Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Wydatki publiczne

Redakcja naukowa Stanisław Owsiak
ISBN: 978-83-208-2366-0
Pages: 382
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 €
14.45
Lowest price in last 30 days: 14.45
number copies:

Zagadnienie wydatków publicznych jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych jest stosunkowo słabo rozpoznane, np. w porównaniu z dochodami publicznymi, a zwłaszcza podatkami. Jeśli już, to wydatki publiczne najczęściej analizowane są z punktu widzenia ich wpływu na gospodarkę w ujęciu zagregowanym, w ramach badań nad przebiegiem cyklu koniunkturalnego. Rzadziej natomiast dokonuje się prób uchwycenia wpływu wyodrębnionych kategorii wydatków na wzrost gospodarczy i rozwój społeczny kraju. Takie zdezagregowane podejście do wydatków publicznych – według funkcji i zadań państwa – jest cechą charakterystyczną dla wyników badań zaprezentowanych w książce. 

Ekonomiczne i społeczne znaczenie wydatków publicznych, których wielkość i struktura wyznaczają poziom fiskalizmu, zasługuje na większą uwagę zarówno ze strony teoretyków, jak też polityków. Źródłem każdego wydatku publicznego są w ostateczności daniny publiczne. Lepiej alokowane i efektywniej wykorzystane wydatki publiczne mogą zatem skutecznie wpływać na ograniczanie ciężarów podatkowych (fiskalizmu). Nowatorskie podejście do mierzenia efektów wydatków publicznych może znacznie zwiększyć korzyści społeczeństwa. Autorzy książki wyrażają nadzieję, że przedstawione w niej wyniki będą inspiracją do dalszych pogłębionych badań teoretycznych i skłonią polityków do głębszej refleksji przy podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu środków publicznych.

 

Wstęp 

1. KLASYFIKACJA WYDATKÓW PUBLICZNYCH A BADANIA NAD ICH WPŁYWEM NA SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKĘ

1.1. Wprowadzenie 
1.2. Normatywna klasyfikacja budżetowa wydatków publicznych 
1.3. Klasyfikacja wydatków według grup ekonomicznych 
1.4. Problem różnic w zakresie podmiotowym sektora finansów publicznych 
1.5. Unijna a krajowa klasyfikacja wydatków rozwojowych 
1.5.1. Klasyfikacja wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych według ESA 2010 
1.5.2. Klasyfikacja wydatków publicznych według funkcji państwa 
1.6. Próby klasyfikacji wydatków rozwojowych 
1.6.1. Koncepcja oparta na klasyfikacji COFOG
1.6.2. Koncepcja oparta na klasyfikacji budżetowej 
1.7. Klasyfikacja wydatków na produktywne i nieproduktywne 
1.8. Przydatność rozróżniania wydatków sztywnych i elastycznych 
1.9. Podsumowanie 
Bibliografia 

2. STRUKTURA WYDATKÓW PUBLICZNYCH W POLSCE NA TLE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 

2.1. Wprowadzenie 
2.2. Wysokość wydatków publicznych 
2.3. Struktura wydatków publicznych według funkcji 
2.4. Wydatki rozwojowe 
2.5. Gospodarcze oddziaływanie struktury wydatków publicznych 
2.6. Podsumowanie 
Bibliografia 

3. WYDATKI PUBLICZNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PAŃSTWA

3.1. Wprowadzenie 
3.2. Wydatki na działalność państwa w ujęciu COFOG 
3.3. Analiza wydatków na działalność ogólnopaństwową według funkcji COFOG 
3.4. Wydatki na działalność ogólnopaństwową w Polsce według klasyfikacji budżetowej 
3.5. Analiza wydatków według klasyfikacji budżetowej oraz grup ekonomicznych 
3.6. Wydatki związane z długiem publicznym 
3.7. Podsumowanie 
Bibliografia 

4. WYDATKI NA ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE 

4.1. Wprowadzenie 
4.2. Wydatki na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych i systemu zaopatrzeniowego 
4.3. Finansowanie ochrony zdrowia 
4.4. Wpływ wydatków na zabezpieczenie społeczne na PKB 
4.5. Wydatki na zdrowie a wzrost gospodarczy 
4.6 Podsumowanie 
Bibliografia 

5. WYDATKI PUBLICZNE NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO W POLSCE 

5.1. Wprowadzenie 
5.2. Klasyfikacja wydatków na kulturę 
5.3. Poziom wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 
5.4. Struktura wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 
5.5. Wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 
5.6. Wydatki z budżetów samorządowych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 
5.6.1. Wydatki budżetów gmin 
5.6.2. Wydatki budżetów powiatów 
5.6.3. Wydatki budżetów miast na prawach powiatu 
5.6.4. Wydatki budżetów województw samorządowych 
5.7. Polski model finansowania kultury na tle modeli europejskich 
5.8. Podsumowanie 
Bibliografia 

6. WYDATKI PUBLICZNE NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ I KOMUNALNĄ W POLSCE 

6.1. Wprowadzenie 
6.2. Wydatki publiczne na gospodarkę mieszkaniową i komunalną a rola państwa w gospodarce 
6.3. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową i komunalną według kryterium funkcji sektora instytucji rządowych i samorządowych 
6.4. Ewolucja wydatków na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w Polsce 
6.5. Znaczenie sektora samorządowego w kształtowaniu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w Polsce
6.6. Analiza wybranych instrumentów polityki mieszkaniowej w Polsce 
6.6.1. Program Rodzina na Swoim 
6.6.2. Program Mieszkanie dla Młodych 
6.6.3. Program Mieszkanie Plus – kapitałowy 
6.7. Podsumowanie 
Bibliografia 

7. WYDATKI NA OBRONĘ NARODOWĄ

7.1. Wprowadzenie 
7.2. Istota wydatków na obronę narodową 
7.3. Problemy ekonomii obronnej 
7.4. Wydatki na obronę a wzrost gospodarczy w ujęciu teoretycznym 
7.5. Podstawy prawne bezpieczeństwa i obronności w Polsce 
7.6. Wydatki budżetu państwa na obronę narodową – ogólne trendy 
7.7. Struktura wydatków budżetu państwa na obronę narodową 
7.8. Wydatki związane z programem „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP”
7.9. Wydatki obronne Polski na tle innych państw NATO 
7.10. Podsumowanie 
Bibliografia 

8. ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ JAKO ŹRÓDŁO KRAJOWYCH WYDATKÓW PUBLICZNYCH 

8.1. Wprowadzenie 
8.2. Granice i kierunki finansowania określone przez wieloletnie ramy finansowe 
8.3. Kształtowanie się skumulowanych przepływów finansowych 
8.4. Operacyjne saldo budżetu państwa związane z realizacją polityki UE 
8.4.1. Składka członkowska na rzecz budżetu UE 
8.4.2. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE 
8.5. Budżet środków europejskich jako plan dochodów i wydatków 
8.6. Wykonanie budżetu środków europejskich 
8.7. Wykorzystanie środków europejskich w ramach programów operacyjnych 
8.8. Alokacja środków według wydatków ekonomicznych 
8.9. Płatności zrealizowane na poziomie województw – wybrane osie priorytetowe 
8.10. Społeczna użyteczność wydatków finansowanych środkami funduszy europejskich 
8.11. Podsumowanie 
Bibliografia 

9. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYDATKACH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 

9.1. Wprowadzenie 
9.2. Istota pojęcia nieprawidłowości finansowych – ujęcie metodologiczne Komisji Europejskiej 
9.3. Zmiana kształtu polityki zwalczania nadużyć finansowych na szczeblu UE 
9.4. Nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków unijnych w Polsce 
9.5. Podsumowanie 
Bibliografia 

10. ULGI I PREFERENCJE PODATKOWE JAKO SPECYFICZNE WYDATKI PUBLICZNE 

10.1. Wprowadzenie 
10.2. Istota i następstwa ulg oraz preferencji podatkowych
10.3. Ulgi od dochodu w PIT w latach 2002–2017 
10.4. Ulgi od podatku w PIT w latach 2002–2017 
10.5. Ulgi od dochodu w CIT w latach 2003–2017 
10.6. Odliczenia od CIT w latach 2003–2017 
10.7. Skutek budżetowy ulg podatkowych 
10.8. Preferencje podatkowe w PIT oraz CIT w latach 2010–2015 
10.9. Podsumowanie 
Bibliografia 

11. WYDATKI PUBLICZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ A WZROST GOSPODARCZY 

11.1. Wprowadzenie 
11.2. Przegląd literatury 
11.3. Wydatki na B+R w Polsce w klasyfikacji COFOG 
11.4. Wydatki na badania i rozwój w układzie tradycyjnym budżetu państwa w Polsce 
11.5. Wydatki na badania i rozwój w układzie zadaniowym budżetu państwa w Polsce 
11.6. Podsumowanie 
Bibliografia 

12. WYSOKOŚĆ I STRUKTURA WYDATKÓW PUBLICZNYCH A WZROST GOSPODARCZY: ANALIZA EMPIRYCZNA DLA POLSKI 

12.1. Wprowadzenie 
12.2. Wysokość wydatków publicznych 
12.3. Struktura funkcjonalna wydatków publicznych 
12.4. Zmienność struktury wydatków publicznych 
12.5. Wydatki rozwojowe w Polsce 
12.6. Podsumowanie 
Bibliografia 

Redakcja naukowa Stanisław Owsiak
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €