Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Kształtowanie europejskiej wartości dodanej w kontekście ponadnarodowych dóbr publicznych

Katarzyna Stabryła-Chudzio
ISBN: 978-83-208-2448-3
Pages: 224
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 €
14.45
Lowest price in last 30 days: 14.45
number copies:

Europejska wartość dodana jest pojęciem szeroko komentowanym w zagranicznej literaturze przedmiotu oraz w debacie publicznej. Komisja Europejska wielokrotnie wspomina o europejskiej wartości dodanej przy okazji raportów ewaluacyjnych cząstkowych lub całościowych, jednak zazwyczaj są to oceny jakościowe i rzadko można znaleźć opinię, iż cel w postaci europejskiej wartości dodanej nie został osiągnięty. W polskiej literaturze przedmiotu brak jest publikacji, które dotyczą problemu europejskiej wartości dodanej w szerszym zakresie. W niniejszej publikacji podjęto próbę zbadania zjawiska europejskiej wartości dodanej wybranych działań finansowanych z budżetu UE. A zatem zaprezentowane badania nie wyczerpują podjętej tematyki, stanowiąc przyczynek do dalszych rozważań poprzez przynajmniej częściowe wypełnienie luki badawczej. Ze względu na fakt, że europejska wartość dodana jest różnie definiowana w literaturze przedmiotu, w monografii wybrano spojrzenie makroekonomiczne, biorąc pod uwagę PKB wszystkich 28 krajów członkowskich w latach 2000–2019 . 
Głównym celem monografii było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy budżet Unii Europejskiej stwarza dogodne warunki dla integracji społeczno-gospodarczej z punktu widzenia europejskiej wartości dodanej i jakie są tego konsekwencje dla państw członkowskich Unii Europejskiej w kontekście wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-gospodarczego. Zmiany te dotyczą obu stron budżetu ogólnego. Reformy po stronie dochodów są obecnie związane z istnieniem mechanizmów korekcyjnych i ewentualnym wprowadzeniem europejskich podatków. Dyskusja na temat strony wydatków dotyczy z kolei wielkości budżetu UE i niektórych zmian w strukturze budżetu, które mogłyby uwzględniać perspektywy globalizacji i rozwoju UE.

 

Wstęp 

1. Idea europejskiej wartości dodanej 

1.1. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa 

1.1.1. Istota Unii Europejskiej i zakres integracji europejskiej 

1.1.2. Podział kompetencji między Unią Europejską a krajami członkowskimi 

1.1.3. Stopień niezależności politycznej instytucji unijnych

1.2. Pojęcie europejskiej wartości dodanej

1.2.1. Koncepcja europejskiej wartości dodanej

1.2.2. Badanie europejskiej wartości dodanej

1.2.3. Stracona europejska wartość dodana

1.3. Koncepcja federalizmu fiskalnego – ujęcie teoretyczne

1.3.1. Federalizm i federalizm fiskalny – podobieństwa i różnice w kontekście Unii Europejskiej

1.3.2. Federalizm fiskalny pierwszej i drugiej generacji

1.3.3. Europejska wartość dodana a federalizm fiskalny

 

2. Charakterystyka ponadnarodowych dóbr publicznych

2.1. Istota i podział dóbr publicznych

2.2. Zawodność rynku i efekty zewnętrzne

2.3. Klasyfikacja ponadnarodowych dóbr publicznych

2.4. Propozycje dóbr publicznych Unii Europejskiej

 

3. Rola budżetu Unii Europejskiej w tworzeniu europejskiej wartości dodanej

3.1. Powiązanie europejskiej wartości dodanej z budżetem Unii Europejskiej

3.2. Funkcje budżetu Unii Europejskiej

3.2.1. Uwagi wprowadzające

3.2.2. Funkcja alokacyjna

3.2.3. Funkcja redystrybucyjna

3.2.4. Funkcja stabilizacyjna

3.3. Finansowanie ponadnarodowych dóbr publicznych z budżetu Unii Europejskiej

3.4. Zasada „słusznego zwrotu” a europejska wartość dodana

3.5. Zmiana budżetowych sald operacyjnych w kontekście mechanizmów korekcyjnych

 

4. Ponadnarodowe dobra publiczne w wieloletnich ramach finansowych 2021–2027

4.1. Przeformułowanie struktury wydatków

4.2. Zielony Ład

4.3. Polityka innowacyjna Unii Europejskiej

4.4. Finansowanie szkolnictwa wyższego

4.5. Transeuropejskie sieci transportowe, energetyczne i telekomunikacyjne

4.6. Polityka obronna, zarządzanie migracjami i porządek publiczny

4.7. Ochrona dziedzictwa kulturowego

4.8. Zdrowie publiczne jako dobro globalne

 

5. Wpływ wykorzystania środków unijnych na poziom wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej 

5.1. Produkt krajowy brutto i wskaźnik rozwoju społecznego jako przykłady pomiaru wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-gospodarczego

5.2. Wpływ wydatków publicznych na gospodarkę

5.3. Próba pomiaru europejskiej wartości dodanej na przykładzie wydatków unijnych

5.3.1. Metodyka badań

5.3.2. Rezultaty badań

5.3.3. Dyskusja i wnioski

5.4. Wpływ mechanizmów korekcyjnych na poziom zamożności państw członkowskich

 

Zakończenie

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel

Katarzyna Stabryła-Chudzio
Katarzyna Stabryła-Chudzio

Dr Katarzyna Stabryła-Chudzio pracuje w Katedrze Finansów i Polityki Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie Administracji Publicznej i Zarządzania Terytorialnego oraz uzyskała prawo do tytułu Certified Project Management Associate IPMA Level D w ramach studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektem badawczym i komercjalizacji wyników badań. Jest autorką około dziewięćdziesięciu publikacji w języku polskim, angielskim i francuskim. Zainteresowania autorki koncentrują się na zagadnieniach dotyczących przede wszystkim finansów publicznych, finansów Unii Europejskiej (w tym budżetu ogólnego Unii Europejskiej, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz procedur pozyskiwania środków unijnych), harmonizacji podatków i metod planowania budżetowego.

 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €