Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi

Anna Pawłowska
ISBN: 978-83-208-2293-9
Pages: 224
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

Due to an interdisciplinary character of this monograph and its combination of knowledge in psychology and in the field of management, it may be useful to a broad range of experts and business practitioners interested in problems of phenomena occurring in contemporary labor market as well as in relations between employers and their employees.

The book enables the reader to aptly receive his or her situation in the labor market. It provides knowledge about mechanisms that rule and determine that situation and it makes it easier to consciously develop one’s professional career with retained sense of control, thanks to a questionnaire of Employment-related Market Orientation proposed in the book.

  Sport as business in the era of globalization ID: 378920645

The book is Poland’s first publication dealing with internationalization of sports clubs and other sports organizations. It indicates the potential for intensifying the internationalization of businesses through relationships with sports. Seen as social phenomenon, sport is an exceptionally diversified and multi-faceted area which keeps undergoing systematic transformations resulting from general development of civilization as well as from social, cultural, technological and economic changes.

The world of sports is subject to professionalization and commercialization. Sports organizations at every level and in various disciplines are pursuing sport-oriented as well as economic objectives, so they have to attract financial resources for their operation. According to the Author, sports organizations, in much the same way as manufacturing and service-providing enterprises, undergo the process of internationalization understood as increased and intensified scale of activities undertaken on foreign markets. The Author also pointed out the phenomenon of semi-globalization, i.e. sports organizations being attached to local communities in parallel with developing international dimensions of their activities. The latter involves attraction from abroad of resources essential for their functioning, such as sportsmen, coaches, managers, financial and material assets, as well as marketing and sale activities undertaken in foreign markets.

The book is complemented with a number of case studies of sports organizations developing their activities in foreign markets and internationalization of enterprises which apply the strategy of relationships with sport.

The book is addressed to students in universities of economics and of physical education interested in specializing in sports clubs management, as well as to persons professionally involved in operation of sports clubs and organizations, and companies intending to exploit the world of sports for internationalization of their activities.

 

Media patronage over the book by "Piłka Nożna" magazine  

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp

Przyjęte założenie i podejście badawcze

Terminologia, cele badawcze, poznawcze i praktyczne. Przyjęte tezy

Struktura pracy

Oryginalny wkład efektów monografii w naukę

Kilka słów do Czytelnika

Skrót dla przeciążonych informacyjnie

 

1. Pracobiorca a sposób realizacji funkcji personalnej

 

2. Elastyczne zarządzanie ludźmi – wybór czy konieczność
2.1. Kontekst organizacyjny kształtujący relacje z pracownikami. Rola strategicznego dopasowania organizacji do otoczenia
2.2. Reistyczna koncepcja pracy w elastycznym zarządzaniu ludźmi
2.3. Segmentacja pracowników według Ch. Handy’ego – pracownicy kluczowi i peryferyczni
2.4. Wybrane podejścia do skutków elastycznego zarządzania ludźmi. Poglądy neoludystów i antyludystów oraz flexicurity

 

3. Nowe relacje między pracodawcą a pracownikiem. Kontrakt psychologiczny transakcyjny zamiast relacyjnego
3.1. Pojęcie i rodzaje kontraktów psychologicznych
3.2. Główne składniki kontraktu psychologicznego i zachodzące w nich zmiany
3.2.1. (Nie)pewność pracy
3.2.2. (Nie)szkolenie zawodowe
3.2.3. (Nie)lojalność pracownika
3.3. Spójność zobowiązań i oczekiwań w ramach kontraktu psycho¬logicznego jako warunek efektywnej współpracy pracodawcy i pracownika

 

4. Oczekiwania wobec pracobiorcy. Adaptacja, elastyczność i mobilność
4.1. Podejście do problemu adaptacji pracobiorcy
4.2. Pojęcie i rodzaje elastyczności
4.3. Pojęcie i rodzaje mobilności

 

5. Rozwój zawodowy jednostki jako obszar kształtowania relacji z pracodawcą
5.1. Tradycyjne podejście do rozwoju zawodowego – J. Holland, D. Super, E. Schein
5.2. Nowoczesne podejścia do rozwoju zawodowego
5.3. Nowe formy aktywności pracobiorców na zmiennym rynku pracy
5.3.1. Orientacje kariery niezależnej. Prekariat, proteanizm i kariera bez granic
5.3.2. Typologie karier i orientacji kariery jako próba klasyfikacji zachowań pracobiorców
5.3.3. Wybrane determinanty rodzajów orientacji kariery

 

6. Zatrudnialność, wartość rynkowa i kompetencje zatrudnieniowe pracobiorcy na zmiennym rynku pracy
6.1. Model konstrukcji kariery Savickasa jako wyznacznik procesu adaptacji pracobiorcy
6.2. Zatrudnialność (employability) i wartość rynkowa (marketability) pracobiorcy jako sposób na niepewność pracy
6.3. Kompetencje zatrudnieniowe i ich znaczenie dla pracobiorcy w transakcyjnym kontrakcie psychologicznym
6.3.1. Kompetencje zatrudnieniowe w polskich opracowaniach
6.3.2. Wybrane teorie kompetencji zatrudnieniowych w opracowaniach zagranicznych

 

7. Zatrudnieniowa Orientacja Rynkowa jako odpowiedź pracobiorcy na reguły zmiennego rynku pracy
7.1. Pracobiorca jako mikroprzedsiębiorca na rynku pracy
7.2. Ekstrapolacja perspektywy marketingowej na poziom pracobiorcy
7.3. Zatrudnieniowa Orientacja Rynkowa. Podstawowe założenia i kon¬strukcja
7.4. Charakterystyka poszczególnych kompetencji Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej
7.4.1. Eksploracja Otoczenia Zawodowego
7.4.2. Zawodowy Obraz Siebie
7.4.3. Wyznaczanie Celów Zawodowych
7.4.4. Strategia Dotarcia do Pracodawcy
7.4.5. Orientacja Czasowa
7.5. Elastyczność poznawcza jako determinanta Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej
7.6. Hipotetyczny model adaptacji do zmiennego rynku pracy na podstawie Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej z perspektywy transakcyjnego kontraktu psychologicznego

 

8. Wybrane determinanty Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej i jej związek z kryteriami adaptacji do zmiennego rynku pracy. Badania własne
8.1. Założenia metodologiczne i przebieg badań wśród sprzedawców i urzędników
8.1.1. Pytania i schemat badania
8.1.2. Sprzedawcy i urzędnicy jako grupy badane
8.1.3. Weryfikowane hipotezy
8.1.4. Sposób analizy i prezentacji wyników
8.2. Wykorzystane w badaniach narzędzia diagnostyczne i wskaźniki
8.2.1. Elastyczność Poznawcza – wymiary Alternatywność i Kontrola Poznawcza
8.2.2. Niepewność pracy
8.2.3. Zatrudnialność
8.2.4. Elastyczność Zawodowa
8.2.5. Kariera bez Granic
8.2.6. Skala Zdolności Adaptacji do Kariery Savickasa (SZAK, CAAS)
8.3. Operacjonalizacja ZOR i ocena rzetelności kwestionariusza diagnostycznego. Związek ze zmiennymi socjodemograficznymi
8.4. Kontrakt psychologiczny, Alternatywność i Kontrola Poznawcza a Zatrudnieniowa Orientacja Rynkowa
8.5. Związek Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej z niepewnością pracy i zatrudnialnością
8.6. Zatrudnieniowa Orientacja Rynkowa jako alternatywa dla Elastyczności Zawodowej i Kariery bez Granic
8.7. Weryfikacja ścieżkowego modelu adaptacji do zmiennego rynku pracy opartego na Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej. Porównanie z predyktywnością Skali Zdolności Adaptacji do Kariery Savickasa
8.8. Profil pracobiorcy z Zatrudnieniową Orientacją Rynkową
8.9. Analiza wyników
8.10. Źródła ograniczeń wnioskowania na podstawie przedstawionego schematu badawczego. Kierunki dalszych badań

 

9. Kierowanie pracobiorcą o Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej. Wyzwanie dla zarządzania ludźmi
9.1. Miłe złego początki…?
9.2. Utrata przywileju wyłączności
9.3. Zatrudnialność – zignorować czy zaakceptować
9.4. Reguły zatrudnialności w polityce personalnej
9.5. Biznesowy koszyk kompetencji organizacji a czasowość relacji z pracownikiem
9.6. Kształtowanie wizerunku pracodawcy – Employer Branding
9.7. Inwestowanie w pracownika dla aktualnego, ale… i przyszłego pracodawcy
9.8. Nowa kultura zarządzania…?

 

10. Co z tym pracobiorcą, czyli lekko subiektywne zakończenie

 

Słownik diagnozowanych zmiennych

 

Aneks statystyczny

Statystyki opisowe diagnozowanych zmiennych
Istotność różnic między średnimi wartościami diagnozowanych zmien¬nych
Korelacje badanych zmiennych
Rozkłady wyników dla poszczególnych skal Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej
Analiza czynnikowa Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej
Kodowanie wybranych zmiennych
Dane z analizy liniowej regresji zmiennych socjodemograficznych i ZOR
Dane z regresji liniowych weryfikujących poszczególne hipotezy

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

 

Spis tabel

Anna Pawłowska
Anna Pawłowska

Anna Pawłowska, PhD Dsc, the Faculty of Management, University of Warsaw, the Chair of Psychology and Sociology of Management, Institute of Sociology, Organization and History of Business. Head of research carried out under a supranational project concerning labor market; head and tutor of post-graduate studies financed from the UE funds. Cooperated with an international personal advisory firm. Author of publications the Polish and foreign languages, concerning entrepreneurship. Areas of scientific interest: evaluation of efficiency of the system of worker motivation, diagnosis of worker competence, e.g. customer orientation, business orientation, development of a system of worker assessments, strategic human resources management.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 56 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €