Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Metodyki i standardy zarządzania projektami

Redakcja naukowa Michał Trocki
ISBN: 978-83-208-2277-9
Pages: 402
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 13.60
number copies:

There are a broad variety of methods applied in project management. The Authors present the most popular ones to discuss the potential of their application and to show the practice in which they are actually applied. Therefore, the Authors focus at the following: methods of project management that are both well-proven in practice and theoretically justified; the key methodical guidelines, norms and models of projects progress; description of the most popular methodologies in project management, industry-specific and business-specific methods, individual and genuine methods; agile methods in project management, as well as the crucial methodologies in management of programs and project portfolios.

 

The book is addressed to practitioners of project management (managing staff, managers, personnel involved in project implementation), as well as to students of many different directions where knowledge about project management is relevant; participants of managerial trainings; post-graduate students and trainees in specialized courses in the field of project management.

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I
Podstawy metodycznego wsparcia zarządzania projektami

 

Rozdział 1 Podstawy metodyczne zarządzania projektami
1.1. System wiedzy zarządzania projektami
1.2. System pojęć metodycznych zarządzania projektami
1.2.1. Kompleksowość zaleceń metod
1.2.2. Szczegółowość zaleceń metod
1.3. Systematyka metod zarządzania projektami
1.4. Metodyki zarządzania projektami
Bibliografia

 

Rozdział 2. Wytyczne metodyczne zarządzania projektami
2.1. Istota wytycznych metodycznych zarządzania projektami
2.2. Wytyczne odpowiedzialności społecznej zarządzania projektami
2.2.1. Istota i rodzaje wytycznych odpowiedzialności społecznej zarządzania projektami
2.2.2. Karta Ziemi
2.2.3. Inicjatywa ONZ Global Compact
2.2.4. Norma ISO 26000
2.2.5. Standardy AA 1000
2.2.6. Wytyczne odpowiedzialności społecznej projektów
2.2.7. Metoda PRiSM
2.3. Wytyczne profesjonalne zarządzania projektami
2.3.1. Istota i znaczenie wytycznych profesjonalnych zarządzania projektami
2.3.2. Samodzielne wytyczne profesjonalne zarządzania projektami
2.3.3. Wytyczne profesjonalne zarządzania projektami jako składowe metodyk
2.3.4. Systemy wytycznych profesjonalnych zarządzania projektami
2.4. Wytyczne etyczne zarządzania projektami
2.4.1. Istota i znaczenie wytycznych etycznych
2.4.2. Kodeksy etyczne zarządzania projektami
2.4.3. Kodeksy etyczne IPMA
2.4.4. Kodeks etyczny PMI
Bibliografia

 

Rozdział 3 Normy z zakresu zarządzania projektami
3.1. Normy jako narzędzia metodyczne
3.2. Normy w zarządzaniu projektami
3.2.1. Normy międzynarodowe ISO
3.2.2. Normy DIN
3.2.3. Normy BS
3.2.4. Normy PN
Bibliografia

 

Rozdział 4 Modele przebiegu projektów
4.1. Modelowanie w zarządzaniu projektami
4.2. Model kaskadowy
4.3. Modele V
4.4. Model iteracyjny
4.5. Model spiralny
4.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Część II
Uniwersalne metodyki i standardy zarządzania projektami

 

Rozdział 5 Metodyka PMBoK® Guide
5.1. Geneza i znaczenie metodyki
5.2. Struktura metodyki
5.3. Zarządzanie integracją w projekcie
5.3.1. Opracowywanie karty projektu
5.3.2. Opracowywanie planu zarządzania projektem
5.3.3. Kierowanie i zarządzanie pracami w projekcie
5.3.4. Monitorowanie i kontrolowanie prac projektu
5.3.5. Przeprowadzanie zintegrowanej kontroli zmian
5.3.6. Zamknięcie projektu lub etapu
5.4. Zarządzanie zakresem w projekcie
5.4.1. Planowanie zarządzania zakresem
5.4.2. Zbieranie wymagań
5.4.3. Precyzowanie zakresu
5.4.4. Tworzenie struktury podziału pracy
5.4.5. Przeprowadzanie walidacji zakresu
5.4.6. Kontrolowanie zakresu
5.5. Zarządzanie czasem w projekcie
5.5.1. Planowanie zarządzania harmonogramem
5.5.2. Określanie działań
5.5.3. Określanie kolejności działań
5.5.4. Szacowanie zasobów działań
5.5.5. Szacowanie czasu trwania działań
5.5.6. Opracowywanie harmonogramu
5.5.7. Kontrolowanie harmonogramu
5.6. Zarządzanie kosztami w projekcie
5.6.1. Planowanie zarządzania kosztami
5.6.2. Szacowanie kosztów
5.6.3. Określanie budżetu
5.6.4. Kontrolowanie kosztów
5.7. Zarządzanie jakością w projekcie .
5.7.1. Planowanie zarządzania jakością
5.7.2. Przeprowadzanie zapewniania jakości
5.7.3. Kontrolowanie jakości
5.8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
5.8.1. Planowanie zarządzania zasobami ludzkimi
5.8.2. Pozyskiwanie zespołu projektu
5.8.3. Kształtowanie zespołu projektu
5.8.4. Zarządzanie zespołem projektu
5.9. Zarządzanie komunikacją w projekcie
5.9.1. Planowanie zarządzania komunikacją
5.9.2. Zarządzanie komunikacją
5.9.3. Kontrolowanie komunikacji
5.10. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
5.10.1. Planowanie zarządzania ryzykiem
5.10.2. Rozpoznawanie ryzyk
5.10.3. Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk
5.10.4. Przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyk
5.10.5. Planowanie reakcji na ryzyka
5.10.6. Kontrolowanie ryzyk
5.11. Zarządzanie zamówieniami w projekcie
5.11.1. Planowanie zarządzania zamówieniami
5.11.2. Dokonywanie zamówień
5.11.3. Kontrolowanie zamówień
5.11.4. Zamykanie zamówień
5.12. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie
5.12.1. Rozpoznawanie interesariuszy
5.12.2. Planowanie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy
5.12.3. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
5.12.4. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy
5.13. Standardy uzupełniające do PMBoK® Guide
5.14. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 6. Metodyka PRINCE2®
6.1. Geneza i znaczenie metodyki
6.2. Pryncypia PRINCE2®
6.3. Tematy w PRINCE2®
6.3.1. Uzasadnienie biznesowe
6.3.2. Organizacja
6.3.3. Jakość
6.3.4. Plany
6.3.5. Ryzyko
6.3.6. Zmiana
6.3.7. Postępy
6.4. Procesy PRINCE2®
6.4.1. Przygotowanie projektu
6.4.2. Zarządzanie strategiczne projektem
6.4.3. Inicjowanie projektu
6.4.4. Sterowanie etapem
6.4.5. Zarządzanie dostarczaniem produktów
6.4.6. Zarządzanie końcem etapu
6.4.7. Zamykanie projektu
6.5. Dostosowanie PRINCE2®
6.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 7. Metodyka Zarządzania Cyklem Projektu PCM
7.1. Geneza i znaczenie metodyki
7.2. Zarządzanie cyklem projektu
7.3. Podejście matrycy logicznej
7.3.1. Analiza interesariuszy
7.3.2. Techniki analizy interesariuszy
7.3.3. Analiza problemów
7.3.4. Analiza celów
7.3.5. Analiza strategii
7.3.6. Matryca logiczna
7.3.7. Prace planistyczne przy wykorzystaniu matrycy logicznej
7.4. Modyfikacje podejścia matrycy logicznej
7.5. Krytyka podejścia matrycy logicznej
7.6. Zastosowanie metodyki PCM
7.7. Analiza porównawcza metodyk PCM
Bibliografia

 

Rozdział 8. Metodyka TenStep
8.1. Geneza i znaczenie metodyki
8.2. Ogólny opis metodyki
8.3. Szczegółowy opis metodyki TenStep
8.3.1. Procesy
8.3.2. Techniki
8.4. Tworzenie harmonogramu i budżetu
8.4.1. Procesy
8.4.2. Techniki
8.5. Zarządzanie harmonogramem i budżetem
8.5.1. Procesy
8.5.2. Techniki
8.6. Zarządzanie problemami krytycznymi
8.7. Zarządzanie zakresem
8.7.1. Procesy
8.7.2. Techniki
8.8. Zarządzanie komunikacją
8.8.1. Procesy
8.8.2. Techniki
8.9. Zarządzanie ryzykiem
8.9.1. Procesy
8.9.2. Techniki
8.10. Zarządzanie zasobami ludzkimi
8.10.1. Procesy
8.10.2. Techniki
8.11. Zarządzanie jakością i miarami
8.11.1. Procesy
8.11.2. Techniki
8.12. Zarządzanie dostawcami
8.12.1. Procesy
8.12.2. Techniki
8.13. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 9. Metodyka IPMA PM3 zarządzania projektami opartego na kompetencjach
9.1. Geneza i znaczenie metodyki
9.2. Wytyczne kompetencji IPMA
9.3. Metodyki oparte na modelu kompetencji IPMA
9.4. Metodyka PM3
Bibliografia

 

Rozdział 10. Metodyka zarządzania projektami 1-2-3
10.1. Geneza i znaczenie metodyki
10.2. Opis metodyki 1-2-3
10.3. Podsumowanie
Bibliografia

 

Część III
Zwinne metody zarządzania projektami

 

Rozdział 11. Zwinne metodyki zarządzania projektami
11.1. Geneza i znaczenie zwinnych metodyk zarządzania projektami
11.2. Istota zwinnych metodyk zarządzania projektami
11.3. Szerokie znaczenie terminu zwinności
11.4. Rezultaty stosowania metodyk zwinnych
11.5. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 12. Metodyka Scrum
12.1. Charakterystyka ogólna metodyki Scrum
12.1.1. Ewolucja Scrum
12.1.2. Definicja oraz cechy charakterystyczne Scrum
12.1.3. Potencjalne zastosowania Scrum
12.2. Opis metodyki Scrum
12.2.1. Podstawowa terminologia
12.2.2. Zespół Scrumowy
12.2.3. Artefakty Scrum
12.2.4. Zdarzenia w Scrum
12.2.5. Przebieg procesu scrumowego
12.3. Ograniczenia i zalecenia metodyki Scrum
12.4. Wady i zalety metodyki Scrum
12.5. Podsumowanie
Bibliografia

 

Część IV
Branżowe metodyki i standardy zarządzania projektami

 

Rozdział 13. Metodyka HERMES
13.1. Geneza i znaczenie metodyki HERMES
13.2. Opis metodyki HERMES
Bibliografia

 

Rozdział 14. Metodyka MSF
14.1. Geneza i znaczenie metodyki MSF
14.2. Opis ogólny metodyki MSF
14.2.1. Modyfikacje metodyki
14.2.2. Obszary zastosowania w zarządzaniu projektami
14.3. Opis szczegółowy metodyki MSF
14.3.1. Fazy / etapy / kroki metodyki
14.3.2. Omówienie poszczególnych elementów metodyki oraz zalecenia dotyczące stosowania
14.4. Zalety i wady metodyki MSF
14.5. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 15. Metodyka CIOB
15.1. Geneza i znaczenie metodyki CIOB
15.2. Opis ogólny metodyki CIOB
15.3. Opis szczegółowy metodyki CIOB
15.3.1. Faza rozpoczęcia
15.3.2. Faza wykonalności
15.3.3. Faza strategii
15.3.4. Faza przedrealizacyjna
15.3.5. Faza budowy
15.3.6. Faza testowania i uruchomienia
15.3.7. Faza ukończenia, przejęcia i faza operacyjna
15.3.8. Faza przeglądu powdrożeniowego, obiekt w użyciu
15.3.9. Zalety i wady
Bibliografia

 

Część V
Firmowe metodyki i standardy zarządzania projektami oraz metodyka autorska

 

Rozdział 16. Metodyka PMM Zarządzania Projektami Stanu Kansas
16.1. Geneza i znaczenie metodyki PMM
16.2. Opis metodyki PMM
16.3. Kluczowe role w projekcie wg metodyki PMM
16.4. Zalety i wady metodyki PMM
Bibliografia

 

Rozdział 17. Metodyka Cornell University CPMM
17.1. Geneza i znaczenie metodyki CPMM
17.2. Opis ogólny metodyki CPMM
17.2.1. Role i odpowiedzialności
17.2.2. Fazy / etapy / kroki
17.3. Opis szczegółowy metodyki CPMM
17.3.1. Faza inicjowania
17.3.2. Faza wstępnego planowania projektu
17.3.3. Faza szczegółowego planowania projektu
17.3.4. Faza realizacji i kontroli
17.3.5. Faza zamknięcia projektu
17.4. Zalety i wady metodyki CPMM
Bibliografia

 

Rozdział 18. Metodyka zarządzania programami i projektami NASA
18.1. Geneza i znaczenie metodyki NASA
18.2. Zarządzanie programami w metodyce NASA
18.3. Zarządzanie projektami w metodyce NASA
18.4. Zalety i wady metodyki NASA
Bibliografia

 

Rozdział 19. Metodyka Lenta Prowadzenia Projektów
19.1. Geneza i znaczenie Metodyki Lenta Prowadzenia Projektów
19.2. Opis syntetyczny metodyki MLPP
19.3. Opis szczegółowy metodyki MLPP
19.4. Zalety i wady metodyki MLPP
19.5. Podsumowanie
Bibliografia

 

Część VI
Metodyki zarządzania programami i portfelem projektów

 

Rozdział 20. Metodyki zarządzania programami
20.1. Geneza i znaczenie metodyk zarządzania programami
20.2. Metodyka MSP
20.3. Metodyka PMI Standard Zarządzania Programem
Bibliografia

 

Rozdział 21. Metodyki zarządzania portfelem projektów
21.1. Geneza i znaczenie metodyk zarządzania portfelem projektów
21.2. Metodyka MoP Zarządzanie Portfelami
21.3. Metodyka PMI Standard Zarządzania Portfelem
Bibliografia

 

Rozdział 22. Dostosowanie metodyczne zarządzania projektami
22.1. Konieczność i korzyści dostosowania metodycznego
22.2. Tryb dostosowywania metodycznego
22.3. Fazy i etapy dostosowywania metodycznego
22.3.1. Faza identyfikacji i analizy
22.3.2. Faza dostosowywania
22.3.3. Faza doskonalenia
Bibliografia

Redakcja naukowa Michał Trocki
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €