Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie środowiskiem w Polsce

Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko
ISBN: 978-83-208-2011-9
Pages: 328
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
14.00
Ask about product

The manual presents knowledge about the environmental management at the national level concerning Poland and on respective level of the country’s territorial division. After having discussed the fundamental notions in the area of the environmental management and described the macrosystem consisting of the society-economy-environment as the object for that sector of management, the Authors present individual elements of the system of the environmental management, including the following: legal regulations; resources of the environmental management; environmental policy and the strategy for sustainable development; instruments of the environmental management. Then follows the discussion of management of the key elements of the system, i.e. natural protection, protection of the atmosphere, water management, waste management, and environmental safety.

The manual is intended for students of management, economics, environmental protection and spatial economy on various levels of education.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1.
Teoretyczne aspekty nauki o zarządzaniu środowiskiem
1.1. Podstawowe pojęcia w nauce o zarządzaniu środowiskiem
1.2. Koncepcja systemu zarządzania środowiskiem
1.3. Analiza makrosystemu społeczeństwo – gospodarka – środowisko
jako obiektu zarządzania
1.3.1. System społeczeństwo
1.3.2. System gospodarka
1.3.3. System środowisko

Rozdział 2. Regulacje ogólnoprawne
2.1. Regulacje o charakterze ustrojowym
2.2. Regulacje międzynarodowe i unijne
2.3. Odpowiedzialność prawna w gospodarowaniu środowiskiem
2.3.1. Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska
2.3.2. Odpowiedzialność karna za wykroczenia
2.3.3. Odpowiedzialność administracyjna
2.4. Regulacje prawne problemowe

Rozdział 3. Środki zarządzania środowiskiem
3.1. Organizacja systemu — organy i urzędy zarządzania środowiskiem
3.1.1. Wojewoda
3.1.2. Samorząd województwa
3.1.3. Samorząd powiatowy
3.1.4. Samorząd gminny
3.2. Informacja ekologiczna
3.2.1. Istota i znaczenie informacji w systemie zarządzania środowiskiem
3.2.2. System informacji o środowisku w Unii Europejskiej
3.2.3. System informacji o środowisku w Polsce — Państwowy Monitoring
Środowiska
3.3. Nakłady na ochronę środowiska
3.3.1. Definicja i wielkość nakładów na ochronę środowiska
3.3.2. Nakłady na ochronę środowiska
3.3.3. Koszty bieżące ochrony środowiska
3.3.4. Wydatki gospodarstw domowych na ochronę środowiska
3.4. Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce

Rozdział 4. Wskazania polityczno-programowe
4.1. Polityka ekologiczna
4.1.1. Teoretyczne aspekty polityki ekologicznej
4.1.2. Polityka ekologiczna państwa
4.1.3. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej
4.2. Strategia zrównoważonego rozwoju
4.3. Programowanie i planowanie

Rozdział 5. Instrumenty zarządzania środowiskiem
5.1. Klasyfikacja instrumentów zarządzania środowiskiem
5.2. Instrumenty prawnoadministracyjne
5.3. Proekologiczne procedury administracyjne
5.3.1. Procedura postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
5.3.2. Procedura oceny oddziaływania na środowisko
5.3.3. Ocena oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów
i programów
5.3.4. Inne obligatoryjne procedury administracyjne
5.4. Instrumenty ekonomiczne
5.4.1. Instrumenty o charakterze danin publicznych
5.4.2. Opłaty produktowe i depozytowe
5.4.3. Opłaty usługowe i administracyjne
5.4.4. Instrumenty o charakterze sankcyjnym
5.4.5. Instrumenty o charakterze rynkowym
5.4.6. Zachęty finansowe
5.4.7. Ekologiczne zabezpieczenia finansowe
5.5. Instrumenty dobrowolnego stosowania
5.6. Instrumenty społecznego oddziaływania

Rozdział 6. Zarządzanie ochroną przyrody
6.1. Ochrona przyrody jako przedmiot i obiekt zarządzania
6.2. Organy i instytucje zarządzania ochroną przyrody
6.3. Narzędzia zarządzania ochroną przyrody

Rozdział 7. Zarządzanie ochroną atmosfery
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Ochrona atmosfery jako przedmiot i obiekt zarządzania
7.3. Narzędzia zarządzania ochroną atmosfery
7.3.1. Wskazania polityczno-programowe
7.3.2. Instrumenty zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu
7.4. Organy zarządzające i kontrolne oraz instytucje wspomagające

Rozdział 8. Zarządzanie gospodarką wodną
8.1. Charakterystyka obiektu zarządzania
8.2. Narzędzia zarządzania gospodarką wodną
8.2.1. Regulacje prawne
8.2.2. Programy i plany
8.2.3. Narzędzia informacyjne
8.2.4. Zakazy i nakazy
8.2.5. Pozwolenia wodnoprawne
8.2.6. Instrumenty ekonomiczne i instrumenty społecznego oddziaływania
8.3. Opis systemu zarządzającego
8.4. Założenia reformy systemu zarządzania gospodarką wodną

Rozdział 9. Zarządzanie gospodarką odpadami
9.1. Charakterystyka obiektu zarządzania
9.1.1. Podział odpadów według miejsca powstawania
9.1.2. Podział odpadów według zagrożenia dla człowieka i środowiska
9.1.3. System odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
9.2. Narzędzia zarządzania gospodarką odpadami
9.2.1. Regulacje prawne
9.2.2. Plany gospodarki odpadami
9.2.3. System obowiązków, nakazów, zakazów i pozwoleń
9.2.4. System ewidencji odpadów
9.2.5. Opłaty i zabezpieczenie finansowe
9.2.6. Dobrowolne porozumienia i edukacja społeczeństwa
9.3. Instytucje zarządzania gospodarką odpadami

Rozdział 10. Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym
10.1. Charakterystyka obiektu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym
10.1.1. Powodzie
10.1.2. Osuwiska
10.1.3. Susze
10.1.4. Silne wiatry
10.1.5. Awarie techniczne
10.2. Opis systemu zarządzania kryzysowego
10.2.1. Organy zarządzania kryzysowego
10.2.2. Organy opiniodawczo-doradcze
10.2.3. Centra zarządzania kryzysowego
10.2.4. Instrumenty zarządzania kryzysowego
10.2.5. Instytucje reagowania kryzysowego
10.3. Monitorowanie i ostrzeganie przed zagrożeniami bezpieczeństwa
ekologicznego
10.3.1. Służba hydrologiczno-meteorologiczna
10.3.2. Ośrodki koordynacyjno-informacyjne ochrony przeciwpowodziowej
10.4. Zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania organizmów genetycznie
zmodyfikowanych
10.4.1. Opis obiektu zarządzania
10.4.2. Instrumenty zarządzania
10.4.3. Instytucje zarządzające

Bibliografia

Indeks

Bazyli Poskrobko
Bazyli Poskrobko

Full Professor in the Institute of Sustainable Development in the Faculty of Economics and Management, the University of Bialystok. Since many years has dealt with problems of environment management and the sustainable development economy. Actively involved in the work of scientific circles in Poland and abroad. Repeatedly awarded for his scientific work with ministerial and university awards; received the Knight’s Cross of the Polonia Restituta Order. Honorary academic of Belarussian Academy of Engineering Sciences, from which he received the Gold Medal for Achievements in Development of Science and Technology. Co-founder and active participant of work of Polish-German Scientists Network for Sustainable Development.

Tomasz Poskrobko
Tomasz Poskrobko

Works as associate professor in Institute of Sustainable Development, in the Faculty of Economics and Management, the University in Bialystok. Graduated in “environment protection” in the University of Technology in Bialystok; completed his doctoral studies in the Faculty of Economic Sciences of the Wroclaw University of Economics and Business. In his scientific work deals with the economy of environment and economics of development.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €