Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jako przedmiot raportowania niefinansowego. Regulacje prawne i doświadczenia praktyczne w Unii Europejskiej i Polsce

Ryszard Kamiński
ISBN: 978-83-208-2511-4
Pages: 284
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
16.15
Lowest price in last 30 days: 16.15
number copies:

W monografii autor podjął jeden z najważniejszych współcześnie problemów związanych z relacjami pomiędzy przedsiębiorstwami a ich otoczeniem, tj. raportowania osiągnięć przedsiębiorstw szerokiemu spektrum interesariuszy. Podjęta problematyka jest szczególnie ważna ze względu na postępujący proces wdrażania do praktyki idei zrównoważonego rozwoju systemu społeczno-gospodarczego (w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym), zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw. Książka wpisuje się w ten nurt poszukiwań naukowych i rozwiązań natury praktycznej, w tym regulacyjnej. Jest pracą kompleksową, w której referowane zagadnienia dotyczące współczesności przedstawione są na tle szerokiego kontekstu natury teoretycznej oraz, częściowo, w ujęciu historycznym. Prezentowane zagadnienia ilustrowane są licznymi danymi pochodzącymi z wielu raportów i zestawień ukazujących badane kwestie nie tylko na obszarze Polski, lecz także w Europie i na świecie. Niewątpliwą wartością monografii jest pogłębione przedstawienie i analiza regulacji prawnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Autor prezentuje swoją opinię na temat tych rozwiązań, odnosząc się zwłaszcza do projektu nowej dyrektywy UE. Przeprowadza analizę regulacji prawnych, konfrontując swoją ocenę ze stanowiskiem innych autorów, a efektywność uregulowań ilustruje danymi pochodzącymi z praktyki.

Wykaz skrótowców

Wstęp

1.  Istota zrównoważonego rozwoju w gospodarce

1.1. Geneza i pojęcie zrównoważonego rozwoju

1.2. Nurty badawcze zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych

1.2.1. . Ekonomia środowiska

1.2.2. . Ekonomia ekologiczna

1.2.3. . Ekonomia zrównoważonego rozwoju

1.2.4. . Inne nurty badawcze

1.3. Wnioski

2.  Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

2.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

2.2. Przedsiębiorstwo jako wspólnota interesariuszy

2.3. Ryzyka związane z niezrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa

2.3.1. . Ryzyko związane z przejściem na gospodarkę zrównoważoną

2.3.2. . Ryzyko związane z fizycznymi skutkami zmian klimatu

2.3.3. . Ryzyko społeczne

2.4. Wnioski

3. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
zrównoważonych

3.1.. Geneza i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

3.2. Przesłanki, korzyści i bariery rozwoju społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw

3.3. Ramy i standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

3.4. Wnioski 82

4.  Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

4.1. Inicjatywy organizacji międzynarodowych

4.2. Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej

4.3. Zrównoważony rozwój w regulacjach obowiązujących w Polsce

4.4. Wnioski

5.  Wskaźniki pomiaru i standardy raportowania zrównoważonego rozwoju

5.1. Pomiar wskaźnikowy zrównoważonego rozwoju w ujęciu makro

5.2. Wskaźniki, ramy i standardy raportowania zrównoważonego rozwoju
przedsiębiorstwa

5.3. Wnioski

6.  Raportowanie osiągnięć przez przedsiębiorstwa

6.1. System komunikacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem

6.2. Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstw

6.3. Prezentacja informacji niefinansowych

6.4. Wnioski

7. Regulacje prawne raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

7.1. Regulacje obwiązujące w Unii Europejskiej

7.2. Regulacje obowiązujące w Polsce

7.2.1. . Ustawa o rachunkowości

7.2.2. . Raportowanie niefinansowe spółek notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych

7.2.3. . Standard Informacji Niefinansowych

7.3. Wnioski

8. Wyniki badania praktyki raportowania zrównoważonego rozwoju
przedsiębiorstw

8.1. Raportowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Unii
Europejskiej

8.1.1. . Raport Alliance for Corporate Transparency

8.1.2. . Raport European Financial Reporting Advisory Group

8.1.3. . Raport Climate Disclosure Standards Board

8.1.4. . Raport International Federation of Accountants, American Institute
of Certified Public Accountants i Chartered Institute of Management
Accountants

8.2. Raportowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce

8.2.1. . Raport Ministerstwa Finansów na tle raportu Alliance for Corporate
Transparency

8.2.2. . Raport zespołu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

8.3. Wnioski

9. Kierunki doskonalenia raportowania zrównoważonego
rozwoju przedsiębiorstw

9.1. Projekt nowej dyrektywy UE w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw
w zakresie zrównoważonego rozwoju

9.1.1. . Uzasadnienie projektu nowej dyrektywy

9.1.2. . Główne postanowienia projektu nowej dyrektywy

9.1.3. . Ocena projektu nowej dyrektywy

9.2. Proces tworzenia systemu raportowania zrównoważonego rozwoju
przez przedsiębiorstwo

9.3. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

 

 

 

Ryszard Kamiński
Ryszard Kamiński

Ryszard Kamiński – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych, a także kierunku studiów Zarządzanie i prawo w biznesie. Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej i niefinansowej przedsiębiorstw oraz rachunkowości zarządczej. Jest autorem ośmiu książek naukowych, redaktorem naukowym jedenastu monografii będących pracami zbiorowymi oraz dwustu artykułów i innych opracowań naukowych. Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Austrii i Ukrainie. W latach 2012–2021 pełnił funkcję prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu. Jest członkiem Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członkiem Rady Naukowej PTE oraz członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu. Jest ponadto redaktorem naukowym serii wydawniczej „Studia Ekonomiczne” oraz członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „Przegląd Ekonomiczny”. W 2015 r. został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €