Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 02/2022

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 68
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.2.1
JEL: K23

Ocena wystarczalności zasobów Unii Europejskiej jako instrument wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii i realizacji celów w zakresie dekarbonizacji

Due to the growing mix of different types of dispersed generation, energy storage, energy efficiency and new promising technologies, in combination with traditional large scale fossil fuel electricity generation, ensuring reliability of electricity systems is increasingly challenging. The electricity demand is also in constant change because of the increased frequency of extreme weather events. In this regulatory environment, the European Union has proposed a single regulatory model to assess the security of the electricity system, in which a key role is played by long-term resource adequacy assessment. The aim of the article is to show this model, indicating what the policy implications are for the development of renewable energy sources and decarbonisation targets.

W związku z rosnącym udziałem różnych rodzajów generacji rozproszonej, akumulatorów, efektywności energetycznej oraz nowych obiecujących technologii, w połączeniu z tradycyjnym wytwarzaniem energii elektrycznej z paliw kopalnych na dużą skalę, zapewnienie niezawodności systemów elektroenergetycznych staje się coraz większym wyzwaniem. Zapotrzebowanie na energię elektryczną również podlega ciągłym zmianom ze względu na zwiększoną częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. W tym środowisku regulacyjnym Unia Europejska zaproponowała jednolity model regulacyjny oceny bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, w którym kluczową rolę odgrywa ocena długoterminowej wystarczalności zasobów. Celem artykułu jest przedstawienie tego modelu, wskazując jakie są jego implikacje z punktu widzenia tworzenia polityki regulacyjnej dla rozwoju odnawialnych źródeł energii i celów dekarbonizacji.

Słowa kluczowe: European Union; resource adequacy; electricity market; decarbonization (Unia Europejska; wystarczalność zasobów; rynek energii elektrycznej; dekarbonizacja)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.2.2
JEL: K23

Artykuł jest poświęcony analizie postanowień i ocenie stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wykonywania wymogów dotyczących wezwań na podstawie ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 69a, 73 i 89 tej ustawy. W szczególności przedmiotem opracowania jest analiza — z odwołaniem się do piśmiennictwa i praktycznych aspektów wynikających z orzecznictwa — realizacji obowiązków wezwaniowych przez podmioty zależne działające w ramach grupy kapitałowej, jak również analiza sankcji prywatnoprawnej, która to sankcja znajduje zastosowanie w przypadku naruszenia wyżej wskazanych obowiązków.

Słowa kluczowe: obowiązki wezwaniowe; sankcja pozbawienia prawa głosu z akcji; akcje; Komisja Nadzoru Finansowego
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.2.3
JEL: K24, K15

Dotychczas centralnym problem prawa autorskiego był brak dostatecznie precyzyjnych kryteriów pozwalających wyznaczać granice prawnoautorskiej ochrony. Trudności ze zdefiniowaniem utworu (przedmiotu prawa autorskiego) zostały przerzucone na sądy i można obserwować tendencję do obejmowania ochroną przedmiotów o znikomym poziomie oryginalności (tzw. drobnych monet). Postęp technologiczny, gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji i pojawienie się twórczości maszyn przyniosły nowe problemy nie tylko z odróżnianiem dzieł chronionych prawem autorskim od innych obiektów. Doszły do tego kłopoty z oddzieleniem twórczości ludzkiej od nieludzkiej. AI pisze dziś teksty i programy komputerowe, maluje obrazy, komponuje muzykę. Coraz częściej słyszy się obawy, że w wielu obszarach aktywności twórczej może osiągnąć poziom przewyższający zdolności człowieka. Rozkwit twórczości sztucznej inteligencji stawia przed prawem autorskim wiele nowych pytań. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi dziś prawo autorskie. Na plan pierwszy wysuwa się kwestia przypisania autorstwa dzieł tworzonych samodzielnie przez kreatywne maszyny oraz kwestia odpowiedzialności za działania AI. W artykule przedstawiono możliwe podejścia do zarysowanych problemów wraz z oceną poszczególnych koncepcji prawnych.

Słowa kluczowe: prawo autorskie; utwór; pojęcie twórczości; sztuczna inteligencja
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.2.4
JEL: K23

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na dwa istotne dla współczesnej praktyki obrotu prawnego pytania, tj. czy stosunek franczyzy stanowi grupę kapitałową w rozumieniu prawa? A także, czy porozumienia towarzyszące umowie zawieranej pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą spełniają przesłanki określone w art. 99 ust. 3 pkt. 3 i ust. 3 pkt. 3a ustawy — Prawo farmaceutyczne, tzn. czy mogą kreować grupę kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów? Rozstrzygnięcie tych zagadnień prawnych jest niezwykle istotne dla tysięcy przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż leków w formule aptek.

Słowa kluczowe: umowa franczyzy; grupa kapitałowa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.2.5
JEL: K15

Ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ustawodawca dokonał licznych zmian przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do jednej z najważniejszych zmian należy wprowadzenie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Na tle wprowadzonej regulacji prawnej dotyczącej postępowania gospodarczego problematyczna może wydawać się kwestia obowiązywania w tym postępowaniu po dniu wejścia w życie ustawy z 4.07.2019 r. systemu koncentracji materiału procesowego. W szczególności nasuwa się pytanie, czy ustawodawca wprowadził do tego postępowania wyłącznie system prekluzji dowodowej, czy pojawią się także wyjątki na rzecz systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego. W niniejszym artykule autorzy próbują rozstrzygnąć sporne zagadnienie.

Słowa kluczowe: proces cywilny; postępowanie gospodarcze; koncentracja materiału procesowego; postępowanie cywilne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.2.6
JEL: K15, K22, K3

Spółki osobowe utworzone na podstawie zagranicznych porządków prawnych mogą wykonywać działalność gospodarczą w Polsce. Skutkuje to powstawaniem zaległości podatkowych. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dopuszczalności zastosowania art. 115 § 1 o.p. do wspólników tych spółek. W ocenie Autora przepis ten nie stanowi podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności wspólnika zagranicznej spółki osobowej za jej zaległości podatkowe.

Słowa kluczowe: spółka osobowa; odpowiedzialność podatkowa; ordynacja podatkowa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.2.7
JEL: K10, K11

Autorka podejmuje w artykule analizę praktycznych skutków tendencji do rozszerzania katalogu celów publicznych w polskim porządku prawnym. Porusza w szczególności kwestię konsekwencji wprowadzania modyfikacji procedury wywłaszczeniowej określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w tzw. specustawie drogowej i rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Na podstawie problemów z aplikacją zasady korzyści w wycenie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe wyjaśnia konieczność nakreślenia jasnej hierarchii w regulacjach dotyczących procedury wywłaszczeniowej. Celem artykułu jest określenie wybranych elementów efektywnego ekonomicznie i optymalnego pod względem prawnym modelu wywłaszczenia nieruchomości, który będzie równoważył interesy prywatnych właścicieli i rozwijającego się rynku inwestycji publicznych w kontekście odszkodowawczej odpowiedzialności państwa z tytułu legalnej ingerencji w prawo własności. Aktualność tematyki wynika z intensyfikacji prac związanych z lokalizowaniem infrastruktury technicznej, takiej jak drogi, linie kolejowe, lotniska czy porty komunikacyjne, i związanych z tym problemów legislacyjnych. Poruszone zagadnienia mają kluczowe znaczenie w kontekście wysokości przyznawanych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego, a co za tym idzie — określania relacji pomiędzy interesem publicznym a prywatnym.

Słowa kluczowe: wywłaszczenie nieruchomości; odszkodowanie; inwestycje celu publicznego; specustawa drogowa; zasada korzyści
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł