Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa

Redakcja naukowa Alojzy Z. Nowak
ISBN: 978-83-208-2083-6
Pages: 276
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
number copies:

The impact of structural funds upon the improvement of competitiveness of Polish agriculture, prepared under scientific editorship of Professor Alojzy Z. Nowak, PhD, provides an economic and legal analysis of methods of distribution of the aid funds onto the Polish agriculture. The book was prepared thanks to research grant from the National Science Centre. The analysis mainly focuses on the manner of allocation of funds and their economic effects in the pivotal areas of activity of the Rural Areas Development Scheme for the years 2007-2013. In effect of research carried out it was possible to describe the mechanism of the process of funds distribution from the EU’s structural funds, to explain its influence upon the growth of competitiveness of Polish agriculture, how it transformed the income, occupational and social structure on rural areas included into the new financial perspective, as well as to define economically practical outcomes of the funds utilization and potential changes in the Polish legislation, aimed at better, more appropriate and efficient use of the Community aid by agricultural administration. De lege ferenda postulates included in the book and indications concerning the economic distribution of the structural funds may be applied under the new budgetary perspective, i.e. that for the years 2014-2020.

The book is addressed to economists, lawyers and officers dealing with the European funds.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Otoczenie sektora rolniczego w Polsce — wybrane aspekty
1.1. Ludność
1.2. Lokalizacja
1.3. Rynek pracy
1.4. Sytuacja ekonomiczna

 

2. Podstawy prawne rozdysponowywania funduszy strukturalnych w polskim rolnictwie
2.1. Prawo europejskie
2.1.1. Źródła prawa pierwotnego
2.1.2. Źródła prawa pochodnego
2.1.2.1. Rozporządzenie nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej
2.1.2.2. Rozporządzenie nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
2.1.2.3. Rozporządzenie nr 885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek,jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW
2.1.2.4. Rozporządzenie nr 1320/2006 ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005
2.1.2.5. Rozporządzenie nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Euro-pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
2.1.2.6. Rozporządzenie nr 1975/2006 i 65/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
2.1.2.7. Rozporządzenie nr 1848/2006 dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie
2.1.2.8. Rozporządzenie nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
2.1.2.9. Rozporządzenie nr 259/2008 ustanawiające szczegółowe za-sady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnicze-go Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
2.1.2.10. Rozporządzenie nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników
2.1.2.11. Inne akty prawne prawa europejskiego
2.2. Prawo krajowe
2.2.1. Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.2.2. Ustawa o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej . .51
2.2.3. Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
2.2.4. Rozporządzenie w sprawie kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej strategii
2.2.5. Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli niektórych podmiotów wdrażających w zakresie wykonywania przez te podmioty zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
2.2.6. Rozporządzenie w sprawie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2.2.7. Rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
2.2.8. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu prze-prowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
2.2.9. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
2.2.10. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Roz-woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
2.2.11. Rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań z wykonywania za-dań instytucji zarządzającej, dotyczących realizacji Programu Roz-woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań
2.2.12. Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
2.2.13. Rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
2.2.14. Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych z jednostką koordynującą oraz audytorem wewnętrznym agencji płatniczej
2.2.15. Rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej
2.2.16. Rozporządzenie w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.2.17. Rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Roz-woju Obszarów Wiejskich
2.2.18. Rozporządzenia wykonawcze dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.2.19. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
2.3. Dokumenty quasi-prawne

 

3. Konkurencyjność w rolnictwie — wybrane aspekty
3.1. Konkurencyjność
3.2. Wybrane rodzaje konkurencyjności
3.2.1. Konkurencyjność alokacji zasobów
3.2.1.1. Zasoby ziemi
3.2.1.2. Zasoby pracy
3.2.1.3. Zasoby kapitału — środki trwałe
3.2.2. Konkurencyjność sektorowa
3.2.2.1. Struktura produkcji rolnej
3.2.3. Konkurencyjność regionalna
3.2.4. Konkurencyjność mikroekonomiczna

 

4. Polityka rolna Unii Europejskiej i wybrane narzędzia jej realizacji
4.1. Rozwój europejskiej polityki rolnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
4.2. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako narzędzie realizacji polityki rolnej
4.2.1. Polityka strukturalna
4.2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
4.2.3. Europejski Fundusz Społeczny
4.2.4. Fundusz Spójności
4.3. Fundusze rolne
4.3.1. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
4.3.2. Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich
4.3.3. Europejski Fundusz Rybacki

 

5. Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
5.1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 .
5.1.1. Podstawy prawne PROW
5.1.2. Środki finansowe PROW
5.1.3. Instytucje PROW
5.1.4. Regulacje programów rozwoju obszarów wiejskich w innych państwach Unii Europejskiej oraz podział środków
5.2. Renty strukturalne
5.2.1. Cel i zakres działania
5.2.2. Podstawy prawne
5.2.3. Wielkość środków pochodzących z funduszy strukturalnych na działanie oraz aktualny stan rozdysponowania funduszy
5.2.4. Efekty ekonomiczne działania — analiza wybranych wskaźników
5.2.5. Podstawowe problemy prawne
5.2.6. Podsumowanie
5.3. Modernizacja gospodarstw rolnych
5.3.1. Cel i zakres działania
5.3.2. Podstawy prawne
5.3.3. Wielkość środków pochodzących z funduszy strukturalnych na działanie oraz aktualny stan rozdysponowania funduszy
5.3.4. Efekty ekonomiczne działania — analiza wybranych wskaźników
5.3.5. Podstawowe problemy prawne
5.3.6. Podsumowanie
5.4. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
5.4.1. Cel i zakres działania
5.4.2. Podstawy prawne
5.4.3. Wielkość środków pochodzących z funduszy strukturalnych na działanie oraz aktualny stan rozdysponowania funduszy
5.4.4. Efekty ekonomiczne działania — analiza wybranych wskaźników
5.4.5. Podstawowe problemy prawne
5.4.6. Podsumowanie
5.5. Ułatwianie startu młodym rolnikom
5.5.1. Cel i zakres działania
5.5.2. Podstawy prawne
5.5.3. Wielkość środków pochodzących z funduszy strukturalnych na działanie oraz aktualny stan rozdysponowania funduszy
5.5.4. Efekty ekonomiczne działania — analiza wybranych wskaźników
5.5.5. Podstawowe problemy prawne
5.5.6. Podsumowanie
5.6. Grupy producentów rolnych
5.6.1. Cel i zakres działania
5.6.2. Podstawy prawne
5.6.3. Wielkość środków pochodzących z funduszy strukturalnych na działanie oraz aktualny stan rozdysponowania funduszy
5.6.4. Efekty ekonomiczne działania — analiza wybranych wskaźników
5.6.5. Podstawowe problemy prawne
5.6.6. Podsumowanie
5.7. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o nie- korzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
5.7.1. Cel i zakres działania
5.7.2. Podstawy prawne
5.7.3. Wielkość środków pochodzących z funduszy strukturalnych na działanie oraz aktualny stan rozdysponowania funduszy
5.7.4. Efekty ekonomiczne działania — analiza wybranych wskaźników
5.7.5. Podstawowe problemy prawne
5.7.6. Podsumowanie

 

6. Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa na przykładzie jednolitych płatności obszarowych
6.1. Cel i zakres jednolitych płatności obszarowych
6.2. Podstawy prawne
6.3. Wielkość środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz aktualny stan rozdysponowania funduszy
6.4. Efekty ekonomiczne — analiza wybranych wskaźników
6.5. Podstawowe problemy prawne
6.6. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Wykaz skrótów

 

Bibliografia

Redakcja naukowa Alojzy Z. Nowak
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €