Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym

Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska, Tomasz Rostkowski
ISBN: 978-83-208-2428-5
Pages: 220
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 €
9.35
number copies:
Wynagrodzenia stanowią jeden z najważniejszych obszarów zarządzania kapitałem ludzkim, dlatego nieprzerwanie znajdują się w centrum zainteresowań teorii i praktyki. Imperatywem systemu wynagrodzeń w okresie rozwoju gospodarki rynkowej była efektywność wynagrodzeń wyrażona maksymalizacją zwrotu z kosztów pracy, to znaczy produktywności na jednostkę tych kosztów. Takie podejście nie odpowiada współczesnym warunkom funkcjonowania, które wymagają zróżnicowanych i elastycznych strategii biznesowych, dostosowanych do funkcjonowania w świecie VUCA oraz zmieniającej się hierarchii celów i oczekiwań pracowników. Dlatego kryterium oceny współczesnych systemów wynagrodzeń powinna stanowić ich skuteczność, która oznacza kompleksowe podejście do celów zarządzania wynagrodzeniami. Obok istotnych celów ekonomicznych uwzględnia także cele pozaekonomiczne, takie jak satysfakcja i zaangażowanie pracowników, oceniane z perspektywy kluczowych interesariuszy.
 
Tworzenie systemu wynagradzania w organizacji jest jednym z trudniejszych wyzwań jakie stoją przed menedżerami w procesie zarządzania. Pogłębia ją obiektywna potrzeba ciągłej modernizacji systemu, wymuszona zmiennością otoczenia (np. sytuacją na rynku pracy) i warunków wewnętrznych (np. zmianą struktury zatrudnienia). Dlatego celem niniejszej monografii jest dostarczenie kompendium informacji pomocnych w procesie zarządzania wynagrodzeniami. Omawiane zagadnienia zostały przedstawione na tle uniwersalnej i utrwalonej wiedzy dotyczącej kształtowania wynagrodzeń w szerokim spectrum organizacji: w firmach biznesowych, instytucjach sektora publicznego, a także w organizacjach non-profit.  Treści merytoryczne uzupełnione są komentarzami na temat realiów polskiej gospodarki. Praca jest efektem studiów literaturowych i badań własnych autorów dokonywanych podczas realizacji różnorodnych prac badawczo-wdrożeniowych w reprezentujących różne sektory przedsiębiorstwach działających w Polsce. Przedstawiane w książce wyniki badań dostarczają materiału na temat diagnozy i tendencji w kształtowaniu systemów wynagrodzeń w organizacjach działających w latach 2019-2020. Celem ich prezentacji, poza aspektem informacyjnym, jest konfrontacja z dorobkiem nauki oraz inspiracja czytelników do samodzielnej analizy i oceny rzeczywistości.
 
Mamy nadzieję, że przedstawione w monografii rozwiązania i tendencje spotkają się z zainteresowaniem czytelników i będą stanowiły inspirację do dalszych badań w tym obszarze.
Wstęp
 
1. Warunki skuteczności systemów wynagrodzeń
 
1.1. Istota skuteczności systemu wynagrodzeń
1.2. Strategiczne podejście do zarządzania wynagrodzeniami
1.3. Systemowa kompleksowość
1.4. Sprawiedliwość systemu wynagradzania
 
2. Metody ustalania różnic wartości pracy
 
2.1. Wartościowanie stanowisk pracy
2.2. Opisy stanowisk
2.3. Metody całościowe budowania struktury stanowisk
2.4. Metody analityczne budowania struktury stanowisk
 
3. Rola danych rynkowych o wynagrodzeniach w kształtowaniu systemów wynagradzania
 
3.1. Źródła danych rynkowych
3.2. Metody budowy siatki wynagrodzeń na podstawie danych rynkowych
3.3. Szerokość przedziałów wynagrodzeń
3.4. Ustalanie poziomu wynagrodzenia pracownika
 
4. Wynagrodzenia zmienne
 
4.1. Zasady ustalania premii
4.2. Specyfika instrumentów motywowania kluczowych pracowników i kadry menedżerskiej
4.3. Wyzwania związane z wynagradzaniem wyższej kadry menedżerskiej
 
5. Zasady przydzielania świadczeń
 
5.1. Uwarunkowania skuteczności zasad przydzielania świadczeń
5.2. Specyfika świadczeń kafeteryjnych
 
6. Specyfika systemów wynagradzania w sektorze publicznym
 
6.1. Sektor publiczny w Polsce i jego złożoność
6.2. Formalnoprawne uwarunkowania zarządzania wynagrodzeniami w sektorze publicznym w Polsce
 
7. Systemy wynagradzania w sektorze publicznym w Polsce i ich źródła
 
7.1. Problemy budowy systemów wynagradzania w sektorze publicznym w Polsce
7.2. Prawdopodobne przyczyny problemów zarządzania wynagrodzeniami w sektorze publicznym w Polsce
7.3. Dobre praktyki w rozwiązywaniu problemów zarządzania wynagrodzeniami w sektorze publicznym w Polsce
 
8. Wyzwania wobec współczesnych systemów wynagrodzeń
 
8.1. Zaangażowanie i satysfakcja z pracy jako kluczowe efekty skutecznych systemów wynagrodzeń
8.2. Systemy wynagrodzeń w warunkach zrównoważonego rozwoju
8.3. Zarządzanie zmianami systemów wynagradzania
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Załącznik
 
Spis tabel
 
Spis rysunków
 
O autorach
Marta Juchnowicz
Marta Juchnowicz

Professor of economic sciences in the field of management science. Heads the Chair of Human Capital Development in the Warsaw School of Economics. Performs the function of Editor-in-chief of “Edukacja Ekonomistów and Menedżerów” quarterly magazine and a member of the scientific board of “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” quarterly magazine. Cooperates as professor-consultant with the Institute of Labor and Social Affairs in Warsaw. Member of the Committee of Labor and Social Policy at PAN (Polish Academy of Sciences). Her scholar, research and expert interests evolve around issues of human capital management, and in particular worker motivation, wages management and work valuation. Involved in intense educational activity, i.a. as head of Doctoral Studies, Post-graduate Managerial Studies and Human Resources Management, in line with European standards, in the Warsaw School of Economics. Promoted 13 doctors.

Hanna Kinowska
Hanna Kinowska

Dr Hanna Kinowska - doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z praktyką zarządzania kapitałem ludzkim od ponad 20 lat. Zrealizowała liczne projekty usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim obejmujące zarządzanie wynagrodzeniami i kształtowanie zaangażowania. Autorka i współautorka licznych publikacji dotyczących wynagradzania i zarządzania kapitałem ludzkim.

Tomasz Rostkowski
Tomasz Rostkowski

Dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH - profesor nadzwyczajny w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat działa w środowisku HR. Autor wielu książek oraz ponad 200 artykułów, raportów i ekspertyz o tematyce zarządzania kapitałem ludzkim. Stale współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w zakresie poprawy efektywności przedsiębiorstw i administracji publicznej i usprawniania działań mających wpływ na sukces osób na rynku pracy oraz rozwój pracodawców.

 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €