Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Brand building and trade development strategies. New trends and challenges for marketing

Redakcja naukowa Tomasz Domański
ISBN: 978-83-208-2382-0
eISBN: 978-83-208-2388-2
Pages: 186
Publication date: 2020
Place publication: Łódź-Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

Monografię Strategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu oceniam wysoce pozytywnie. Przygotowana ona została przez siedmioosobowy Zespół Autorów Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji — na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego — pod kierunkiem i redakcją naukową prof. Tomasza Domańskiego. Ma dwie części, które są logicznie i merytorycznie ze sobą powiązane. Poszczególne rozdziały są napisane klarownym językiem, narracja jest czytelna i odpowiada kanonom rozważań naukowych. W wymiarze merytorycznym ma istotną wartość poznawczą. Stanowi ważne wzbogacenie wiedzy dotyczącej strategii kreowania marki w różnych obszarach i środowiskach oraz strategii rozwoju handlu. Książka spotka się z uznaniem środowiska naukowego zajmującego się zagadnieniami handlu i marketingu, w tym także doktorantów i studentów. Ma także duże znaczenie aplikacyjne dla menedżerów przedsiębiorstw handlowych i galerii handlowych, kadry kierowniczej jednostek samorządu oraz dla twórców przekazu reklamowego.
 

z recenzji prof. dr hab. Jana W. Wiktora

 

Recenzowana monografia jest wartościową pracą naukową pod względem poznawczym i aplikacyjnym. Jej walorem jest przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień wskazujących na nowe obszary badawcze w zakresie kreowania marki i problematyki rozwoju współczesnego handlu. Z tego względu może ona być przydatna dla badaczy zajmujących się problematyką zarządzania marką, dla studentów uczelni ekonomicznych oferujących specjalności marketingu i handlu, dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz menedżerów marketingu.
 

z recenzji prof. dr hab. Marii Sławińskiej

Wprowadzenie
 
ROZDZIAŁ 1. ANIMIZACJA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ MAREK – WYNIKI ANALIZY ZAWARTOŚCI PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH
 
Wprowadzenie
Animizacja – istota zjawiska
Wskazówki animizacyjne i ich kategoryzacja
Procedura badawcza 
Rezultaty analizy zawartości reklam 
Wnioski 
Bibliografia 
 
ROZDZIAŁ 2. ZNACZENIE MARKI NA RYNKU EKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
 
Wprowadzenie
Przegląd literatury
Materiał i metodyka
Wyniki
Uwagi końcowe 
Bibliografia
 
ROZDZIAŁ 3. MARKA MIASTA – MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ
 
Wprowadzenie
Metodyka badań i charakterystyka zbiorowości 
Rozumienie marki i jej znaczenia dla miasta 
Pozycja marki w innych strategiach miejskich 
Branding miasta jako proces partycypacyjny
Bariery i ograniczenia budowania marki
Zakończenie
Bibliografia 
 
ROZDZIAŁ 4. PARTYCYPACYJNE PRAKTYKI Z ZAKRESU SZTUKI JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIDOWNIĄ W KONTEKŚCIE ROZWOJU MIASTA KREATYWNEGO
 
Wprowadzenie
 
Partycypacja w kulturze a partycypacyjne praktyki kulturalne
Partycypacja w kulturze a kreatywne tworzenie miejsc
Partycypacyjne praktyki kulturalne w przestrzeni miejskiej – wybrane przykłady
Rozwój widowni a partycypacyjne praktyki kulturalne
Podsumowanie 
Bibliografia 
 
ROZDZIAŁ 5. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO ELEMENT PROCESU BUDOWANIA MARKI MIASTA – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA
 
Wprowadzenie
Media społecznościowe jako interaktywne narzędzie komunikacji
Marka miasta w mediach społecznościowych 
Aktywna społeczność w ramach profilu miejskiego w mediach społecznościowych
Kryzys w mediach społecznościowych jako zagrożenie dla marki miasta
Profil w mediach społecznościowych jako element budowania marki miasta
Podsumowanie 
Bibliografia 
 
ROZDZIAŁ 6. WPŁYW KONCEPCJI I POZYCJI MARKI PRODUKTU NA PROCES BUDOWANIA MARKI PRACODAWCY
 
Wprowadzenie 
Różne oblicza marki – ujęcie teoretyczne
Marka pracodawcy w percepcji marki produktu – ujęcie modelowe
Rekrutacja pracowników przez markę produktu 
Podsumowanie 
Bibliografia 
 
ROZDZIAŁ 7. STRATEGIE DUŻYCH SIECI HANDLOWYCH – NOWE WYZWANIA DLA MENEDŻERÓW ORAZ BADACZY MARKETINGU
 
Wprowadzenie
Proces rozwoju nowoczesnego handlu w Polsce na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku
Dominacja światowego handlu detalicznego przez firmy globalne 
Rozwój sieci handlowych online – nowa generacja aktorów handlowych
Rola handlu internetowego w strategiach wielkopowierzchniowych sieci handlowych obecnych na polskim rynku
Nowy konsument sklepów online 
Najnowsze trendy w badaniach handlu detalicznego na świecie
Wyzwania dla przyszłych badań marketingowych 
Bibliografia 
Redakcja naukowa Tomasz Domański
Redakcja naukowa Tomasz Domański

Tomasz Domański is full Professor in the Faculty of International Studies and Political Science Studies (WSMiP), University of Lodz, where heads the Chair of International Marketing and Distribution. In the years 2008–2016 he performed the function of Dean, a previously, in the years 2002–2008 — that of Deputy Dean for international cooperation. In the strategy of the Faculty development he put the emphasis upon developing its international relationships – the effort that resulted in signing nearly one hundred agreements on international cooperation, extensive student and scholar staff exchange under the Erasmus program, and vast diversification of the structure of foreign students. In 2015 WSMiP taught students originating from over fifty countries around the world. Tomasz Domański succeeded in his efforts to launch the courses of business specialization International Marketing on the B.A., M.A. and post-graduate levels, delivered in English and very popular among students, both Polish and foreign. The share of foreign students on the junior year of that specialization verges on 65% which is by far the highest in the University of Lodz. Professor T. Domański is a declared proponent of an interdisciplinary formula of education and research. Since 1991 he also heads the Polish-French Studies in Management (MBA), delivered in strict cooperation with the Institute of Corporate Management, the University Lyon 3 in France, and offering its graduates the French Master diploma and the Polish MBA diploma. Member of the Council of the Foundation for Entrepreneurship Development in Lodz. In his scientific work he deals with strategies of international commercial networks, strategies of internationalization of universities, marketing of institutions of culture, and cities marketing. Promoted 12 doctors in the area of management.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €