Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów

Redakcja naukowa Eleonora Bielawska-Batorowicz
ISBN: 978-83-208-1996-0
Pages: 388
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
15.00 €
12.75
Ask about product

Psychology is a discipline of science and its achievements find application in many areas of life, including economics. One meaningful example of how useful it is was seen when Daniel Kahneman was awarded the Nobel Prize in the field of economics. He had applied psychological methods and measuring tools in his research in economics, which allowed him to better understand the process of decision making under conditions of uncertainty.


The assumption underlying this book was to present selected most important according to the team of authors, aspects of psychical functioning of man and the areas of human activity in both material and social environment. The issues presented were considered from three perspectives: individual processes and psychical attributes of a single person, relationships with other people, and consequences, both positive and negative, of relationships with the material and social environment. This enables to make the reader acquainted with several traditional issues psychology deals with, thus giving the monograph some traits of a manual. At the same time, this allows to Authors to also present some more complex problems that demonstrate how psychology is applied to describe and explain human behaviors in various types of relationships with the environment.


The book is an academic manual for non-psychologists, presenting the key issues in the field of psychology. The Authors – members of the scholar staff of the University of Lodz – discussed in it the most important aspects of psychical functioning of people and the areas of their activity within their social environment. Among other things, the following problems are described:
• emotions and motivations of a human being,
• temperament and personality,
• family and intimate relationships of man,
• psychological analysis of work and of man at work,
• social relationships,
• stress and coping with it,
• psychical disorders and their consequences for social relationships.

An additional value of the book is that theoretical considerations are enriched with findings of empirical research carried out by the Authors. The book is addressed to students of management, economics, marketing, law, political sciences, as well as psychology and sociology.

Marketing of service-providing enterprises in the process of internationalization ID: 1735176318

The book belongs to the output of many years of its Author’s scientific and research interests and efforts.
Its aim is to identify market behaviors of businesses operating as providers of services in the context of contemporary processes of internationalization and to define conditions that favor the development of effective marketing activities on an international services market.


The publication in question provides a clear and systematic theoretical fundament for the activities of service-providing enterprises operating on an international market. At the same time, it delivers some useful practical comments, advice and recommendations for enterprises that aspire to professional involvement in the international market of services.

 

SPIS TREŚCI
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Procesy poznawcze (Hanna Bednarek)
1.1. Percepcja
1.1.1. Różne ujęcia spostrzegania
1.1.2. Teoria dwóch systemów wzrokowych
1.1.3. Rola przetwarzania oddolnego i odgórnego w procesach percepcji
1.1.4. Prawidłowości procesów percepcji
1.1.5. Reguły grupowania percepcyjnego
1.1.6. Praktyczne zastosowania reguł grupowania percepcyjnego
1.2. Poznawcza reprezentacja świata w umyśle
1.2.1. Pamięć, wiedza i reprezentacje poznawcze
1.2.2. Wyobrażeniowa i pojęciowa reprezentacja umysłowa
1.2.3. Prawidłowości funkcjonowania pamięci
1.3. Podejmowanie decyzji
1.3.1. Rola subiektywnego prawdopodobieństwa i ocena wartości
1.3.2. Ryzyko a podejmowanie decyzji
1.3.3. Style spostrzegania ryzyka
1.3.4. Percepcja ryzyka a podejmowanie decyzji
1.3.5. Teoria perspektywy
1.3.6. Błąd niedoszacowania albo błąd subaddytywność
 
Rozdział 2. Emocje i motywacja (Monika Wróbel i Maria Finogenow)
2.1. Zjawiska afektywne
2.1.1. Emocja i nastrój
2.1.2. Emocje podstawowe i pochodne
2.1.3. Mechanizmy wzbudzania emocji
2.2. Funkcje emocji i nastroju
2.2.1. Wpływ emocji i nastroju na procesy poznawcze
2.2.2. Emocje a działanie
2.2.3. Nastrój a zachowania społeczne
2.3. Różnice indywidualne i kulturowe w doświadczaniu, wyrażaniu i odczytywaniu emocji
2.3.1. Różnice płciowe w emocjonalności — prawda czy mit?
2.3.2. Osobowościowe i temperamentalne podłoże emocjonalności
2.3.3. Różnice kulturowe a przeżywanie i odbieranie emocji
2.4. Emocje w relacjach interpersonalnych
2.4.1. Empatia i zarażanie afektywne
2.4.2. Inteligencja emocjonalna
2.4.3. Praca emocjonalna
2.5. Regulacja emocji i nastroju
2.5.1. Procesy automatyczne w regulacji emocji
2.5.2. Intencjonalna kontrola stanów emocjonalnych
2.5.3. Strategie regulacji nastroju
2.6. Jakość życia
2.6.1. Wokół pojęcia jakości życia
2.6.2. Pomiar jakości życia
2.6.3. Poznawczy i emocjonalny aspekt zadowolenia z życia
2.6.4. Wyznaczniki poczucia dobrostanu
2.7. Procesy motywacyjne
2.7.1. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
2.7.2. Motywacja osiągnięć
2.7.3. Motywy związane z obrazem siebie
2.7.4. Dysonans poznawczy
2.7.5. Konflikty motywacyjne
2.7.6. Zaangażowanie i kontrola w działaniu człowieka
 
Rozdział 3. Temperament i osobowość — źródła indywidualnej niepowtarzalności (Lucyna Golińska)
3.1. Temperament
3.1.1. Pierwsze kategoryzacje temperamentu
3.1.2. Temperament przejawia się od początku życia
3.1.3. Cechy temperamentu
3.2. Rola i funkcje temperamentu
3.2.1. Rola reaktywności i aktywności w regulacji poziomu stymulacji .
3.2.2. Rola temperamentu w wyznaczaniu stylu funkcjonowania
3.3. Konsekwencje zdrowotne nierespektowania preferencji wyznaczonych temperamentem
3.3.1. Wpływ rodziców na styl funkcjonowania ich dzieci
3.4. Temperament a percepcja społeczna i relacje z innymi ludźmi
3.5. Osobowość
3.5.1. Osobowość w koncepcji wielkiej piątki
3.5.2. Poznawcza koncepcja osobowości
3.6. Rozwój osobowości z perspektywy psychodynamiczno-rozwojowej
3.6.1. Fazy rozwojowe
3.6.2. Typy osobowości
 
Rozdział 4. Człowiek w relacjach rodzinnych (Iwona Janicka)
4.1. Rodzina jako mikrośrodowisko niezbędne dla prawidłowego rozwoju człowieka
4.1.1. Funkcje rodziny
4.1.2. Teoria przywiązania
4.2. Dynamika życia rodzinnego
4.3. Rodzina jako system
4.4. Małżeństwo i modele współczesnego małżeństwa
4.5. Jakość małżeństwa
4.6. Determinanty powodzenia małżeństwa
4.6.1. Czynniki poprzedzające zawarcie małżeństwa
4.6.2. Czynniki ujawniające się w trakcie trwania małżeństwa i decydujące o jego powodzeniu
4.7. Alternatywne formy życia rodzinnego
4.8. Bliskie związki uczuciowe. Kohabitacja czy małżeństwo?
 
Rozdział 5. Człowiek pracujący — perspektywa psychologiczna (Anna Paszkowska-Rogacz i Bohdan Dudek)
5.1. Uwarunkowania wyboru zawodu
5.1.1. Zdrowie i kondycja fizyczna
5.1.2. Temperament
5.1.3. Zdolności
5.1.4. Zainteresowania
5.1.5. Hierarchia wartości
5.1.6. Środowisko rodzinne
5.2. Stadia rozwoju kariery zawodowej
5.3. Przedmiot i zadania psychologii pracy
5.4. Dostosowanie człowieka do pracy i warunków, w jakich jest ona wykonywana
5.4.1. Dobór do stanowiska pracy, zespołu i organizacji
5.4.2. Ocenianie pracowników
5.4.3. Motywowanie do pracy
5.5. Dostosowanie pracy i warunków jej wykonywania do człowieka
5.5.1. Przestrzeganie zasad ergonomii na stanowisku pracy
5.5.2. Przestrzeganie zasad higieny pracy podczas kształtowania warunków pracy
5.5.3. Przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy
5.6. Społeczne aspekty relacji człowiek–praca
5.6.1. Kultura organizacji
5.6.2. Sprawne kierowanie zespołami
5.6.3. Wprowadzanie zmian i minimalizowanie oporu pracowników
5.7. Istota adaptacji zawodowej
5.7.1. Negatywne skutki nieprzystosowania
5.7.2. Dobroczynne skutki przystosowania do pracy
 
Rozdział 6. Relacje społeczne (Dorota Strzelczyk)
6.1. Pojęcie wpływu społecznego i jego mechanizmy
6.1.1. Reguła konsekwencji
6.1.2. Reguła lubienia i sympatii
6.1.3. Reguła wzajemności
6.1.4. Reguła niedostępności
6.1.5. Społeczny dowód słuszności
6.1.6. Zasada autorytetu
6.2. Techniki wywierania wpływu społecznego
6.2.1. Głębokość ingerencji w psychikę
6.2.2. Procesy psychiczne, do których odwołuje się manipulacja
6.3. Posłuszeństwo i konformizm
6.3.1. Posłuszeństwo
6.3.2. Uległość
6.3.3. Konformizm
6.4. Grupa społeczna
6.4.1. Powody przynależności do grupy
6.4.2. Grupa społeczna — definicja i wyznaczniki
6.4.3. Proces grupowy
6.4.4. Zadaniowe funkcjonowanie grupy
6.5. Relacje wewnątrz- i międzygrupowe
6.5.1. Konflikty
6.5.2. Negocjacje
6.5.3. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja
 
Rozdział 7. Stres i radzenie sobie (Nina Ogińska-Bulik)
7.1. Pojęcie stresu
7.1.1. Stres jako reakcja
7.1.2. Stres jako bodziec
7.1.3. Stres jako transakcja
7.2. Radzenie sobie ze stresem
7.2.1. Radzenie sobie jako proces, styl i strategia
7.2.2. Funkcje radzenia sobie
7.2.3. Skuteczność radzenia sobie
7.2.4. Opłacalność radzenia sobie
7.3. Funkcjonowanie człowieka w sytuacji stresu
7.3.1. Stres a procesy poznawcze
7.3.2. Stres a procesy emocjonalno-motywacyjne
7.3.3. Stres a zdrowie/choroba
7.3.4. Pozytywne strony stresu — zjawisko potraumatycznego rozwoju
7.4. Podmiotowe właściwości warunkujące skuteczność radzenia sobie — rola zasobów osobistych
7.4.1. Temperament
7.4.2. Cechy osobowości
7.4.3. Zasoby osobiste
7.5. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, czyli na czym polega zarządzanie stresem
 
Rozdział 8. Zaburzenia psychiczne i ich skutki dla relacji społecznych (Eleonora Bielawska-Batorowicz)
8.1. Kontrowersje wokół normy i patologii życia psychicznego
8.2. Główne rodzaje objawów zaburzeń procesów psychicznych
8.2.1. Zaburzenia procesów poznawczych
8.2.2. Zaburzenia procesów emocjonalnych i motywacyjnych
8.2.3. Zaburzenia świadomości
8.3. Wybrane rodzaje zaburzeń okresu dorosłości
8.3.1. Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną
8.3.2. Zaburzenia nastroju — depresja
8.3.3. Schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii
8.3.4. Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
8.4. Koncepcje powstawania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
8.4.1. Uwarunkowania zaburzeń w modelu biomedycznym — rola czynników genetycznych .
8.4.2. Dwuczynnikowy model zaburzeń — rola stresu
8.4.3. Bio-psycho-społeczny model zaburzeń
8.5. Zaburzenia psychiczne a jakość życia — pozytywny model zdrowia psychicznego
 
Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy

Redakcja naukowa Eleonora Bielawska-Batorowicz
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €

I Nagroda Rektora UŁ dla książki "Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów"

Książka Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów została wyróżniona I Nagrodą Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki w 2012 r. Gratulujemy Pani Profesor Eleonorze Bielawskiej-Batorowicz oraz wszystkim autorom.
read more
Recommended