Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka

Redakcja naukowa Maciej Frączek
ISBN: 978-83-208-2235-9
eISBN: 978-83-208-2284-7
Pages: 202
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00
11.00
number copies:

State activities concerning the labor market have presently been ranked among the most significant public policies. They influence the situation of individual persons and businesses, but also that of the entire societies and economies. The Authors presented, among other things: types of public labor market-oriented policies; reasons of the state intervention in the labor market; objectives, types and effects of the labor market policy; problems, challenges and prospects for the labor market policy; labor market policy in the European Union, Japan and the USA; legal and institutional norms of the labor market policy in Poland; strategies and plans for employment in Poland; instruments, financing the the efficiency of the labor market in Poland; policies related with the labor market policy.

 

The book is addressed to persons professionally dealing with problems of labor market in the public sector institutions. It may also be useful to students of public management, administration, public economy, social policy, economics and management.

 

Spis treści

 

Autorzy

 

Wstęp

 

Maciej Frączek

 

CZĘŚĆ I
Teoria zarządzania publicznego a polityka rynku pracy

 

Stanisław Mazur

 

1. Modele zarządzania publicznego a typy polityk publicznych rynku pracy
1.1. Wprowadzenie
1.2. Weberowski model zarządzania publicznego
1.2.1. Istota weberowskiego modelu zarządzania publicznego
1.2.2. Mechanizmy weberowskiego modelu zarządzania publicznego
1.2.3. Polityka publiczna w weberowskim modelu zarządzania publicznego
1.2.4. Polityki rynku pracy w weberowskim modelu zarządzania publicznego
1.3. Model nowego zarządzania publicznego
1.3.1. Istota modelu nowego zarządzania publicznego
1.3.2. Mechanizmy modelu nowego zarządzania publicznego
1.3.3. Polityka publiczna w modelu nowego zarządzania publicznego
1.3.4. Polityki rynku pracy w nowym zarządzaniu publicznym
1.4. Model współzarządzania publicznego
1.4.1. Istota modelu współzarządzania publicznego
1.4.2. Mechanizmy modelu współzarządzania publicznego
1.4.3. Polityka publiczna w modelu współzarządzania publicznego
1.4.4. Polityki rynku pracy w modelu współzarządzania
Podsumowanie
Bibliografia

 

CZĘŚĆ II
Teoria i proces polityki rynku pracy

 

Michał Możdźeń

 

2. Przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy w teorii ekonomii
2.1. Uzasadnienie ingerencji państwa w gospodarkę rynkową w ujęciu ogólnym
2.2. Normatywne przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy — dlaczego państwo powinno ingerować w rynek pracy?
2.2.1. Praca w ujęciu klasycznym i Marksowskim .
2.2.2. Praca w makroekonomii Keynesowskiej
2.2.3. Naturalna stopa bezrobocia oraz NAIRU
2.2.4. Koncepcja kapitału ludzkiego a rynek pracy
2.2.5. Histereza bezrobocia, jej przyczyny i konsekwencje
2.2.6. Teoria dualnego rynku pracy
2.2.7. Przyczyny bezrobocia Keynesowskiego
2.2.8. Teorie poszukiwań na rynku pracy
2.3. Analiza pozytywna interwencji państwa na rynku pracy — jakie inne czynniki wpływają na decyzje o ingerencji w rynek pracy?
Podsumowanie
Bibliografia

 

Maciej Frączek

 

3. Cele, rodzaje i efekty polityki rynku pracy
3.1. Polityka rynku pracy a polityka zatrudnienia
3.2. Cele polityki rynku pracy
3.3. Rodzaje i funkcje polityki rynku pracy
3.4. Modele polityki rynku pracy
3.5. Efekty aktywnej polityki rynku pracy
Bibliografia

 

Maciej Frączek

 

4. Proces polityki rynku pracy
4.1. Wprowadzenie
4.2. Aktorzy polityki rynku pracy
4.3. Metody analizowania i definiowania problemów polityki rynku pracy
4.4. Instrumenty i projektowanie polityki rynku pracy
4.4.1. Rodzaje instrumentów polityki rynku pracy
4.4.2. Metody wyboru alternatywnych polityk
4.5. Wdrażanie i ocena polityki rynku pracy
4.5.1. Metody ewaluacji polityki rynku pracy
4.5.2. Rola interesariuszy w implementacji i ewaluacji polityki rynku pracy
Bibliografia

 

Maciej Frączek

 

5. Problemy, wyzwania i perspektywy polityki rynku pracy
5.1. Flexicurity — studium przypadku
5.2. Główne wyzwania współczesnej polityki rynku pracy
5.3. Perspektywy rozwoju rynku pracy a polityka rynku pracy
5.4. Ograniczenia analityczne i implementacyjne polityki rynku pracy
Bibliografia

 

CZĘŚĆ III
Realizacja polityki rynku pracy na świecie

 

Maciej Frączek

 

6. Polityka zatrudnienia/rynku pracy w Unii Europejskiej
6.1. Podstawy unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i rynku pracy
6.2. Ewolucja europejskiej strategii zatrudnienia
6.3. Obecny kształt europejskiej strategii zatrudnienia
Bibliografia

 

Norbert Laurisz

 

7. Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych
7.1. Wprowadzenie
7.2 Japonia
7.2.1. Główne problemy japońskiego rynku pracy
7.2.2. Układ instytucjonalny japońskiego rynku pracy
7.2.3. Działania rządu w zakresie ograniczania problemów na rynku pracy
7.3. Stany Zjednoczone
7.3.1. Charakterystyka głównych problemów rynku pracy w Stanach Zjednoczonych
7.3.2. Układ instytucjonalny rynku pracy w Stanach Zjednoczonych
7.3.3. Działania rządu w obszarze rynku pracy
Bibliografia

 

CZĘŚĆ IV
Realizacja polityki rynku pracy w Polsce

 

Maciej Frączek

 

8. Układ prawno-instytucjonalny polityki rynku pracy w Polsce
8.1. Ramy prawne i kształt polityki rynku pracy
8.2. Instytucje rynku pracy
8.3. Organy zatrudnienia i ich kompetencje
Bibliografia

 

Piotr Kopyciński

 

9. Strategie i plany na rzecz zatrudnienia w Polsce
9.1. Wprowadzenie
9.2. Szczebel unijny
9.3. Szczebel krajowy
9.4. Szczebel regionalny
9.5. Szczebel lokalny
Podsumowanie
Bibliografia

 

Maciej Frączek

 

10. Instrumenty, finansowanie i efektywność polityki rynku pracy w Polsce
10.1. Wprowadzenie
10.2. Usługi i instrumenty rynku pracy
10.3. Finansowanie polityki rynku pracy w Polsce
10.4. Efektywność programów rynku pracy w Polsce
Bibliografia

 

CZĘŚĆ V
Polityki skojarzone z polityką rynku pracy

 

Norbert Laurisz

 

11. Polityka edukacyjna a rynek pracy
11.1. Wprowadzenie
11.2. Efekty i korzyści edukacji
11.3. Struktura edukacji i kierunki wdrażanych rozwiązań
11.4. Edukacja — w którą stronę?
Podsumowanie
Bibliografia

 

Marek Benio

 

12. Bezpieczeństwo socjalne z pracy
12.1. Wprowadzenie
12.2. Ubezpieczenia społeczne jako źródło bezpieczeństwa socjalnego
12.3. Pomoc i zaopatrzenie społeczne jako źródła bezpieczeństwa socjalnego
12.4. Praca jako źródło bezpieczeństwa socjalnego
12.5. Elastyczność pracy jako źródło bezpieczeństwa socjalnego ( flexicurity)
12.6. Zatrudnienie subsydiowane jako źródło bezpieczeństwa socjalnego
12.7. Bezpieczeństwo socjalne jako źródło pracy. Odwrócenie problemu
Podsumowanie
Bibliografia

 

Jacek Klich

 

13. Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka zatrudnienia
13.1. Wprowadzenie
13.2. Sektor MSP jako instytucja na rynku pracy
13.3. Wokół przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
13.4. Small Business Act dla Europy
13.5. Dziesięć zasad przyjaznych dla MSP odzwierciedlonych w Small Business Act
Podsumowanie
Bibliografia

 

Michał Kudłacz

 

14. Rozwój terytorialny a rynek pracy
14.1. Wprowadzenie
14.2. Teoretyczne aspekty związane z funkcjonowaniem regionów i ich rozwojem
14.3. Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego warunkujące potencjał rynku pracy
Podsumowanie
Bibliografia

 

Tomasz Geodecki

 

15. Konkurencyjności gospodarki a polityka rynku pracy
15.1. Wprowadzenie — w poszukiwaniu istoty konkurencyjności
15.2. Wydajność czynników wytwórczych
15.2.1. Wydajność pracy
15.2.2. Jednostkowe koszty pracy
15.3. Wynikowe miary konkurencyjności
15.3.1. Struktura eksportu
15.3.2. Miejsce w łańcuchach tworzenia wartości
15.4. Potencjał konkurencyjny
15.4.1. Wskaźniki efektywności rynku pracy w Raporcie o konkurencyjności globalnej
15.4.2. Wskaźniki konkurencyjności rynku pracy w Roczniku konkurencyjności światowej
15.5. Ocena przydatności miar konkurencyjności do opisu tendencji i zjawisk zachodzących na rynku pracy
Bibliografia

 

Agnieszka Pacut

 

16. Przedsiębiorczość społeczna a polityka rynku pracy
16.1. Wprowadzenie
16.2. Terminologia i definicje przedsiębiorczości społecznej
16.3. Cele, funkcje i formy przedsiębiorczości społecznej w Europie
16.4. Polityka rynku pracy a przedsiębiorczość społeczna
16.5. Work Integration Social Enterprise jako przykład przedsiębiorstw społecznych działających na europejskim rynku pracy — studium przypadku
Podsumowanie
Bibliografia

Redakcja naukowa Maciej Frączek
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €