Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie

Redakcja naukowa Edward Nowak
ISBN: 978-83-208-1852-9
Pages: 304
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
14.00
Ask about product

Involving in any type of business activity always entails risks that the effect achieved will diverge from the initial assumptions. Accountancy is a decisive factor in the process of risk management in an enterprise. It is the most important single element of the system of information in any business entity. The principal objective the Authors set themselves was to present accountancy as a source of information about the risks an enterprise faces, as well as to discuss a variety of instruments accountancy applied as measures of securing business activity against such risks and to estimate their potential consequences. The Authors revealed the individual problems from theoretical point of view – of legal regulations in the areas of financial and managerial accountancy, and from that of methodical solutions and practical applications.

The book is addressed to: students in the faculties of finance, accountancy and management, as well as managers, financial analysts and auditors.

Spis treści

Wstęp (Edward Nowak)


1. Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa (Edward Nowak)
1.1. Pojęcie ryzyka i jego rodzaje
1.2. Wpływ ryzyka na rezultaty działalności przedsiębiorstwa
1.3. Istota zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa
1.4. Pomiar ryzyka działalności przedsiębiorstwa
1.5. Rola rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa


2. Zasada ostrożności a ryzyko działalności (Ksenia Czubakowska)
2.1. Zasada ostrożności w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości
2.2. Sposoby wyceny aktywów i pasywów jako podstawa zasady ostrożności
2.3. Wpływ pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych na wynik finansowy
2.4. Wpływ pozostałych kosztów operacyjnych i strat nadzwyczajnych na wynik finansowy


3. Rachunkowość zabezpieczeń (Wojciech Krzeszowski)
3.1. Ogólne zasady rachunkowości zabezpieczeń
3.2. Instrumenty zabezpieczające i pozycje zabezpieczane
3.3. Wycena instrumentów zabezpieczających oraz ocena efektywności zabezpieczenia
3.4. Rachunkowość´ zabezpieczeń w sprawozdaniu finansowym


4. Rezerwy jako instrument zabezpieczenia przed ryzykiem (Alfred Szydełko)
4.1. Pojęcie rezerw i ich rodzaje
4.2. Rezerwy sensu stricto
4.3. Bierne rozliczenia międzyokresowe (rezerwy na koszty)
4.4. Rezerwy kapitałowe


5. Ryzyko badania sprawozdań finansowych (Józef Pociecha)
5.1. Problemy określania istotności ogólnej i cząstkowej
5.2. Model ryzyka w auditingu
5.3. Metoda reprezentacyjna w auditingu
5.4. Ujęcia ryzyka audytu w kategoriach weryfikacji hipotez
5.5. Testowanie ryzyka systemu kontroli wewnętrznej
5.6. Testowanie ryzyka wiarygodności sald


6. Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności (Dariusz Wędzki)
6.1. Istota i miejsce oceny kontynuacji działalności w rachunkowości
6.2. Wskaźniki finansowe przydatne w ocenie kontynuacji działalności
6.3. Uproszczone metody oceny kontynuacji działalności
6.4. Zaawansowane metody oceny kontynuacji działalności


7. Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych (Bartłomiej Nita)
7.1. Istota ryzyka projektów inwestycyjnych
7.2. Proces zarządzania ryzykiem projektów inwestycyjnych
7.3. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko
7.4. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko


8. Symulacja i analizy scenariuszowe w zarządzaniu ryzykiem (Adam Kopiński)
8.1. Przesłanki zastosowania symulacji w warunkach ryzyka
8.2. Pojęcie systemu, modelu i symulacji oraz ich rodzaje
8.3. Metody i etapy modelowania symulacyjnego
8.4. Analiza scenariuszowa jako efekt procesu symulacji
8.5. Przykład zastosowania symulacji i analizy scenariuszowej


9. Ubezpieczenia gospodarcze w zarządzaniu ryzykiem działalności (Magdalena Chmielowiec-Lewczuk)
9.1. Charakter ubezpieczenia i jego rola w gospodarce
9.2. Rodzaje ubezpieczeń gospodarczych
9.3. Obowiązkowe ubezpieczenia gospodarcze w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa
9.4. Nieobowiązkowe ubezpieczenia gospodarcze w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa


10. Zarządzanie ryzykiem podatkowym (Michał Poszwa)
10.1. Wpływ systemu podatkowego na działalność przedsiębiorstwa
10.2. Istota ryzyka podatkowego i jego struktura
10.3. Możliwości kształtowania ryzyka podatkowego
10.4. Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem podatkowym

Redakcja naukowa Edward Nowak
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €
Recommended