Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Ekonomia międzynarodowa

Adam Budnikowski
ISBN: 978-83-208-2262-5
Pages: 496
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00
Ask about product

Podręcznik obejmuje najbardziej aktualną wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Autor przedstawił pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej, osadzając ją w realiach współczesnej gospodarki światowej, co ułatwia zrozumienie szczegółowych zagadnień. W części dotyczącej teorii handlu międzynarodowego zostały omówione m.in. klasyczne i neoklasyczne teorie handlu międzynarodowego, wyposażenie w czynniki produkcji i ich międzynarodowe przepływy, zależności między wzrostem gospodarczym a handlem międzynarodowym. W części podręcznika dotyczącej polityki handlowej zaprezentowano cła, bariery pozataryfowe, protekcjonizm, międzynarodową politykę handlową. Część obejmująca wiedzę o międzynarodowych stosunkach finansowych zawiera omówienie: bilansu płatniczego, kursu walutowego i rynku walutowego, mechanizmu dostosowawczego, międzynarodowego systemu walutowego. W części dotyczącej wyzwań wobec globalnych problemów przedstawiono rolę handlu międzynarodowego dla rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się, kryzysy finansowe oraz wyzwania globalizacji.

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych na różnych poziomach kształcenia i w różnych typach szkół wyższych.

Spis treści

 

Od autora

 

Część I
Wprowadzenie

 

1. Internacjonalizacja procesu gospodarowania i ekonomia międzynarodowa
1.1. Powstanie i rozwój gospodarki światowej
1.2. Współczesny handel międzynarodowy
1.3. Znaczenie handlu międzynarodowego dla poszczególnych krajów
1.4. Ekonomiczne konsekwencje istnienia granic politycznych między krajami
1.5. Pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej
Pytania

 

Część II
Teoria handlu międzynarodowego

 

2. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego
2.1. Merkantylizm
2.2. Teoria przewagi absolutnej
2.3. Teoria przewagi komparatywnej
2.4. Teoria kosztów absolutnych i kosztów względnych w ujęciu geometrycznym
2.5. Rozwinięcie teorii przewagi komparatywnej
2.5.1. Teoria Ricarda w ujęciu pieniężnym
2.5.2. Teoria przewagi komparatywnej w warunkach większej liczby towarów
2.5.3. Model Dornbuscha–Fischera–Samuelsona
2.5.4. Weryfikacja teorii przewagi komparatywnej
Pytania

 

3. Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego
3.1. Narzędzia badawcze
3.2. Korzyści z handlu międzynarodowego
3.3. Podział korzyści z wymiany międzynarodowej
3.4. Krzywa popytu wzajemnego
3.5. Terms of trade
Pytania

 

4. Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu międzynarodowego
4.1. Twierdzenie Heckschera–Ohlina
4.2. Wyrównywanie się cen czynników produkcji
4.3. Efekt Stolpera–Samuelsona
4.4. Empiryczna weryfikacja twierdzenia Heckschera–Ohlina
Pytania

 

5. Alternatywne teorie handlu międzynarodowego
5.1. Korzyści skali produkcji a handel międzynarodowy
5.2. Handel wewnątrzgałęziowy
5.3. Koncepcje opóźnienia naśladowczego i cyklu życia produktu a handel międzynarodowy
5.4. Koncepcja nakładającego się popytu
5.5. Konkurencja monopolistyczna a handel międzynarodowy
5.6. Model grawitacji
Pytania

 

6. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy
6.1. Skutki wzrostu gospodarczego dla handlu międzynarodowego
6.2. Wpływ wzrostu gospodarczego na terms of trade i dobrobyt kraju
6.3. Źródła wzrostu gospodarczego i ich wpływ na handel międzynarodowy
Pytania

 

7. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
7.1. Przyczyny międzynarodowych przepływów czynników produkcji
7.2. Międzynarodowe przepływy kapitału
7.3. Inwestycje portfelowe: chęć uniknięcia ryzyka jako motyw wywozu kapitału
7.4. Kredyty finansowe
7.5. Inwestycje bezpośrednie i produkcja międzynarodowa
7.5.1. Pojęcia wstępne
7.5.2. Inwestycje bezpośrednie w gospodarce światowej
7.5.3. Przedsiębiorstwo w gospodarce światowej: produkcja międzynarodowa
7.5.3.1. Handel międzynarodowy w działalności przedsiębiorstwa
7.5.3.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw i jej motywy
7.5.3.3. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw
7.5.4. Wpływ inwestycji bezpośrednich na gospodarkę kraju wywożącego i przywożącego kapitał
7.6. Międzynarodowe przepływy siły roboczej
7.6.1. Przyczyny międzynarodowych przepływów siły roboczej
7.6.2. Główne kierunki migracji
7.6.3. Ekonomiczne skutki migracji siły roboczej
Pytania

 

Część III
Polityka handlowa

 

8. Cło
8.1. Pojęcie i rodzaje cła
8.2. Mechanizm działania cła
8.3. Ekonomiczne skutki cła
8.3.1. Model małego kraju
8.3.2. Model dużego kraju
8.4. Stopień protekcji celnej
Pytania

 

9. Bariery pozataryfowe
9.1. Mechanizm ograniczeń ilościowych i ich skutki
9.2. Dobrowolne ograniczenie eksportu i jego mechanizmy
9.3. Inne bariery pozataryfowe .
9.4. Mechanizmy subsydiów produkcji krajowej i subsydiów eksportowych oraz ich skutki
9.5. Dumping
Pytania

 

10. Wolny handel a protekcjonizm
10.1. Tradycyjne argumenty na rzecz protekcjonizmu
10.1.1. Argumenty niesłuszne
10.1.2. Argumenty słuszne w określonych warunkach
10.2. Współczesne argumenty na rzecz protekcjonizmu
10.2.1. Strategiczna polityka handlowa
10.2.2. Polityka przemysłowa
10.3. Ograniczenia handlowe jako środek do osiągnięcia celów politycznych — sankcje ekonomiczne
10.4. Ograniczenia handlowe a polityka ochrony środowiska
10.4.1. Wpływ handlu międzynarodowego na zagrożenie środowiska
10.4.2. Polityka ekologiczna jako czynnik wpływający na swobodę handlu i konkurencyjność eksportu
10.4.2.1. Narodowa polityka ekologiczna
10.4.2.2. Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie ochrony środowiska jako czynnik utrudniający handel międzynarodowy
10.4.3. Perspektywy współzależności handlu międzynarodowego i ochrony środowiska
Pytania

 

11. Międzynarodowa polityka handlowa
11.1. Kartele międzynarodowe
11.2. Integracja ekonomiczna
11.2.1. Pojęcie i mechanizm integracji ekonomicznej
11.2.2. Mechanizm powstawania korzyści i strat w preferencyjnym porozumieniu handlowym
11.2.3. Długookresowe efekty unii celnej
11.2.4. Korzyści z unii celnej a korzyści z wolnego handlu
11.3. Ogólnoświatowa współpraca w dziedzinie liberalizacji obrotów handlowych
Pytania

 

Część IV
Międzynarodowe stosunki finansowe

 

12. Bilans płatniczy
12.1.Definicja
12.2. Zasada podwójnego zapisu
12.3. Struktura bilansu płatniczego
12.4. Równowaga bilansu płatniczego
12.5. Bilans płatniczy jako narzędzie analizy ekonomicznej
Pytania

 

13. Kurs walutowy i rynek walutowy
13.1. Pojęcie kursu walutowego
13.2. Rynek walutowy
13.2.1. Pojęcie i mechanizm
13.2.2. Rodzaje transakcji na międzynarodowym rynku walutowym
13.2.2.1. Transakcje bieżące i transakcje terminowe
13.2.2.2. Arbitraż procentowy
13.2.2.3. Transakcje spekulacyjne
Pytania

 

14. Ustalanie poziomu kursu walutowego
14.1. Czynniki określające poziom kursu walutowego
14.2. Zmiany produktu krajowego brutto a kurs walutowy
14.3. Zmiany realnych stóp procentowych a kurs walutowy
14.4. Zmiany różnic w cenach a kurs walutowy
14.5. Parytet siły nabywczej
14.6. Pozostałe czynniki określające poziom kursu walutowego
Pytania

 

15. Automatyczny mechanizm dostosowawczy
15.1. Cenowy mechanizm dostosowawczy
15.1.1. Cenowy mechanizm dostosowawczy w warunkach kursów stałych
15.1.2. Cenowy mechanizm dostosowawczy w warunkach kursów płynnych
15.2. Dochodowy mechanizm dostosowawczy
15.2.1. Teoretyczne podstawy dochodowego mechanizmu dostosowawczego
15.2.2. Mechanizm mnożnikowy w gospodarce zamkniętej
15.2.3. Równowaga w gospodarce otwartej
15.2.4. Międzynarodowe konsekwencje działania mechanizmu dochodowego
15.3. Monetarny mechanizm dostosowawczy
Pytania

 

16. Polityka dostosowawcza
16.1. Przyczyny i cele polityki dostosowawczej
16.2. Narzędzia polityki dostosowawczej
16.2.1. Polityka zmiany wydatków
16.2.2. Polityka przesuwania wydatków
16.2.2.1. Polityka kursowa
16.2.2.2. Polityka wybiórczego przesuwania wydatków
16.3. Ograniczenia polityki dostosowawczej
16.3.1. Podejście absorpcyjne
16.3.2. Polityka zmiany wydatków i polityka przesuwania wydatków a równowaga zewnętrzna i wewnętrzna
Pytania

 

17. Międzynarodowy system walutowy
17.1. Pojęcie i przesłanki istnienia międzynarodowego systemu walutowego
17.2. Międzynarodowy system walutowy przed II wojną światową
17.3. System walutowy z Bretton Woods
17.3.1. Warunki powstania
17.3.2. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
17.3.3. Ocena działania międzynarodowego systemu walutowego z Bretton Woods
17.4. Współczesny międzynarodowy system walutowy
17.4.1. Powstanie współczesnego międzynarodowego systemu walutowego
17.4.2. Funkcjonowanie współczesnego systemu walutowego
17.4.3. Współpraca walutowa w Europie Zachodniej
Pytania

 

Część V
Ekonomia międzynarodowa wobec problemów globalnych

 

18. Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się
18.1. Charakterystyka krajów rozwijających się
18.2. Teoria handlu międzynarodowego a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się
18.3. Polityka handlowa krajów rozwijających się zmierzająca do zwiększenia korzyści z handlu międzynarodowego
18.3.1. Próby stabilizacji cen eksportowanych surowców — międzynarodowe porozumienia towarowe
18.3.2. Zmiana struktury produkcji — strategia antyimportowa i proeksportowa
18.3.3. Próby instytucjonalnej zmiany miejsca krajów rozwijających się w handlu międzynarodowym — UNCTAD, Nowy Ład Ekonomiczny i Milenijne Cele Rozwoju
Pytania

 

19. Kryzysy finansowe
19.1. Kryzys zadłużeniowy lat 80. XX w.
19.2. Współczesne kryzysy finansowe
19.2.1. Nowe tendencje w przepływie kapitału do krajów rozwijających się w latach 90. XX w.
19.2.2. Pojęcie kryzysu finansowego
19.2.3. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające kryzysy walutowe
19.2.4. Skutki kryzysów walutowych
19.2.5. Kryzys finansowy 2007–2008
Pytania

 

20. Wyzwania globalizacji
20.1. Korzyści i zagrożenia globalizacji
20.2. Przebudowa międzynarodowego ładu gospodarczego
Pytania

 

Odpowiedzi

 

Literatura

 

Indeks rzeczowy

Adam Budnikowski
Adam Budnikowski

Professor of economic sciences, expert and author of numerous works in the area of international economic relations and environmental policy. Since 1974 employed in the Warsaw School of Economics where he delivers lectures, extremely popular among students, in international economic relations. In the years 1985-1986 fellow of Fulbright in Massachusetts Institute of Technology, and in the years 1990-1991 - lecturer in the J.W. Goethe University in Frankfurt am Main. At present, Director of the Institute of International Economic Relations in the Warsaw School of Economics. For several years also lectures in leading European schools of management associated in the Community of European Management Schools (CEMS).

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €