Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie produkcją i usługami

Edward Pająk, Marek Klimkiewicz, Anna Kosieradzka
ISBN: 978-83-208-2149-9
Pages: 396
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

The manual contains basic information enabling the readers to understand how production and services systems operate and to learn about processes through which resources of such systems are transformed into final products. The manual is mainly intended for students of management and production engineering, as well as for students of other types of universities, but also for employees of enterprises.

 

The principal part of the manual is contained in its 14 chapters. The Authors presented a broad scope of issues dealt with by process engineers in their routine practice. Some problems have been covered in more detail while others are just outlined where it is possible to learn about them using other manuals published in the ZIP series. The contents of the Production and services management is consistent with educational standards for this subject in the study direction “production management and engineering”. The knowledge presented in the chapters are complemented with examples that illustrate theoretical considerations. Control questions and tasks enable the Reader to self-estimate their level of mastering the knowledge included in any chapter of the book. Aware that the Reader may encounter some new and unknown notions during their studying the book, the Authors included a vocabulary of key notions at the end.

    Production engineering. Compendium of knowledge ID: 1490667433

The compendium synthetically encompasses a vast area of knowledge concerning production engineering. More specifically, it presents as follows:

·         efficiency, productivity and upgrading of corporate organization.

 

The compendium is addressed to a very broad group of readers – scholars and members of academic personnel, doctoral students, post-graduate students and students of universities of technology, agriculture and economics, as well as managers and business practitioners dealing with production management interested in upgrading their skills.

   

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne
1.1. Rozwój historyczny i przyszłość przedsiębiorstw
1.2. Globalizacja, system gospodarczy i system produkcyjny
1.3. Zadania i techniki zarządzania
1.4. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 2. Istota zarządzania produkcją i usługami
2.1. Pojęcie systemu produkcyjnego (usługowego)
2.2. Pojęcie zarządzania produkcją i działalnością usługową
2.3. Doskonalenie systemu produkcyjnego
2.4. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 3. Produkt — wyrób lub usługa
3.1. Produkt
3.2. Usługa
3.2.1. Cechy usługi
3.2.2. Klasyfikacja usług
3.2.3. Znaczenie usług dla gospodarki
3.2.4. Rozumienie i zaspokajanie potrzeb klienta
3.3. Cykl życia produktu na rynku
3.3.1. Cykl życia wyrobu
3.3.2. Cykl życia usługi
3.4. Powiązanie projektowania produktów z marketingiem i wytwarzaniem
3.5. Wartość produktu dla klienta
3.6. Kryteria projektowania wyrobów
3.6.1. Kryteria konstrukcyjne projektowania wyrobów
3.6.2. Kryteria wytwórcze projektowania wyrobów
3.6.3. Kryteria eksploatacyjne projektowania wyrobów
3.7. Kryteria projektowania usług
3.8. Projektowanie wyrobów
3.8.1. Współpraca z klientem w procesie przygotowania wyrobu
3.8.2. Tradycyjny (sekwencyjny) rozwój wyrobu
3.8.3. Projektowanie współbieżne
3.8.4. Innowacje i modyfikacja wyrobów oraz nowoczesne metody ich wytwarzania
3.9. Opracowywanie nowych usług
3.9.1. Projektowanie usług
3.9.2. Zarządzanie projektowaniem usług
3.9.3. Przyczyny niepowodzeń wprowadzonych usług
3.10. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 4. Proces
4.1. Przygotowanie produkcji
4.2. Projektowanie procesów
4.2.1. Informacje wejściowe do projektowania procesów systemu produkcyjnego
4.2.2. Projektowanie operacji technologicznych
4.2.3. Projektowanie procesów pomocniczych
4.3. Organizacja przepływu strumienia materiałów w systemie produkcyjnym
4.4. Kooperacja między systemami produkcyjnymi
4.5. Jakość procesów
4.6. Metody optymalizacyjne stosowane podczas projektowania procesów
4.7. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 5. Przedsiębiorstwo — lokalizacja i projektowanie
5.1. Wybór lokalizacji przedsiębiorstwa
5.1.1. Strategie lokalizacji
5.1.2. Kryteria wyboru lokalizacji
5.1.3. Metody oceny miejsca lokalizacji
5.2. Lokalizacja usług
5.2.1. Czynniki mające wpływ na wybór lokalizacji usług
5.2.2. Techniki ustalania lokalizacji usług
5.3. Projektowanie systemu produkcyjnego
5.3.1. Struktura organizacyjna
5.3.2. Struktura produkcyjna
5.3.3. Struktura przestrzenna systemu produkcyjnego
5.3.4. Projektowanie procesu logistycznego
5.4. Możliwości produkcyjne — obliczanie i zarządzanie zdolnością produkcyjną
5.4.1. Długookresowe planowanie zdolności produkcyjnej
5.4.2. Krótkookresowe planowanie zdolności produkcyjnej
5.5. Specyfika przedsiębiorstwa usługowego związana z procesem świadczenia usług i zasobami
5.5.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw usługowych i grupowanie stanowisk pracy
5.5.2. Zarządzanie kolejkami w usługach i modele struktury kolejki
5.5.3. Zarządzanie relacjami z klientami w usługach (CRM)
5.5.4. Zarządzanie wiedzą w organizacjach usługowych
5.5.5. Zarządzanie potencjałem usługowym
5.6. Organizacja obsługi eksploatacyjnej zasobów technicznych przedsiębiorstwa
5.6.1. Czynniki powodujące uszkodzenia
5.6.2. Obsługa techniczna
5.6.3. Ogólne zasady organizacji napraw
5.7. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 6. Istota planowania i sterowania produkcją i realizacją usług
6.1. Wprowadzenie do planowania i sterowanie produkcją
6.1.1. Planowanie jako jedna z funkcji zarządzania. Klasyfikacje planów
6.1.2. Przepływ informacji i decyzji w planowaniu
6.1.3. Planowanie i sterowanie produkcją
6.2. Planowanie produkcji
6.2.1. Hierarchia i zakres planów produkcji
6.2.2. Planowanie ogólnozakładowe
6.2.3. Planowanie międzykomórkowe (międzywydziałowe)
6.2.4. Planowanie wewnątrzkomórkowe (wewnątrzwydziałowe)
6.3. Sterowanie produkcją
6.3.1. Funkcje sterowania produkcją
6.3.2. Schemat sterowania produkcją
6.3.3. Metody sterowania produkcją
6.4. Normatywy przepływu produkcji
6.5. Specyfika sterowania realizacją usług
6.5.1. Sterowanie realizacją świadczenia usług
6.6. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 7. Planowanie zagregowane — ogólnozakładowe
7.1. Planowanie strategiczne i strategia produkcyjna
7.2. Produkcja na zapas i produkcja na zamówienie
7.3. Prognozowanie popytu
7.3.1. Cele prognozowania w przedsiębiorstwie
7.3.2. Metody prognozowania popytu
7.3.3. Ocena trafności prognozy
7.4. Planowanie zagregowane
7.5. Główny harmonogram produkcji
7.6. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 8. Planowanie i sterowanie międzykomórkowe
8.1. Cele międzykomórkowego sterowania produkcją
8.2. Sterowanie według cyklu produkcyjnego
8.3. Sterowanie według taktu produkcji
8.4. Podstawowe systemy sterowania produkcją
8.4.1. Systemowe podejście do sterowania produkcją — systemy ssące i tłoczące
8.4.2. Systemy klasy MRP, MRPII i ERP
8.4.3. System Just-In-Time (JIT) — dokładnie na czas
8.4.4. System zoptymalizowanego przepływu produkcji (OPT)
8.4.5. Porównanie MRPII, JIT i OPT
8.5. Sterowanie procesem logistycznym i zarządzanie łańcuchem dostaw
8.6. Zarządzanie łańcuchem dostaw w usługach
8.6.1. Dostawy dokładnie na czas w usługach
8.6.2. Zarządzanie informacjami w łańcuchu dostaw i elektroniczna wymiana danych
8.7. Planowanie remontów i obsługi eksploatacyjnej (technicznej) maszyn i urządzeń
8.8. Specyfika planowania i sterowania produkcją jednostkową
8.9. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 9. Sterowanie wewnątrzkomórkowe
9.1. Cele wewnątrzkomórkowego sterowania produkcją
9.2. Sterowanie według harmonogramów operacyjnych
9.3. Sterowanie procesami pomocniczymi
9.3.1. Harmonogram dostaw
9.3.2. Harmonogram obciążenia środków transportu
9.4. Sterowanie jakością w produkcji
9.4.1. Wprowadzenie
9.4.2. Zmienne losowe w procesach
9.4.3. Statystyczna kontrola procesu
9.5. Metody zarządzania realizacją usług — modele struktury kolejek
9.5.1. Jednokanałowy system obsługi
9.5.2. Wielokanałowy system obsługi
9.6. Zarządzanie jakością usług
9.6.1. Parametry jakości usług
9.6.2. Ocena jakości świadczonych usług i mierniki jakości w sektorze usługowym
9.7. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 10. Zarządzanie zapasami w warunkach popytu niezależnego
10.1. Rodzaje materiałów
10.2. Funkcje zapasów
10.3. Podstawowe pojęcia i normatywy stosowane w zarządzaniu zapasami
10.3.1. Popyt zależny i niezależny
10.3.2. Podstawowe normatywy w sterowaniu zapasami
10.3.3. Koszty zapasów
10.3.4. Ekonomiczna wielkość zamówienia
10.4. Klasyfikacja zapasów ze względu na wielkość zużycia
10.5. Systemy zarządzania zapasami
10.5.1. System zarządzania zapasami ze stałym okresem dostawy
10.5.2. System zarządzania zapasami ze stałą wielkością dostawy
10.5.3. Inne systemy zarządzania zapasami
10.5.4. Dostawy w systemie JIT
10.6. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 11. Analiza i modelowanie procesów
11.1. Ogólna charakterystyka podejścia procesowego
11.2. Mapy procesu
11.2.1. Mapa procesu wytwórczego
11.2.2. Mapa aktywności zasobów
11.3. Modele procesu
11.4. Zasady opracowania map strumienia wartości
11.5. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 12. Współczesne koncepcje i metody zarządzania produkcją i usługami
12.1. Trendy i tendencje w zarządzaniu produkcją
12.1.1. Wyzwania dla zarządzania produkcją
12.1.2. Podejście procesowe do zarządzania produkcją
12.2. Współczesne koncepcje wykorzystywane w zarządzaniu produkcją
12.2.1. Metoda 5S — podstawa współczesnych systemów zarządzania produkcją
12.2.2. Kaizen — ciągłe doskonalenie
12.2.3. Szczupłe wytwarzanie (LM)
12.2.4. Teoria ograniczeń (TOC)
12.2.5. Kompleksowe produktywne utrzymanie maszyn i urządzeń (TPM)
12.2.6. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
12.2.7. Six Sigma
12.2.8. Inne koncepcje wykorzystywane w zarządzaniu produkcją
12.3. Wytwarzanie na światowym poziomie (WCM)
12.4. Nowoczesne kierunki zarządzania usługami
12.4.1. E-gospodarka
12.4.2. Rola wiedzy w organizacjach
12.4.3. Outsourcing
12.5. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 13. Aspekty humanizacyjne zarządzania produkcją i usługami
13.1. Motywowanie pracowników, teorie motywacji i strumenty motywacji
13.2. Systemy wynagrodzeń
13.3. Planowanie zatrudnienia i obsady stanowisk
13.4. Planowanie rozwoju kadr i szkolenia
13.5. Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
13.6. Motywacyjne metody organizacji pracy
13.7. Aspekty humanizacyjne zarządzania usługami
13.8. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 14. Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją i usługami
14.1. Komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji i prac inżynierskich
14.2. Komputerowe wspomaganie planowania i sterowania produkcją
14.3. Komputerowe wspomaganie zarządzania usługami
14.3.1. Ogólne wiadomości o SIZ mogących znaleźć zastosowanie we wspomaganiu działalności usługowej
14.3.2. Przykładowe SIZ dostępne na rynku i wspomagające działalność usługową
14.4. Pytania i zadania kontrolne

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

Edward Pająk

Edward Pająk, PhD Dsc BEng, is an associate professor in the Poznan University of Technology, employed in the Chair of Management and Production Engineering, in the Faculty of Machine Construction and Management. Also, member of the Committee of Production Engineering PAN (Polish Academy of Sciences) and of the Commission for Machine Construction of the Poznan Division of PAN. His scientific interests concern broadly understood relationships between advanced technologies applied in contemporary manufacturing systems and production management of those systems. Author of many publications related with his areas of scientific interests, including academic manuals and monographs, patents and solutions implemented in industry.

Marek Klimkiewicz

Marek Klimkiewicz, PhD Dsc BEng, Professor of SGGW (Warsaw University of Life Sciences), works on the job of associate professor in the Chair of Organization, SGGW in Warsaw. Deals with problems of technical exploitation. Headed several research projects. Has practical experience in management of servicing activity. For 10 year managed a fuel installation servicing point. In the years 2007-2012 performed function of the head of the Institute of Technological Infrastructure, and in the years 2009-2012 that of the head of the Chair of Organization and Production Engineering at the Faculty of Production Engineering, SGGW. His scientific activity includes, among other things, application of methods of artificial intelligence in upgrading processes of technological service of machines and equipment. Author or co-author of over 140 publications, including several manuals and scripts, as well as a few patents and patterns. Member of the Polish Society of Production Management.

Anna Kosieradzka

Anna Kosieradzka, PhD BEng, is Deputy Dean for studies in the Faculty of Management, Warsaw University of Technology. Also performs the function of the Chairwoman of the Warsaw Division of the Polish Society of Production Management. Her scientific and research activity includes issues of organization of enterprises, organization and management of production, productivity of manufacturing systems and methods of improving productivity. Author or co-author of 4 books, 2 academic scripts, over 50 articles published in scientific magazines and chapters in monographs and implementation studies. Participated in projects for industry  in the area of production management and improvement of productivity, as well as in development projects for public organizations.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €