Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
ISBN: 978-83-208-2305-9
Pages: 274
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

Strategie przedsiębiorstw ewoluują wraz z rozwojem teorii zarządzania strategicznego i pojawiających się razem z nią nowych koncepcji, modeli i spojrzeń. Takim stosunkowo nowym podejściem do rozwoju przedsiębiorstw jest koncepcja ambidexterity, zakładająca jednoczesność działań eksploracyjnych i eksploatacyjnych, co ma zapewnić firmie sukces i względnie trwałą przewagę konkurencyjną. Pojawia się tu jednak pytanie, czy strategia oburęczna jest właściwa dla wszystkich przedsiębiorstw, a jeśli nie, to co warunkuje jej wybór. Poszukując na nie odpowiedzi, Autorka:

 

- definiuje strategię oburęczną przez pryzmat: podstawowych wyborów strategicznych związanych z wyborem celów firmy, domeny produktowo-rynkowej, źródeł przewagi konkurencyjnej oraz podejścia do tworzenia i realizacji strategii;

 

- identyfikuje i systematyzuje antecedencje wyboru strategii ambidexterity oraz efekty jej realizacji;

 

- dokonuje oceny wyborów strategicznych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce z perspektywy wpływu poszczególnych antecedencji i osiąganych wyników, dostarczając tym samym wiedzy i wskazówek, w jakich okolicznościach wybór strategii ambidexterity przynosi najlepsze rezultaty.

 

Książka wskazuje dotychczasowe ustalenia badawcze, nadal istniejące luki poznawcze oraz kierunki dalszych badań. W związku z tym jest przeznaczona dla środowisk naukowych, doktorantów i studentów zarządzania oraz szerokiego grona kadry kierowniczej, która w swych działaniach musi dokonywać trudnych wyborów strategicznych ukierunkowanych, z jednej strony, na wzrost efektywności przedsiębiorstwa, z drugiej zaś na poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Ambidexterity jako koncepcja rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa
1.1. Istota współczesnej strategii przedsiębiorstwa
1.2. Pojęcie, sposoby i poziomy ambidexterity w organizacji
1.3. Przegląd badań nad ambidexterity w zarządzaniu strategicznym
1.4. Wybory strategiczne przedsiębiorstw z perspektywy ambidexterity
1.5. Podsumowanie

 

2. Antecedencje wyboru strategii ambidexterity a efektywność jej realizacji
2.1. Niepewność otoczenia
2.2. Uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne
2.2.1. Uwarunkowania zasobowe
2.2.2. Uwarunkowania strukturalne
2.2.3. Kontekst organizacyjny
2.2.4. Wielkość i wiek przedsiębiorstwa
2.3. Przywództwo strategiczne
2.4. Ambidexterity a efektywność przedsiębiorstwa
2.5. Podsumowanie

 

3. Metodyka badań
3.1. Cel, zakres i metoda badań empirycznych
3.1.1. Badania pilotażowe
3.1.2. Dobór próby
3.1.3. Obciążenia i ograniczenia badań empirycznych
3.2. Model badawczy i pomiar zmiennych
3.2.1. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa z perspektywy ambi¬dexterity
3.2.2. Antecedencje wyboru strategii
3.2.3. Efekty z realizacji strategii — efektywność przedsiębior¬stwa
3.3. Miary i narzędzia analizy statystycznej
3.4. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
3.5. Podsumowanie

 

4. Strategia ambidexterity w ujęciu empirycznym — wyniki badań
4.1. Strategie rozwoju badanych przedsiębiorstw
4.2. Antecedencje i efektywność realizacji strategii badanych firm
4.3. Związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy wyborem strategiiambidexterity, jej uwarunkowaniami i efektywnością
4.4. Dyskusja wyników badań i implikacje menedżerskie
4.5. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Załącznik — kwestionariusz ankiety

 

Spis rysunków

 

Spis tablic

 

Bibliografia

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, PhD Dsc BEng, Professor at the Lodz University of Technology, Head of the Chair of Management at the Faculty of Organization and Management. Scholar and research interests: relational corporate strategy, ambidexterity in corporate management, development of high-tech enterprises, prerequisites, dynamics and area of coopetition, strategic management and strategies of corporate development, evolution and changes in organizational structure of enterprises, corporate management under conditions of crisis, business restructuring.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €