Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Brand building and trade development strategies. New trends and challenges for marketing

Redakcja naukowa Tomasz Domański
ISBN: 978-83-208-2382-0
Pages: 186
Publication date: 2020
Place publication: Łódź-Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00
Ask about product

Monografię Strategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu oceniam wysoce pozytywnie. Przygotowana ona została przez siedmioosobowy Zespół Autorów Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji — na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego — pod kierunkiem i redakcją naukową prof. Tomasza Domańskiego. Ma dwie części, które są logicznie i merytorycznie ze sobą powiązane. Poszczególne rozdziały są napisane klarownym językiem, narracja jest czytelna i odpowiada kanonom rozważań naukowych. W wymiarze merytorycznym ma istotną wartość poznawczą. Stanowi ważne wzbogacenie wiedzy dotyczącej strategii kreowania marki w różnych obszarach i środowiskach oraz strategii rozwoju handlu. Książka spotka się z uznaniem środowiska naukowego zajmującego się zagadnieniami handlu i marketingu, w tym także doktorantów i studentów. Ma także duże znaczenie aplikacyjne dla menedżerów przedsiębiorstw handlowych i galerii handlowych, kadry kierowniczej jednostek samorządu oraz dla twórców przekazu reklamowego.
 

z recenzji prof. dr hab. Jana W. Wiktora

 

Recenzowana monografia jest wartościową pracą naukową pod względem poznawczym i aplikacyjnym. Jej walorem jest przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień wskazujących na nowe obszary badawcze w zakresie kreowania marki i problematyki rozwoju współczesnego handlu. Z tego względu może ona być przydatna dla badaczy zajmujących się problematyką zarządzania marką, dla studentów uczelni ekonomicznych oferujących specjalności marketingu i handlu, dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz menedżerów marketingu.
 

z recenzji prof. dr hab. Marii Sławińskiej

Wprowadzenie
 
ROZDZIAŁ 1. ANIMIZACJA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ MAREK – WYNIKI ANALIZY ZAWARTOŚCI PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH
 
Wprowadzenie
Animizacja – istota zjawiska
Wskazówki animizacyjne i ich kategoryzacja
Procedura badawcza 
Rezultaty analizy zawartości reklam 
Wnioski 
Bibliografia 
 
ROZDZIAŁ 2. ZNACZENIE MARKI NA RYNKU EKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
 
Wprowadzenie
Przegląd literatury
Materiał i metodyka
Wyniki
Uwagi końcowe 
Bibliografia
 
ROZDZIAŁ 3. MARKA MIASTA – MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ
 
Wprowadzenie
Metodyka badań i charakterystyka zbiorowości 
Rozumienie marki i jej znaczenia dla miasta 
Pozycja marki w innych strategiach miejskich 
Branding miasta jako proces partycypacyjny
Bariery i ograniczenia budowania marki
Zakończenie
Bibliografia 
 
ROZDZIAŁ 4. PARTYCYPACYJNE PRAKTYKI Z ZAKRESU SZTUKI JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIDOWNIĄ W KONTEKŚCIE ROZWOJU MIASTA KREATYWNEGO
 
Wprowadzenie
 
Partycypacja w kulturze a partycypacyjne praktyki kulturalne
Partycypacja w kulturze a kreatywne tworzenie miejsc
Partycypacyjne praktyki kulturalne w przestrzeni miejskiej – wybrane przykłady
Rozwój widowni a partycypacyjne praktyki kulturalne
Podsumowanie 
Bibliografia 
 
ROZDZIAŁ 5. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO ELEMENT PROCESU BUDOWANIA MARKI MIASTA – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA
 
Wprowadzenie
Media społecznościowe jako interaktywne narzędzie komunikacji
Marka miasta w mediach społecznościowych 
Aktywna społeczność w ramach profilu miejskiego w mediach społecznościowych
Kryzys w mediach społecznościowych jako zagrożenie dla marki miasta
Profil w mediach społecznościowych jako element budowania marki miasta
Podsumowanie 
Bibliografia 
 
ROZDZIAŁ 6. WPŁYW KONCEPCJI I POZYCJI MARKI PRODUKTU NA PROCES BUDOWANIA MARKI PRACODAWCY
 
Wprowadzenie 
Różne oblicza marki – ujęcie teoretyczne
Marka pracodawcy w percepcji marki produktu – ujęcie modelowe
Rekrutacja pracowników przez markę produktu 
Podsumowanie 
Bibliografia 
 
ROZDZIAŁ 7. STRATEGIE DUŻYCH SIECI HANDLOWYCH – NOWE WYZWANIA DLA MENEDŻERÓW ORAZ BADACZY MARKETINGU
 
Wprowadzenie
Proces rozwoju nowoczesnego handlu w Polsce na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku
Dominacja światowego handlu detalicznego przez firmy globalne 
Rozwój sieci handlowych online – nowa generacja aktorów handlowych
Rola handlu internetowego w strategiach wielkopowierzchniowych sieci handlowych obecnych na polskim rynku
Nowy konsument sklepów online 
Najnowsze trendy w badaniach handlu detalicznego na świecie
Wyzwania dla przyszłych badań marketingowych 
Bibliografia 
Redakcja naukowa Tomasz Domański
Redakcja naukowa Tomasz Domański

Tomasz Domański jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, gdzie kieruje Katedrą Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji. W latach 2008–2016 pełnił funkcję dziekana, a wcześniej w latach 2002–2008 — prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą. W strategii rozwoju Wydziału położył główny nacisk na jego internacjonalizację, co doprowadziło do podpisania blisko stu umów o współpracy międzynarodowej, szerokiej wymiany studenckiej i pracowniczej w ramach programu Erasmus oraz ogromnej dywersyfikacji struktury studentów zagranicznych. W roku 2015 na WSMiP kształcili się studenci pochodzący z ponad pięćdziesięciu krajów świata. Doprowadził do uruchomienia anglojęzycznej specjalności biznesowej International Marketing na poziomie licencjackim, magisterskim oraz podyplomowym, cieszącej się dużym zainteresowaniem studentów polskich i zagranicznych. Udział studentów zagranicznych na pierwszym roku tej specjalności sięga blisko 65% i jest zdecydowanie najwyższy na Uniwersytecie Łódzkim. Prof. T. Domański jest zwolennikiem interdyscyplinarnej formuły kształcenia oraz prowadzenia badań. Od roku 1991 kieruje także Polsko-Francuskimi Studiami Zarządzania typu MBA, realizowanymi w ścisłej współpracy z Instytutem Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Lyon 3 we Francji, oferującymi swoim absolwentom dyplom francuski Master oraz polski dyplom typu MBA. Członek Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. W pracy naukowej zajmuje się strategiami międzynarodowych sieci handlowych, strategiami internacjonalizacji uczelni wyższych oraz marketingiem instytucji kultury i marketingiem miast. Wypromował 12 doktorów z zakresu zarządzania.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €