Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Historia myśli ekonomicznej

Ryszard Bartkowiak
ISBN: 978-83-208-1751-5
eISBN: 978-83-208-2125-3
Pages: 224
Publication date: 2008
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
15.00
11.00
number copies:

The manual presents the evolution of economic thought at the background of developing economy. Since market economy has become the key form of making business in the world since the 18th Century, theories and currents of economic thoughts formulated or emerging at that time have largely remained valid and keep on influencing the way contemporary global economy operates. Accordingly, much attention is dedicated in the manual to these theories and currents, presented and considered in combination with elements of later and contemporary theories in order to enable better understanding both of ideas of the most prominent economists and mechanisms behind the functioning of the economy.

 

Spis treści

 

Od autora

 

1. METODOLOGIA EKONOMII
1.1. Kryteria
1.2. Działy ekonomii
1.3. Problem miar

 

2. ZARYS ROZWOJU MYÂLI EKONOMICZNEJ
2.1. Problem ekonomiczny
2.2. Zarys rozwoju działalności gospodarczej
2.3. Optymalna gospodarka
2.4. Periodyzacja ekonomii

 

3. FIZJOKRATYZM: NARODZINY MAKROEKONOMII
3.1. Podejście makroekonomiczne
3.2. Tablica ekonomiczna Quesnaya
3.3. Fizjokratyzm a dalszy rozwój ekonomii

 

4. EKONOMIA KLASYCZNA: TEORIA PRACY I PRODUKTU
4.1. Rozwój ekonomii klasycznej
4.2. Natura ludzka, system ekonomiczny i rola państwa według Smitha
4.3. Proces tworzenia produktu. Funkcja produkcji
4.4. Prawo rynków Saya. Podejście podażowe i równowaga makroekonomiczna
4.5. Czynniki wzrostu produktu
4.6. Tworzenie kapitału. Prawo Turgota
4.7. Teoria wartości i teoria ceny

 

5. EKONOMIA KLASYCZNA: MODEL MAKROEKONOMICZNY
5.1. Podstawowe teorie
5.2. Zasada ludnościowa Malthusa. Teoria płacy
5.3. Teoria renty gruntowej Ricardo
5.4. Teoria tworzenia i podziału produktu Ricardo
5.5. Stan stacjonarny według Ricardo
5.6. Dylematy ekonomii klasycznej

 

6. EKONOMIA KLASYCZNA: TEORIA PIENIĄDZA
6.1. Rozwój klasycznej teorii pieniądza
6.2. Funkcje pieniądza
6.3. Poglądy Hume’a i Saya

 

7. EKONOMIA MARKSOWSKA
7.1. Rozwój ekonomii marksowskiej
7.2. Problem transformacji. Teoria wartości
7.3. Teoria ceny produkcji
7.4. Rezerwowa armia pracy. Stagnacja gospodarcza
7.5. Wzrost produktu. Schematy reprodukcji
7.6. Znaczenie pieniądza. Kryzysy gospodarcze
7.7. Marks a klasycy ekonomii

 

8. PODEJŚCIE HISTORYCZNE. SZKOŁA HISTORYCZNA
8.1. Podejście historyczne a podejście teoretyczne
8.2. Podejście historyczne w ekonomii klasycznej i ekonomii marksowskiej
8.3. Starsza szkoła historyczna
8.4. Młodsza szkoła historyczna. Spór o metodę

 

9. NURT KLASYCZNO-NEOKLASYCZNY W EKONOMII
9.1. Cechy szczególne nurtu klasyczno-neoklasycznego
9.2. Rozwój ekonomii neoklasycznej
9.3. Szkoły w ekonomii

 

10. REWOLUCJA MARGINALISTYCZNA: NARODZINY MIKROEKONOMII
10.1. Podejście subiektywistyczno-marginalistyczne
10.2. Prekursorzy i twórcy rewolucji marginalistycznej
10.3. Teoria wartości. Użyteczność
10.4. Przypadek jednego dobra konsumpcyjnego. I prawo Gossena. Funkcja popytu Jevonsa
10.5. Przypadek wielu dóbr konsumpcyjnych. II prawo Gossena
10.6. Przypadek dóbr kapitałowych. Teoria procentu Böhm-Bawerka
10.7. Przypadek pracy. Teoria podaży pracy Jevonsa
10.8. Podejście klasyczne a podejście marginalistyczne

 

11. SYNTEZA NEOKLASYCZNA
11.1. Istota syntezy neoklasycznej
11.2. Teoria równowagi ogólnej Walrasa
11.3. Szkoła Cambridge
11.4. Metoda Marshalla. Teoria równowag cząstkowych

 

12. DALSZY ROZWÓJ MIKROEKONOMII: EKONOMIA DOBROBYTU
12.1. Rozwój ekonomii dobrobytu
12.2. Teoria dobrobytu Marshalla
12.3. Dobrobyt indywidualny. Optimum Pareto
12.4. Zasada kompensacji Barone
12.5. Dobrobyt społeczny. Teoria dobrobytu Pigou

 

13. NEOKLASYCZNA TEORIA PIENIĄDZA
13.1. Rozwój neoklasycznej teorii pieniądza
13.2. Zasada neutralności pieniądza .
13.3. Ilościowa teoria pieniądza Fishera
13.4. Podejście Pigou. Równanie Cambridge
13.5. Podejście Patinkina

 

14. PODEJÂCIE INSTYTUCJONALNE. EKONOMIA VEBLENOWSKA
14.1. Podejście instytucjonalne a podejście czysto ekonomiczne
14.2. Podejście badawcze w ekonomii klasycznej
14.3. Rodowód i oddziaływanie ekonomii veblenowskiej
14.4. Podejście instytucjonalne Veblena
14.5. Ekonomia veblenowska a ekonomia klasyczna i ekonomia marksowska
14.6. Inni instytucjonaliści

 

15. EKONOMIA SCHUMPETEROWSKA
15.1. Rozwój ekonomii schumpeterowskiej
15.2. Teoria cyklu koniunkturalnego Juglara
15.3. Teoria innowacji i przedsiębiorcy Schumpetera
15.4. Teoria cyklu koniunkturalnego Schumpetera
15.5. Długie cykle Kondratiewa
15.6. Ewolucyjna teoria ekonomiczna Nelsona i Wintera
15.7. Teoria innowacji Oppenländera

 

16. WCZESNA KRYTYKA EKONOMII KLASYCZNO-NEOKLASYCZNEJ
16.1. Zawodność ekonomii klasyczno-neoklasycznej
16.2. Prekursorzy rewolucji keynesowskiej
16.3. Teoria niedostatecznego popytu Myrdala i Kaleckiego
16.4. Teoria konkurencji niedoskonałej Chamberlina i Robinson
16.5. Siła i polityka monopolu według Lernera

 

17. EKONOMIA KEYNESOWSKA: TEORIA POPYTU I PRODUKTU
17.1. Rozwój ekonomii keynesowskiej
17.2. Podejście popytowe. Konsumpcja, oszczędności i inwestycje
17.3. Krzyż keynesowski. Mnożnik. Polityka kształtowania popytu

 

18. EKONOMIA KEYNESOWSKA: MODEL MAKROEKONOMICZNY
18.1. Kształtowanie się keynesowskiego modelu makroekonomicznego
18.2. Zanegowanie zasady neutralności pieniądza przez Wicksella. Teoria naturalnej stopy procentowej
18.3. Teoria pieniądza Keynesa
18.4. Ujęcie Hicksa: model IS–LL (IS–LM)

 

19. KEYNESOWSKA TEORIA DYNAMIKI GOSPODARCZEJ
19.1. Rozwój keynesowskiej teorii dynamiki gospodarczej
19.2. Teoria stagnacji sekularnej Hansena .
19.3. Model Harroda–Domara
19.4. Model Samuelsona–Hicksa

 

20. ODRODZENIE EKONOMII KLASYCZNO-NEOKLASYCZNEJ: MONETARYZM
20.1. Kontrrewolucja monetarystyczna. Szkoła Chicago
20.2. Teoria dochodu permanentnego Friedmana. Stabilność gospodarki
20.3. Zależność między wydatkami a dochodem według Keynesa i Friedmana
20.4. Teoria pieniądza Friedmana
20.5. Polityka pieniężna

 

21. NEOKLASYCZNA TEORIA DYNAMIKI GOSPODARCZEJ
21.1. Rozwój neoklasycznej teorii dynamiki gospodarczej
21.2. Model Solowa
21.3. Teoria kapitału ludzkiego. Weryfikacja modelu Solowa
21.4. Teoria realnych cykli gospodarczych

 

LITERATURA

 

INDEKS NAZWISK

Ryszard Bartkowiak
Ryszard Bartkowiak

PhD Dsc in economic sciences, Professor of the Warsaw School of Economics, Dean of the College of Management and Finance there. Lectures in the history of economic thought and in macroeconomics. Author of studies in the history of economic thought and, theory of economic growth and banking.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €