Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym

Artur Świerczek
ISBN: 978-83-208-2361-5
Pages: 220
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

W monografii zarządzanie łańcuchem dostaw jest przedstawione jako proces stanowiący syntezę wzajemnie dopełniających się, a więc komplementarnych czynności regulacyjnych będących treścią funkcji planowania, organizowania, koordynowania i kontrolowania działań wielopodmiotowych natury logistycznej i pozalogistycznej. Orientację procesową zarządzania łańcuchem dostaw osadzono w nurcie zintegrowanym, który łączy czynności regulacyjne realizowane w sposób zrutynizowany i mechanistyczny z niesformalizowanym i kreatywnym podejściem do organizacyjnego uczenia i rozwijania umiejętności. Stąd w ujęciu zintegrowanym zarządzanie łańcuchem dostaw polega na odnotowaniu i wyjaśnieniu etapów w procesie zarządzania (charakterystycznych dla podejścia normatywnego), z jednoczesnym uwzględnieniem czynników osobowościowych i aksjologicznych będących przedmiotem szczególnego zainteresowania nurtu behawioralnego. Zgodnie z podejściem zintegrowanym etapy procesu zarządzania łańcuchem dostaw niekoniecznie przebiegają w określonym porządku, sekwencyjnie i liniowo, lecz wzajemnie na siebie nachodzą oraz mogą następować jednocześnie i w różnej kolejności. Przebieg procesu zarządzania jest bowiem uzależniony od uwarunkowań występujących w konkretnej sytuacji decyzyjnej. W rezultacie łączenia podejścia normatywnego i behawioralnego koncepcja ta zostaje nasycona wartościami, które odwołują się do integracji jako jej konstytutywnej cechy zarządzania łańcuchem dostaw. W celu omówienia wzajemnego oddziaływania podejścia normatywnego i behawioralnego w zarządzaniu łańcuchem dostaw wykorzystano koncepcję krawędzi chaosu. W myśl przyjętego w książce stanowiska, świadomość istnienia oraz umiejętność oscylacji łańcucha dostaw na krawędzi chaosu jest rezultatem aplikacji podejścia zintegrowanego w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Innymi słowy, krawędź chaosu umożliwia menedżerom dostrzeżenie różnych odcieni szarości, które manifestują zróżnicowaną intensywność stosowania podejścia normatywnego i behawioralnego podczas realizacji czynności regulacyjnych zarządzania łańcuchem dostaw.

Spis treści

Wstęp 

Rozdział 1. Istota zarządzania łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym 
1.1. Klasyfikacja działań w łańcuchu dostaw 
1.2. Międzyfunkcjonalny i międzyorganizacyjny charakter integracji działań wielopodmiotowych w łańcuchu dostaw 
1.3. Dziedziny (obszary funkcjonalne) zarządzania łańcuchem dostaw 
1.3.1. Identyfikacja komponentów zarządzania łańcuchem dostaw 
1.3.2. Zarządzanie łańcuchem logistycznym 
1.3.3. Zarządzanie działaniami pozalogistycznymi w łańcuchu dostaw – zarys problematyki 
1.4. Integracja paradygmatów normatywnego i behawioralnego w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
1.5. Proces zarządzania łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym
 
Rozdział 2. Planowanie działań wielopodmiotowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
2.1. Czynności w procesie planowania współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw 
2.2. Diagnoza sytuacji decyzyjnej – istota i zakres 
2.3. Formułowanie celów zarządzania łańcuchem dostaw 
2.3.1. Oferta produktowo-usługowa jako instrument realizacji oczekiwań klientów 
2.3.2. Cel główny i cele cząstkowe zarządzania łańcuchem dostaw 
2.4. Opracowanie planu umożliwiającego realizację celu zarządzania łańcuchem dostaw 
2.5. Zintegrowane podejście do planowania działań wielopodmiotowych w łańcuchu dostaw 

Rozdział 3. Organizowanie zarządzania łańcuchem dostaw 
3.1. Dylematy organizacji zarządzania łańcuchem dostaw 
3.2. Podstawowe charakterystyki struktur organizacyjnych zarządzania łańcuchem dostaw 
3.3. Mechanistyczne struktury organizacyjne w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
3.4. Organiczne modele struktur organizacyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
3.5. Podejście zintegrowane w organizacji zarządzania łańcuchem dostaw 

Rozdział 4. Koordynowanie działań wielopodmiotowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
4.1. Mechanizmy koordynacji współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
4.2. Rola mechanizmów koordynacji współdziałania przedsiębiorstw w kreowaniu oferty produktowo-usługowej łańcucha dostaw 
4.3. Zintegrowane podejście do koordynowania działań wielopodmiotowych w łańcuchu dostaw 
4.4. Wzorce koordynacji współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu łańcuchem dostaw – ujęcie zintegrowane 

Rozdział 5. Kontrolowanie współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
5.1. Zarys problematyki kontroli działań wielopodmiotowych 
5.2. Normatywny charakter kontroli współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw 
5.3. Istota behawioralnego podejścia do kontrolowania działań wielopodmiotowych w łańcuchu dostaw 
5.4. Podejście zintegrowane w procesie kontroli współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw 

Rozdział 6. Zarządzanie łańcuchem dostaw na krawędzi chaosu jako egzemplifikacja podejścia zintegrowanego 

Zakończenie 


Literatura 

Spis rysunków 

Spis tabel 

Artur Świerczek
Artur Świerczek

PhD Dsc of economic sciences in the area of sciences on management, associate professor in the University of Economics in Katowice, Head of the Chair of Economic Logistics. Author and co-author of scientific monographs, over a dozen articles published in magazines indexed on the JCR list (including “International Journal of Logistics Management”, “Supply Chain Management: An International Journal”, “International Journal of Production Economics”) and papers presented in conferences. Participated in over 70 scientific conferences (i.a. in the United Kingdom, France, Canada, USA, South Korea, Hongkong, Japan, Indonesia, New Zealand, China). Performed managing functions in five research grants financed from the resources of the National Center for Science. As fellow of the Kosciusko Foundation conducted Research in W.P. Carey School of Business in Arizona State University. Laureate of many prestigious awards, including one for an outstanding scientific article (Distinguished Track Paper) in the section of Logistics and Distribution during the 43rd Conference of the Decision Sciences Institute in San Francisco, and of the Highly Commended Paper award in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence, awarded by the editors of “International Journal of Logistics Management” magazine. At present performs the function of Vice-President of Global Manufacturing Research Group. Member and cooperator of many scientific associations and industry organizations, including Production and Operations Management Society, International Society for Inventory Research, Center for Supply Networks and CAPS Research Institute.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 46 €