Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji

Ewa Sońta-Drączkowska
ISBN: 978-83-208-2326-4
Pages: 274
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

W książce zaprezentowano różne wątki teoretyczne dyskusji nad zarządzaniem projektami w innowacjach i podjęto próbę całościowego opracowania zagadnienia znajdującego się na styku subdyscyplin zarządzania projektami i zarządzania innowacjami. Monografia składa się z trzech części. W części pierwszej omówiono problemy wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie. W części drugiej omówiono strategie zarządzania projektami innowacyjnymi, które zostały zidentyfikowane w ramach badań literaturowych. W część trzeciej zaprezentowano syntezę badań empirycznych autorki, obejmujących wielokrotne studia przypadków: młodych spółek technologicznych, korporacji transnarodowych oraz giełdowych spółek budowlanych z rynku polskiego. Na zakończenie została zaproponowana autorska koncepcja zarządzania projektami we wdrażaniu innowacji, jak również mapa metod, które mogą uzupełnić instrumentarium kierownika projektu wdrażającego przedsięwzięcia oparte na innowacji.

Książka jest skierowana zarówno do badaczy, zajmujących się tematyką innowacyjności, zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami, jak i praktyków: zarządów przedsiębiorstw, kierowników projektów oraz pracowników zespołów projektowych. Przeglądowy charakter nadaje publikacji wymiar kompendium wiedzy, wspierającego organizacje w budowie kompetencji zarządzania projektami we wdrażaniu innowacji. Zaprezentowane wyniki stanowią również inspirację do dyskusji i podejmowania tematów dalszych badań.

„Autorka podjęła ważną i złożoną problematykę, w pełni wywiązując się z postawionych celów, które określiła we wstępie monografii. Badania przeprowadzone dla potrzeb monografii mają charakter oryginalny i w pewnym stopniu pionierski. Za pionierskie należy uznać w szczególności dobór tematyki badawczej, integrującej zarządzanie projektami i innowacjami oraz przeprowadzenie badań empirycznych. Autorka wykazała się dużą zdolnością do samodzielnego stawiania problemów badawczych w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu i własne poszukiwania badawcze”.
z recenzji prof. dr. hab. Krystyny Poznańskiej


„Monografia łączy osiągnięcia teoretyczne zarządzania projektami i zarządzania innowacjami. Na tej kanwie podejmuje próbę konceptualizacji zarządzania projektami zorientowanymi na wdrażanie innowacji oraz uszczegóławia charakter projektów innowacyjnych. Praca dokonuje przeglądu koncepcji, metod i technik zarządzania projektami w odniesieniu do selekcji, przygotowania i wdrożenia przez przedsiębiorstwa innowacji. Obszerna część przeglądowa zilustrowana jest autorskimi badaniami dotyczącymi wybranych aspektów zarządzania przedsięwzięciami innowacyjnymi przez młode firmy, jak i korporacje międzynarodowe. Praca przedstawia interesujące rekomendacje dla praktyki, szkicuje też pewne propozycje badań na przyszłość”.
z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Dyducha

 

Wprowadzenie


Część pierwsza 
Problematyka wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach

 

1. Czynniki pobudzające innowacyjność oraz ich implikacje dla projektów 
1.1. Hiperkonkurencja i utowarowienie
1.2. Zmienność, niepewność, niejednoznaczność i kompleksowość 
1.3. Orientacja na klienta 
1.4. Rozwój nowych technologii 
1.5. Zmiany społeczne i na rynku pracy 
2. Zarządzanie projektami i innowacyjność jako subdyscypliny w naukach o zarządzaniu 
2.1. Systematyczny przegląd literatury 
2.2. Modele i ewolucja podejścia do zarządzania innowacjami 
2.3. Podejścia do zarządzania projektami w kontekście innowacji 
3. Wdrażanie innowacji jako projekt — połączenie subdyscyplin 
3.1. Istota innowacji i zarządzania innowacjami 
3.2. Zarządzanie innowacjami poprzez projekty 
4. Wyzwania dla zarządzania projektami w kontekście innowacji 
5. Specyfika projektu innowacyjnego 
 

Część druga 
Strategie zarządzania projektami innowacyjnymi

 

6. Problematyka generowania idei dla wdrażania innowacji 
6.1. Podejścia projektowe 
6.2. Podejścia wywodzące się z dziedzin inżynierskich 
6.3. Metody wspierające twórczość zespołową 
7. Metody wdrażania projektów o charakterze innowacji 
7.1. Klasyczne standardy i metody zarządzania projektami 
7.2. Zwinne podejścia do zarządzania projektami w innowacjach 
7.3. Podejścia zorientowane na klienta/użytkownika 
7.4. Podejścia szczupłego zarządzania w innowacjach 
7.5. Improwizacja i podejścia subiektywne 
8. Innowacyjność strategiczna — portfele i programy 
8.1. Zarządzanie portfelami w innowacjach 
8.2. Proces wdrażania wybranych innowacji na poziomie portfela 
8.3. Selekcja i równoważenie portfela przedsięwzięć innowacyjnych 
8.4. Czynniki sukcesu w zarządzaniu portfelem przedsięwzięć o charakterze innowacji 
8.5. Programy w innowacjach 
9. Rola społecznych aspektów w zarządzaniu projektem o charakterze innowacji 
9.1. Kultura organizacyjna 
9.2. Zespoły projektowe w innowacjach 
9.3. Rola kierownika projektu w innowacjach 
 

Część trzecia 
Zarządzanie projektami innowacyjnymi w świetle badań empirycznych 

 

10. Cele badawcze i postępowanie badawcze 
11. Metodyka badań 

11.1. Charakterystyka respondentów 
11.2. Metody pozyskiwania danych 
11.3. Metoda analizy danych 
12. Studia przypadków. Wyniki badań 
12.1. Młode spółki technologiczne 
12.2. Korporacje transnarodowe: Deutsche Telekom i RWE AG 
12.3. Spółki budowlane na rynku polskim 
13. Wnioski — propozycje badawcze 
14. Koncepcja zarządzania projektami innowacyjnymi 

 

Podsumowanie  
Bibliografia  
Spis rysunków 
Spis tablic 

Ewa Sońta-Drączkowska
Ewa Sońta-Drączkowska

Ewa Sońta-Drączkowska is lecturer in the Warsaw School of Economics in Warsaw and long-standing practitioner in performance of management projects. Has experience in implementation of projects in international corporations and in technological startups. Specialized in management of innovative projects, implementation of strategies through projects and social aspects of project management, such as: head’s of project competences, teams and leadership. Has certificates: PMP, Prince2 Practitioner, MSP Practitioner, Agile PM, Design Thinking for Education – Hasso Plattner Institute, certified business coach. Author of books “Zarządzanie wieloma projektami” (Multi-project management, PWE) and several dozen publications and scientific articles in the areas of project management and innovation management. Participant of many scientific conferences. Tutor of International Students Club Enactus at the Warsaw School of Economics (volunteering) which develops projects in the area of social innovation. Member of Polish-German Academic Forum and of the European Academy of Management. 

 

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €