Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Logistyka jako czynnik dobrostanu

Piotr Banaszyk, Sabina Kauf, Jacek Szołtysek
ISBN: 978-83-208-2462-9
Pages: 154
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
9.00 €
7.65
number copies:

W ostatnim czasie ujawniło się bardzo wiele czynników uświadamiających niewłaściwy charakter dotychczasowej logiki procesów społeczno-gospodarczych. Świadectwem racjonalności zachowań społecznych było (a w zasadzie nadal jest) nieustanne bogacenie się zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych, jak i w odniesieniu do całych państw. Ludzie pożądają coraz bogatszej konsumpcji, przedsiębiorstwa są zarządzane w celu maksymalizacji zyskowności, a państwa są rządzone ze względu na dążenie do coraz większego PKB. 


Skutki tej logiki okazały się katastrofalne. W odniesieniu do gospodarstw domowych zjawisko nadmiernej konsumpcji prowokuje do ciągłego zmieniania się krótkotrwałych mód, do nieustannych zakupów i do produkowania coraz większej ilości odpadów. Napędem tej nadmiernej konsumpcji jest rosnąca produkcja jednocześnie podążająca za zmiennym popytem oraz ten popyt kreującą z wykorzystaniem wyrafinowanych narzędzi marketingowych. Nieracjonalność takiego schematu działalności materializuje się w coraz większym i coraz szybszym zużyciu dostępnych zasobów naturalnych i energii. Dodatkowo pojawiły się negatywne efekty społeczne i ekonomiczne pogarszające jakość życia ludzi.
Dokonana globalizacja gospodarki światowej jest powodem rosnącego znaczenia logistyki międzynarodowej. Znaczenie logistyki zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej uprawnia do postawienia pytania, w jaki sposób logistyka może włączyć się w proces oczekiwanych zmian i jak może przyczyniać się do kreowania dobrostanu społecznego. Dobrostan jest tu pojmowany jako synonim jakości życia. 


Pierwsze dwa rozdziały książki mają charakter wprowadzający. Na początku przedstawiono nowoczesny paradygmat logistyki, czyli współczesne rozumienie jej istoty nastawione właśnie raczej na jakość obsługi klienta i jakość życia, niż na maksymalizację korzyści ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw i ich właścicieli. Następnie skoncentrowano uwagę na kryteriach oceny i optymalizacji dobrostanu, różnicując je od standardowych kryteriów dotyczących dobrobytu materialnego. W kolejnej części książki są podejmowane zagadnienia dostępności czasowo-przestrzennej, kosztowej, decyzyjnej oraz, w końcu, problem zagospodarowania towarów już niechcianych albo odpadowych. Tezą, której autorzy usiłują dowieść, jest twierdzenie, że logistyka nie tylko okazuje się narzędziem ułatwiającym ciągłość i płynność procesów gospodarczych, lecz także ma znaczenie dla jakości życia i może się przyczynić do poprawy dobrostanu społecznego na całym świecie.

 

Wstęp 

ROZDZIAŁ 1. Tradycyjne i nowoczesne postrzeganie logistyki 
Logistyka w ujęciu koncepcyjnym 
Logistyka w ujęciu pragmatycznym 
Współczesne rozumienie paradygmatu 
Logistyka w ujęciu paradygmatycznym 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 2. Istota i wymiary dobrostanu 
Mieć czy być? Zagadnienie filozoficzne 
Wzrost gospodarczy i produkt krajowy 
Negatywne skutki ekonomii opartej na wzroście i zalecenie odwzrostowienia 
Arkadia dobrostanu, czyli od mieć do być 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 3. Wymiar dostępności: logistyka w tworzeniu użyteczności
miejsca i czasu 

Dostępność produktów jako wyznacznik dobrostanu subiektywnego 
Rola mobilności w kreowaniu dobrostanu 
Konsumeryzm czy współdzielenie – co daje szczęście? 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 4. Wymiar finansowy: rola logistyki 
Finanse łańcucha dostaw 
Wpływ finansów łańcucha dostaw na satysfakcję nabywcy i dobrostan subiektywny 
Sprawne zarządzanie finansami łańcucha dostaw jako kluczowy determinant dobrostanu subiektywnego 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 5. Logistyka a gospodarka pętli zamkniętej 
Ekonomia cyrkularna a gospodarka pętli zamkniętej 
Logistyka a kryzys środowiskowy 
Logistyka zwrotna w łańcuchach dostaw 
Użyteczność logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw 
Logistyka zwrotna a dobrostan 
Bibliografia 

Zakończenie 

Spis rysunków i tabel 
Indeks nazwisk 

Piotr Banaszyk
Piotr Banaszyk

Prof. dr hab. Piotr Banaszyk

Head of Logistics Department at Poznan University of Economics and Business. His research interests are focused in the field of logistics and supply chain management, the strategic management and the history of management thought.

Sabina Kauf
Sabina Kauf

Prof. dr hab. Sabina Kauf

Director of the Institute of Management and Quality at the University of Opole, Head of the Department of Logistics and Marketing. For over 15 years, she has focused her research interests on the use of the potential of logistics and supply chain management in local government units. She also conducts research in the field of city and smart city logistics.

Jacek Szołtysek
Jacek Szołtysek

Prof. dr hab. Jacek Szołtysek

Professor of Economic Sciences, Head of the Department of Social Logistics. He has been focusing his scientific interests for over 15 years on the potential of logistics in urban management, health care, humanitarian actions and other applications of social logistics. In his research and theoretical considerations he draws on the experience of other scientific disciplines, implementing an interdisciplinary approach in the field of city functioning, including city logistics. He is the originator of social logistics, treated on an equal footing with military and economic logistics as the third conceptual area of logistics. He is the author of 9 academic textbooks and 6 scientific monographs, over 60 chapters in scientific monographs, over 180 scientific articles published in the country and abroad. He is a scientific editor of 17 scientific papers. In 2021, in co-authorship with Piotr Banaszyk and Sabina Kauf, he published the book Logistics as a factor of wellbeing in the Polish Economic Publishing House.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €