwiniętych wobec struktury przemysłowej oraz sektora badań i nauki
10.2. Polityka proinnowacyjna
10.2.1. Polityka innowacyjna i narzędzia jej realizacji
10.2.2. Rola państwa w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki
10.2.3. Cechy polityki naukowo-technicznej w Polsce
10.3. Regionalne, państwowe i europejskie organizacje oraz programy wspierania innowacyjności
10.3.1. Polityka Unii Europejskiej wobec innowacji
10.3.2. Narodowy System Innowacji
10.3.3. Regionalne strategie innowacji
10.3.4. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako narzędzie rządu we wspieraniu innowacyjności
Pytania i zadania kontrolne

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

 

Indeks

Ryszard Knosala
Ryszard Knosala

Professor Ryszard Knosala, PhD Dsc BEng, doctor h.c., Director of the Institute of Processes and Products Innovativeness, and head of the Chair of Management and Production Engineering in the University of Technology in Opole. President of the Committee for Production Engineering PAN (Polish Academy of Sciences), founder the President of the Polish Society of Production Management and of the Polish Society of Innovation Management, as well as of the Foundation “Kuźnia Kreatywności Profesora Ryszarda Knosali”. Author and co-author of 25 books and academic manuals, and 485 scientific articles in the areas of production engineering and innovation management. Initiator and scientific editor of a series of 22 manuals for the study direction “production management and engineering”. Initiator of establishing a national cluster “Wspólnota wiedzy i innowacji w inżynierii produkcji” (Knowledge and innovation in production engineering community) and the President of its Council. Promoter of 22 doctors, of whom one has already been awarded the scientific title of full Professor and six others have made post-doctoral habilitation degrees.

Anna Boratyńska-Sala
Anna Boratyńska-Sala

Anna Boratyńska-Sala, PhD BEng, is an associate professor and member of scholar/teaching staff of the University of Technology in Cracow, employed in the institute of Machine Technology and Production Automation, the Chair of Manufacturing Processes Engineering. Chairwoman of the Cracow Division of the Polish Society of Production Management. Her interests focus around TRIZ methods (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – the theory of solving innovative exercises). Under MATRIZ certification achieved the 1st degree – TRIZ user, and at present prepares to receive the 2nd degree. Since 2012 member of the International Laboratory: “Education for the New Era”. Author of over 50 publications.

Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Magdalena Jurczyk-Bunkowska, PhD BEng, has been for over a dozen years member of scholar staff of the University of Technology in Opole. In 2004 in the Warsaw University of Technology she has received the degree of doctor of economic sciences in the area of sciences on management. Lectures and runs courses in innovation management for students of sophomore year in the study direction “production management and engineering”. In the years 2011-2013 headed the work of a team performing a research project entitled: “Opracowanie modelu planowania and szacowania kosztów procesów innowacji” (Development of a model of planning and cost estimation of innovation processes) financed by the National Center for Science. Member of the organization Continuous Innovation Network (CINet) and of the Strategic Management Society (SMS). In the recent years published in Poland and abroad over 20 works in the area of innovation management on the operational level.

Aleksander Moczała

Aleksander Moczała, PhD BEng, is an academic teacher in the Chair of Production Engineering of the University of Bielsko-Biala. In his scientific work specialized in issues of designing manufacturing processes in cooperation, innovation management, and technology transfer; author of many publications in these areas. Several apprenticeships, i.a. in Audi factory at Ingolstadt and in Siemens in Frankfurt am Main. Editor of the magazine “Produktywność i Innowacje” and REFA-certified lecturer. Author of many studies in the fields of production engineering and management.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €