Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

CHANGES CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC IN THE SME SECTOR AND THEIR IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF BUSINESS PROCESSES

Marian Gorynia, Joanna Kuczewska
ISBN: 978-83-208-2594-7
Pages: 106
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5

The authors discussed current and important topics in the book, because the COVID-19 pandemic has caused a global economic shock, influencing in an unprecedented way the slowdown of globalization (slowbalisation), reorganization of global value chains, decline in global flows of foreign direct investment (FDI), but also accelerating digital transformation. The impact of the COVID-19 pandemic and related restrictions on the economy are strong and multidimensional, and analysing this impact can help understand how companies can adapt to sudden changes in the environment and what strategies are most effective in the face of uncertainty. The great value of the book is that the research conducted made it possible to identify aspects that should be taken into account when formulating recommendations for Polish SMEs in the context of changes in the business environment caused by the effects of the COVID-19 pandemic. The study combines well-selected literature sources with a practical orientation and is a successful example of work that meets academic standards and may also be interesting for practitioners. In its normative and postulative layer, the book contains recommendations and indications for Polish SMEs, while emphasizing the need for individualization and flexibility in selecting a course of action appropriate for a specific enterprise. The analyses contained in the book may also be helpful for decision-makers in formulating policies and strategies aimed at strengthening economic resilience.

Przedmowa

Wstęp
 

Część I. Identyfikacja i opis zmian w otoczeniu biznesowym polskich MŚP w wyniku pandemii COVID-19
 

1. Kryteria identyfikacji zmian wprowadzonych w działaniach przedsiębiorstw w wyniku pandemii COVID-19
 

2. Lista zidentyfikowanych zmian
2.1. Kontekst makrootoczenia
2.2. Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie rynków
2.3. Wpływ lockdownów oraz restrykcji na funkcjonowanie poszczególnych branż
2.4. Wpływ COVID-19 na internacjonalizację oraz reorganizację globalnych łańcuchów wartości (GVC) 
2.5. Przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej
2.6. Zmiana zachowań konsumentów
2.7. Kwestie płynności finansowej, odporność start-upów i fenomen firm zombie
 

Część II . Opis wpływu zidentyfikowanych zmian na procesy biznesowe w przedsiębiorstwach
 

3. Przyporządkowanie zmiany do procesu biznesowego i określenie konsekwencji zmian
3.1. Proces zamówień i dostaw
3.2. Proces produkcji oraz proces projektowania i świadczenia usług
3.3. Proces sprzedaży i marketingu
3.4. Proces dystrybucji
3.5. Proces obsługi posprzedażowej
3.6. Proces zarządzania zasobami ludzkimi
3.7. Proces zarządzania strategicznego

4. Autorska ocena poprawności zmian w zakresie procesów biznesowych

5. Rekomendacja dotycząca dalszego rozwoju wprowadzonych zmian

Zakończenie

Bibliografia

Streszczenie

Summary

 

Marian Gorynia

Marian Gorynia – profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Gospodarki Międzynarodowej. Specjalizuje się w problematyce obejmującej konkurencyjność przedsiębiorstwa, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategie inwestorów zagranicznych w Polsce, ekspansję firm polskich na rynki międzynarodowe, mezoekonomię, politykę wspierania konkurencyjności, a także metodologię i filozofię nauk ekonomicznych. Autor licznych publikacji z zakresu wskazanej problematyki badawczej. Publikuje intensywnie w renomowanych czasopismach i znanych wydawnictwach. W latach 2008–2016 rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek EIBA (European International Business Academy) i AIB (Academy of International Business). Członek (w latach 2011–2013, 2017–2020) i wiceprzewodniczący (w latach 2017–2020) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Członek i wiceprzewodniczący Rady Doskonałości Naukowej w kadencjach 2019–2023 i 2023–2027. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2003 r.). Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2019 r.) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2023 r.). Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. 

Joanna Kuczewska

Joanna Kuczewska – doktor habilitowany na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, profesor uczelni, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Finansów i Bankowości. Specjalizuje się w problematyce obejmującej ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, wykorzystanie benchmarkingu, efekty współpracy w klastrach, zarządzanie projektami, ekonomię integracji europejskiej oraz zarządzanie międzynarodowe. Członkini zespołu licznych projektów naukowo-badawczych realizowanych w Katedrze Ekonomiki Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Kierowniczka ogólnopolskiego projektu aplikacyjnego  współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). Autorka raportów ewaluacyjnych projektów finansowanych ze środków UE. Współpracowniczka i członkini zespołów projektowych w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w zespole benchmarkingu klastrów. 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €