Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Logistyka jako czynnik dobrostanu

Piotr Banaszyk, Sabina Kauf, Jacek Szołtysek
ISBN: 978-83-208-2462-9
Pages: 154
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
9.00 €
7.65
number copies:

W ostatnim czasie ujawniło się bardzo wiele czynników uświadamiających niewłaściwy charakter dotychczasowej logiki procesów społeczno-gospodarczych. Świadectwem racjonalności zachowań społecznych było (a w zasadzie nadal jest) nieustanne bogacenie się zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych, jak i w odniesieniu do całych państw. Ludzie pożądają coraz bogatszej konsumpcji, przedsiębiorstwa są zarządzane w celu maksymalizacji zyskowności, a państwa są rządzone ze względu na dążenie do coraz większego PKB. 


Skutki tej logiki okazały się katastrofalne. W odniesieniu do gospodarstw domowych zjawisko nadmiernej konsumpcji prowokuje do ciągłego zmieniania się krótkotrwałych mód, do nieustannych zakupów i do produkowania coraz większej ilości odpadów. Napędem tej nadmiernej konsumpcji jest rosnąca produkcja jednocześnie podążająca za zmiennym popytem oraz ten popyt kreującą z wykorzystaniem wyrafinowanych narzędzi marketingowych. Nieracjonalność takiego schematu działalności materializuje się w coraz większym i coraz szybszym zużyciu dostępnych zasobów naturalnych i energii. Dodatkowo pojawiły się negatywne efekty społeczne i ekonomiczne pogarszające jakość życia ludzi.
Dokonana globalizacja gospodarki światowej jest powodem rosnącego znaczenia logistyki międzynarodowej. Znaczenie logistyki zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej uprawnia do postawienia pytania, w jaki sposób logistyka może włączyć się w proces oczekiwanych zmian i jak może przyczyniać się do kreowania dobrostanu społecznego. Dobrostan jest tu pojmowany jako synonim jakości życia. 


Pierwsze dwa rozdziały książki mają charakter wprowadzający. Na początku przedstawiono nowoczesny paradygmat logistyki, czyli współczesne rozumienie jej istoty nastawione właśnie raczej na jakość obsługi klienta i jakość życia, niż na maksymalizację korzyści ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw i ich właścicieli. Następnie skoncentrowano uwagę na kryteriach oceny i optymalizacji dobrostanu, różnicując je od standardowych kryteriów dotyczących dobrobytu materialnego. W kolejnej części książki są podejmowane zagadnienia dostępności czasowo-przestrzennej, kosztowej, decyzyjnej oraz, w końcu, problem zagospodarowania towarów już niechcianych albo odpadowych. Tezą, której autorzy usiłują dowieść, jest twierdzenie, że logistyka nie tylko okazuje się narzędziem ułatwiającym ciągłość i płynność procesów gospodarczych, lecz także ma znaczenie dla jakości życia i może się przyczynić do poprawy dobrostanu społecznego na całym świecie.

 

Wstęp 

ROZDZIAŁ 1. Tradycyjne i nowoczesne postrzeganie logistyki 
Logistyka w ujęciu koncepcyjnym 
Logistyka w ujęciu pragmatycznym 
Współczesne rozumienie paradygmatu 
Logistyka w ujęciu paradygmatycznym 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 2. Istota i wymiary dobrostanu 
Mieć czy być? Zagadnienie filozoficzne 
Wzrost gospodarczy i produkt krajowy 
Negatywne skutki ekonomii opartej na wzroście i zalecenie odwzrostowienia 
Arkadia dobrostanu, czyli od mieć do być 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 3. Wymiar dostępności: logistyka w tworzeniu użyteczności
miejsca i czasu 

Dostępność produktów jako wyznacznik dobrostanu subiektywnego 
Rola mobilności w kreowaniu dobrostanu 
Konsumeryzm czy współdzielenie – co daje szczęście? 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 4. Wymiar finansowy: rola logistyki 
Finanse łańcucha dostaw 
Wpływ finansów łańcucha dostaw na satysfakcję nabywcy i dobrostan subiektywny 
Sprawne zarządzanie finansami łańcucha dostaw jako kluczowy determinant dobrostanu subiektywnego 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 5. Logistyka a gospodarka pętli zamkniętej 
Ekonomia cyrkularna a gospodarka pętli zamkniętej 
Logistyka a kryzys środowiskowy 
Logistyka zwrotna w łańcuchach dostaw 
Użyteczność logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw 
Logistyka zwrotna a dobrostan 
Bibliografia 

Zakończenie 

Spis rysunków i tabel 
Indeks nazwisk 

Piotr Banaszyk
Piotr Banaszyk

Head of the Chair of Logistics at the Poznan University of Economics and Business.

Sabina Kauf
Sabina Kauf

Sabina Kauf, PhD Dsc, is an associate professor in the Chair of Logistics and Marketing in the Faculty of Economics at the University of Opole, and in the Management and Banking College in Poznan. She is an expert in the area of logistical and marketing management, and in the region marketing and logistics; an Author or co-author of almost 100 publications, including 6 books.

Jacek Szołtysek
Jacek Szołtysek

Professor Jacek Szołtysek, PhD Dsc, BEng, full Professor, head of the Chair of Social Logistics in the Faculty of Management, the University of Economics in Katowice. His scientific interests have been, for over 15 years, focused on the potential of logistics in urban management, in health service, humanitarian actions and other applications of social logistics. He has initiated new research directions in the area of urban logistics, initiated and propagated new areas of application of logistics – specifically, social logistics. Author of 6 academic manuals, 3 scientific monographs, 50 chapters in scientific monographs, as well as 120 scientific articles, published domestically and abroad. Scientific editor of 15 scientific works. Lectures in urban logistics in undergraduate, M.A. doctoral studies in Poland, Russia, Ukraine and Kazakhstan. Received awards of the Editor at the University of Economics in Katowice, of the Minister of Science and Higher Education, of the Association of Engineers and Technicians of Communication of the Republic of Poland. For the manual Podstawy logistyki miejskiej (Fundamentals of urban logistics, 2nd extended edition) received, in 2008, the Special Journalists Award for the best academic manual.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €