Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Tworzenie ekoinnowacji

Ewa Dostatni, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
ISBN: 978-83-208-2407-0
Pages: 178
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

Rozwój gospodarczy jest ściśle powiązany z konkurencyjnością gospodarki, na którą ma wpływ działalność innowacyjna. Jednym z typów innowacji są innowacje ekologiczne zwane ekoinnowacjami. Idea ekoinnowacji została zapoczątkowana w pierwszej połowie lat 90. XX wieku. Kryzys ekonomiczny zmusił społeczeństwa do przemyślenia poczynań i zmiany nastawienia w działaniu obejmującym środowisko. Zaczęto zauważać, że wdrażanie samych rozwiązań innowacyjnych, bez uwzględnienia aspektów ekologicznych, nie przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Wdrażanie ekoinnowacji ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw, które z jednej strony są coraz bardziej świadome swojej odpowiedzialności za środowisko w perspektywie długoterminowej, a z drugiej muszą stosować się do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ekoinnowacje dzieli się obecnie na ekoinnowacje w obrębie produktów i procesów biznesowych. Przejście  z  technologii  tradycyjnych  na  środowiskowe nie jest proste. Z reguły jest to proces długotrwały i  złożony, który wiąże się z  różnym barierami, np.: ekonomicznymi czy wynikającymi z braku wiedzy fachowej.

Celem książki jest syntetyczne i kompleksowe przedstawienie problematyki tworzenia i wdrażania ekoinnowacji. Jest ona skierowana do naukowców, studentów, praktyków (kadry zarządzającej, zespołów wdrążających ekoinnowacje). Natomiast dla czytelników, którzy do tej pory nie mieli styczności z ekoinnowacjami, może stanowić cenne źródło wiedzy wprowadzające w tę tematykę. 

W opracowaniu położono nacisk na aspekty związane z zarządzaniem procesem ekoinnowacji, opisano trudności pojawiające się w tym procesie, przybliżono wymagania środowiskowe stawiane przed państwami, regionami i przedsiębiorcami w obszarze ochrony środowiska. Podjęto próbę zdefiniowania pojęcia. Opisano metody wprowadzania ekoinnowacji oraz przedstawiono przykład opracowania projektu ekoinnowacyjnego. 

 

Wstęp
 
1. Działalność innowacyjna a ekologia 

1.1. Ochrona środowiska a działalność innowacyjna
1.2. Wpływ regulacji prawnych UE na działalność ekoinnowacyjną
1.3. Efektywność ekoinnowacji

2. Zrównoważony rozwój 
2.1. Zasady zrównoważonego rozwoju 
2.2. Wskaźniki i narzędzia zrównoważonego rozwoju
2.3. Rozwój środowiskowy jako podstawa ekoinnowacji

3. Definicja i typologia ekoinnowacji 
3.1. Pojęcie ekoinnowacji 
3.2. Rodzaje i przykłady ekoinnowacji 
3.2.1. Ekoinnowacje produktowe
3.2.2. Ekoinnowacje procesów biznesowych 

4. Zarządzanie ekoinnowacjami 
4.1. Definicja i podstawowe cele zarządzania ekoinnowacjami 
4.2. Modele stosowane w obszarze zarządzania ekoinnowacjami
4.3. Zarządzanie ekoinnowacjami na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym
4.4. Wytyczne i narzędzia do zarządzania ekoinnowacjami 

5. Badanie ekoinnowacyjności 
5.1. Badania ogólne i stosowane w nich wskaźniki
5.1.1. Metodyka MEI 
5.1.2. Metodyka Eco-IS 
5.2. Badania szczegółowe w obszarze przedsiębiorstw 
5.2.1. Metodyka CIS 
5.2.2. Metodyka oparta na LCA 
5.3. Analiza ekoinnowacyjności państw i przedsiębiorstw w Unii Europejskiej 

6. Ekologiczna ocena cyklu życia 
6.1. Ekoinnowacje w odniesieniu do cyklu życia produktu 
6.2. Definicja i podstawowe założenia LCA 
6.3. Struktura LCA 
6.3.1. Określenie celu i zakresu 
6.3.2. Analiza zbioru wejść i wyjść 
6.3.3. Ocena wpływu na środowisko
6.3.4. Interpretacja 
6.4. Możliwości zastosowania i przykłady realizacji 
6.5. Programy komputerowe stosowane w badaniach LCA 

7. Metody wprowadzania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach 
7.1. Miejsce ekoinnowacji w przedsiębiorstwie 
7.2. Organizacja zespołu ekoinnowacyjnego w przedsiębiorstwie 

8. Ekoprojektowanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie 
8.1. Definicja i założenia ekoprojektowania 
8.2. Metody i narzędzia wspomagające ekoprojektowanie 
8.3. Narzędzia informatyczne stosowane w ekoprojektowaniu 
8.4. Metoda projektowania wyrobów ekoinnowacyjnych 

9. Przykłady z praktyki w obszarze wdrażania ekoinnowacji 
9.1. Zastosowanie ekoinnowacji w projektowaniu wyrobów AGD 
9.1.1. Ogólna charakterystyka projektu 
9.1.2. Wybór metod inwentycznych 
9.1.3. Przeprowadzenie badań z zastosowaniem metod inwentycznych 
9.1.4. Projekt ekologicznej minilodówki 
9.1.5. Analiza ekologiczna zaprojektowanego wyrobu
9.2. Ekoinnowacje w projektowaniu opakowań 
9.2.1. Charakterystyka opakowań 
9.2.2. Badania z zastosowaniem metody LCA
9.2.3. Ekologiczne rozwiązania w opakowaniach 

Bibliografia
Słownik ważniejszych pojęć
Indeks

Ewa Dostatni

Ewa Dostatni, PhD BEng, is an associate professor in the Chair of Management and Production Engineering, in the Poznan University of Technology. Main areas of her scientific interests include: organization of the project process in integrated product development, project management, application of agenda systems to management of activities throughout the product life cycle and application of integrated management systems in enterprises. Author or co-author of over 40 publications published in the wake of the research work carried out.

Magdalena Rybaczewska-Błażejowska

Dr hab. inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, profesor Politechniki Świętokrzyskiej. Związana zawodowo z Katedrą Inżynierii Produkcji na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie ekoinnowacji w programie ramowym Horyzont 2020. Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Canterbury Christ Church University w Wielkiej Brytanii. Studia doktoranckie ukończyła na Brandenburgische Technische Universität w Niemczech. Odbyła liczne kursy i staże naukowe za granicą. Zainspirowana pięknem przyrody i świadoma skutków ekologicznych dokonującej się transformacji gospodarczej zainteresowała się problematyką zarządzania środowiskowego. Zajmuje się naukowo zagadnieniami powiązanymi z badaniem ekoinnowacji i ekoefektywności z wykorzystaniem oceny cyklu życia (LCA). Tematykę tę włącza również w proces dydaktyczny – wykłady, projekty oraz prace dyplomowe na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Członek wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz International Society for Industrial Ecology. Stypendystka m.in. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) w Niemczech, Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) oraz Narodowego Centrum Nauki (NCN). Autorka lub współautorka wielu publikacji naukowych, w tym artykułów opublikowanych w czasopismach z bazy JCR.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €