Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Informacja na rynku usług finansowych

Edyta Rutkowska-Tomaszewska
ISBN: 978-83-208-2344-8
Ean: 9788320823448
Pages: 308
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 €
14.45
Lowest price in last 30 days: 14.45
number copies:

The monograph addresses the problem area concerning information duties in the financial market, both in its public and legal, as well as in private and legal aspects. This problem area is extremely topical, in particular in the present post-crisis reality, but also very important for the functioning of the financial market and for fair and reliable development of contractual relationships between financial institutions and their clients. Accordingly, it is presented by the Authors from a variety of perspectives and points of view (including legal and economic, theoretical and practical) and in its many dimensions, in the light of regulations and activities undertaken nowadays by public bodies and institutions. This is the first time that such an extensive and multi-faceted analysis concerning information duties in the financial market has been undertaken in the Polish scientific literature.


To gather opinions of experts from various fields, concerning the obligation regarding provision of transparent information in the financial market, in a single publication, is highly appreciable, especially considering that this is a relatively new problem area and there aren’t plenty exhaustive studies about it yet. (…) The monograph presents an entire range of interesting legal, economic and organizational problems related with information in the market of financial services. Individual positions taken by experts are incisive and penetrate deep into different aspects of the problem area in question, in many cases mutually interrelated. A highly specialized approach to problems generally concerning information on the financial market, typical in particular of studies prepared by practitioners, makes for one of the pivotal strengths of the work in question. (…) In my opinion, this monograph is going to be an interesting and valuable new position in scientific literature focusing on problems of the financial market (…).
from the review of Professor Eugenia Fojcik-Mastalska, Wrocław University

Studies like this are in deficit in the editorial market (…). Its strengths include its large volume and a level of detail on which both theoretical and practical parts of its contents is delivered. As such, the book may become a practical manual for managers, students and practitioners. The book (…) concerns problems that are topical and important for the Polish science and economy. Until now, the problems considered here haven’t been sufficiently addressed in expert literature, which makes the work highly innovative. Summing up, the book in review is, in my opinion, extremely precious. Most of all, it is focused on practical and theoretical aspects regarding information on the market of financial services. This said, I resolutely recommend the book to readers.
from the review of Professor Aleksander Werner, PhD, Warsaw School of Economics

 

EDYTA RUTKOWSKA-TOMASZEWSKA
Wstęp 

Część I
Rola przejrzystej informacji i jej obiegu dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i ochrony konsumenta 

EDYTA RUTKOWSKA-TOMASZEWSKA
1. Idea ochrony konsumenta przez informację na rynku usług finansowych. Dokąd zmierza (powinna zmierzać)? 
1.1. Uwagi wstępne 
1.2. Główne założenia idei ochrony konsumenta przez informację na rynku usług finansowych 
1.3. Wymogi dotyczące przekazu informacyjnego w odniesieniu do usług finansowych 
1.4. Ochrona przez informację a odpowiedniość i adekwatność usługi finansowej do potrzeb konsumenta 
1.5 Podsumowanie  

LUDWIKA MALEWSKA-MOSTOWICZ
2. Ochrona strony słabszej przed manipulacją i dezinformacją – zarysy podręcznego instrumentarium  
2.1. Asymetryczna informacja – po śladach tajemnicy 
2.1.1. Wieloaspektowe badania nad informacją asymetryczną 
2.1.1a. Ekonomia i prawo dotyczą wszystkich sfer życia – informacja także 
2.1.1b. Zagadki i dylematy 
2.1.2. Asymetria wykorzystywana niegodziwie narusza prawo do ochrony 
2.1.2a. Asymetryczne generowanie i wykorzystywanie informacji – konteksty i tajemnice 
2.1.2b. Rzetelna czy nierzetelna informacja – niejasności i dylematy 
2.1.2c. Rzetelna informacja – jest wartością uniwersalną, nierzetelna – antywartością 
2.1.3. Remedia wobec deficytów prawa i prawdy 
2.1.3a. Obiektywne sprawdzanie 
2.1.3b. Modelowanie pojęć 
2.2. W stronę rzetelnego dialogu – nauk, kultur i punktów widzenia 
2.2.1. Dialog rzetelny – w teorii i praktyce – współtworzy instrumentarium ostrzeżeń przed dezinformacją i manipulacją 
2.2.1a. W stronę sporów rozstrzygalnych metodą dialogu 
2.2.1b. Wszystko niemal znajdziemy w archiwach 
2.2.1c. Typy ochrony i ostrzeżeń 
2.2.2. Dialog odrębnych podmiotów ochrony prawnej – widziany w historii – a ewolucja praw konsumenta 
2.2.2a. Dialogi podmiotów ochrony prawnej – są zmienne historycznie 
2.2.2b. Dialog w kontekście archiwów – sądowych, administracyjnych, instancji lokalnych, międzykulturowych – zbliża do prawdy 
2.2.3. W stronę rzetelnej informacji – istotne problemy 
2.2.3a. Elementy rzetelnej informacji versus informacja nierzetelna 
2.2.3b. Jaki jest poziom oraz kultura i rzetelność wymiany informacji w społeczeństwie polskim? 
2.2.3c. Manipulacja oraz dezinformacja 
2.2.3d. Względne synonimy 
2.2.4. Wieloznaczności i definicje 
2.2.5. Tło historyczne 
2.2.5a. Błąd – jako problem 
2.2.5b. Ochrona przed błędem – problemy 
2.2.6. Szanse ochrony 
2.2.6a. Dostrzeganie usterek ochrony najsłabszych oraz korekta stopniowa 
2.2.6b. Doskonalenie metod diagnostycznych i korekcyjnych w ochronie najsłabszych 
2.2.7. Wieloczynnikowa i synkretyczna metodologia 
2.2.7a. Ewolucja metod 
2.2.7b. Ewolucja paradoksów 
2.3. Ochrona przed destrukcją 
2.3.1. Deficyty ochrony przed wadliwą informacją – definicja wstępna destrukcji 
2.3.1a. Destrukcja informacyjna – w kontekstach przestrzeni lęku 
2.3.1b. Destrukcja formy i materii języka – trudny problem 
2.3.1c. Destrukcja z powodu rozpowszechniania wadliwej informacji 
2.3.1d. Destrukcja – z powodu jałowych sporów; dokument rzetelny – jako remedium Księga Informacja na rynku.indb 
2.3.2. Remedia wobec wadliwej informacji – rola rzetelnego dialogu i sporu rozstrzygalnego 
2.3.2a. Dialog międzykulturowy – antydestrukcyjny 
2.3.2b. Trudne spory – ale rozstrzygalne 
2.3.2c. W poszukiwaniu wspólnych wartości – najlepsza tradycja 
2.3.2d. Racjonalne porozumienie – między potocznością, nauką a arcydziełem 
2.3.2e. Współpraca rzetelna – jako medium ochronne 
2.4. Przezwyciężanie kryzysów oraz nieporozumień 
2.4.1. Ocalenie niezbywalnego prawa do godności – to nasz cel 
2.4.2. W poszukiwaniu skutecznej antydestrukcyjnej profi laktyki 
2.4.2a. Diagnostyka wielowymiarowa 
2.4.2b. Systemy ochronne słabszych – wielofunkcyjne – powinny być ulepszane stale 
2.4.2c. Diagnostyka o zagrożeniach realnych i zmyślonych 
2.4.3. Problemy doskonalenia systemów skutecznej ochrony słabszych 
2.4.3a. Systemy ochrony moralnoprawnej 
2.4.3b. Wojny współczesne – nieprzewidywalność destrukcji 
2.4.3c. Władza a narzędzia dezinformacji i manipulacji 
2.5. Podsumowanie 

ANDRZEJ MICHÓR
3. Informacja na rynku usług finansowych z perspektywy sędziego 
3.1. Uwagi wstępne 
3.2. Rola ustawodawcy i organów administracji publicznej w kształtowaniu obowiązków informacyjnych 
3.3. Rola sądów powszechnych w regulowaniu i porządkowaniu rynku finansowego 
3.4. Sądowa kontrola procesu przekazywania informacji oraz jego jakości 
3.5. Uwagi de lege ferenda związane z obowiązkami informacyjnymi 
3.6. Podsumowanie 

BEATA SIEŃKO-KOWALSKA
4. Standardy informacyjne dla banków w kontekście rodzaju produktów i usług oferowanych konsumentom – wnioski de lege lata i de lege ferenda 
4.1. Uwagi wstępne 
4.2. Bank jako profesjonalista 
4.3. Nieuczciwa praktyka bankowa v obowiązki informacyjne banków 
4.4. Wnioski de lege lata i de lege ferenda 

BARTOSZ WYŻYKOWSKI
5. Dostęp do informacji na trwałym nośniku w świetle aktualnego orzecznictwa TSUE 
5.1. Uwagi wstępne 
5.2. Przykłady trwałych nośników informacji 
5.3. Przesłanki trwałego nośnika informacji na przykładzie art. 2 pkt 30 u.u.p. 
5.3.1. Dostęp do informacji zapisanych na nośniku przez okres odpowiedni do celów, dla jakich informacja została sporządzona 
5.3.2. Możliwość odtworzenia przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
5.4. Strona internetowa (wewnętrzny serwis internetowy) jako kanał przekazywania informacji 
5.5. Trwały nośnik informacji a forma dokumentowa czynności prawnej i problematyka mocy dowodowej dokumentu w postaci elektronicznej w postępowaniu cywilnym 
5.6. Trwały nośnik informacji a art. 384 § 4 k.c
5.7. Podsumowanie 

LESŁAW GÓRAL
6. Propozycja instytucjonalnych rozwiązań w zakresie ochrony konsumenta w dziedzinie edukacji finansowej 
6.1. Uwagi wstępne 
6.2. Instytucje publiczne odpowiedzialne w Polsce za edukację finansową 
6.3. Rozwiązania instytucjonalne w dziedzinie edukacji finansowej we Francji 
6.4. Nowe wyzwania w zakresie form edukacji konsumenta usług finansowych 
6.5. Podsumowanie 

Część II
Informacja a reklama usług finansowych 

SABINA BOJARCZUK
1. Kodowanie i odkodowywanie przekazywanych informacji jako podstawowe czynniki wpływające na problemy wymiany informacji pomiędzy instytucjami finansowymi a konsumentami 
1.1. Ogólne założenia uwzględniane przy kształtowaniu reklam usług, w tym usług finansowych kierowanych do konsumentów 
1.2. Metody kodowania informacji w przekazach reklamowych 
1.3. Tworzenie w świadomości odbiorców warunków reklamowanych usług finansowych 
1.4. Regulacje prawne chroniące interesy konsumentów 
1.5. Podsumowanie 

MONIKA NAMYSŁOWSKA, ALEKSANDRA DROŻDŻ
2. Czy reklama kredytu kierowanego do konsumentów jest jeszcze możliwa? 
2.1. Uwagi wstępne 
2.2. Regulacje dotyczące reklamy kredytu kierowanego do konsumentów i ich stosowanie 
2.3. Ocena regulacji reklamy kredytu kierowanego do konsumentów 
2.4. Zamiast zakończenia – reklama wizerunkowa jako alternatywa dla reklamy kredytu kierowanego do konsumentów 

ALICJA KOPEĆ, GRZEGORZ KOTT
3. Ograniczenia informacyjne w reklamach usług finansowych a uczciwość konkurowania 
3.1. Uwagi wstępne 
3.2. Uczciwość konkurowania w reklamie w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
3.3. Ograniczenia informacyjne w reklamach usług finansowych w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 
3.4. Wymogi dotyczące przekazów reklamowych odnoszących się do niektórych usług finansowych 
3.5. Podsumowanie 

ANITA SZYMONIK
4. Odbiór i wpływ informacji zawartych w reklamach usług bankowych na zachowania konsumentów poniżej 30. roku życia w świetle badań ankietowych 
4.1. Uwagi wstępne 
4.2. Konsumenci młodzi i ich rola na rynku 
4.3 Specyfika reklamy usług bankowych – aspekty marketingowe i etyczne 
4.4. Analiza odpowiedzi respondentów 
4.5. Podsumowanie 

JULITTA KOĆWIN
5. Nierzetelna reklama i informacja na rynku bankowym 
5.1. Uwagi wstępne 
5.2. Nierzetelna informacja o produktach kredytowych 
5.3. Naruszenie obowiązku informacyjnego 
5.4. Nieuczciwe praktyki rynkowe 
5.5. Nierzetelna informacja o lokatach 
5.6. Reklamy innych produktów bankowych 
5.7. Polisolokaty – pułapka oszczędnościowa 
5.8. Podsumowanie 

Część III
Ochrona informacji wrażliwych na rynku usług finansowych 

WŁODZIMIERZ SZPRINGER
1. Ochrona prywatności a potrzeba bezpieczeństwa. Perspektywa regulacji i konkurencji 
1.1. Ochrona prywatności a problem przejrzystości 
1.2. Ochrona prywatności – przejrzystość – prawo konkurencji 
1.3. Nowe zagrożenia i szanse dotyczące cyberbezpieczeństwa 
1.4. Zarządzanie przez algorytmy a cyberbezpieczeństwo – kluczowe kierunki badań 
1.5. Podsumowanie 

ADRIANNA MICHAŁOWICZ
2. Czy tajemnica bankowa może stanowić przeszkodę w dochodzeniu praw własności intelektualnej? Analiza na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-580/13 Coty Germany 
2.1. Uwagi wstępne 
2.2. Sprawa C-580/13 Coty Germany 
2.3. Prawo do informacji w świetle art. 8 dyrektywy 2004/48/WE 
2.4. Wyrok TS w sprawie C-580/13 Coty Germany 
2.5. Roszczenie informacyjne w prawie polskim 
2.6. Roszczenie informacyjne a tajemnica bankowa 
2.7. Podsumowanie 

PAWEŁ NOWAK
3. Funkcjonowanie rejestrów kredytowych w ocenie wiarygodności finansowej konsumentów 
3.1. Uwagi wstępne 
3.2. Charakterystyka rynku rejestrów kredytowych w Polsce 
3.3. Raporty BIK-u 
3.4. Rejestry biur informacji gospodarczej 
3.5. Podsumowanie 

AGATA SOBUSIAK
4. Wykorzystanie informacji poufnych jako nadużycie na rynku w świetle rozporządzenia MAR – wybrane problemy praktyczne 
4.1. Uwagi wstępne 
4.2. Pojęcie nadużycia na rynku 
4.3. Wykorzystywanie informacji poufnych 
4.4. Definicja informacji poufnych 
4.5. Indywidualne Standardy Raportowania 
4.6. Informacja poufna a manipulacja na rynku 
4.7. Odpowiedzialność członków rad nadzorczych 
4.8. Sankcje za nadużycia na rynku kapitałowym 
4.9. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez KNF dotyczącej wypełniania przez spółki publiczne obowiązków raportowania informacji poufnych 
4.10. Podsumowanie 

Część IV
Obowiązki informacyjne instytucji finansowych 

MATEUSZ LEWANDOWSKI
1. Zarządzanie konfliktem interesów przez firmy inwestycyjne jako sposób ochrony informacji na rynku usług finansowych
1.1. Uwagi wstępne 
1.2. Istota zabezpieczenia interesów inwestorów przed zjawiskiem konfliktu interesów 
1.3. Pojęcie konfliktu interesów 
1.4. Przyczyny konfliktów interesów 
1.5. Zwalczanie konfliktów interesów 
1.6. Środki pozwalające na utrzymanie właściwych relacji pomiędzy klientem a firmą inwestycyjną 
1.7. Środki wskazujące na właściwą strukturę organizacyjną podmiotu inwestycyjnego 
1.8. Środki pozwalające nadzorować właściwe stosowanie procedur 
1.9. Podsumowanie 

DOROTA KORENIK
2. Konflikt interesów w działalności banku 
2.1. Uwagi wstępne 
2.2. Zjawisko konfliktu interesów między właścicielem (pryncypałem) a zarządem (agentem) banku 
2.3. Zjawisko konfliktu interesów między bankiem (pryncypałem) a pracownikami (agentem) banku 
2.4. Zjawisko konfliktu interesów między klientem (mocodawcą) a bankiem (agentem) 
2.5. Zjawisko konfliktu interesów między bankiem (pryncypałem) a klientem (agentem) 
2.6. Podsumowanie 

ALDONA PIOTROWSKA
3. Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru 
3.1. Uwagi wstępne 
3.2. Adresat obowiązku informacyjnego 
3.3. Zakres przedmiotowy obowiązków informacyjnych zakładu ubezpieczeń 
3.3.1. Zakres przedmiotowy obowiązku informacyjnego dotyczącego rejestracji i aktualizacji danych agentów ubezpieczeniowych 
3.3.2. Zakres przedmiotowy obowiązku informacyjnego dotyczącego innych informacji niż rejestracja i aktualizacja danych o agentach 
3.4. Funkcje rejestrów branżowych 
3.5. Sankcje administracyjne za niewypełnienie publicznoprawnych obowiązków informacyjnych 
3.6. Podsumowanie 

MARCIN OLSZAK
4. Niezapewnienie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przez podmiot krajowy dostępności informacji jako okoliczność uniemożliwiająca lub utrudniająca przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji 
4.1. Uwagi wstępne 
4.2. Obowiązki informacyjne podmiotów krajowych wobec BFG w zakresie dotyczącym przygotowania przymusowej restrukturyzacji 
4. 3. Niezapewnienie przez podmiot krajowy BFG dostępności informacji a wykonalność planu przymusowej restrukturyzacji 
4.4. Podsumowanie 

PAWEŁ CZAPLICKI
5. Obowiązki informacyjne w procesie emisji obligacji – problemy wybrane 
5.1. Uwagi wstępne 
5.2. Obowiązki informacyjne emitenta względem obligatariuszy 
5.3. Obowiązki informacyjne w zakresie sprawozdań finansowych 
5.4. Instytucja depozytariusza informacji przekazywanych obligatariuszom 
5.5. Obowiązki informacyjne banku-reprezentanta względem obligatariuszy 
5.6. Obowiązki informacyjne powiązane ze zgromadzeniem obligatariuszy 
5.7. Problemy praktyczne 
5.8. Podsumowanie 

PIOTR GAŁĄZKA
6. Obowiązki informacyjne dostawców usług finansowych według rozporządzenia PRIIP
(Packaged Retail and Insurence-based Investment Products) 
6.1. Uwagi wstępne 
6.2. Wniosek legislacyjny 
6.3. Przebieg procesu legislacyjnego 
6.4. Najważniejsze obowiązki wynikające z przepisów PRIIP 
6.5. Rozporządzenie delegowane w sprawie KID i przesunięcie wejścia w życie PRIIP 

Literatura i opracowania 
Notki o autorach 

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr

Associate Professor at the University of Wrocław, Faculty of Law, Administration and Economics. She conducts research on financial markets and their regulation, especially consumer protection in financial markets. She is an author of numerous publications in the given field.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €