Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność

Redakcja naukowa Jerzy Bogdanienko, Włodzimierz Piotrowski
ISBN: 978-83-208-2079-9
Pages: 412
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00
Ask about product

The manual provides knowledge in the fundamentals of management. Its Authors described the concepts of management in the context of their development, as well as their influence upon contemporary managers and on the organization and functioning of enterprises. IN the manual they presented as follows: the most important and most popular concepts of management, contemporary prerequisites of functioning of the global economy, the essence of entrepreneurship, forms of organizations and their cooperation, strategies of organization, marketing in contemporary enterprises, prospects for the development of technology, management of knowledge and management of technologies, project management, decision making and their economic consequences, management of the organization’s finance, organizational structures and process management, management of information, management of human resources, directing and leadership, pathologies in management, social responsibility of an organization.

 

The manual is intended for students of management, law, journalism, as well as students of post-graduate studies in the above-mentioned fields, as well as to participants of trainings improving managerial skills.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Dwugłos o zarządzaniu
1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski)
1.1.1. Kierunek klasyczny
1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich)
1.1.3. Podejście systemowe
1.1.4. Zarządzanie jako gra
1.1.5. Koncepcja równowagi organizacyjnej
1.2. Zarządzanie jako pole badawcze (Jerzy Bogdanienko)
Bibliografia

 

2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
2.1. Globalizacja i kryzys
2.2. Unia Europejska i strefa euro
Bibliografia

 

3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
3.1. Wokół definiowania pojęć przedsiębiorczości i przedsiębiorcy
3.1.1. Przedsiębiorczość
3.1.2. Przedsiębiorca
3.2. Rodzaje przedsiębiorczości
3.3. Rozwój badań przedsiębiorczości
3.4. Proces, kontekst, kompetencje przedsiębiorcze
3.4.1. Proces przedsiębiorczy
3.4.2. Kompetencje przedsiębiorcze
3.4.3. Kontekst działań przedsiębiorczych
Bibliografia

 

4. Organizacje i formy ich współpracy (Stanisław Piątek)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
4.1. Rys historyczny
4.2. Instytucjonalne formy organizacji
4.3. Typy organizacji
4.4. Formy współpracy między organizacjami
Bibliografia

 

5. Strategia organizacji (Krzysztof Obłój)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
5.1. Ewolucja spojrzeń na definicję strategii organizacji
5.2. Główne teorie strategii
5.2.1. Teoria strategii jako planu długookresowego
5.2.2. Teoria strategii jako procesu (ewolucji)
5.2.3. Strategia jako pozycja konkurencyjna
5.2.4. Teoria zasobów i dynamicznych umiejętności
5.3. Model strategii – praktyka budowy strategii organizacyjnej
Bibliografia

 

6. Marketing — podstawa orientacji na klienta (Grzegorz Karasiewicz)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
6.1. Początki marketingu jako nauki
6.2. Fazy rozwoju marketingu
6.2.1. Marketing sprzedażowy
6.2.2. Marketing menedżerski
6.2.3. Marketing wartości
6.3. Podstawowe elementy strategii marketingowej
6.3.1. Segmentacja rynku
Bibliografia

 

7. Analiza perspektyw rozwoju techniki (Jerzy Bogdanienko)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
7.1. Prognozowanie — znaczenie i pułapki
7.2. Metody sporządzania technoprognoz
7.3. Prognozy jakościowe
7.4. Potrzeba ujęć syntetycznych
Bibliografia

 

8. Zarządzanie wiedzą i technologiami (Krzysztof Klincewicz)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
8.1. Wiedza i jej znaczenie dla organizacji
8.2. Zarządzanie wiedzą — ewolucja koncepcji i modeli
8.3. Procesy zarządzania wiedzą
8.4. Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej
8.5. Zmienność spojrzeń na technologię w organizacji
8.6. Technologie a rynkowy sukces organizacji
Bibliografia

 

9. Zarządzanie projektami (Witold Chmielarz)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
9.1. Ewolucja pojęć i koncepcji zarządzania projektami
9.2. Determinanty efektywnego zarządzania projektami
9.3. Tradycyjny cykl życia zarządzania projektami i jego implikacje praktyczne
9.4. Rozwój metod zarządzania projektami i kierunki ich zastosowania
Bibliografia

 

10. Efektywność ekonomiczna decyzji podejmowanych w organizacji (Jacek Kowalczyk)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
10.1. Decyzje w organizacjach
10.2. Efektywność ekonomiczna jako weryfikator decyzji
10.3. Pomiar efektywności ekonomicznej jako narzędzie analizy skutków decyzji
10.4. Główne kryteria i mierniki oceny efektywności projektów inwestycyjnych
10.5. Zrównoważona karta wyników jako narzędzie zarządzania efektywnością organizacji
10.5.1. Główne założenia — perspektywy i mierniki
Bibliografia

 

11. Zarządzanie finansami organizacji (Jan Turyna)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
11.1. Systematyka podstawowych źródeł finansowania
11.2. Koszt kapitału
11.3. Kapitały (fundusze) własne. Aktywa netto
11.3.1. Kapitał akcyjny
11.3.2. Kapitał udziałowy
11.3.3. Kapitał zapasowy
11.3.4. Kapitał z aktualizacji wyceny
11.3.5. Pozostałe kapitały rezerwowe
11.3.6. Raport o zmianach w kapitale własnym
11.4. Zobowiązania i rezerwy
11.5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Bibliografia

 

12. Organizowanie działalności oraz zarządzanie procesami (Przemysław Hensel)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
12.1. Tradycyjne struktury organizacyjne
12.2. Podstawowe konfiguracje strukturalne
12.3. Nowe konfiguracje strukturalne
12.4. Podejście procesowe
12.4.1. Geneza podejścia procesowego
12.4.2. Podstawowe zasady podejścia procesowego
12.4.3. Metodyka usprawniania procesów — DMAIC
Bibliografia

 

13. Zarządzanie informacją we współczesnej organizacji (Jerzy Kisielnicki)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
13.1. Informacja zarządcza
13.2. System informacyjny i informatyczna infrastruktura zarządzania
13.3. System informatyczny organizacji — podstawowe typy systemów informatycznych zarządzania
13.3.1. Systemy informatyczne opisujące proces, czyli systemy transakcyjne (ST)
13.3.2. Systemy informowania kierownictwa (SIK), w tym system monitorowania pracy kierownika i personelu
13.3.3. Komputerowe systemy doradcze
13.3.4. Systemy wspomagające procesy
13.3.5. Kompleksowe systemy informatyczne
13.4. Internet — elektroniczna gospodarka i nowe wyzwania zarządzania
Bibliografia

 

14. Potencjał społeczny organizacji i strategia personalna (Anna Pawłowska)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
14.1. Zasoby ludzkie w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji
14.2. Ewolucja podejścia do zarządzania czynnikiem ludzkim
14.3. Rozwój funkcji zarządzania ludźmi i działu personalnego
14.4. Podejście kompetencyjne w zarządzaniu ludźmi i zarządzanie talentami
14.5. Perspektywa strategiczna w zarządzaniu potencjałem społecznym
14.6. Wybrane zjawiska społeczne a zarządzanie ludźmi
Bibliografia

 

15. Kierowanie i przywództwo (Włodzimierz Piotrowski)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
15.1. Kierowanie i przywództwo — ewolucja poglądów
15.2. Przywództwo — wybrane nowoczesne ujęcia
15.2.1. Cechy przywódców (podejście kompetencyjne)
15.2.2. Koncepcje władzy i wpływu społecznego
15.2.3. Zachowania przywódców — style przywództwa (podejście behawioralne)
15.2.4. Podejście sytuacyjne — uwarunkowania przywództwa i jego efektywności
15.2.5. Przywództwo transakcyjne i transformacyjne
15.3. Współczesny menedżer i wybrane uwarunkowania jego sukcesów
Bibliografia

 

16. Patologie w zarządzaniu (Jacek Pasieczny)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
16.1. Podstawowe pojęcia
16.2. Rys historyczny
16.3. Ewolucja postrzegania zjawisk
16.4. Różnorodność ról i aktorów
16.5. Błędy zamierzone i niezamierzone
16.6. Konflikt racjonalności
16.7. Obszary, rodzaje i przyczyny patologii
Bibliografia

 

17. Odpowiedzialność społeczna organizacji (Marcin Żemigała)
Mini wywiad
Mapa rozdziału
17.1. Geneza i uwarunkowania koncepcji odpowiedzialności społecznej organizacji w teorii zarządzania
17.2. Ewolucja poglądów na odpowiedzialność społeczną organizacji i naturę zysku
17.3. Wybrane modele odpowiedzialności społecznej organizacji
17.4. Współczesne instrumenty odpowiedzialności społecznej organizacji wspomagające zarządzanie
17.4.1. Inicjatywy i programy z zakresu odpowiedzialności społecznej organizacji
17.4.2. Normy z zakresu odpowiedzialności społecznej organizacji
Bibliografia

Redakcja naukowa Jerzy Bogdanienko
Włodzimierz Piotrowski
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €