Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zdzisława Janowska
ISBN: 978-83-208-1867-3
Pages: 280
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: II zmienione
Binding: paperback
Format: 162x237

Human resources are the most valuable capital in every company. Their skillful and clever management may become a source of a company’s success in the market, but when poor and misjudged it may well bring its spectacular failure. The Author focuses much on relations between a company’s strategy and its strategy in the area of human resources management. Particular emphasis is put upon presentation of a company’s personnel policy in the context of the Community legislation that obliges to counteract any discrimination throughout the process of labor. The Author also points out costs (losses) in human resources resulting from dysfunctions and pathology in this area. In the end he formulates recommendable directions of changes in human resources management that increase the odds for achieving market success.

The manual is intended for students of economics, management, sociology in various types of universities, students in management schools, trainees in courses for managers and practitioners dealing with personnel-related affairs of an enterprise.

Spis treści
 
Wprowadzenie
Waga i użyteczność zarządzania zasobami ludzkimi w XXI w.
 
Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce globalnej
1.1. Planowanie zasobów ludzkich w sytuacji globalnej konkurencji
1.1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w globalnym otoczeniu
1.1.2. Strategia organizacji a strategia zarządzania zasobami ludzkimi
1.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce polskiej
1.2.1. Przemiany gospodarczo-ustrojowe i ich konsekwencje społeczne
1.2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle polskiego i międzynarodowego ustawodawstwa
1.2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Strategia ogólna firmy a strategia personalna
1.2.4. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 
Rozdział 2. Planowanie i organizowanie zasobów ludzkich w organizacji
2.1. Planowanie zasobów ludzkich
2.1.1. Strategia organizacji a strategia planowania zasobów ludzkich
2.1.2. Metody planowania zasobów ludzkich
2.2. Pozyskiwanie pracowników
2.2.1. Istota doboru pracowników
2.2.2. Rekrutacja zasobów ludzkich
2.2.3. Zapewnienie równych szans w dostępie do pracy
2.2.4. Selekcja zasobów ludzkich
 
Rozdział 3. Uczestnictwo w organizacji — adaptacja i integracja pracownicza
3.1. Wprowadzenie do pracy
3.2. Wprowadzenie do kultury organizacji
3.2.1. Szkolenie jako element adaptacji pracowniczej i przyswajania kultury organizacyjnej
3.2.2. Adaptacja w grupie pracowniczej
 
Rozdział 4. Motywowanie do pracy
4.1. Istota motywacji pracowniczej
4.2. Motywacyjna funkcja oceny pracowniczej
4.3. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń. Pożądane kierunki zmian
4.3.1. Wycena pracy
4.3.2. Funkcje wynagradzania za pracę
4.3.3. Tradycyjne i nowoczesne formy wynagrodzeń
 
Rozdział 5. Motywacyjna funkcja szkoleń i zarządzania karierą
5.1. Szkolenie jako czynnik sukcesu organizacji
5.2. Inwestowanie w ludzi — standard brytyjski
5.3. Szkolenie pracowników w polskich realiach gospodarczych
5.4. Kariera i jej funkcja motywacyjna
5.4.1. Rozumienie kariery zawodowej
5.4.2. Budowanie kariery. Osobowość, środowisko a kariera
5.4.3. Zarządzanie karierą


Rozdział 6. Uczestnictwo pracownicze w systemie organizacji pracy i sferze zarządzania organizacją
6.1. Motywacyjne aspekty organizacji pracy
6.1.1. Wzbogacanie treści pracy. Autonomiczne grupy pracownicze
6.2. Partycypacja pracownicza źródłem motywacji
6.2.1. Partycypacja pracownicza w krajach zachodnich
6.2.2. Partycypacja pracownicza w Polsce
 
Rozdział 7. Rola kadry kierowniczej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi
7.1. Kierownik na przełomie wieków
7.2. Równościowe aspekty w sferze zarządzania. Kobiety w zarządzaniu
7.3. Menedżer międzynarodowy. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
7.4. Kadra kierownicza kreatorem bezpieczeństwa pracy i promocji zdrowia
7.4.1. Międzynarodowe doświadczenia w sferze zapewnienia bezpieczeństwa pracy i promocji zdrowia
7.4.2. Krajowe doświadczenia w sferze promocji zdrowia
7.5. Uczestnictwo kierowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi
 
Rozdział 8. Społeczno-ekonomiczne skutki niewłaściwego zarządzania zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń światowych
8.1. Wartość zasobów ludzkich
8.2. Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi
8.2.1. Postawy pracownicze i ich wpływ na wyniki ekonomiczne organizacji
8.2.2. Koszty błędów popełnianych w procesie rekrutacji, selekcji i wprowadzenia do pracy
8.2.3. Koszty błędów popełnianych w procesie wynagradzania
8.2.4. Straty ponoszone z tytułu braku dbałości o zdrowie pracowników
8.2.5. Straty wynikające ze stosowania praktyk dyskryminacyjnych
 
Rozdział 9. Od dysfunkcji do standardów zarządzania zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń polskich
9.1. Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie sprawowania władzy
9.2. Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach
9.2.1. Dysfunkcje w procesie doboru pracowników
9.2.2. Dysfunkcje w procesie oceniania pracowników
9.2.3. Dysfunkcje w procesie szkolenia i rozwoju
9.2.4. Dysfunkcje w procesie wynagradzania
9.2.5. Dysfunkcje w sferze partycypacji pracowniczej
9.3. Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi
9.4. Standardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 
Podsumowanie
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec wyzwań XXI w.
Pożądane kierunki zmian w globalnym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Zarządzanie wielokulturowymi zasobami pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi nowej generacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach kryzysu pracy
Kierunki zmian w sferze zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie organizacji

Bibliografia

Zdzisława Janowska
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €