Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Finanse i rachunkowość

Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska
ISBN: 978-83-208-2062-1
eISBN: 978-83-208-2109-3
Pages: 382
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00
12.00
number copies:

Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in.

 • rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa;
 • konto jako podstawowe urządzenie księgowe;
 • koszty i ich ujęcie ewidencyjne;
 • ustalanie, rozliczenie i podział wyniku finansowego;
 • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych);
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa;
 • krótkoterminowe decyzje finansowe;
 • wartość pieniądza w czasie;
 • rodzaje inwestycji rzeczowych;
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw;
 • metody szacowania opłacalności inwestycji;
 • system finansowy w gospodarce.

 

Podręcznik uzupełniają pytania kontrolne po każdym rozdziale, przykłady i słownik ważniejszych terminów, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz studentów zarządzania i finansów w uczelniach ekonomicznych i rolniczych.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa
1.1. Pojęcie rachunkowości
1.2. Zakres rachunkowości
1.3. Funkcje i struktura rachunkowości
1.4. Metody i nadrzędne zasady rachunkowości
1.5. Regulacje prawne rachunkowości
1.6. Pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Konto księgowe
2.1. Operacje gospodarcze, ich charakterystyka i podział
2.2. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu
2.3. Funkcjonowanie kont bilansowych
2.4. Funkcjonowanie kont wynikowych
2.5. Zasada podwójnego zapisu
2.6. Podzielność i łączenie kont
2.7. Zestawienie obrotów i sald
2.8. Dokumentacja księgowa
2.9. Plan kont
2.10. Pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Koszty i ich ujęcie ewidencyjne
3.1. Pojęcie kosztów
3.2. Klasyfikacja kosztów
3.2.1. Koszty według typów działalności
3.2.2. Koszty według odmian działalności
3.2.3. Koszty w układzie rodzajowym
3.2.4. Koszty w układzie funkcjonalnym
3.2.5. Koszty w układzie kalkulacyjnym
3.2.6. Koszty według wewnętrznej struktury
3.2.7. Koszty według przydatności na cele decyzyjne i kontrolne
3.3. Układy ewidencyjne kosztów
3.3.1. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
3.3.2. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym
3.3.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowo-funkcjonalnym
3.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3.5. Pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Ustalanie, rozliczanie i podział wyniku finansowego
4.1. Elementy wyniku finansowego
4.2. Przychody z działalności operacyjnej i koszty związane z ich osiągnięciem
4.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
4.4. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
4.5. Przychody i koszty finansowe
4.6. Zyski i straty nadzwyczajne
4.7. Ustalanie wyniku finansowego
4.8. Rozliczanie i podział wyniku finansowego
4.9. Pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Sprawozdanie finansowe
5.1. Pojęcie i cechy jakościowe sprawozdania finansowego
5.2. Aktywa i pasywa bilansu
5.2.1. Układy bilansu
5.2.2. Wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów
5.3. Rachunek zysków i strat
5.4. Rachunek przepływów pieniężnych
5.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
5.6. Informacja dodatkowa
5.7. Sprawozdanie z działalności jednostki
5.8. Pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
6.1. Istota, rodzaje i użytkownicy analizy
6.2. Rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie
6.3. Bazy porównań wykorzystywane w analizach
6.4. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie
6.5. Wstępna analiza sprawozdania finansowego
6.5.1. Bilans i jego wstępna analiza
6.5.2. Rachunek zysków i strat oraz jego wstępna analiza
6.5.3. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
6.6. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej
6.6.1. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
6.6.2. Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa
6.6.3. Ocena aktywności gospodarczej spółek
6.6.4. Analiza rentowności przedsiębiorstwa
6.6.5. Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału
6.7. Pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Wartość pieniądza w czasie
7.1. Pojęcie strumienia pieniężnego
7.2. Wartość przyszła
7.3. Wartość obecna
7.4. Pojęcie renty
7.5. Pytania kontrolne
7.6. Zadania

 

Rozdział 8. Krótkoterminowe decyzje finansowe przedsiębiorstwa
8.1. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
8.1.1. Koszty zapasów
8.1.2. Optymalna wielkość zamówienia
8.1.3. Outsourcing funkcji zaopatrzenia
8.1.4. System Just in Time
8.2. Polityka kredytu kupieckiego
8.2.1. Warunki płatności
8.2.2. Terminy ściągania należności
8.2.3. Opusty cenowe
8.2.4. Odsetki karne
8.2.5. Zabezpieczenie płatności kredytu handlowego
8.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie
8.3.1. Motywy utrzymania wolnej gotówki w przedsiębiorstwie
8.3.2. Preliminarz obrotów gotówkowych
8.3.3. Wspólne zarządzanie gotówką w grupie kapitałowej — cash pooling
8.3.4. Formy lokowania wolnej gotówki w przedsiębiorstwie
8.3.5. Sposoby uzupełnienia niedoborów gotówki
8.4. Krótkoterminowe źródła finansowania działalności operacyjnej
8.4.1. Kredyty
8.4.2. Pożyczki jako źródło finansowania
8.4.3. Faktoring i forfaiting
8.4.4. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych
8.4.5. Sekurytyzacja
8.5. Pytania kontrolne

 

Rozdział 9. Rodzaje inwestycji rzeczowych
9.1. Pojęcie inwestycji
9.2. Inwestycje wewnętrzne
9.3. Inwestycje zewnętrzne
9.4. Inwestycje proste i złożone
9.5. Ryzyko inwestowania
9.5.1. Makroekonomiczne źródła ryzyka
9.5.2. Pojęcie otoczenia bliższego
9.5.3. Wewnętrzne źródła ryzyka
9.5.4. Rodzaje ryzyka w działalności inwestycyjnej
9.5.5. Rodzaje określeń ryzyka
9.5.6. Miara ryzyka b
9.6. Pytania kontrolne

 

Rozdział 10. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
10.1. Kryteria wyboru źródeł finansowania
10.2. Finansowanie własne
10.2.1. Finansowanie własne wewnętrzne
10.2.2. Finansowanie własne zewnętrzne
10.2.3. Wycena akcji
10.2.4. Dywidendowy model Gordona stałego wzrostu dochodu
10.2.5. Koszt kapitału własnego
10.2.6. Venture Capital
10.3. Finansowanie obce
10.3.1. Kredyty i pożyczki bankowe
10.3.2. Emisja obligacji
10.3.3. Leasing
10.3.4. Porównanie źródeł finansowania
10.4. Kalkulacja WACC
10.5. Przykłady
10.6. Pytania kontrolne
10.7. Zadania

 

Rozdział 11. Metody szacowania efektywności inwestycji
11.1. Podział metod szacowania opłacalności inwestycji
11.2. Szacowanie przepływów pieniężnych inwestycji
11.2.1. Szacowanie nakładów inwestycyjnych
11.2.2. Szacowanie wpływów pieniężnych — przepływy przyrostowe
11.2.3. Typy projektów inwestycyjnych
11.3. Metody statyczne
11.3.1. Statyczny rachunek amortyzacji — okres zwrotu PB
11.3.2. Rachunek porównawczy kosztów
11.4. Metody dynamiczne szacowania efektywności inwestycji
11.4.1. Założenia metod NPV, PI, IRR
11.4.2. Metoda NPV
11.4.3. Wskaźnik rentowności inwestycji PI
11.4.4. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR
11.4.5. Porównywanie inwestycji i wybór lepszej
11.4.6. Wartość rezydualna inwestycji
11.5. Optymalizacja budżetu kapitałowego
11.6. Metody szacowania efektywności inwestycji w warunkach ryzyka
11.6.1. Metoda uwzględniania ryzyka w stopie dyskontowej — RADRA
11.6.2. Metoda uwzględniania b-ryzyka
11.6.3. Metoda ekwiwalentu pewności
11.6.4. Metoda subiektywna
11.6.5. Analiza wrażliwości
11.6.6. Symulacja
11.6.7. Podsumowanie
11.7. Pytania kontrolne
11.8. Zadania

 

Rozdział 12. System finansowy w gospodarce polskiej
12.1. Rola i zadania systemu finansowego
12.2. Podział rynku finansowego
12.3. Instytucje systemu finansowego
12.3.1. Rola i zadania systemu bankowego
12.3.2. Instytucje rynku kapitałowego
12.4. Obrót papierami wartościowymi
12.5. Podział papierów wartościowych
12.6. Pytania kontrolne

 

Bibliografia

 

Wykaz skrótów i wyrazów obcych

Alina Dyduch

Associate professor in the Chair of Economics, Finance and Environment Management in the Faculty of Management, in AGH University of Science and Technology in Cracow. Her educational and research-related interests concern the accountancy of enterprises, insurance companies, and finance. Co-Author of manuals in the area of fundamentals of accountancy, financial accountancy, and finance; Author of many articles concerning these fields. Head of post-graduate studies in accountancy in the Faculty of Management, AGH.

Maria Sierpińska

Professor Maria Sierpińska, PhD Dsc – Rector of the University of Economics and Human Sciences in Warsaw, and lecturer in the Cracow University of Economics, and in AGH University of Science and Technology in Cracow. Author and co-author of over 300 articles and scientific papers, and over a dozen books in the area of corporate finance management, financial controlling and analysis, i.a. Metody podejmowania decyzji finansowych (Methods of making financial decisions), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych (Evaluation of enterprise according to global standards) (co-author T. Jachna), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie (Operational controlling in an enterprise) (co-author B. Niedbała).

Zofia Wilimowska

Zofia Wilimowska, PhD Dsc BEng, Professor in the Wroclaw University of Science and Technology, and in PWSZ (National High Vocational School) in Nysa; member of many scientific societies, both Polish and foreign. Her research and educational interests focus upon optimization of investment-related and financial decisions made in conditions of risk. The research she involved in aims at development of methods of corporate value management taking into account such factors as uncertainty, dynamics of decision-making process, and ability of an enterprise to adapt to changes. Author and co-author of around 160 publications, including 15 books and co-organizer of international conferences.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €