Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe

Błażej Podgórski
ISBN: 978-83-208-2494-0
Pages: 192
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
17.00 €
14.45
Lowest price in last 30 days: 14.45
number copies:

Przed każdym systemem finansowym stoją dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze, system ten mobilizuje oszczędności i alokuje kapitały. Po drugie, ułatwia on dzielenie ryzyka w gospodarce pomiędzy różnych aktorów życia gospodarczego. W sprawnym wykonywaniu obu zadań ogromną rolę odgrywają rynki giełdowe. Jednocześnie same rynki giełdowe, warunki ich funkcjonowania oraz podmioty w nich uczestniczące pozostają pod stałym i przemożnym wpływem świata polityki. Wspomniane oddziaływanie pojawia się przy tym na wielu poziomach. Po pierwsze, zdarzenia polityczne mogą prowadzić do poważnych zaburzeń lub przekształceń w funkcjonowaniu rynków giełdowych. Po drugie mogą inicjować zmiany trendów rynkowych lub generalne wahnięcia wycen spółek. Po trzecie, regulacje nakładane przez ustawodawcę lub ograny nadzoru w istotny sposób kształtują sposób funkcjonowania rynków giełdowych. Po czwarte, byli politycy często i chętnie zasiadają w zarządach lub radach nadzorczych spółek giełdowych. Ich obecność oddziałuje na decyzje biznesowe firm, ułatwia im dostęp do różnorodnych zasobów, chroni przed zewnętrznymi szokami, ale też tworzy ryzyko ekspropriacji. Po piąte natomiast, powstanie powiązań między spółkami a politykami, zmiana siły tych powiązań lub ich zanik istotnie oddziałują na wycenę rynkową podmiotów, przynajmniej w krótkim okresie.

Relacje świata polityki z jednej strony oraz rynków giełdowych i notowanych na nich podmiotów z drugiej strony są zatem złożone i nieuchronne. Ta ostatnia cecha, a mianowicie nieuchronność oddziaływań między rynkiem giełdowym a polityką, stanowi w moim przekonaniu istotną przesłankę konieczności prowadzenia badań nad skalą, kierunkiem i konsekwencjami tych oddziaływań. Oddawana w ręce Czytelników książka zajmuje się ważnym wycinkiem zarysowanej powyżej problematyki. Analizuje bowiem wpływ zdarzeń i czynników politycznych na wyceny spółek giełdowych. Posługuje się przy tym danymi z rynków środkowoeuropejskich, dla których dostępna liczba badań o związkach polityki z gospodarką jest ograniczona. Autor chciałby wyrazić nadzieję, że jego książka przyczyni się do lepszego poznania i zrozumienia skomplikowanych, ale też fascynujących badawczo związków polityki i rynku giełdowego.

Chcę zwrócić uwagę na wyjątkową aktualność tej monografii. Wpływ czynników geopolitycznych na dzisiejsze rynki jest ogromny. Historycznie ryzyko geopolityczne było definiowane raczej jako występowanie zdarzeń mających na celu objęcie kontroli przez dane państwo nad jego terytorium. Autor recenzowanej pracy słusznie podkreśla więc wpływ krajowej polityki gospodarczej (fiskalnej, monetarnej) na notowania giełdowe, szerzej: na stan danej, lokalnej gospodarki. Obecny wpływ ryzyka geopolitycznego na rynki finansowe wykracza znacznie poza charakter czynników lokalnych czy nawet regionalnych (…). Poza walorem naukowym ma ona też wartość rynkową, w tym znaczeniu, iż mogą z niej skorzystać z pożytkiem nie tylko kręgi naukowe, ale także środowiska giełdowe czy osoby prywatne zainteresowane sposobami i charakterem oddziaływania czynników politycznych na wartość firmy i pozyskiwanie kapitału dla jej rozwoju. 

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Na tym opracowaniu będą mogli się wzorować doktoranci i magistranci wchodzący na ścieżkę badań czynników wpływających na wartość spółek i ogólniej – funkcjonowania rynku kapitałowego. Tematyka będzie aktualna, dopóki polityka będzie ingerować w gospodarkę. Te ingerencje nie maleją, lecz wzrastają. Przykładem jest polityka NBP w ostatnich latach i jej wpływ na gospodarkę, mimo dobrze wypracowanych teorii emisji, przy czym Polska nie jest wyjątkiem. Naukowcom pozostaje badać i wskazywać skutki politycznych działań. Autor wybrał do badania obszar politycznych wpływów na wycenę spółek, wyodrębniając własną dziedzinę badań, dobierając odpowiednie rzeczywiste przypadki do postawienia i sprawdzenia hipotez. Celowość wydania tego opracowania oceniam jednoznacznie pozytywnie. Książka istotnie wzbogaci bibliografię naukową. 

Prof. dr hab. Mieczysław Dobija

Wstęp


1. Czynniki polityczne a rynki kapitałowe – wprowadzenie


1.1. Definicja czynników politycznych i ich oddziaływanie na spółki – spojrzenie ogólne
1.2. Działanie czynników politycznych na poziomie całej gospodarki i branży
1.3. Oddziaływanie czynników politycznych na pojedyncze spółki – rola powiązań politycznych
1.4. Wstępna charakterystyka badań własnych i konstrukcji książki


2. Kształtowanie otoczenia spółek przez czynniki polityczne


2.1. Wpływ czynników politycznych na spółki w skali makro
2.1.1. Polityka gospodarcza
2.1.2. Cykl wyborczy
2.1.3. Niepewność gospodarcza kreowana przez czynniki polityczne
2.1.4. Niestabilność polityczna
2.2. Wpływ czynników politycznych na otoczenie bezpośrednie spółek
2.2.1. Regulacje
2.2.2. Nadzór 
2.2.3. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych 
2.3. Podsumowanie 

 

3. Wpływ czynników politycznych na spółki w skali mikro 


3.1. Powiązania polityczne 
3.1.1. Polityczne powiązania kapitałowe 
3.1.2. Polityczne powiązania personalne 
3.1.3. Polityczne powiązania geograficzne 
3.2. Kanały oddziaływania powiązań politycznych na spółki 
3.2.1. Dostęp do zasobów 
3.2.2. Kontrakty rządowe i dotacje 
3.2.3. Polityczna aktywność przedsiębiorstw 
3.2.4. Ekspropriacja 
3.3. Podsumowanie 

 

4. Metodyka badawcza 


4.1. Opis próby 
4.2. Definicja i opis powiązań politycznych 
4.3. Hipotezy badawcze 
4.4. Analiza zdarzeń i modele regresji 
4.4.1. Dobór próby i moment wystąpienia zdarzeń 
4.4.2. Okna estymacji i zdarzeń 
4.4.3. Eliminacja zdarzeń zakłócających
4.4.4. Wybór metody obliczania anormalnych stóp zwrotu
4.4.5. Testowanie statystycznej istotności anormalnych stóp zwrotu
4.4.6. Modele regresji linowej objaśniające skumulowane anormalne stopy zwrotu
4.5. Podsumowanie 

5. Wpływ czynników politycznych na wycenę podmiotów – badania empiryczne


5.1. Próba wprowadzenia przepisów dekryminalizujących przestępstwa związane ze sprawowaniem urzędów politycznych w Rumunii
5.2. Zawieszenie partii Fidesz w prawach członka Europejskiej Partii Ludowej 
5.3. Zamrożenie gospodarki z powodu pandemii COVID-19 
5.4. Akceptacja połączenia budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy z praworządnością kraju beneficjenta 
5.5. Podsumowanie

 

Zakończenie 

Spis rysunków 

Spis tabel 

Bibliografia 

Indeks 

 

Błażej Podgórski
Błażej Podgórski

Dr Błażej Podgórski – wykładowca akademicki, praktyk biznesu, od 2009 r. pracownik naukowy Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego, prodziekan Kolegium Finansów i Ekonomii ALK. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz programach MBA. Jego zainteresowania skupiają się na trzech obszarach: rynkach kapitałowych, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. W praktyce zawodowej (gospodarczej) zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie istnienia (m.in. w ramach projektu Przedsiębiorcy w Sektorach Kreatywnych), oceną projektów inwestycyjnych (w branży motoryzacyjnej i energetycznej). Od 2015 r. związany jest z branżą IT. Jest także autorem wielu publikacji w czasopismach naukowych („Journal of Financial Stability”, „Finance Research Letters”) i podręczników Finanse z arkuszem kalkulacyjnym oraz Wprowadzenie do finansów w przykładach i zadaniach. Arkusz kalkulacyjny w praktyce. 

 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €