Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 05/2023

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 58
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.1
JEL: D11, E71, M31

Artykuł jest próbą przedstawienia koncepcji marketingu behawioralnego. Część pierwsza prezentuje syntetyczne założenia ekonomii behawioralnej, jej istotę, specyfikę i przesłanki rozwoju. Elementy tej charakterystyki pozwoliły w drugiej części przedstawić autorskie spojrzenie na marketing behawioralny – elementy definicji, zasadnicze cechy i desygnaty behawioralnej perspektywy marketingu. Dyskusja nad koncepcją marketingu behawioralnego koncentruje się na dziesięciu podstawowych obszarach pola recepcji elementów definiens kategorii. Ukazuje ona możliwości opisu marketingu behawioralnego przez te desygnaty, jakie proponują behawioryzm, ekonomia behawioralna, badania nad zachowaniem konsumenta w marketingu, w socjologii i, z pewną uzasadnioną ostrożnością, także w obszarze neuronauki.

Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna; marketing behawioralny; strategie marketingowe przedsiębiorstwa emocje; postawy i zachowania konsumenta
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.2
JEL: B55, Q01, Z13

Celem artykułu jest badanie czynników wpływających na poziom zaufania społecznego do jakości wody. Obecnie na rynku obserwujemy silną konkurencję o preferencje konsumentów dotyczące konsumpcji wody: z kranu czy z butelki. Woda z kranu przez długi czas znajdowała się w niekorzystnej pozycji rynkowej w stosunku do wód w butelkach. Natomiast w ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania piciem wody z kranu i wzrost świadomości niekorzystnych aspektów wody butelkowanej. W tym kontekście interesujące są wyniki wieloletnich badań socjologicznych przeprowadzonych w aglomeracji poznańskiej w latach 2004–2021, które pokazały wzrost odsetka mieszkańców deklarujących picie wody z kranu bez przegotowania i spadek odsetka osób, które nigdy nie piją nieprzegotowanej wody z kranu. Artykuł skoncentrowany jest na dwóch grupach czynników wpływających na te odsetki: jakości wody mierzonej obiektywnymi parametrami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi z jednej strony oraz subiektywnym społecznym poziomie zaufania do wody z drugiej. Systematycznie monitorowane parametry jakości wody w latach 2012–2021 świadczą o utrzymywaniu przez jej dostawcę, spółkę Aquanet, rygorystycznych norm wody pod względem parametrów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Drugą grupę czynników stanowią kampanie promocyjne prowadzone przez Aquanet kształtujące społeczny wizerunek wody oraz analizowane w artykule przemiany społeczne, zmiany preferencji konsumpcyjnych powiązane ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców. Analiza zawarta w artykule nie wyczerpuje zagadnienia. Jest jednak wystarczająca dla zasygnalizowania potencjału marketingowego, związanego z produktem bez opakowania, jakim jest woda z kranu.

Słowa kluczowe: woda z kranu; jakość wody; preferencje konsumpcyjne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.3
JEL: M31

Celem artykułu jest poznanie opinii konsumentów seniorów na temat ekologicznych cech opakowań produktów spożywczych. W artykule przedstawiono przesłanki szczególnych wymagań starszych konsumentów wobec opakowań wynikające z rozwoju rynku oraz procesu starzenia się społeczeństwa. Analiza wyników badań przeprowadzonych metodami ankietową oraz wywiadu indywidualnego pozwoliła na określenie stosunku starszych konsumentów do ekologicznych cech opakowań produktów spożywczych. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazały, że ekologiczność jest najważniejszą cechą opakowań produktów spożywczych dla starszych konsumentów, przy czym większe znaczenie ma ona dla kobiet niż dla mężczyzn. Preferowane przez badanych konsumentów rodzaje opakowań wybranych produktów spożywczych to częściej opakowania szklane i papierowe niż opakowania z tworzyw sztucznych. Wyniki przeprowadzonych wśród konsumentów wywiadów wskazały jednakże, że starsi konsumenci w trakcie użytkowania preferują opakowania wygodne w użyciu czy łatwiejsze do otwierania niż opakowania ekologiczne.

Słowa kluczowe: opakowanie; opinie; cechy opakowań; ekologia
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.4
JEL: R4

Celem artykułu jest wielokryterialna ocena zestawienia składu pociągu pod kątem komfortu i bezpieczeństwa podróży na wybranych trasach w Polsce. Badania obejmują składy kolejowe z różnymi konfiguracjami wagonów i lokomotyw, które kursują na popularnych liniach, bez uwzględniania stanu infrastruktury torów kolejowych. Ocena zostanie dokonana na podstawie wiedzy ekspertów, którymi są pracownicy kolei. Zaproponowana metoda badawcza to analityczny proces hierarchiczny (AHP). Zakres opracowania obejmuje zbadanie siedmiu popularnych składów pociągów kursujących na wybranych trasach w kontekście ich możliwości przewozowych. Cel artykułu autor zamierza osiągnąć przez przegląd stanu wiedzy, identyfikację czynników wpływu, wybór tras przejazdów, wybór składów pociągów, analizę czynników ekonomicznych, technicznych, jakościowych i bezpieczeństwa. Na zakończenie zostanie utworzony końcowy ranking wyników. Badania są oparte na wiedzy ekspertów z drużyn pociągowych z dużym doświadczeniem zawodowym. Wyniki zagregowano komputerowo z użyciem oprogramowania Expert Choice.

Słowa kluczowe: kolej; transport kolejowy; transport naziemny; ekonomika transportu; AHP; ocena transportu kolejowego
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.5
JEL: L88

Niniejszy artykuł opisuje zagadnienie usługi fulfillmentu będącej złożonym i innowacyjnym rozwiązaniem logistycznym dla sektora e-commerce. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia usług fulfillmentu na podstawie źródeł wtórnych oraz ilustracja praktycznych aspektów tego typu usług. Jednocześnie artykuł wyjaśnia genezę i ewolucję usługi fulfillmentu w kontekście rozwoju złożonych rozwiązań logistycznych, które doprowadziły do pojawienia się na rynku tzw. koncepcji 3PL (third party logistics). W takim ujęciu usługa fulfillmentu stanowi – w różnych jej konfiguracjach wykonawczych – próbę zaoferowania podmiotom z sektora e-commerce rozwiązania pozwalającego na „wyręczenie” ich w utrzymywaniu i wykonywaniu niekluczowych elementów funkcji logistycznej. Na tym tle fulfillment może jawić się w świetle przeanalizowanej literatury jako etap przejściowy rozwoju przedsiębiorstwa logistycznego na drodze jego ewolucji w kierunku oferowania kompleksowych rozwiązań 3PL. Empiryczna analiza polegająca na obserwacji takiej możliwej zależności przyczynowo-skutkowej w rozwoju ofert usług logistycznych została wykonana na przykładzie przedsiębiorstwa InPost.

Słowa kluczowe: fulfillment; innowacyjność; operator logistyczny; rozwiązania logistyczne; usługa logistyczna
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł