Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Mikroekonomia

N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor
ISBN: 978-83-208-2203-8
Pages: 680
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
Translation: Jarosław Sawicki
16.00
Ask about product

This is a new edition of a popular manual to study economics, which has become bestseller in the United States and in Western Europe. The manual includes an introduction to economics (including: ten principles of economics and a concise course of thinking in terms of economics) as well as a complete lecture in microeconomics, with European context duly taken into account. The manual is written with an accessible language and theoretical reflection in it is complemented with practical examples to facilitate the study.

 

The manual is addressed to students in faculties of economics, post-graduate students and MBA students.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

O autorach

 

Podziękowania

 

Część I
Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Dziesięć podstawowych zasad ekonomii
1.1. Co to jest ekonomia?
1.1.1. Problem ekonomiczny
1.1.2. Rzadkość zasobów i konieczność wyboru
1.2. W jaki sposób ludzie podejmują decyzje?
1.2.1. Zasada 1: ludzie muszą stale dokonywać wyborów
1.2.2. Zasada 2: kosztem jest to, z czego trzeba zrezygnować, żeby uzyskać coś innego
1.2.3. Zasada 3: racjonalni ludzie myślą w kategoriach wielkości krańcowych
1.2.4. Zasada 4: ludzie reagują na bodźce
1.3. W jaki sposób ludzie współdziałają ze sobą?
1.3.1. Zasada 5: handel może się opłacać wszystkim
1.3.2. Zasada 6: rynki stanowią zwykle dobrą formę organizacji aktywności gospodarczej
1.3.3. Zasada 7: czasami państwo może usprawnić funkcjonowanie rynku
1.4. W jaki sposób działa gospodarka?
1.4.1. Mikroekonomia i makroekonomia
1.4.2. Zasada 8: poziom życia zależy od ilości wytwarzanych dóbr i usług
1.4.3. Zasada 9: ceny rosną, gdy państwo drukuje zbyt dużo pieniędzy
1.4.4. Zasada 10: w krótkim okresie społeczeństwo musi wybierać między inflacją a bezrobociem
1.5. Podsumowanie

 

Rozdział 2. Myśleć jak ekonomista
2.1. Wprowadzenie
2.2. Ekonomista jako naukowiec
2.2.1. Empiryzm
2.2.2. Metoda naukowa: obserwacja, teoria i znowu obserwacja
2.2.3. Empiryzm czy racjonalizm?
2.2.4. Rola założeń
2.2.5. Eksperymenty w dziedzinie ekonomii
2.2.6. Modele ekonomiczne
2.2.7. Pierwszy model: wykres ruchu okrężnego
2.3. Ekonomista jako doradca polityczny
2.3.1. Analiza pozytywna i analiza normatywna
2.4. Dlaczego ekonomiści różnią się poglądami?
2.4.1. Rozbieżność poglądów naukowych
2.4.2. Rozbieżność wyznawanych wartości
2.4.3. Wrażenia a rzeczywistość
2.4.4. Ekonomiści jako decydenci
2.5. Co dalej?
2.6. Dodatek: wykresy i inne narzędzia pomocnicze stosowane w ekonomii
2.6.1. Funkcje matematyczne
2.6.2. Wykresy jednej zmiennej
2.6.3. Wykresy dwóch zmiennych: układ współrzędnych
2.6.4. Krzywe w układzie współrzędnych
2.6.5. Nachylenie krzywej
2.6.6. Związek przyczynowo-skutkowy
2.6.7. Ograniczona optymalizacja
2.6.8. Wartości realne i nominalne

 

Część II
Podaż i popyt, czyli jak działają rynki

 

Rozdział 3. Podaż i popyt jako siły rynkowe
3.1. Rynki i konkurencja
3.1.1. Rynki konkurencyjne
3.1.2. Konkurencja doskonała i konkurencja niedoskonała
3.2. Popyt
3.2.1. Krzywa popytu: zależność między ceną a wielkością zapotrzebowania
3.2.2. Popyt rynkowy a popyt indywidualny
3.2.3. Przesunięcie krzywej popytu a przesunięcie wzdłuż krzywej popytu
3.2.4. Obliczanie ceny i ilości
3.3. Podaż
3.3.1. Krzywa podaży: zależność między ceną a ilością oferowaną
3.3.2. Podaż rynkowa a podaż indywidualna
3.3.3. Przesunięcie krzywej podaży
3.3.4. Podaż w ujęciu matematycznym
3.4. Podaż w połączeniu z popytem
3.4.1. Równowaga rynkowa
3.4.2. Cena jako wskazówka
3.4.3. Równowaga rynkowa w ujęciu matematycznym
3.4.4. Trzy etapy analizy zmian stanu równowagi rynkowej
3.5. Podsumowanie: ceny a alokacja zasobów

 

Rozdział 4. Elastyczność i jej zastosowania
4.1. Elastyczność cenowa popytu
4.1.1. Elastyczność cenowa popytu i warunkujące ją czynniki
4.1.2. Obliczanie elastyczności cenowej popytu
4.1.3. Metoda punktu środkowego (elastyczności łukowej)
4.1.4. Metoda elastyczności punktowej popytu
4.1.5. Różnorodność krzywych popytu
4.1.6. Suma wydatków i utarg całkowity a elastyczność cenowa popytu
4.1.7. Elastyczność i suma wydatków a krzywa popytu o przebiegu liniowym
4.2. Inne rodzaje elastyczności popytu
4.2.1. Elastyczność dochodowa popytu
4.2.2. Mieszana elastyczność cenowa popytu
4.3. Elastyczność cenowa podaży
4.3.1. Elastyczność cenowa podaży i warunkujące ją czynniki
4.3.2. Czynniki warunkujące elastyczność cenową podaży
4.3.3. Obliczanie elastyczności cenowej podaży
4.3.4. Zastosowanie metody punktu środkowego do obliczania zmian procentowych i elastyczności
4.3.5. Metoda elastyczności punktowej podaży
4.3.6. Różnorodność krzywych podaży
4.3.7. Utarg całkowity a elastyczność cenowa podaży
4.4. Elastyczność podaży i popytu w praktyce
4.4.1. Dlaczego ceny biletów kolejowych zmieniają się w zależności od pory dnia?
4.4.2. Dlaczego dochody rolników spadły mimo wzrostu wydajności?

 

Rozdział 5. Popyt a teoria wyboru konsumenta
5.1. Standardowy model ekonomiczny
5.1.1. Wartość
5.2. Ograniczenie budżetowe: na co stać konsumenta?
5.2.1. Zmiana dochodu
5.2.2. Zmiana ceny
5.3. Preferencje, czyli czego chce konsument
5.3.1. Krzywe obojętności jako odzwierciedlenie preferencji
5.3.2. Graficzne przedstawienie krzywych obojętności
5.3.3. Cztery cechy krzywych obojętności
5.3.4. Użyteczność całkowita i użyteczność krańcowa
5.3.5. Krańcowa stopa substytucji
5.3.6. Krzywe obojętności: dwa skrajne przypadki
5.4. Optymalizacja, czyli co wybiera konsument
5.4.1. Wybór optymalny konsumenta
5.4.2. Jak zmiana dochodu wpływa na decyzje konsumenta?
5.4.3. Jak zmiana cen wpływa na decyzje konsumenta?
5.4.4. Efekt dochodowy i efekt substytucyjny
5.4.5. Wykreślanie krzywej popytu
5.4.6. Czy wszystkie krzywe popytu są nachylone ku dołowi?
5.4.7. Ścieżka ekspansji dochodowej
5.4.8. Krzywa Engla
5.5. Czy ludzie rzeczywiście myślą w ten sposób?
5.6. Behawioralne spojrzenie na zachowania konsumentów
5.6.1. Ludzie są zbyt pewni siebie
5.6.2. Ludzie przywiązują zbyt dużą wagę do pojedynczych, sugestywnych spostrzeżeń
5.6.3. Ludzie niechętnie zmieniają zdanie
5.6.4. Ludzie przejawiają naturalną tendencję do wyszukiwania przykładów potwierdzających ich obecne poglądy lub hipotezy
5.6.5. Ludzie stosują uproszczone reguły wnioskowania (tzw. heurystyki wydawania sądów)
5.6.6. Teoria oczekiwanej użyteczności a efekt kontekstu

 

Rozdział 6. Podaż a przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych
6.1. Koszty produkcji
6.1.1. Co to są koszty?
6.1.2. Koszty alternatywne produkcji
6.1.3. Koszty alternatywne kapitału
6.2. Produkcja i koszty
6.2.1. Funkcja produkcji
6.2.2. Od funkcji produkcji do krzywej kosztu całkowitego
6.3. Miary kosztów
6.3.1. Koszty stałe i zmienne
6.3.2. Koszt przeciętny i koszt krańcowy
6.3.3. Krzywe kosztów i ich kształty
6.3.4. Typowe krzywe kosztów
6.4. Koszty w krótkim i długim okresie
6.4.1. Przeciętny koszt całkowity w krótkim i długim okresie
6.5. Podsumowanie: rodzaje kosztów
6.6. Przychody ze skali produkcji
6.6.1. Korzyści i niekorzyści skali
6.7. Co to jest rynek konkurencyjny?
6.7.1. Istota konkurencji
6.7.2. Utarg przedsiębiorstwa konkurencyjnego
6.7.3. Utarg całkowity, koszt całkowity i zysk
6.7.4. Zysk ekonomiczny a zysk księgowy
6.8. Maksymalizacja zysku i krzywa podaży przedsiębiorstwa konkurencyjnego
6.8.1. Prosty przykład maksymalizacji zysku
6.8.2. Zysk normalny i zysk nadzwyczajny
6.8.3. Krzywa kosztu krańcowego i decyzje dotyczące podaży
6.8.4. Decyzja o tymczasowym wstrzymaniu produkcji
6.8.5. Rozlane mleko i inne koszty utopione
6.8.6. Decyzja o wyjściu z rynku lub wejściu na rynek
6.8.7. Graficzny pomiar zysku
6.9. Krzywa podaży na rynku konkurencyjnym
6.9.1. Ujęcie krótkookresowe: podaż rynkowa przy stałej liczbie przedsiębiorstw
6.9.2. Ujęcie długookresowe: podaż rynkowa przy zmiennej liczbie przedsiębiorstw
6.9.3. Zmiana popytu w krótkim i długim okresie
6.9.4. Dlaczego długookresowa krzywa podaży może być nachylona ku górze?
6.10. Podsumowanie: krzywa podaży

 

Część III
Rynki, efektywność i dobrobyt

 

Rozdział 7. Konsumenci, producenci i efektywność rynków
7.1. Nadwyżka konsumenta
7.1.1. Skłonność do płacenia
7.1.2. Pomiar nadwyżki konsumenta za pomocą krzywej popytu
7.1.3. Nadwyżka konsumenta przy niższej cenie
7.1.4. Jakie zastosowanie ma nadwyżka konsumenta?
7.1.5. Czy nadwyżka konsumenta zawsze stanowi dobrą miarę dobrobytu ekonomicznego?
7.2. Nadwyżka producenta
7.2.1. Koszt i skłonność do sprzedaży
7.2.2. Pomiar nadwyżki producenta za pomocą krzywej podaży
7.2.3. Wpływ zmiany ceny na nadwyżkę producenta
7.3. Efektywność rynku
7.3.1. Efektywność ekonomiczna i marnotrawstwo
7.3.2. Ocena stanu równowagi rynkowej
7.3.3. Efektywność a sprawiedliwość
7.4. Podsumowanie: efektywność rynku i zawodność rynku

 

Rozdział 8. Podaż, popyt i polityka państwa
8.1. Regulacja cen
8.1.1. Wpływ ceny maksymalnej na sytuację rynkową
8.1.2. Wpływ ceny minimalnej na sytuację rynkową
8.1.3. Konkluzja
8.2. Podatki
8.2.1. Wpływ podatków obciążających sprzedawców na sytuację rynkową
8.2.2. Elastyczność a rozkład ciężaru opodatkowania
8.3. Subwencje
8.3.1. Wpływ subwencji na sytuację rynkową
8.4. Podsumowanie

 

Część IV
Ekonomia sektora publicznego

 

Rozdział 9. System podatkowy i koszty opodatkowania
9.1. Podatki a efektywność
9.2. Zbędna strata społeczna z tytułu opodatkowania
9.2.1. Wpływ podatku na uczestników rynku
9.2.2. Zbędne straty społeczne i korzyści z wymiany handlowej
9.2.3. Czynniki determinujące zbędną stratę społeczną
9.2.4. Wpływ wysokości podatków na zbędną stratę społeczną i dochody podatkowe
9.3. Obciążenia administracyjne
9.4. Konstrukcja systemu podatkowego
9.4.1. Cztery zasady podatkowe według Adama Smitha
9.4.2. Krańcowa i przeciętna stopa podatkowa
9.4.3. Podatek ryczałtowy
9.5. Podatki i sprawiedliwość
9.5.1. Zasada korzyści
9.5.2. Zasada zdolności do płacenia
9.5.3. Rozkład ciężaru opodatkowania a sprawiedliwość opodatkowania
9.6. Podsumowanie

 

Część V
Zawodność rynku

 

Rozdział 10. Dobra publiczne, zasoby wspólne i dobra społecznie pożądane
10.1. Rodzaje dóbr
10.2. Dobra publiczne
10.2.1. Problem gapowicza
10.2.2. Najważniejsze dobra publiczne
10.2.3. Problemy analizy kosztów i korzyści
10.2.4. Punkt optimum dla dobra publicznego
10.3. Zasoby wspólne
10.3.1. Tragedia wspólnego pastwiska
10.3.2. Najważniejsze zasoby wspólne
10.4. Dobra społecznie pożądane
10.4.1. Edukacja jako dobro społecznie pożądane
10.4.2. Opieka zdrowotna, ubezpieczenia i fundusze emerytalne jako dobra społecznie pożądane
10.4.3. Dobra społecznie niepożądane
10.5. Podsumowanie

 

Rozdział 11. Efekty zewnętrzne i zawodność rynku
11.1. Koszty i korzyści społeczne wynikające z decyzji podmiotów ekonomicznych
11.2. Efekty zewnętrzne i nieefektywność rynku
11.2.1. Ekonomia dobrobytu — krótkie przypomnienie
11.2.2. Negatywne efekty zewnętrzne
11.2.3. Pozytywne efekty zewnętrzne
11.3. Prywatne rozwiązania problemu efektów zewnętrznych
11.3.1. Rozwiązania prywatne
11.3.2. Twierdzenie Coase’a
11.3.3. Dlaczego prywatne rozwiązania nie zawsze się sprawdzają?
11.3.4. Relacyjne efekty zewnętrzne
11.4. Polityka państwa w obszarze efektów zewnętrznych
11.4.1. Regulacja
11.4.2. Podatki Pigou i subwencje
11.4.3. Zbywalne pozwolenia na emisję zanieczyszczeń
11.5. Publiczno-prywatne rozwiązania problemu efektów zewnętrznych
11.5.1. Prawa własności
11.5.2. Przeciwdziałanie pozycyjnemu wyścigowi zbrojeń
11.5.3. Zastrzeżenia do ekonomicznego podejścia do problemu zanieczyszczenia środowiska
11.6. Zawodność państwa
11.6.1. Teoria wyboru publicznego
11.6.2. Niewidzialna ręka rynku kontra interes publiczny
11.6.3. Motywy wyborców
11.6.4. Motywy polityków
11.6.5. Motywy biurokratów
11.6.6. Efekt wąskich interesów
11.6.7. Poszukiwanie renty
11.6.8. Krótkoterminowość
11.6.9. Nieefektywność sektora publicznego
11.6.10. Kumoterstwo
11.6.11. Nieefektywność systemu podatkowego
11.7. Podsumowanie

 

Rozdział 12. Ekonomia informacji i ekonomia behawioralna
12.1. ,,Pan’’ i ,,sługa’’
12.2. Asymetria informacji
12.2.1. Ukryte działania i pokusa nadużycia
12.2.2. Ukryte właściwości: negatywna selekcja i problem ,,cytryny’’
12.2.3. Sygnalizowanie ukrytych informacji
12.2.4. Odsiew jako metoda ujawniania informacji
12.2.5. Asymetria informacji a polityka państwa
12.3. Odchylenia od standardowego modelu ekonomicznego
12.3.1. Ludzie nie zawsze zachowują się racjonalnie
12.3.2. Ludziom zależy na sprawiedliwości
12.3.3. Ludzie podejmują odmienne decyzje w zależności od horyzontu czasowego
12.4. Podsumowanie

 

Część VI
Zachowanie przedsiębiorstw i struktury rynkowe

 

Rozdział 13. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstw
13.1. Izokwanty i izokoszty
13.1.1. Izokwanty produkcji
13.1.2. Izokoszty
13.2. Kombinacja nakładów o najniższym koszcie
13.2.1. Zakończenie
13.3. Podsumowanie

 

Rozdział 14. Struktury rynkowe: monopol
14.1. Konkurencja niedoskonała
14.2. Przyczyny powstawania monopoli
14.2.1. Monopolizacja zasobów
14.2.2. Monopole państwowe
14.2.3. Monopole naturalne
14.2.4. Wzrost zewnętrzny
14.3. Decyzje produkcyjne i cenowe przedsiębiorstw monopolistycznych
14.3.1. Monopol a konkurencja
14.3.2. Utarg przedsiębiorstwa monopolistycznego
14.3.3. Maksymalizacja zysku
14.3.4. Zysk monopolowy
14.4. Koszt społeczny monopolu
14.4.1. Zbędna strata społeczna
14.4.2. Czy zysk monopolowy jest kosztem społecznym?
14.5. Różnicowanie cen
14.5.1. Przykład ustalania ceny
14.5.2. Wnioski
14.5.3. Analiza mechanizmu różnicowania ceny
14.5.4. Przykłady różnicowania ceny
14.6. Polityka państwa wobec monopoli
14.6.1. Regulacja
14.6.2. Własność publiczna
14.6.3. Bezczynność
14.7. Podsumowanie

 

Rozdział 15. Konkurencja monopolistyczna
15.1. Konkurencja między zróżnicowanymi produktami
15.1.1. Konkurencja monopolistyczna w ujęciu krótkookresowym
15.1.2. Równowaga długookresowa
15.1.3. Konkurencja monopolistyczna a konkurencja doskonała
15.1.4. Konkurencja monopolistyczna a dobrobyt społeczny
15.2. Reklama i budowanie marki
15.2.1. Kontrowersje wokół reklamy
15.2.2. Reklama jako wskaźnik jakości
15.2.3. Marki
15.3. Rynki kontestowalne
15.4. Podsumowanie

 

Rozdział 16. Oligopol
16.1. Charakterystyka oligopolu
16.1.1. Różnicowanie produktów
16.1.2. Współzależność
16.1.3. Przykład duopolu
16.1.4. Konkurencja, monopole i kartele
16.1.5. Równowaga w warunkach oligopolu
16.1.6. Jak wielkość oligopolu wpływa na sytuację rynkową?
16.1.7. Oligopole i złamane krzywe popytu
16.2. Teoria gier i ekonomia kooperacji
16.2.1. Dylemat więźnia
16.2.2. Oligopol jako przykład dylematu więźnia
16.2.3. Inne przykłady dylematu więźnia
16.2.4. Równowaga Nasha
16.2.5. Dylemat więźnia a dobrobyt społeczny
16.2.6. Dlaczego ludzie czasami kooperują?
16.3. Modele oligopolu
16.3.1. Model Cournota
16.3.2. Model Bertranda
16.3.3. Model Stackelberga
16.4. Polityka państwa wobec oligopoli
16.4.1. Ograniczanie handlu i prawo o ochronie konkurencji
16.4.2. Kontrowersje wokół polityki ochrony konkurencji
16.5. Podsumowanie

 

Część VII
Rynki czynników produkcji

 

Rozdział 17. Ekonomia rynku pracy
17.1. Popyt na pracę
17.1.1. Przedsiębiorstwo konkurencyjne maksymalizujące zysk
17.1.2. Funkcja produkcji i produkt krańcowy pracy
17.1.3. Wartość produktu krańcowego pracy i popyt na pracę
17.1.4. Popyt na czynniki produkcji i podaż produktów, czyli dwie strony tego samego medalu
17.1.5. Co powoduje przesunięcie krzywej popytu na pracę?
17.2. Podaż pracy
17.2.1. Wybór między pracą a czasem wolnym
17.2.2. Wpływ płac na podaż pracy .
17.2.3. Co powoduje przesunięcia krzywej podaży pracy?
17.3. Równowaga na rynku pracy
17.3.1. Zmiany podaży pracy
17.3.2. Zmiany popytu na pracę
17.3.3. Monopson
17.4. Zróżnicowanie płac
17.4.1. Zróżnicowanie kompensacyjne
17.4.2. Kapitał ludzki
17.4.3. Zdolności, zaangażowanie i przypadek
17.4.4. Alternatywne spojrzenie na wykształcenie: sygnalizacja
17.4.5. Fenomen megagwiazdy
17.4.6. Płace przewyższające poziom równowagi
17.5. Ekonomia dyskryminacji
17.5.1. Dyskryminacja na rynku pracy
17.5.2. Dyskryminacja ze strony pracodawców
17.5.3. Dyskryminacja ze strony klientów i państwa
17.5.4. Model gustu pracodawcy Beckera
17.6. Pozostałe czynniki produkcji: ziemia i kapitał
17.6.1. Równowaga na rynkach ziemi i kapitału
17.6.2. Powiązania między czynnikami produkcji
17.7. Renta ekonomiczna
17.8. Podsumowanie

 

Część VIII
Nierówność

 

Rozdział 18. Nierówność dochodowa i ubóstwo
18.1. Metody pomiaru nierówności dochodowych
18.1.1. Nierówności dochodowe
18.1.2. Krzywa Lorenza
18.1.3. Współczynnik Giniego
18.1.4. Problemy z pomiarem nierówności
18.1.5. Mobilność ekonomiczna
18.1.6. Stopa ubóstwa
18.2. Filozofia polityczna redystrybucji dochodu
18.2.1. Utylitaryzm
18.2.2. Liberalizm
18.2.3. Libertarianizm
18.2.4. Libertariański paternalizm
18.2.5. Metody zwalczania ubóstwa
18.2.6. Płaca minimalna
18.2.7. Finansowa pomoc społeczna
18.2.8. Ujemny podatek dochodowy
18.2.9. Rzeczowa pomoc społeczna
18.2.10. Polityka zwalczania ubóstwa a zachęty do podejmowania pracy
18.3. Podsumowanie

 

Część IX
Wymiana handlowa

 

Rozdział 19. Współzależność i korzyści z wymiany handlowej
19.1. Granica możliwości produkcyjnych
19.1.1. Obliczanie kosztu alternatywnego
19.1.2. Kształt granicy możliwości produkcyjnych
19.1.3. Przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych
19.2. Handel międzynarodowy
19.2.1. Ilustracja współczesnej gospodarki
19.2.2. Możliwości produkcyjne
19.2.3. Specjalizacja i wymiana handlowa
19.3. Zasada korzyści komparatywnych
19.3.1. Przewaga absolutna
19.3.2. Koszt alternatywny i przewaga komparatywna
19.3.3. Przewaga komparatywna i wymiana handlowa
19.3.4. Czy kraje europejskie powinny handlować z innymi krajami?
19.4. Uwarunkowania wymiany handlowej
19.4.1. Stan równowagi bez wymiany handlowej
19.4.2. Cena światowa i przewaga komparatywna
19.5. Kto zyskuje, a kto traci na wymianie handlowej?
19.5.1. Korzyści i straty kraju eksportującego
19.5.2. Korzyści i straty kraju importującego
19.6. Bariery handlowe
19.6.1. Skutki stosowania ceł
19.6.2. Skutki wprowadzenia kontyngentu przywozowego
19.6.3. Bariery pozataryfowe
19.6.4. Wnioski dotyczące polityki handlowej
19.6.5. Argumenty za ograniczeniem wolnego handlu
19.7. Podsumowanie

 

Indeks

N. Gregory Mankiw

N. GREGORY MANKIW is the Robert M. Beren Professor of Economics at Harvard University. As a student,
he studied economics at Princeton University and the Massachusetts Institute of Technology. As a teacher he
has taught macroeconomics, microeconomics, statistics and principles of economics. Professor Mankiw is a
prolific writer and a regular participant in academic and policy debates. In addition to his teaching, research and
writing, Professor Mankiw has been a research associate of the National Bureau of Economic Research and
an advisor to the Federal Reserve Banks of Boston and New York and the Congressional Budget Office. From
2003 to 2005, he served as chairman of the US President’s Council of Economic Advisors and was an advisor
to presidential candidate Mitt Romney during the 2012 US presidential election.
 

Mark P. Taylor

MARK P. TAYLOR is Dean of John M Olin Business School at Washington University, US, and was previously
Dean of Warwick Business School at the University of Warwick, UK. He obtained his first degree in
philosophy, politics and economics from Oxford University and his Master’s degree in economics from London
University, from where he also holds a doctorate in economics and international finance. Professor Taylor has
taught economics and finance at various universities (including Oxford, Warwick and New York) and at various
levels (including principles courses, advanced undergraduate and advanced postgraduate courses). He
has also worked as a senior economist at the International Monetary Fund and at the Bank of England and,
before becoming Dean of Warwick Business School, was a managing director at BlackRock, the world’s largest
financial asset manager, where he worked on international asset allocation based on macroeconomic analysis.
His research has been extensively published in scholarly journals and he is today one of the most highly cited
economists in the world. He has also been a member of the Academic Advisory Group of the Bank of England
Fair and Effective Markets Review.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €