Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania

Bogdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz, Stanisław Sudoł
ISBN: 978-83-208-1928-1
Pages: 492
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
16.00 €
13.60
number copies:

The manual covers the knowledge about theoretical fundaments of an enterprise operation and its management. The Authors discussed as follows:
• the essence of an enterprise and the role entrepreneurs play in business,
• the importance of enterprise in the economy,
• environment and competitiveness of an enterprise,
• objectives and the mission of enterprises, their types,
• risk in an enterprise’s activity,
• resources, organizational structure of an enterprise and its managerial staff,
• strategic and operational enterprise management,
• culture and ethics in an enterprise’s activity,
• management under conditions of crisis.
 

The manual is addressed to: students in the faculties of economics in various types of universities, trainees in courses upgrading managerial skills, entrepreneurs and managers.
 

SPIS TREŚCI

 
Wstęp – Stanisław Sudoł
 

Rozdział 1. Geneza przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
 

Rozdział 2. Przedsiębiorca i przedsiębiorczośćStanisław Sudoł
2.1. Przedsiębiorca
2.2. Przedsiębiorczość
 

Rozdział 3. Przedsiębiorstwo jako główny podmiot życia gospodarczegoStanisław Sudoł
3.1. Zróżnicowanie definicji przedsiębiorstwa
3.2. Cechy odróżniające przedsiębiorstwo od innych podmiotów
 

Rozdział 4. Formy, rodzaje i typy przedsiębiorstwStanisław Sudoł
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryterium własności
4.2.1. Przedsiębiorstwa państwowe
4.2.2. Przedsiębiorstwa samorządu terytorialnego
4.2.3. Przedsiębiorstwa spółdzielcze
4.2.4. Przedsiębiorstwa prywatne
4.2.5. Przedsiębiorstwa mieszane
4.3. Prawne formy przedsiębiorstw
4.3.1. Przedsiębiorstwa własności indywidualnej (przedsiębiorstwa jednoosobowe) i spółki cywilne
4.3.2. Spółki handlowe (spółki prawa handlowego)
4.4. Przedsiębiorstwa giełdowe i pozagiełdowe
4.5. Klasyfikacja przedsiębiorstw według rodzaju i zakresu działalności
4.5.1. Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, mieszane i konglomeraty
4.5.2. Przedsiębiorstwa funduszowe
4.5.3. Przedsiębiorstwa działające w zakresie tworzenia i eksploatacji środków trwałych
4.6. Klasyfikacja przedsiębiorstw z punktu widzenia terytorialnego rozczłonkowania
4.7. Klasyfikacja przedsiębiorstw z punktu widzenia zakresu internacjonalizacji
4.8. Przedsiębiorstwa działające z siecią innych przedsiębiorstw
4.8.1. Przedsiębiorstwa wirtualne
4.8.2. Przedsiębiorstwa franczyzowe
4.9. Przedsiębiorstwa wielopodmiotowe: koncerny i holdingi
 

Rozdział 5. Otoczenie przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
5.1. Pojęcie i klasyfikacja otoczenia przedsiębiorstwa
5.2. Przyrodnicze otoczenie przedsiębiorstwa
5.3. Ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa
5.4. Turbulencja otoczenia
5.5. Granice przedsiębiorstwa w otoczeniu
 

Rozdział 6. Cele i misja przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
6.1. Teorie głównego celu przedsiębiorstwa
6.2. Ustalanie wspólnego celu przedsiębiorstwa
6.3. Cel przedsiębiorstwa a strony zainteresowane
6.4. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
6.5. Szczegółowe cele przedsiębiorstwa
6.6. Misja przedsiębiorstwa
 

Rozdział 7. Konkurencyjność przedsiębiorstwaMarek Jacek Stankiewicz
7.1. Istota i struktura konkurencyjności przedsiębiorstwa
7.2. Potencjał konkurencyjności i jego elementy
7.3. Przewaga konkurencyjna
7.3.1. Istota przewagi konkurencyjnej
7.3.2. Rodzaje przewag konkurencyjnych
7.3.3. Źródła przewagi konkurencyjnej
7.4. Instrumenty konkurowania
7.4.1. Instrumenty konkurowania „na wejściach” przedsiębiorstwa
7.4.2. Instrumenty konkurowania na rynku przedsiębiorstw
7.4.3. Instrumenty konkurowania „na wyjściach” przedsiębiorstwa i ich klasyfikacja
7.5. Pozycja konkurencyjna
 

Rozdział 8. Niepewność i ryzyko ekonomiczne przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
8.1. Istota niepewności i ryzyka
8.2. Zarządzanie ryzykiem
 

Rozdział 9. Zasoby przedsiębiorstwaBohdan Godziszewski
9.1. Różne podejścia do zasobów przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych
9.2. Struktura zasobów i ich znaczenie dla przewagi konkurencyjnej
9.3. Wiedza jako specyficzny zasób przedsiębiorstwa
 

Rozdział 10. Wielkość przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
10.1. Kryteria optymalnej wielkości przedsiębiorstwa
10.2. Powiększanie wielkości przedsiębiorstwa przez fuzje i przejęcia
10.3. Zmniejszanie się przedsiębiorstw
 

Rozdział 11. Zarządzanie przedsiębiorstwem — istota i funkcjaMarek Jacek Stankiewicz
11.1. Pojęcie zarządzania
11.2. Procesy decyzyjne jako kluczowe ogniwo zarządzania
11.2.1. Istota decydowania
11.2.2. Klasyfikacja decyzji
11.2.3. Problem decyzyjny jako przedmiot decydowania
11.2.4. Model procesu decyzyjnego
11.3. Funkcje zarządzania
11.3.1. Planowanie
11.3.2. Organizowanie
11.3.3. Motywowanie
11.3.4. Kontrolowanie
 

Rozdział 12. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
12.1. Istota i uwarunkowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
12.2. Typy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
12.3. Struktura organizacyjna a wielkość przedsiębiorstwa
 

Rozdział 13. Kadra kierownicza w przedsiębiorstwieStanisław Sudoł
13.1 Rola kadry kierowniczej, umiejętności kierowników i ich rekrutacja
13.2. Style zarządzania przez kierowników i ich przywództwo
13.3. Ocena kierowników, ich wynagrodzenie i odpowiedzialność
13.4. Profesjonalizacja i internacjonalizacja kadry kierowniczej
 

Rozdział 14. Nadzór nad przedsiębiorstwemBohdan Godziszewski
14.1. Istota nadzoru i jego cele
14.2. Formy nadzoru
 

Rozdział 15. Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwemBohdan Godziszewski
15.1. Zarządzanie strategiczne jako paradygmat współczesnego przedsiębiorstwa
15.2. Istota i rodzaje strategii
15.3. Elementy procesu zarządzania strategicznego
 

Rozdział 16. Operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwemStanisław Sudoł
 

Rozdział 17. Informatyzacja i wykorzystywanie internetu w zarządzaniu przedsiębiorstwemMirosław Haffer
17.1. Rewolucyjny wpływ informatyzacji i internetu na działalność przedsiębiorstwa
17.2. Projektowanie informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem
17.3. Informatyczna harmonizacja działalności przedsiębiorstwa
17.4. Główne obszary zastosowania internetu w przedsiębiorstwie
 

Rozdział 18. Zarządzanie małym przedsiębiorstwemStanisław Sudoł
18.1. Cechy małych przedsiębiorstw
18.2. Specyficzne zasady zarządzania małym przedsiębiorstwem
 

Rozdział 19. Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowymMirosław Haffer
19.1. Pojęcie, cechy i rodzaje przedsiębiorstw międzynarodowych
19.2. Rodzaje strategii konkurowania przedsiębiorstwa międzynarodowego
19.3. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych
19.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw międzynarodowych
19.5. Międzykulturowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 

Rozdział 20. Kultura i etyka przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
20.1. Kultura przedsiębiorstwa
20.2. Etyka przedsiębiorstwa
 

Rozdział 21. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowychStanisław Sudoł
21.1. Istota i źródła kryzysu w przedsiębiorstwie
21.2. Zasady zarządzania w sytuacji kryzysowej
21.3. Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach w okresie transformacji polskiej gospodarki
21.4. Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej
21.5. Sytuacje kryzysowe wywołane przyczynami nieekonomicznymi
 

Rozdział 22. Koniec życia przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
22.1. Przyczyny i objawy ekonomicznego upadku przedsiębiorstw
22.2. Postępowanie naprawcze, układowe i upadłościowe
 

Bibliografia
 

Indeks nazwisk

Bogdan Godziszewski
Mirosław Haffer

PhD, Dsc. Professor in the Nicolaus Copernicus University in Torun, head of the Chair of Corporate Management in the Faculty of Economic Sciences and Management. Carried out several dozen research projects dedicated to processes of market transformation of the Polish enterprises, their innovativeness and competitiveness. Author or co-author of over a hundred books and scientific articles concerning corporate management, including Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania (Enterprise. Theory and practice of management, PWE, 2011 Warsaw).

Marek J. Stankiewicz

Full Professor, PhD Dsc, head of the Chair of Basic Problems of Management in the Faculty of economic Sciences and Management, the Nicolaus Copernicus University in Torun, member of the Committee of Sciences on Organization and Management of PAN (Polish Academy of Sciences). Author or scientific editor of many publications in the area of theory of management, business competitiveness management, knowledge management. Initiator of a new research trend in the Polish sciences on management, concerning management of positive potential of an organization.

Stanisław Sudoł

Full Professor, PhD Dsc, Professor Emeritus of the Nicolaus Copernicus University in Torun, doctor honoris causa there, employee of the Warsaw Management University. Honorary member of the Committee of Sciences on Organization and Management of PAN (Polish Academy of Sciences), member of the Jury of Professor Tadeusz Kotarbiński Medal, the President of the Editorial Committee of PAN’s “Organizacja and Kierowanie” quarterly magazine. Member of the Central Commission for Scientific Degrees and Titles for three terms office.

His scientific interests focus on corporate management as well as methodic / methodological fundaments of the sciences on management. Author and co-author of many publications in these areas, including Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. (Enterprise. Fundaments of the science on enterprise. Corporate management, PWE, 2006), Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania (Enterprise. Theory and practice of management PWE, 2011).

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €