Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

ECONOMIC AND SOCIAL CONDITIONS OF COMPETITIVENESS OF SHEEP PRODUCTION

Tomasz Rokicki
ISBN: 978-83-208-2590-9
Pages: 244
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
16.15
Lowest price in last 30 days: 16.15
number copies:

Sheep are inextricably linked to human life. They were domesticated as the first farm animals. Over time, sheep were used in various ways, depending on natural and social conditions. Many existing sheep production systems are traditional and have not changed for several hundred years. Nowadays, sheep provide many valuable products and services important from a socio-economic point of view, which also influences the socio-economic determinants of the competitiveness of sheep production. The monograph is the result of the author’s thoughts and reactions to problems related to sheep production. This is an important activity, but society is often unaware of the role of sheep. Therefore, the aim is to indicate the most important aspects of competitiveness for sheep production in a very comprehensive way. The author hopes that the monograph will contribute to popularizing knowledge about the importance of sheep in human life.

Problematyka książki dotyczy ważnych kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Autor słusznie przyjął założenie o potrzebie pokazania problemu konkurencyjności produkcji owczarskiej nie tylko w wąskim wymiarze ekonomicznym, ale także w powiązaniu z oceną roli owczarstwa we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, dostarczaniu dóbr publicznych czy wypełnianiu funkcji kulturotwórczej. Uzasadniona jest także kompleksowa charakterystyka stanu owczarstwa w różnych regionach na świecie, bo jest to bardzo dobry punkt wyjścia do oceny miejsca produkcji owczarskiej w państwach Unii Europejskiej – a na tym tle – w Polsce. Praca jest najbardziej kompleksowym, naukowym ujęciem ekonomicznych problemów owczarstwa, z  jakim miałem okazję dotąd się zetknąć.

Z recenzji prof. dr. hab. Adama Czudca

 

Monografia stanowi szerokie opracowanie dotyczące wielopłaszczyznowych aspektów produkcji owczarskiej w Polsce na tle produkcji światowej. Oparto ją na bardzo szerokiej literaturze tematu. Dokonano studiów piśmiennictwa dotyczących wszystkich aspektów produkcji owczarskiej w kraju i na świecie. Walorem monografii jest bardzo szerokie ujęcie tematu, uwzględniające uwarunkowania ekonomiczne (produkcja, konkurencyjność, opłacalność, potencjał rozwojowy) i społeczne (funkcje społeczno-kulturowe i środowiskowe). Nie spotkałam się dotychczas z tak szerokim ujęciem problemu badawczego. Wielopłaszczyznowe ujęcie problematyki owczarstwa stanowi o wysokiej przydatności publikacji dla nauki ekonomiczno-rolniczej, a także dla dydaktyki i praktyki gospodarczej. Jej odbiorcami mogą być pracownicy naukowi, studenci i doktoranci, a także instytucje administracji gospodarczej, decydenci związani z polityką rolną, jednostki doradztwa rolniczego, przedsiębiorcy oraz rolnicy.

Z recenzji prof. dr hab. Barbary Kutkowskiej

Wprowadzenie 
 
1. Konkurencja i konkurencyjność w ujęciu teoretycznym 
1.1. Pojęcie i taksonomia konkurencji 
1.2. Pojęcie i rodzaje konkurencyjności 
1.3. Konkurencja i konkurencyjność w naukach ekonomicznych 
1.4. Konkurencyjność polskiego rolnictwa 
 
2. Produkcja owczarska jako przedmiot badań ekonomicznych 
2.1. Badania dotyczące produkcji owczarskiej w ekonomii klasycznej i neoklasycznej 37
2.2. Tematyka produkcji owczarskiej w nurcie ekonomii rolniczej 
2.3. Produkcja owczarska w koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich 
2.4. Wykorzystanie teorii dóbr publicznych do objaśnienia charakteru towarów i usług wytwarzanych przez owce 
2.5. Produkcja owczarska w koncepcji efektów zewnętrznych 
2.6. Badania dotyczące produkcji owczarskiej w koncepcji biogospodarki
 
3. Wielokierunkowość i wielofunkcyjność produkcji owczarskiej 
3.1. Postęp w hodowli owiec od udomowienia do czasów współczesnych 
3.2. Ukształtowane kierunki i specjalizacje w użytkowaniu owiec 
3.3. Produkty uzyskiwane od owiec 
3.4. Społeczne i środowiskowe funkcje produkcji owczarskiej 
3.4.1. Kulturotwórcze aspekty produkcji owczarskiej 
3.4.2. Znaczenie owiec w religii 
3.4.3. Środowiskowe funkcje owiec 
3.4.4. Zastosowanie owiec w agroturystyce i gospodarstwach ekologicznych 
 
4. Współczesne systemy produkcji owczarskiej na świecie 
4.1. Klasyfikacja systemów zarządzania chowem owiec 
4.2. Ekstensywny system utrzymania owiec w Australii 
4.3. Chów owiec bez ingerencji człowieka w Nowej Zelandii 
4.4. Stratyfikacja produkcji owczarskiej w Wielkiej Brytanii 
4.5. Chów owiec w krajach Ameryki Południowej 
4.6. Systemy intensywne przy produkcji mleka owczego 
4.7. Pasterstwo koczownicze w Tybecie 
4.8. Systemy produkcji owczarskiej w Indiach 
4.9. Tradycyjny chów owiec w krajach afrykańskich 
4.10. Regionalne systemy chowu owiec w Polsce 
 
5. Pogłowie i produkcja uzyskiwana od owiec 
5.1. Pogłowie owiec na świecie w ujęciu kontynentalnym i krajowym 
5.2. Zmienność pogłowia owiec na świecie 
5.3. Produkcja uzyskiwana od owiec w ujęciu kontynentalnym i krajowym 
5.4. Zmiany w produkcji mięsa jagnięcego na świecie 
5.5. Zmienność w produkcji mleka owczego w ujęciu globalnym 
5.6. Dynamika zmian w produkcji wełny owczej na świecie 
5.7. Zmiany w produkcji skór owczych w ujęciu globalnym 
5.8. Pogłowie i produkcja uzyskiwana od owiec w Unii Europejskiej 
5.8.1. Wielkość pogłowia owiec w UE 
5.8.2. Zmienność pogłowia owiec w krajach członkowskich UE 
5.8.3. Wolumeny głównych produktów uzyskiwanych od owiec w krajach UE 
5.8.4. Zmiany w produkcji mięsa jagnięcego i mleka owczego w krajach UE 
 
6. Ekonomiczne aspekty i konkurencyjność produkcji owczarskiej w Polsce
6.1. Opłacalność produkcji owczarskiej w różnych kierunkach użytkowania 
6.1.1. Czynniki wpływające na opłacalność chowu i hodowli owiec 
6.1.2. Poziom krajowego i unijnego wsparcia produkcji owczarskiej 
6.1.3. Nadwyżka bezpośrednia jako narzędzie do określenia opłacalności 
produkcji owczarskiej 
6.1.4. Nadwyżki bezpośrednie przy uwzględnieniu różnych aspektów 
warunkujących opłacalność produkcji owczarskiej 
6.1.5. Opłacalność produkcji owczarskiej w latach 1997–2019 
6.2. Wyniki ekonomiczne działalności rolniczych konkurencyjnych wobec produkcji owczarskiej 
6.2.1. Poziom i zróżnicowanie wyników ekonomicznych według typów 
produkcyjnych w ramach FADN 
6.2.2. Nadwyżki bezpośrednie dla podstawowych działalności rolniczych 
6.3. Aspekty ekonomiczne produkcji owczarskiej w czasie kryzysu spowodowanego 
COVID-19 oraz wojną w Ukrainie 
6.3.1. Oddziaływanie pandemii COVID-19 na rolnictwo i produkcję owczarską
6.3.2. Konsekwencje wojny w Ukrainie dla opłacalności produkcji owczarskiej
6.4. Użytkowanie owiec jako działalność samozaopatrzeniowa 
6.5. Ocena możliwości inwestycji w produkcję owczarską 
 
7. Kierunki rozwoju produkcji owczarskiej w Polsce 
7.1. Mocne i słabe strony produkcji owczarskiej na tle innych działalności 
7.2. Czynniki zachęcające i zniechęcające do rozwoju produkcji owczarskiej 
na przykładzie kraju oraz gospodarstw rolnych 
7.3. Perspektywy rozwoju produkcji owczarskiej 
 
Podsumowanie i wnioski 
 
Bibliografia 
 
Spis rysunków 
 
Spis tabel 
Tomasz Rokicki
Tomasz Rokicki

Dr hab. inż. Tomasz Rokicki, prof. SGGW – nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 2018 r., a w 2021 r. – tytuł profesora uczelni. Członek stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych w zakresie ekonomiki rolnictwa. Wielokrotnie nagradzany przez rektora SGGW za osiągnięcia naukowe. W latach 2022–2023 objęty systemem motywacyjnym w docenieniu znaczącego wpływu na rozwój i prestiż SGGW. Odbył staże w ośrodkach naukowych w Czechach, Chinach i Austrii. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych o tematyce ekonomicznej. Przewodniczył komitetowi organizacyjnemu 10 konferencji naukowych. Kierownik lub wykonawca krajowych i międzynarodowych projektów naukowych o tematyce ekonomicznej. W latach 2018–2019 członek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. W latach 2019–2023 koordynator ds. unowocześniania procesu kształcenia na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się uwarunkowaniami produkcji owczarskiej i rynków owczarskich, także w odniesieniu do innych produktów i usług (rynek energii), rozwojem regionalnym rynków, zagadnieniami zastosowania logistyki w agrobiznesie i innych obszarach działalności gospodarczej. Autor ponad 300 publikacji, w tym 14 książek samodzielnych, kilkudziesięciu artykułów z IF. Recenzent w wielu czasopismach międzynarodowych z wysokim IF. Interesuje się sportem, ekologią i nowymi technologiami ułatwiającymi pracę i życie.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €