Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej

Marta Postuła, Anna Kawarska
ISBN: 978-83-208-2493-3
Pages: 208
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

Monografia składa się z czterech rozdziałów, w których w układzie teoretycznym i praktycznym zaprezentowano instrumenty zarządzania finansami publicznymi. W rozdziale pierwszym przedstawiono reguły fiskalne, w drugim – niezależne instytucje fiskalne, w trzecim – planowanie średniookresowe, a w czwartym – odniesienie do skuteczności ich stosowania. W każdym z trzech pierwszych rozdziałów dokonano przeglądu literatury w zakresie opisywanego instrumentu zarządzania środkami publicznymi. Ponadto szczegółowo opisano rozwiązania stosowane w czterech krajach członkowskich Unii Europejskiej, z których dwa są liderami w skali przyrostu ocen skuteczności rozwiązań stosowanych przez Komisję Europejską, a dwa pozostałe kraje zamykają listę rankingową przygotowaną według tej samej metodologii Wspólnoty.

Monografia ta jest głosem w dyskusji na temat instrumentów zarządzania finansowymi zasobami publicznymi na poziomie Unii Europejskiej i próbą oceny narzędzi stosowanych w Unii Europejskiej. Zachodzące procesy gospodarcze i polityczne wymagają głębokiej dyskusji teoretycznej i rozsądnych rozwiązań w praktyce, żeby sprostać zachodzącym przemianom w dobie globalizacji. Autorki mają nadzieję, że książka ta będzie dla Czytelników inspiracją do dalszych przemyśleń w tym zakresie. 

Recenzowana książka odpowiada na wyzwania współczesnych nauk ekonomicznych, głównie w obszarze polityki gospodarczej o charakterze makroekonomicznym skierowanej do systemu finansów publicznych. W mojej opinii jako recenzenta będzie dobrze służyć nie tylko nauce i dydaktyce, ale także praktyce tworzenia i wdrażania rozwiązań legislacyjnych w obszarze finansów publicznych. Wzbogaca wiedzę na temat ważnego obszaru problemowego – skuteczności i trwałości określonych instrumentów zarządzania środkami publicznymi, z uwzględnieniem doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej, w kontekście uwarunkowań związanych z kolejnymi kryzysami, w obliczu których stanęła Europa i świat w ostatnich kilkunastu latach.

z recenzji dr hab. Jolanty Szołno-Koguc, prof. UMCS 

Zarządzanie systemem finansów publicznych w UE staje obecnie przed zasadniczym wyzwaniem: jak zabezpieczyć równowagę w finansach państwa i zapewnić efektywność szeregu inicjatyw publicznych, które są podejmowane w celu walki ze skutkami pandemii, a to wszystko ma miejsce w warunkach konieczności przeprowadzania transformacji energetycznej, która także w dużej mierze oparta jest na zaangażowaniu środków publicznych. Autorki monografii postawiły sobie ambitny i ciekawy cel, by ocenić, w jakim stopniu instrumentarium zarządzania finansami publicznymi w UE (regulacje krajowe i unijne) odpowiada bieżącym wyzwaniom

z recenzji dr. hab. Jacka Tomkiewicza, prof. ALK 

Wstęp

Rozdział 1. Reguły fiskalne narzędziem dążenia do stabilności fiskalnej
1.1. Przesłanki definiowania reguł fiskalnych i historia ich wykorzystania
1.2. Rodzaje reguł fiskalnych
1.3. Zasady konstrukcji reguł fiskalnych
1.4. Reguły fiskalne w dobie kryzysu pandemicznego
1.5. Kryteria oceny reguł fiskalnych
1.6. Sposób obliczania indeksu reguł fiskalnych
1.7. Doświadczenia Włoch we wdrażaniu reguł fiskalnych
1.8. Doświadczenia w Holandii we wdrażaniu reguł fiskalnych
1.9. Doświadczenia Czech we wdrażaniu reguł fiskalnych
1.10. Doświadczenia Grecji we wdrażaniu reguł fiskalnych

Rozdział 2. Niezależne instytucje fiskalne instytucjami wspierającymi dyscyplinę fiskalną w sektorze publicznym
2.1. Definicje i główne zadania europejskich niezależnych instytucji fiskalnych
2.2. Rozwój sieci niezależnych instytucji fiskalnych w Unii Europejskiej
2.3. Standardy działalności niezależnych instytucji fiskalnych
2.4. Niezależne instytucje fiskalne aktywnym uczestnikiem w procesie tworzenia i zatwierdzenia prognoz makroekonomicznych
2.5. Niezależne instytucje fiskalne strażnikiem stabilności długofalowej polityki fiskalnej oraz stosowanych rozwiązań instytucjonalnych
2.6. Modele funkcjonalno-prawne niezależnych instytucji fiskalnych w Unii Europejskiej
2.7. Indeks zakresu instytucji fiskalnych
2.8. Działanie niezależnych instytucji fiskalnych w obliczu kryzysu pandemicznego
2.9. Maltańskie doświadczenia w obszarze funkcjonowania niezależnych instytucji fiskalnych
2.10. Rumuńskie doświadczenia w obszarze funkcjonowania niezależnych instytucji fiskalnych
2.11. Polskie doświadczenia w obszarze funkcjonowania niezależnych instytucji fiskalnych
2.12. Fińskie doświadczenia w obszarze funkcjonowania niezależnych instytucji fiskalnych

Rozdział 3. Średniookresowe ramy budżetowe
3.1. Średniookresowe ramy budżetowe – definicje i geneza powszechnego stosowania
3.2. Modele średniookresowych ram budżetowych
3.3. Cele definiowania średniookresowych ram budżetowych
3.4. Ewolucja przepisów dotyczących MTBF w legislacji Unii Europejskiej
3.5. Indeks jakości średniookresowych ram budżetowych narzędziem pomiaru jakości MTBF w Unii Europejskiej
3.6. Doświadczenia Holandii w stosowaniu średniookresowych ram budżetowych
3.7. Doświadczenia Szwecji w stosowaniu średniookresowych ram budżetowych
3.8. Doświadczenia Polski w stosowaniu średniookresowych ram budżetowych
3.9. Doświadczenia Austrii w stosowaniu średniookresowych ram budżetowych

Rozdział 4. Ocena skuteczności instrumentów zarządzania środkami publicznymi funkcjonujących w UE
4.1. Założenia i metodyka badań skuteczności rozwiązań instytucjonalnych stosowanych w finansach publicznych
4.2. Wpływ planowania średniookresowego na tempo wzrostu gospodarczego i wybrane wskaźniki fiskalne
4.3. Wpływ reguł fiskalnych na tempo wzrostu gospodarczego i wybrane wskaźniki fiskalne
4.4. Wpływ funkcjonowania niezależnych instytucji fiskalnych na tempo wzrostu gospodarczego i wybrane wskaźniki fiskalne
4.5. Poszukiwanie lepszych modeli budowania indeksów w Unii Europejskiej
4.6. Syntetyczny indeks siły instrumentów fiskalnych
4.7. Przyszłość stosowanych instrumentów fiskalnych

Podsumowanie
Aneks
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Marta Postuła

Prof. dr hab. Marta Postuła – kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego, jest członkiem zespołu badawczego TIGER. Jej zainteresowania badawcze od początku drogi zawodowej dotyczyły zagadnień związanych z zarządzaniem finansami publicznymi z wykorzystaniem instrumentów zapewniających zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Jest autorką i współredaktorką krajowych i zagranicznych publikacji książkowych z dziedziny finansów publicznych oraz innych publikacji naukowych, a także uczestniczką licznych krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów naukowych. 

Anna Kawarska

Dr Anna Kawarska – doktor nauk społecznych, od roku 2006 do dziś związana jest z sektorem administracji publicznej. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów zarządzania wydatkami publicznymi. W obszarze jej zainteresowań znajdują się również kwestie związane z budżetowaniem zadaniowym i analizą funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce oraz rozwiązań stosowanych w innych krajach. Jest współautorką publikacji naukowych z dziedziny finansów publicznych oraz uczestniczką konferencji i seminariów naukowych.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €