Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

International Economics

Adam Budnikowski
ISBN: 978-83-208-2447-6
Pages: 524
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: V zmienione
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
16.15
Lowest price in last 30 days: 16.15
number copies:

Zakres tematyczny prezentowanego podręcznika obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu i nawiązuje do jednego z rozwiązań dominujących w literaturze światowej.


Praca składa się z pięciu części podzielonych na 20 rozdziałów. Część I, wprowadzająca, kończy się próbą zdefiniowania pojęcia i zakresu ekonomii międzynarodowej i, zgodnie z zamierzeniem autora, powinna ułatwić Czytelnikowi przyswojenie dalszych części wykładu. Część II została poświęcona teorii handlu międzynarodowego, część III — polityce handlowej, a część IV — między narodowym stosunkom finansowym. Przedmiotem części V jest miejsce zajmowane w ekonomii międzynarodowej przez wybrane problemy globalne.


Podział na części ma ułatwić Czytelnikowi orientację, a jednocześnie nawiązuje do tradycyjnego podziału ekonomii międzynarodowej na teorię handlu i finanse międzynarodowe. Podział bloków tematycznych na kolejno numerowane rozdziały pozwala na umieszczanie pytań po mniejszych fragmentach tekstu oraz nadaje całości pracy układ modułowy, umożliwiający także jej fragmentaryczne studiowanie.


Książka może być także użyteczna jako podręcznik do wstępnego, wprowadzającego wykładu ekonomii międzynarodowej.

 

Od autora 

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie

1. Internacjonalizacja procesu gospodarowania i ekonomia międzynarodowa 
1.1. Powstanie i rozwój gospodarki światowej 
1.2. Współczesny handel międzynarodowy 
1.3. Znaczenie handlu międzynarodowego dla poszczególnych krajów 
1.4. Ekonomiczne konsekwencje istnienia granic politycznych między krajami
1.5. Pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej 
Pytania 

CZĘŚĆ II. Teoria handlu międzynarodowego

2. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego
2.1. Merkantylizm
2.2. Teoria przewagi absolutnej 
2.3. Teoria przewagi komparatywnej 
2.4. Teoria kosztów absolutnych i kosztów względnych w ujęciu geometrycznym 
2.5. Rozwinięcie teorii przewagi komparatywnej 
2.5.1. Teoria Ricarda w ujęciu pieniężnym 
2.5.2. Teoria przewagi komparatywnej w warunkach większej liczby towarów 
2.5.3. Model Dornbuscha–Fischera–Samuelsona 
2.5.4. Weryfikacja teorii przewagi komparatywnej
Pytania 

3. Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego 
3.1. Narzędzia badawcze 
3.2. Korzyści z handlu międzynarodowego 
3.3. Podział korzyści z wymiany międzynarodowej
3.4. Krzywa popytu wzajemnego
3.5. Terms of trade 
Pytania 

4. Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu międzynarodowego
4.1. Twierdzenie Heckschera–Ohlina 
4.2. Wyrównywanie się cen czynników produkcji 
4.3. Efekt Stolpera–Samuelsona 
4.4. Empiryczna weryfikacja twierdzenia Heckschera–Ohlina 
Pytania 

5. Alternatywne teorie handlu międzynarodowego 
5.1. Korzyści skali produkcji a handel międzynarodowy 
5.2. Handel wewnątrzgałęziowy 
5.3. Koncepcje opóźnienia naśladowczego i cyklu życia produktu a handel międzynarodowy 
5.4. Koncepcja nakładającego się popytu
5.5. Konkurencja monopolistyczna a handel międzynarodowy 
5.6. Model grawitacji
Pytania 

6. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy 
6.1. Skutki wzrostu gospodarczego dla handlu międzynarodowego 
6.2. Wpływ wzrostu gospodarczego na terms of trade i dobrobyt kraju 
6.3. Źródła wzrostu gospodarczego i ich wpływ na handel międzynarodowy 
Pytania 

7. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji 
7.1. Przyczyny międzynarodowych przepływów czynników produkcji 
7.2. Międzynarodowe przepływy kapitału 
7.3. Inwestycje portfelowe: chęć uniknięcia ryzyka jako motyw wywozu kapitału 
7.4. Kredyty finansowe 
7.5. Inwestycje bezpośrednie i produkcja międzynarodowa 
7.5.1. Pojęcia wstępne
7.5.2. Inwestycje bezpośrednie w gospodarce światowej 
7.5.3. Przedsiębiorstwo w gospodarce światowej: produkcja międzynarodowa 
7.5.3.1. Handel międzynarodowy w działalności przedsiębiorstwa 
7.5.3.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw i jej motywy 
7.5.3.3. Globalne łańcuchy wartości a mierzenie wielkości eksportu dóbr i usług 
7.5.3.4. Internalizacja przedsiębiorstwa jako obszar badań teoretycznych – „nowa” nowa teoria handlu międzynarodowego 
7.5.4. Wpływ inwestycji bezpośrednich na gospodarkę kraju wywożącego i przywożącego kapitał 
7.6. Międzynarodowe przepływy siły roboczej 
7.6.1. Przyczyny międzynarodowych przepływów siły roboczej 
7.6.2. Główne kierunki migracji 
7.6.3. Ekonomiczne skutki migracji siły roboczej 
Pytania

Część III. Polityka handlowa

8. Cło
8.1. Pojęcie i rodzaje cła 
8.2. Mechanizm działania cła 
8.3. Ekonomiczne skutki cła 
8.3.1. Model małego kraju 
8.3.2. Model dużego kraju 
8.4. Stopień protekcji celnej
Pytania

9. Bariery pozataryfowe 
9.1. Mechanizm ograniczeń ilościowych i ich skutki 
9.2. Dobrowolne ograniczenie eksportu i jego mechanizmy 
9.3. Inne bariery pozataryfowe 
9.4. Mechanizmy subsydiów produkcji krajowej i subsydiów eksportowych oraz ich skutki
9.5. Dumping
Pytania 

10. Wolny handel a protekcjonizm 
10.1. Tradycyjne argumenty na rzecz protekcjonizmu 
10.1.1. Argumenty niesłuszne 
10.1.2. Argumenty słuszne w określonych warunkach 
10.2. Współczesne argumenty na rzecz protekcjonizmu 
10.2.1. Strategiczna polityka handlowa 
10.2.2. Polityka przemysłowa 
10.3. Ograniczenia handlowe jako środek do osiągnięcia celów politycznych – sankcje ekonomiczne 
10.4. Ograniczenia handlowe a polityka ochrony środowiska 
10.4.1. Wpływ handlu międzynarodowego na zagrożenie środowiska 
10.4.2. Polityka ekologiczna jako czynnik wpływający na swobodę handlu i konkurencyjność eksportu 
10.4.2.1. Narodowa polityka ekologiczna 
10.4.2.2. Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie ochrony środowiska jako czynnik utrudniający handel międzynarodowy 
10.4.3. Perspektywy współzależności handlu międzynarodowego i ochrony środowiska 
Pytania 

11. Międzynarodowa polityka handlowa 
11.1. Kartele międzynarodowe 
11.2. Integracja ekonomiczna 
11.2.1. Pojęcie i mechanizm integracji ekonomicznej 
11.2.2. Mechanizm powstawania korzyści i strat w ugrupowaniu integracyjnym 
11.2.3. Długookresowe efekty unii celnej 
11.2.4. Korzyści z unii celnej a korzyści z wolnego handlu 
11.3. Ogólnoświatowa współpraca w dziedzinie liberalizacji obrotów handlowych 
Pytania 

CZĘŚĆ IV. Międzynarodowe stosunki finansowe

12. Bilans płatniczy
12.1. Definicja 
12.2. Zasada podwójnego zapisu 
12.3. Struktura bilansu płatniczego 
12.4. Równowaga bilansu płatniczego 
12.5. Bilans płatniczy jako narzędzie analizy ekonomicznej
Pytania

13. Kurs walutowy i rynek walutowy 
13.1. Pojęcie kursu walutowego 
13.2. Rynek walutowy 
13.2.1. Pojęcie i mechanizm 
13.2.2. Rodzaje transakcji na międzynarodowym rynku walutowym
13.2.2.1. Transakcje bieżące i transakcje terminowe 
13.2.2.2. Arbitraż procentowy 
13.2.2.3. Transakcje spekulacyjne 
Pytania 

14. Ustalanie poziomu kursu walutowego 
14.1. Czynniki określające poziom kursu walutowego 
14.2. Zmiany produktu krajowego brutto a kurs walutowy 
14.3. Zmiany realnych stóp procentowych a kurs walutowy
14.4. Zmiany różnic w cenach a kurs walutowy 
14.5. Parytet siły nabywczej 
14.6. Pozostałe czynniki określające poziom kursu walutowego 
Pytania 

15. Automatyczny mechanizm dostosowawczy 
15.1. Cenowy mechanizm dostosowawczy 
15.1.1. Cenowy mechanizm dostosowawczy w warunkach kursów stałych 
15.1.2. Cenowy mechanizm dostosowawczy w warunkach kursów płynnych
15.2. Dochodowy mechanizm dostosowawczy 
15.2.1. Teoretyczne podstawy dochodowego mechanizmu dostosowawczego 
15.2.2. Mechanizm mnożnikowy w gospodarce zamkniętej 
15.2.3. Równowaga w gospodarce otwartej 
15.2.4. Międzynarodowe konsekwencje działania mechanizmu dochodowego 
15.3. Monetarny mechanizm dostosowawczy 
Pytania 

16. Polityka dostosowawcza 
16.1. Przyczyny i cele polityki dostosowawczej 
16.2. Narzędzia polityki dostosowawczej 
16.2.1. Polityka zmiany wydatków 
16.2.2. Polityka przesuwania wydatków 
16.2.2.1. Polityka kursowa 
16.2.2.2. Polityka wybiórczego przesuwania wydatków 
16.3. Ograniczenia polityki dostosowawczej 
16.3.1. Podejście absorpcyjne 
16.3.2. Polityka zmiany wydatków i polityka przesuwania wydatków a równowaga zewnętrzna i wewnętrzna 
Pytania 

17. Międzynarodowy system walutowy 
17.1. Pojęcie i przesłanki istnienia międzynarodowego systemu walutowego 
17.2. Międzynarodowy system walutowy przed II wojną światową 
17.3. System walutowy z Bretton Woods 
17.3.1. Warunki powstania 
17.3.2. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
17.3.3. Ocena działania międzynarodowego systemu walutowego z Bretton Woods 
17.4. Współczesny międzynarodowy system walutowy 
17.4.1. Powstanie współczesnego międzynarodowego systemu walutowego 
17.4.2. Funkcjonowanie współczesnego systemu walutowego
17.4.3. Współpraca walutowa w Europie Zachodniej 
Pytania 

CZĘŚĆ V. Ekonomia międzynarodowa wobec problemów globalnych

18. Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się 
18.1. Charakterystyka krajów rozwijających się 
18.2. Teoria handlu międzynarodowego a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się 
18.3. Polityka handlowa krajów rozwijających się zmierzająca do zwiększenia korzyści z handlu międzynarodowego 
18.3.1. Próby stabilizacji cen eksportowanych surowców – międzynarodowe porozumienia towarowe 
18.3.2. Zmiana struktury produkcji – strategia antyimportowa i proeksportowa 
18.3.3. Próby instytucjonalnej zmiany miejsca krajów rozwijających się w handlu międzynarodowym – UNCTAD, Nowy Ład Ekonomiczny, Milenijne Cele Rozwoju i Cele Zrównoważonego Rozwoju
Pytania

19. Kryzysy finansowe 
19.1. Kryzys zadłużeniowy lat 80. XX w. 
19.2. Współczesne kryzysy finansowe 
19.2.1. Nowe tendencje w przepływie kapitału do krajów rozwijających się w latach 90. XX w.
19.2.2. Pojęcie kryzysu finansowego 
19.2.3. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające kryzysy walutowe 
19.2.4. Skutki kryzysów walutowych 
19.2.5. Kryzys finansowy 2007–2008
Pytania 

20. Wyzwania globalizacji 
20.1. Korzyści i zagrożenia globalizacji 
20.2. Przebudowa międzynarodowego ładu gospodarczego 
Pytania 

Odpowiedzi 
Literatura 
Indeks rzeczowy 

Adam Budnikowski
Adam Budnikowski

Professor of economic sciences, expert and author of numerous works in the area of international economic relations and environmental policy. Since 1974 employed in the Warsaw School of Economics where he delivers lectures, extremely popular among students, in international economic relations. In the years 1985-1986 fellow of Fulbright in Massachusetts Institute of Technology, and in the years 1990-1991 - lecturer in the J.W. Goethe University in Frankfurt am Main. At present, Director of the Institute of International Economic Relations in the Warsaw School of Economics. For several years also lectures in leading European schools of management associated in the Community of European Management Schools (CEMS).

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended