Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 03/2022

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 60
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.3.1
JEL: K41

W dniu 5.10.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa ta definiuje zasady wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w sposób odpowiadający standardom wskazanym w tzw. rozporządzeniu eIDAS. Przewidziany w niniejszej ustawie system wymiany korespondencji z udziałem podmiotów publicznych wpłynie na każde postępowanie sądowe, w tym również na postępowanie cywilne. Celem niniejszego opracowania jest analiza wykorzystania tego systemu w odniesieniu do przedsiębiorców biorących udział w postępowaniu cywilnym. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostaną bowiem objęci obowiązkiem posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, a tym samym obligatoryjnymi doręczeniami elektronicznymi w postępowaniu cywilnym. W związku z powyższym w artykule poddano analizie w szczególności obowiązek otrzymywania korespondencji sądowej drogą elektroniczną oraz obowiązek posiadania w tym celu adresu do doręczeń elektronicznych, a także sposoby i terminy realizacji tych obowiązków.

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne; doręczenia elektroniczne; przedsiębiorcy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.3.2
JEL: I18, K14, K23

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu kształtowania się reakcji karnych na naruszenie zakazu dystrybucji leków w innym kierunku niż do pacjenta, a następnie dokonanie oceny regulacji penalizujących powyższe zachowania. Zasadniczym celem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ustawodawca, posługując się instrumentami karnymi, wystarczająco zabezpieczył prawidłowy obrót produktami leczniczymi, czy może zbyt późne lub nieudolne określenie ustawowego opisu czynu zabronionego przesądziło o braku możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i zastosowania odpowiedniej reakcji karnej wobec sprawców działających w ramach tzw. mafii lekowej.

Słowa kluczowe: prawo farmaceutyczne; produkty lecznicze; odwrócony łańcuch dystrybucji leków; przestępstwo
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.3.3
JEL: K32

Prawne aspekty układania i utrzymywania kabli do wyprowadzania mocy z morskiej farmy wiatrowej

Despite the general acceptance of the offshore project development in Poland, investors face a number of regulatory problems. Although, the Polish maritime spatial plan reserves some space for cables from offshore wind farms, unfortunately, there is only about just enough space to accommodate existing projects and that is only in case all corridors can be fully utilised, and developers make arrangements that include mutual respect of other developers interests. Neither legislation nor current proposals thereto include mechanisms that can ensure such an optimal utilisation of offshore export cables corridors. In the not unlikely case Polish offshore wind shall be developed beyond what is currently planned, there will likely be severe scarcity of cable routes to land. The aim of the article is to present current administrative institutions approach to the uncertainty on the regulation and to signal the key legislative proposal of the amendments to solve the offshore export cable issue.

Pomimo ogólnej akceptacji ustawodawcy dotyczącej rozwoju projektów morskiej energetyki wiatrowej w Polsce inwestorzy napotykają na szereg problemów regulacyjnych. Wprawdzie w polskim planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych zarezerwowano przestrzeń dla kabli eksportowych z morskich farm wiatrowych, ale jest ona na tyle mała, że może pomieścić w zasadzie tylko kable z już istniejących projektów. Ani obecnie obowiązujące przepisy prawa, ani propozycje legislacyjne w tym zakresie nie zawierają mechanizmów, które mogłyby zapewnić optymalne wykorzystanie korytarzy dla morskich kabli eksportowych. Gdy polska morska energetyka wiatrowa będzie się rozwijać w stopniu większym niż planowany, prawdopodobnie dojdzie do poważnego niedoboru korytarzy kablowych do wyprowadzania energii z morskich farm wiatrowych na ląd. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego podejścia ustawodawcy i organów administracyjnych do zarysowanego problemu oraz zasygnalizowanie propozycji legislacyjnej zmian w celu rozwiązania kwestii niedoboru tras dla morskich kabli eksportowych.

Słowa kluczowe: offshore wind farms; offshore export cables; maritime spatial plan; permits 9morskie farmy wiatrowe; kable eksportowe; plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych; pozwolenia)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.3.4
JEL: K2, K11, K25

Podział nieruchomości gruntowej jest jednym z kluczowych zagadnień dla powstania nowego przedmiotu obrotu cywilnoprawnego. Przeprowadzony na początku podział ewidencyjny nieruchomości stanowi punkt wyjścia do późniejszego podziału prawnego i ostatecznie zmiany właściciela. Jednakże władztwo planistyczne jednostek samorządu terytorialnego zmierzające do zachowania spójności ładu przestrzennego powoduje, że treść decyzji podziałowej może być rozbudowana i zawierać postanowienia wpływające wprost na procedurę zbycia tej nieruchomości, jej zagospodarowania lub skomunikowania z najbliższą drogą publiczną, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo obrotu prawnego nieruchomościami gruntowymi. Wyraża się to nie tylko w odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego, ale także w odpowiedzialności notariusza względem stron czynności notarialnej lub odmowy sporządzenia umowy przenoszącej własność wydzielonych geodezyjnie działek gruntu. Czasami jednak w decyzjach podziałowych pojawiają się ograniczenia, za którymi nie stoją regulacje prawne, a na pewno nie te wprost wyrażone w aktach prawnych. Z tego względu celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o podstawę prawną rozszerzania treści decyzji podziałowej o dodatkowe warunki związane z obrotem prawnym wydzielanej działki ewidencyjnej, a także próba ustalenia konsekwencji prawnych dla umów przenoszących własność nieruchomości niezgodnie z treścią decyzji podziałowej. W tekście poruszono również problematykę wyeliminowania z obrotu prawnego ostatecznej decyzji podziałowej, której treść nie odpowiada stanowi faktycznemu.

Słowa kluczowe: ład przestrzenny; działka ewidencyjna; podział nieruchomości
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.3.5
JEL: K15, D18

Usługi świadczone drogą elektroniczną zyskują coraz większą popularność. Skutkiem tego jest wzrost znaczenia wzorców umownych (regulaminów), które kształtują treść stosunku zobowiązaniowego pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. W niniejszym artykule została poruszona problematyka wymogów formalnych, jakie musi spełnić usługodawca, by móc skutecznie wprowadzić zmianę do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Wymogi te wynikają przede wszystkim z art. 3841 k.c., choć w doktrynie i orzecznictwie ukształtowały się zróżnicowane poglądy odnoszące się do możliwości kwalifikacji tego przepisu jako samodzielnej, materialnoprawnej podstawy zmiany wzorca umownego. Autorki rozważają konieczność zawarcia klauzuli modyfikacyjnej we wzorcu lub w umowie w celu skutecznego wprowadzenia zmiany do stosunku prawnego o charakterze ciągłym, a także proponują jej modelowy kształt de lege lata opracowany na podstawie orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądów powszechnych i stanowisk prezentowanych w doktrynie.

Słowa kluczowe: wzorzec umowny; zmiana; usługi elektroniczne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.3.6
JEL: K29, K32

Celem opracowania jest opisanie regulacji znajdujących się w ustawie — Prawo zamówień publicznych, które mogą zagwarantować zatrudnienie osób dotychczas pracujących w sektorze górnictwa, a które utracą pracę w wyniku przeprowadzanej w państwach Unii Europejskiej transformacji energetycznej. W opracowaniu zostały nakreślone główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Przedstawiono również informacje dotyczące zatrudnienia w sektorze górnictwa w Polsce, genezę zrównoważonych zamówień publicznych, charakterystykę instrumentów prospołecznych w zamówieniach publicznych. Ma to prowadzić do weryfikacji postawionej hipotezy, w myśl której społeczne zamówienia publiczne mogą być instrumentem aktywizującym grupę górników, którzy po przeprowadzeniu transformacji energetycznej staną się grupą defaworyzowaną na rynku pracy zgodnie z definicją pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) zwanym ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych.

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne; społeczne zamówienia publiczne; sprawiedliwa transformacja
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.3.7
JEL: K22

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja najważniejszego orzecznictwa Sądu Najwyższego wydanego w 2021 r. w sprawach o istotnym znaczeniu dla obrotu gospodarczego. Orzeczenia te nie mają, co prawda, mocy powszechnie obowiązującej, niemniej siłą autorytetu Sądu Najwyższego mogą wpływać na rozstrzygnięcia wydawane przez sądy powszechne w podobnych sprawach. Przytoczone orzeczenia dotyczą tak istotnych zagadnień jak: wykładnia Prawa zamówień publicznych, sposób liczenia terminów przedawnienia, zagadnienia dotyczące Prawa własności przemysłowej w zakresie znaków towarowych, dopuszczalność kwestionowania konstytutywnych wpisów w księdze wieczystej, a także kary umowne czy kwestie związane z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi. Autor najpierw przytacza treść orzeczenia wraz z fragmentem uzasadnienia, a następnie opatruje je komentarzem.

Słowa kluczowe: Sąd Najwyższy; sprawy gospodarcze; orzecznictwo
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł