Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Socjologia dla ekonomistów

Danuta Walczak-Duraj
ISBN: 978-83-208-1866-6
Pages: 396
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
16.00 €
13.60
number copies:
Buy electronic version Buy on wyczerpane.pl

The manual sums up the knowledge about the essence of phenomena and processes of economic reality seen as the basic mechanisms that determine the content of social interactions and the forms they occur in. The Author addressed a number of very topical issues, including: shaping of social roles, confidence and social capital, image of an organization, culture of organization, social groups and styles of managing the groups, nation as cultural community, social structure and social disparities, globalization and processes occurring within the society, social phenomena and processes (corruption, social adaptation, social conflict), Polish society in the period of transformation.

The manual is mainly intended for students of economics, management, international business relations, finance, banking, logistics, business-related IT, administration, political science, however it may also prove quite interesting to students of sociology and psychology.

Spis treści

Od autorki

Rozdział I. Socjologia jako dyscyplina naukowa
1. Wyodrębnienie się socjologii jako dyscypliny naukowej
2. Podstawowe założenia teorii socjologicznej
Pytania sprawdzające

Rozdział II. Osobowość społeczna i proces jej kształtowania
1. Pojecie osobowości
2. Elementy składowe osobowości
3. Wybrane psychologiczne koncepcje człowieka
Koncepcja behawiorystyczna
Koncepcja psychodynamiczna
Koncepcja poznawcza
Koncepcja humanistyczna
4. Rola społeczna — istotny czynnik strukturalizacji świata społecznego
5. Techniki kształtowania pozytywnych postaw interpersonalnych w procesie pełnienia ról społecznych
6. Proces socjalizacji i jego podstawowe mechanizmy jako ogólne ramy kształtowania osobowości człowieka
7. Socjalizacja w perspektywie struktury społecznej
Pytania sprawdzające

Rozdział III. Więź społeczna
1. Pojęcie więzi społecznej
2. Proces tworzenia się więzi społecznej — jej podstawowe elementy
3. Typy więzi społecznej
4. Rola zaufania i kapitału społecznego w procesie tworzenia i podtrzymywania więzi społecznej 

Istota, rodzaje oraz podstawowe funkcje zaufania społecznego
Czynniki określające poziom zaufania społecznego
Istota oraz rodzaje kapitału społecznego
Poziom zaufania i kapitału społecznego w Polsce w ujęciu procesualnym
5. Zaufanie społeczne i reputacja — istotne zmienne współczesnych organizacji
Problemy definicyjne
Podstawowe perspektywy w ujmowaniu reputacji
6. Reputacja i tożsamość a wizerunek organizacji
7. Misja i wizja jako symboliczna przestrzeń działań organizacyjnych
8. Rozpad więzi społecznej — procesy dezorganizacji
Pytania sprawdzające

Rozdział IV. Kultura i jej podstawowe funkcje
1. Pojęcie kultury w socjologii i antropologii społecznej
2. Kultura masowa — procesy homogenizacji kultury
3. Kultura masowa a propaganda .
4. Kultura masowa a rozwój technologii informatycznych
5. Znaczenie kultury organizacyjnej dla funkcjonowania instytucji publicznych i gospodarczych
Dwa sposoby w podejściu do badania kultury organizacyjnej
Problemy definicyjne
Podstawowe wymiary kultury organizacyjnej G. Hofstede’a
Funkcje kultury organizacyjnej
6. Typologia kultur ze względu na przebieg negocjacji
Pytania sprawdzające

Rozdział V. Zbiorowości społeczne
1. Podstawowe rodzaje zbiorowości społecznych
2. Rola i znaczenie grup społecznych
3. Rodzaje grup społecznych
4. Normy grupowe a problemy konformizmu
Systemy norm grupowych i ich specyfika
Konformizm — podstawowe powody oraz czynniki określające jego skuteczność
5. Style kierowania grupami
6. Naród jako zbiorowość o charakterze kulturowym
Pojęcie i specyfika narodu
Podstawowe typy definicji narodu
7. Socjologiczna analiza państwa
Podstawowe założenia
Podstawowe funkcje państwa
Legitymizacja władzy politycznej
Pytania sprawdzające

Rozdział VI. Struktura społeczna i nierówności społeczne
1. Podstawowe wymiary analizy struktury społecznej
2. Struktura społeczna w perspektywie klasowo-warstwowej
Podstawowe schematy analizy
3. Struktura a ruchliwość społeczna
4. Nierówności społeczne
5. Podstawowe tendencje w procesach ruchliwości, zróżnicowania i nierówności społecznej w Polsce
6. Postrzeganie i ocena swego miejsca w strukturze społecznej
Podstawowe tendencje i kryteria oceny
Samoocena pozycji społecznej Polaków i ich identyfikacje oraz aspiracje klasowe
Pytania sprawdzające

Rozdział VII. Świat społeczny a proces globalizacji
1. Podstawowe problemy procesu globalizacji
Istota oraz podstawowe fale globalizacji
Globalizacja w sensie ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturowym
Globalizacja a zmiana statusu państw narodowych i percepcji nierówności społecznych
Globalizacja a społeczeństwo ryzyka
2. Podstawowe typy współczesnych społeczeństw
Krótki rys historyczny.
Społeczeństwa przednowoczesne i nowoczesne
Społeczeństwa ponowoczesne — postindustrialne
Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo konsumpcyjne
3. Globalizacja Nowej Ekonomii — podstawowe tendencje
Cechy istotne Nowej Ekonomii
Postmodernizm jako dominująca kultura późnego kapitalizmu
Krytyka społeczna oraz wzrost świadomości i aktywności społecznej
Standardy etyczne w zglobalizowanym biznesie
4. Rola korporacji biznesowych w procesie globalizacji nowej ekonomii
Podstawowe cechy korporacji
Społeczna odpowiedzialność´ korporacji w ujęciu teorii stakeholders i shareholders value
5. Tożsamość społeczna Europejczyków i Polaków w globalnym świecie — jej różne wymiary
Problemy definicyjne
Tożsamość globalna
Tożsamość europejska z perspektywy uczestnictwa w Unii Europejskiej
Tożsamość narodowa
Tożsamość regionalna
Podstawowe problemy tożsamości wspólnot lokalnych
Tendencje w różnych wymiarach tożsamości społecznej — podsumowanie
6. Polska w Unii Europejskiej – społeczne problemy integracji
7. Globalizacja a problemy społeczeństw wielokulturowych
8. Globalizacja a problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i europejskiego
Pytania sprawdzające

Rozdział VIII. Ważniejsze zjawiska i procesy społeczne
1. Pojęcie procesu społecznego
2. Korupcja — istotny problem współczesnych społeczeństw
Istota korupcji oraz przegląd głównych definicji
Podstawowe rodzaje korupcji
Główne przyczyny zachowań korupcyjnych
Konsekwencje zachowań korupcyjnych
Sposoby rozwiązywania problemu korupcji
Opinie i postawy społeczeństwa polskiego wobec zjawiska korupcji — podstawowe ustalenia
3. Adaptacja społeczna — podstawowe wymiary
Pojęcie adaptacji społecznej
Główne koncepcje wyjaśniające przebieg procesu adaptacji kulturowej
4. Konflikt społeczny
Pojęcie konfliktu społecznego
Podstawowe źródła konfliktów społecznych
Typologie konfliktów
Społeczne funkcje konfliktów
Podstawowe formy walki w konflikcie społecznym
Podstawowe fazy konfliktu społecznego
Rozwiązywanie konfliktów
Konflikty społeczne w perspektywie ruchów społecznych
Percepcja konfliktów społecznych
Pytania sprawdzające

Rozdział IX. Społeczeństwo polskie w okresie transformacji
1. Transformacja systemowa w Polsce — istota oraz podstawowe problemy
Odmienność transformacji w krajach postsocjalistycznych
Mitologizacja przeszłości socjalistycznej
Transformacja a idea społeczeństwa obywatelskiego
2. Podstawowe czynniki i kierunki zmian w treści postaw i zachowań społecznych
3. Problemy społeczeństwa i jednostki w demokracji liberalnej
Podstawowe wartości doktryny liberalnej
Kolektywistyczne i indywidualistyczne wizje społeczeństwa
Istota koncepcji podmiotowości jednostki
4. Główne spory wokół sposobów prowadzenia dyskursu publicznego na temat demokracji i liberalizmu
5. Społeczna ocena polskiej demokracji
6. Interpretacja przyczyn spadku atrakcyjności rozwiązań demokratyczno-liberalnych w Polsce
7. Praca w perspektywie procesu transformacji i społeczeństwa informacyjnego
Zmiana istoty pracy
Doświadczanie pracy w okresie transformacji
Zmiana postaw wobec pracy jako wartości
Przekonania na temat reprezentacji interesów pracowniczych i korzyści związanych z prywatyzacja
Podstawowe problemy w procesie kształtowania etosu pracy w Polsce
Pytania sprawdzające

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osób

Danuta Walczak-Duraj
Danuta Walczak-Duraj

Full Professor, PhD Dsc; heads the Chair of Sociology, Policy and Morality in the Institute of Sociology, University of Lodz. Since 2001 also performs the function of the Editor-in-chief of “Humanizacja Pracy” bimonthly magazine. In her scientific work she deals with issues of ethical order in the face of changing ideologies and working ethos in Poland, ethical standards of various social and professional groups (politicians, business-related and medical professions), problems of contemporary democracies, and communication marketing. Author and scientific editor of 25 books and over 230 articles and other publications. Since many years involved in delivering lectures and conducting discussion sessions and seminars, both in the faculty of sociology and others, including economics and political sciences.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €