Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

THE SECOND FACE OF THE THIRD SECTOR. CONTEMPORARY CHALLENGES OF MANAGING NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Ewa Bogacz-Wojtanowska
ISBN: 978-83-208-2592-3
eISBN: 978-83-208-2615-9
Pages: 276
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
Additional information: DOI 10.33226/978-83-208-2615-9
24.00
Ask about product

The book consists of five chapters. In each case, in addition to embedding the issues within various conceptual and theoretical frameworks, the author shows the results of research by both global and Polish researchers, also attempting to make some summaries. Where the Polish third sector occurs slightly different, she focuses in particular on these differences and explains their causes. In each chapter, the reader will also find various specific examples of processes and phenomena taking place in non-governmental organizations or in their environment, which illustrate the issues discussed. The first chapter addresses the changes that have occurred over the last thirty years in the understanding of what non-governmental organizations are, and presents evidence of their gradual hybridization. The second chapter discusses global megatrends that influence the functioning of non-governmental organizations and transform them. Much attention was also paid to the processes of non-governmental organizations becoming more similar to enterprises. The third chapter deals primarily with the traditional functions performed by non-governmental organizations. It also presents changes in the implementation of these functions. The fourth chapter is entirely devoted to dysfunctions and irregularities in the management of non-governmental organizations. Chapter five concerns the organization’s struggle with paradoxes. At the end of the chapter, the author presents two dominant models in the literature on the subject of dealing with paradoxes in the management of non-governmental organizations. The monograph is a study primarily addressed to researchers of the third sector, its leaders, but also to all those who care about the development and success of civil society in Poland and around the world.

 

Keywords: non-governmental organizations, third sector, challeges, struggles and paradoxes, critical theory

Publikacja, choć koncentruje się na problematyce zarządzania, to w istocie jest dziełem przekrojowym – zbierającym dorobek kilku dyscyplin naukowych. Jest to pierwszy i najważniejszy, w mojej ocenie, walor tej publikacji, ponieważ przez to jest ona naprawdę unikalna – przynajmniej na polskim rynku naukowym. Pokazuje, że współcześnie niemożliwe jest zamknięcie rozważań dotyczących trzeciego sektora wyłącznie w ramach jednej dyscypliny – zwłaszcza jeśli mają one postać publikacji książkowej dającej autorom możliwość szerokiej analizy.

Z recenzji dr. hab. Grzegorza Makowskiego, prof. SGH

 

Mimo licznych prac i coraz większej popularności badań nad organizacjami pozarządowymi wiedza na ich temat wciąż jest fragmentaryczna i niewystarczająca, zwłaszcza w kontekście pojawiania się problemów i nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. W tę właśnie lukę poznawczą wpisuje się niniejsza monografia, podejmując dyskusję nad trzecim sektorem w sposób holistyczny, uwzględniający nie tylko procesy zachodzące w organizacjach pozarządowych, ale też megatrendy i czynniki wpływające na zmiany w funkcjonowaniu tych organizacji i zarządzaniu nimi. Szczególnie należy docenić, że autorka skupia się na wyzwaniach i dysfunkcjach organizacji pozarządowych, odkrywając tym samym ich „ciemną stronę”.

Z recenzji prof. dr hab. inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej

Wstęp

Rozdział 1
W STRONĘ HYBRYDYZACJI FORM I ZACIERANIA GRANIC MIĘDZYSEKTOROWYCH
1.1. Ukryte wymiary terminologii
1.2. Granice rozumienia i hybrydyzacja
1.3. Stabilizacja form organizacyjnych
1.4. W kierunku organizacji społecznego celu

Rozdział 2
JEŹDŹCY APOKALIPSY CZY FORPOCZTY GŁĘBOKICH ZMIAN STRUKTURALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
2.1. Neoliberalizm
2.2. Neokolonializm i perspektywa postkolonialna
2.3. Trzeci sektor jak biznes
2.4. Projektyzacja

Rozdział 3
ZMIANY I KRYTYKA FUNKCJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
3.1. Tradycyjne rozumienie funkcji organizacji pozarządowych
3.2. Krytyka tradycyjnych funkcji organizacji trzeciego sektora
3.3. Wyłanianie się antyfunkcji organizacji pozarządowych
3.4. Dystopijna przyszłość organizacji czy świadomy wybór ścieżki realizacji trzeciosektorowych funkcji

Rozdział 4
CIEMNA STRONA TRZECIEGO SEKTORA – NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
4.1. Grzech pierworodny 
4.2. Wartości, misje i odpowiedzialność
4.3. Problemy przywództwa i sukcesji w organizacjach
4.4. Dysfunkcje i wyzwania w kierowaniu ludźmi
4.5. Niepowodzenia i ryzyka związane ze współpracą

Rozdział 5
PARADOKSY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ 
5.1. Paradoksy zdolności organizacyjnych 
5.2. Napięcia między celami społecznymi a komercyjnymi w przedsiębiorstwach społecznych
5.3. Paradoks efektu odwrócenia 
5.4. Rozwiązywanie paradoksów zarządzania organizacjami pozarządowymi 

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, rysunków i przykładów

Ewa Bogacz-Wojtanowska
Ewa Bogacz-Wojtanowska

Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego – dziekan Wydziału Zarzadzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi międzynarodowe badania organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, jak również różnorodnych form i struktur kształtujących się w społeczeństwie obywatelskim. Zajmuje się także projektami wdrożeniowymi i poprawiającymi jakość zarządzania dla instytucji krajowych i międzynarodowych. Przewodnicząca międzywydziałowej Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności, a także członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk. Brała udział (w tym jako kierownik) w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych w zakresie funkcjonowania sektora publicznego i pozarządowego. Jest czynną badaczką jakościową, w badaniach wykorzystuje w szczególności obserwacje, wywiady indywidulane i grupowe oraz metodologię action research.

ORCID 0000-0002-4432-3560

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €